Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 25. JUN 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac br. 1. - REGISTAR O IZDATIM PUTNIM ISPRAVAMA
 • Obrazac br. 2. - REGISTAR O ODUZETIM PUTNIM ISPRAVAMA
 • Obrazac br. 3. - REGISTAR O NEVAŽEĆIM PUTNIM ISPRAVAMA
 • Obrazac br. 4. - REGISTAR O ODBIJENIM ZAHTEVIMA ZA IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA

PROPISI:

 • ZAKON O POTVRĐIVANJU FINANSIJSKOG UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE "REHABILITACIJA I BEZBEDNOST PUTEVA" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 6/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA PROGRAME I PROJEKTE IZ OBLASTI ZDRAVSTVA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2012, 3/2014 i 27/2014)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ULICI DUŠANA VASILJEVA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 26/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA ZAŠTITU OD POŽARA STRNIH USEVA I ŽETVE U 2014. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 26/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PLANA SANACIJE I FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE JAVNIH KOMUNALNIH I DRUGIH JAVNIH PREDUZEĆA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 26/2014)
 • REŠENJE O ODOBRENJU GODIŠNJIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2014 i 27/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE I IZDAVANJE POTVRDE O SMRTI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 36/2011, 5/2012, 22/2013, 71/2013, 8/2014 i 26/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU MESTA ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE KIOSKA I BARAKA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 27/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU NA BULEVARU DESPOTA STEFANA KOD K. BR. 6 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 26/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI STEVANA DIVNINA BABE KOD K. BR. 6 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 26/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENIH PARKIRALIŠTA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE ISPRED KUPALIŠTA "ŠTRAND" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 24/2014 i 27/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI OMLADINSKOG SEKTORA, KOJIMA SE OBEZBEĐUJE IMPLEMENTACIJA, MONITORING I EVALUACIJA PROGRAMA I PROJEKATA KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI I MERE DEFINISANE LOKALNIM AKCIONIM PLANOM POLITIKE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA U 2014. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 27/2014)
 • OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA ZA PODRUČJE GRADA UŽICA ZA VODE II REDA U 2014. GODINI ("Sl. list grada Užica", br. 23/2014)
 • PLAN ZAŠTITE OD EROZIJE ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 23/2014)

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: IZMIRENJE OBAVEZE DRUGOG LICA KAO DOZVOLJEN PRAVNI POSAO - Zakon o obligacionim odnosima: član 103
 • Privredni apelacioni sud: NAKNADA ŠTETE KOJA JE PRIČINJENA FONDU PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 154 i 155
 • Privredni apelacioni sud: NASTANAK OBAVEZE PLAĆANJA SUDSKE TAKSE NA TUŽBU - Zakon o sudskim taksama: član 3 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: OSLOBOĐENJE PREVOZIOCA OD ODGOVORNOSTI ZA GUBITAK ROBE U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU - Konvencija o ugovoru o međunarodnom drumskom prevozu putnika i prtljaga (CVR): član 17 stav 2 i član 18 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: PRAVO NASLEDNIKA NA PREUZIMANJE PARNIČNOG POSTUPKA KOJI JE VODIO OSTAVILAC U VREME SMRTI - Zakon o nasleđivanju: čl. 212 i 219
 • Privredni apelacioni sud: PRAVO NA REGRES OSIGURAVAČA KOJI NAKNADI ŠTETU TREĆIM LICIMA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 939 i 940
 • Privredni apelacioni sud: PUNOVAŽNOST ZALOGE NA TUĐOJ STVARI - Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar: član 4
 • Privredni apelacioni sud: UTVRĐIVANJE POTRAŽIVANJA ZATEZNE KAMATE U PARNIČNOM POSTUPKU KADA POTRAŽIVANJE NIJE PRIZNATO U STEČAJU - Zakon o stečaju: član 117
 • AKTUELNA SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Ministarstvo finansija: NAČIN POPUNJAVANJA RUBRIKE 8 (PRIMALAC) JEDINSTVENE CARINSKE ISPRAVE PRILIKOM STAVLJANJA U SLOBODAN PROMET PREDMETA DONACIJE - MEDICINSKIH SREDSTAVA - Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku: čl. 11 i 12
  • Ministarstvo finansija: PLANIRANJE PORESKIH KONTROLA OD STRANE PORESKE UPRAVE - Zakon o državnoj upravi: član 22

  TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 25. JUN 2014..

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - KRIVIČNO DELO GENOCIDA U MEĐUNARODNOJ JURISPRUDENCIJI: • Različita shvatanja pojma genocida •
  • Stručni komentar - ODRŽIVI RAZVOJ I SISTEMI ZA NJEGOVU IMPLEMENTACIJU U PRAVNI SISTEM DRŽAVE
  • Pitanje i odgovor - POSTUPAK IZVRŠENJA NA POKRETNIM STVARIMA KOJE SU U DRŽAVINI IZVRŠNOG POVERIOCA
  • Pitanje i odgovor - SPROVOĐENJE IZVRŠENJA NA ZARADI IZVRŠNOG DUŽNIKA U SLUČAJU KADA POSTOJI ADMINISTRATIVNA ZABRANA
  • Pitanje i odgovor - UGOVARANJE KAMATE NA IZNOS DEPOZITA KOD UGOVORA O LIZINGU

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - NEPORESKI I PARAFISKALNI PRIHODI I NAMETI - TAKSE I NAKNADE
  • Pitanje i odgovor - VALIDNOST ODLUKE O IZBORU DIREKTORA ŠKOLE U SLUČAJU SUKOBA INTERESA ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA KOJI JE UČESTVOVAO U DONOŠENJU TE ODLUKE

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

  • Pitanje i odgovor - KNJIŽENJE REZERVNIH DELOVA

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA - "Sl. glasnik RS", br. 64/2014

  VESTI NA DAN 25. JUN 2014.

  PrelistavajuĆi dnevne novine: