Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 25. NOVEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Tabela 30. - MONITORING ŽIVOTNE SREDINE NA MESTU ISPUŠTANJA
 • Obrazac Tabela 31. - ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA U SLUČAJU UDESA, PUŠTANJA U RAD, NEPLANIRANIH DOGAĐAJA
 • Obrazac Tabela 32. - POTROŠNJA VODE

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 21. NOVEMBRA 2014. GODINE - "British American Tobacco Vranje" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 23. NOVEMBRA 2014. GODINE - "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 24. NOVEMBRA 2014. GODINE - "TDR" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA KLIMATSKE PROMENE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
 • ODLUKA O UREĐENJU KOORDINACIONOG TELA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ZA OPŠTINE PREŠEVO, BUJANOVAC I MEDVEĐA ("Sl. glasnik RS", br. 26/2009 i 127/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ENERGETSKOG BILANSA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU JAVNOG OBJAVLJIVANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I VOĐENJU REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014 i 127/2014 - ispr.)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2011, 43/2011, 57/2012, 65/2013, 118/2013 i 127/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA NIŠ - GRANICA REPUBLIKE MAKEDONIJE ("Sl. glasnik RS", br. 77/2002 i 127/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA - ZA ZAŠTITU, UNAPREĐENJE I ODRŽIVO KORIŠĆENJE RIBLJEG FONDA ZA 2014. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2014, 27/2014 i 47/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2013 - prečišćen tekst i 38/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKA GROBLJA" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2013 - prečišćen tekst i 38/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "RADIO-TELEVIZIJA KRAGUJEVAC" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2013 - prečišćen tekst i 38/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG STAMBENOG PREDUZEĆA "KRAGUJEVAC" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2013 - prečišćen tekst i 38/2014)
 • ODLUKA O PREUZIMANJU PRAVA I DUŽNOSTI OSNIVAČA NAD USTANOVOM NARODNA BIBLIOTEKA "VUK KARADŽIĆ" U KRAGUJEVCU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 33/2009 - prečišćen tekst, 34/2010 i 38/2014)
 • ODLUKA O DONOŠENJU PLANA POSTAVLJANJA OGLASNIH OBJEKATA I REKLAMNIH OZNAKA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 41/2014)
 • PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE KOJI SE SPROVODI ZA POTREBE GRADONAČELNIKA GRADA SUBOTICE KAO NARUČIOCA ("Sl. list grada Subotice", br. 40/2014 i 41/2014 - ispr.)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZNAČAJ POSTOJANJA ZAJEDNICE ŽIVOTA U VREME TRAJANJA POVREDE PRAVA REHABILITOVANOG LICA - Zakon o rehabilitaciji: čl. 7, 21 i 26
 • Vrhovni kasacioni sud: PRIMERENA NAKNADA ZA POVREDU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: čl. 8a i 8b
 • Vrhovni kasacioni sud: PREDMETI U KOJIMA SE MOŽE PODNETI ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: član 8a i član 8b stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: OGRANIČENJE U POGLEDU POBIJANJA REŠENJA KOJIM JE VRHOVNI KASACIONI SUD ODLUČIO O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: član 8b stav 3
 • Vrhovni kasacioni sud: NEISPUNJENOST USLOVA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM OD STRANE POSLODAVCA - Zakon o radu: član 179 tač. 2) i 3)
 • Vrhovni kasacioni sud: JAVNO PREDUZEĆE KAO PREDLAGAČ U POSTUPKU ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: čl. 8a, 8b i 8v
 • Vrhovni kasacioni sud: ČINJENICE KOJIMA SE SUD RUKOVODI PRILIKOM KVALIFIKACIJE RADNJE ZAPOSLENOG KAO RADNJE POVREDE RADNE OBAVEZE - Zakon o unutrašnjim poslovima: član 50 tačka 7)
 • Vrhovni kasacioni sud: BESPRAVNO KORIŠĆENJE STANA PROTIVNO VOLJI VLASNIKA - Zakon o stambenim odnosima: član 39 stav 2 i član 47
 • Viši trgovinski sud: ZASNIVANJE PRETPLATNIČKOG ODNOSA - Zakon o poštanskim, telegrafskim i telefonskim uslugama: član 68
 • Viši trgovinski sud: UGOVOR ZAKLJUČEN U POSTUPKU JAVNE NABAVKE - Zakon o javnim nabavkama: član 27
 • Viši trgovinski sud: TROŠKOVI KONTROLE ISPRAVNOSTI PRI UVOZU NAMIRNICA - Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe: član 29
 • Viši trgovinski sud: OBAVEZA URAČUNAVANJA POREZA NA PROMET U TRENUTKU NASTANKA PORESKE OBAVEZE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 8

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA OSTVARE FIZIČKA LICA U OBLIKU VREDNOSNOG GARANTNOG PISMA KOJE UZ POLISU AUTOODGOVORNOSTI DOBIJAJU OD OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA - Zakon o porezu na dohodak građana: čl. 1 i 2
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRIMANJA OSTVARENOG PO OSNOVU NAKNADE ZA RAD LICA U ORGANIMA ZA SPROVOĐENJE NEPOSREDNIH IZBORA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 85

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 25. NOVEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KORIŠĆENJE JEZIKA NACIONALNIH MANJINA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU: • Sa posebnim osvrtom na bošnjački jezik •
 • Pitanje i odgovor - POSTUPAK UKIDANJA I MENJANJA PRAVNOSNAŽNOG REŠENJA DONETOG U UPRAVNOM POSTUPKU
 • Pitanje i odgovor - ROKOVI ZA ODLUČIVANJE O ZAHTEVU ZA ODOBRENJE OBJAVLJIVANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
 • Pitanje i odgovor - TEHNIČKI PREGLED VOZILA OŠTEĆENOG U SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI
 • Pitanje i odgovor - VANREDNI PREGLED MERILA ZA MERENJE SILE KOČENJA KOD MOTORNIH VOZILA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVODONETE UREDBE O MERAMA SOCIJALNE UKLJUČENOSTI KORISNIKA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI - "Sl. glasnik RS", br. 112/2014: • Aktivacija radno sposobnih korisnika novčane socijalne pomoći uz prethodni sporazum o individualnom planu aktivacije propisan Pravilnikom o izgledu i sadržini individualnog plana aktivacije ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014) •
 • Pitanje i odgovor - CILJEVI I SPROVOĐENJE KRITERIJUMSKIH TESTOVA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST NEPOSREDNOG IZMIRIVANJA OBAVEZA IZ SREDSTAVA LOKALNOG BUDŽETA OD STRANE OPŠTINE ILI GRADA NA IME PLAĆANJA MATERIJALNIH TROŠKOVA INDIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OBRAČUN RAČUNOVODSTVENE AMORTIZACIJE ZA 2014. GODINU
 • Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN PROMETA U SLUČAJU KADA GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA IZGRADNJU GLASI NA JEDINICU LOKALNE SAMOUPRAVE KOJA SNOSI TROŠKOVE IZGRADNJE U VISINI OD 50% I PRENOSI 50% VLASNIŠTVA NA OBJEKTU OBVEZNIKU PDV
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU AKCIZE OD STRANE PEKARSKE RADNJE KOJA GORIVO KORISTI U TRANSPORTNE SVRHE ZA SOPSTVENE POTREBE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - Carinski instruktor: KOMENTAR NAJNOVIJE DOPUNE ODLUKE O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU - "Sl. glasnik RS", br. 125/2014: • Rezidenti ubuduće mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu i za izmirenje poreskih i drugih javnopravnih obaveza koje imaju prema stranoj državi - davaocu koncesije, a koje su nastale po osnovu prihoda od predmeta koncesije •
 • Stručni komentar - KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 24.11.2014. DO 30.11.2014. GODINE
 • Pitanje i odgovor - DOKUMENTACIJA NA OSNOVU KOJE SE OBAVLJA PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM - UMANJENJE PRILIVA ZA POSREDNIČKU PROVIZIJU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - ŠIFRA PLAĆANJA PO OSNOVU PRODAJE ROBE PREDUZETNIKU KOJA SE REALIZUJE PLAĆANJEM SA TEKUĆEG RAČUNA VLASNIKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • Sektor J - Informisanje i komunikacije •
 • Pitanje i odgovor - POSREDOVANJE U PRODAJI TURISTIČKIH ARANŽMANA I NEPOSTOJANJE OBAVEZE POSEDOVANJA PROPISANE POLISE OSIGURANJA ZA SLUČAJ INSOLVENTNOSTI

VESTI NA DAN 25. NOVEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: