Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 21. MAJ 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac NU-1 - NALOG ZA UKIDANJE DINARSKOG PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA KOD UPRAVE ZA TREZOR
 • Obrazac NU-2 - NALOG ZA UKIDANJE DEVIZNOG PODRAČUNA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOD UPRAVE ZA TREZOR
 • Obrazac NU-3 - NALOG ZA UKIDANJE DINARSKOG POSEBNOG NAMENSKOG PODRAČUNA KOD UPRAVE ZA TREZOR

PROPISI:

 • INTERVENTNE MERE ZAŠTITE NAJUGROŽENIJIH GRAĐANA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/95, 13/96, 22/98, 10/99, 14/99, 21/99, 9/2000, 21/2000, 14/2001, 19/2001, 26/2001, 1/2002, 11/2002, 29/2002, 2/2003, 17/2003, 33/2003, 1/2004, 12/2004, 38/2004, 15/2005, 27/2005, 27/2006, 9/2007, 39/2007, 41/2007, 42/2008, 31/2009, 1/2010, 25/2010, 39/2010, 5/2012, 41/2012, 67/2012, 33/2013, 78/2013, 27/2014 i 36/2014)
 • KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG VODOPRIVREDNOG PREDUZEĆA "BEOGRADVODE", BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 35/2014)
 • ODLUKA O DODATNIM OBLICIMA ZAŠTITE PORODILJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2014)
 • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA GENERALNOG PLANA BEOGRADA 2021. ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2014)
 • ODLUKA O NAČINU POSTUPANJA SA NEPOKRETNOSTIMA KOJE SU U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA ODNOSNO NA KOJIMA GRAD BEOGRAD IMA POSEBNA SVOJINSKA OVLAŠĆENJA ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2014)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA ZA GRAD BEOGRAD "BEOGRADSKA TVRĐAVA" ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013, 54/2013 i 36/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA I MERILA ZA OBIME BUDŽETA GRADSKIH OPŠTINA ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2014)
 • POKAZATELJ PADA POTROŠAČKIH CENA U MARTU 2014. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 35/2014)
 • PRAVILNIK O ZVANJIMA, ZANIMANJIMA I PLATAMA ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI ("Sl. list grada Beograda", br. 29/2003, 7/2004, 8/2004, 25/2005, 10/2008, 17/2009, 29/2010, 39/2010, 3/2012 i 36/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI VODE I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA" SA ODLUKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2014)
 • PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA KRUŠEVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2014)
 • REŠENJE O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU NASELJENOG MESTA KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2011, 6/2012, 8/2012, 9/2012, 10/2012, 1/2013, 2/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013, 10/2013, 11/2013 i 1/2014)
 • KODEKS POSLOVNOG PONAŠANJA I POSLOVNE ETIKE ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 1/2014)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 1/2013 i 1/2014)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POSTUPKU LEGALIZACIJE OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 1/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA CENE U ODREĐENIM DELATNOSTIMA IZ NADLEŽNOSTI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 6/2009)
 • ODLUKA O OSNIVANJU FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 18/2009 - prečišćen tekst, 13/2012 i 1/2014)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA RADNIČKOG UNIVERZITETA U SMEDEREVU ("Sl. list grada Smedereva", br. 1/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA JAVNO INFORMISANJE GRAĐANA OD LOKALNOG ZNAČAJA ("Sl. list grada Smedereva", br. 1/2014)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA SMEDEREVA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2013, 7/2013, 12/2013 i 1/2014)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA SMEDEREVA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 1/2014)

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Požarevcu: NEPOSTOJANJE PRAVA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA NAKNADU ŠTETE PRI NASTUPANJU OSIGURANOG SLUČAJA KRIVICOM OSIGURANOG LICA - Zakon o zdravstvenom osiguranju: član 192 stav 1
 • Viši sud u Požarevcu: ODGOVORNOST JAVNOG PREDUZEĆA KOJEM JE POVERENO ODRŽAVANJE LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA I ULICA ZA ŠTETU NASTALU USLED SAOBRAĆAJNE NEZGODE - Zakon o komunalnim delatnostima: član 3 tačka 10) i član 14
 • Viši sud u Požarevcu: NEPOSTOJANJE PRAVA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA NAKNADU ŠTETE PRI NASTUPANJU OSIGURANOG SLUČAJA KRIVICOM OSIGURANOG LICA - Zakon o zdravstvenom osiguranju: član 192 stav 1
 • Viši sud u Požarevcu: ODBIJANJE PREDLOŽENIH DOKAZA KOJI NISU OD UTICAJA NA UTVRĐIVANJE ČINJENIČNOG STANJA RELEVANTNOG ZA REŠAVANJE SPORA - Zakon o parničnom postupku: član 315
 • Viši sud u Požarevcu: ODGOVORNOST JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA KOJE VRŠI POVERENE POSLOVE OD OPŠTEG INTERESA ZA ŠTETU PROUZROKOVANU UJEDOM PSA LUTALICE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 184 i 200
 • Viši sud u Požarevcu: PONAVLJANJE PRAVNOSNAŽNO OKONČANOG PARNIČNOG POSTUPKA USLED MOGUĆNOSTI UPOTREBE NOVIH DOKAZA ODNOSNO SAZNANJA ZA NOVE ČINJENICE - Zakon o parničnom postupku: član 424 stav 1 tačka 6)
 • Viši sud u Požarevcu: POSTUPANJE SUDA NAKON PRAVNOSNAŽNOSTI REŠENJA O NASLEĐIVANJU U SLUČAJU NOVOPRONAĐENE IMOVINE KOJA PRIPADA ZAOSTAVŠTINI - Zakon o vanparničnom postupku: član 128
 • Viši sud u Požarevcu: PRIVREMENO POVERAVANJE MALOLETNOG DETETA JEDNOM OD RODITELJA U SKLADU S NAJBOLJIM INTERESOM DETETA - Porodični zakon: član 272
 • Viši sud u Požarevcu: REŠAVANJE PRETHODNOG PITANJA KAO USLOV ZA NASTAVAK POSTUPKA I OKONČANJE SPORA - Zakon o parničnom postupku: član 215 tačka 1)
 • Viši sud u Požarevcu: ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA NA OBRAČUNATI IZNOS KAMATE NA GLAVNI DUG - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 277 i 378
 • Viši sud u Požarevcu: ZAPISNIK O GLAVNOJ RASPRAVI KAO DOKAZ O PROCESNIM RADNJAMA SUDA, STRANAKA I DRUGIH UČESNIKA U POSTUPKU - Zakon o parničnom postupku: član 230
 • AKTUELNA SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Ministarstvo finansija: NADLEŽNOST ZA ODREĐIVANJE ZONA ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU I PROSEČNE CENE KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI U ZONAMA - Zakon o porezima na imovinu: član 6
  • Ministarstvo finansija: NEPLAĆANJE POREZA NA IMOVINU NA VODNO ZEMLJIŠTE I NA VODNE OBJEKTE OSIM NA RIBNJAKE - Zakon o porezima na imovinu: član 12
  • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "JULIETA" D.O.O. TRGOVINA NA VELIKO I MALO BEOGRAD - Zakon o duvanu: član 37
 • TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 21. MAJ 2014..

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - Pravni instruktor: AKTI U OBLASTI RADNIH ODNOSA I BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU KOJE INSPEKTOR TRAŽI NA UVID PRILIKOM VRŠENJA NADZORA KOD POSLODAVCA
  • Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: NEMOGUĆNOST ISTICANJA SLIKE VOĆA NA AMBALAŽI NAPITKA KOJI NE SADRŽI VOĆE
  • Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: USLOVI ZA PROIZVODNJU I PRODAJU KISELOG KUPUSA OD STRANE POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA
  • Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: VRSTE VODNIH AKATA I PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA NJIHOVO IZDAVANJE

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - OCENA USTAVNOSTI: OBJAVLJENA ODLUKA USTAVNOG SUDA KOJOM SE UTVRĐUJE DA ODREDBA ČLANA 20Ž STAV 1. ZAKONA O PRIVATIZACIJI NIJE U SAGLASNOSTI SA USTAVOM - "Sl. glasnik RS", br. 52/2014

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA PRAVILNIKA O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2014. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 50/2014
  • Stručni komentar - STRUČNО-MЕTОDОLОŠКО UPUTSTVО INSTITUTIMА I ZАVОDIMА ZА ЈАVNО ZDRАVLJЕ ZА ОRGАNIZАCIЈU I SPRОVОĐЕNJЕ MЕRА DЕZINFЕКCIЈЕ, DЕZINSЕКCIЈЕ I DЕRАTIZАCIЈЕ U PОPLАVLJЕNIM PОDRUČЈIMА, PОSLЕ PОVLАČЕNJА PОPLАVNОG TАLАSА
  • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA ANGAŽOVANJE LICA U NESTRUČNO ZASTUPLJENOJ NASTAVI

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE I VREDNOVANJE VIŠEGODIŠNJIH ZASADA U SKLADU SA MRS 41: • Upotreba računa 031 •
  • Pitanje i odgovor - UGOVORI PO OSNOVU KOJIH SE PODNOSI PRIJAVA U OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I PLAĆAJU DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - NALOG UPRAVE CARINA U VEZI POSTUPANJA SA POŠILJKAMA HUMANITARNE POMOĆI NAMENJENIM PODRUČJIMA UGROŽENIM POPLAVOM
  • Stručni komentar - POSTUPAK UVOZA MOTORNIH VOZILA I REZERVNIH DELOVA ZA MOTORNA VOZILA

  VESTI NA DAN 21. MAJ 2014.

  PrelistavajuĆi dnevne novine: