Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 29. MAJ 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac OJE-U - PRIJAVA ZA UPIS U JEDINSTVENU EVIDENCIJU UDRUŽENJA MLADIH, UDRUŽENJA ZA MLADE I NJIHOVIH SAVEZA
 • Obrazac Prilog 1. - IZGLED I SADRŽAJ OBRASCA POTVRDE O PRAVU NA OBUČAVANJE VATROGASNO-SPASILAČKOG OSOBLJA
 • Obrazac Prilog 2. - IZGLED I SADRŽAJ POTVRDE O OBUČENOSTI VATROGASNO-SPASILAČKOG OSOBLJA

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 27. MAJA 2014. GODINE - "Veletabak" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 56/2014)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-4319/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 56/2014)
 • ODLUKA PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 126 OD 26. MARTA 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U APRILU 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2014)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽAJU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE, OBRASCU DOZVOLE, OBRASCU I SADRŽAJU SERTIFIKATA I POTVRDA KOJI PRATE IZVOZ I UVOZ ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 9/2014 i 55/2014)
 • PRAVILNIK O OBRASCU ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE, OBRASCU DOZVOLE I DRUGIM OBRASCIMA DOKUMENATA KOJI PRATE SPOLJNU TRGOVINU KONTROLISANOM ROBOM ("Sl. glasnik RS", br. 96/2007, 80/2012 i 55/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU OPŠTEG REČNIKA NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O SPROVOĐENJU STATUTA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 20/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 19/2014)
 • ODLUKA O JAVNIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2011 - prečišćen tekst i 10/2014)
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA PLANOVE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 27/2011 i 10/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 32/2012 i 10/2014)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODREDABA ODLUKA KOJIMA SU PROPISANE NOVČANE KAZNE ZA PREKRŠAJE ("Sl. list Grada Loznice", br. 2/2014)
 • ODLUKA O PODIZANJU SKULPTURALNOG DELA "JEDRO", AUTORA NIKOLE MATOVIĆA ("Sl. list Grada Loznice", br. 2/2014)
 • ODLUKA O PODIZANJU SKULPTURALNOG DELA AUTORA KOSTE KOLARIĆA ("Sl. list Grada Loznice", br. 2/2014)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O ORGANIZOVANJU KOMUNALNOG JAVNOG PREDUZEĆA "NAŠ DOM" LOZNICA ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2013 i 2/2014)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANA - LOZNICA" LOZNICA ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2013 i 2/2014)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" LOZNICA ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2013 i 2/2014)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA RAZVOJ I URBANISTIČKO PLANIRANJE "URBOPLAN" LOZNICA ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2013 i 2/2014)
 • PRAVILNIK O SPROVOĐENJU PROJEKTA "UNAPREĐENJE POSLOVNOG OKRUŽENJA NA LOKALNOM NIVOU KROZ REGULATORNU REFORMU" U GRADSKOJ UPRAVI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 2/2014)

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U RADNOM SPORU KOJI JE TRAJAO PETNAEST GODINA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U POSTUPKU ADMINISTRATIVNOG IZVRŠENJA REŠENJA O RUŠENJU BESPRAVNO PODIGNUTOG OBJEKTA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU KOJI POSLE VIŠE OD ČETIRI GODINE NIJE OKONČAN NI U PRVOM STEPENU - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU KOJI NI POSLE ČETRNAEST GODINA NIJE PRAVNOSNAŽNO OKONČAN - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PARNIČNOM POSTUPKU KOJI JE OKONČAN REVIZIJSKOM ODLUKOM POSLE PUNIH SEDAMNAEST GODINA - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVNI LEK U IZVRŠNOM POSTUPKU ZBOG POGREŠNE OCENE IZOSTANKA KLAUZULE PRAVNOSNAŽNOSTI NA IZVRŠNOJ PRESUDI - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA IMOVINU ZBOG PROPUŠTANJA ORGANA OPŠTINSKE UPRAVE DA OMOGUĆI UVOĐENJE ŽALIOCA U POSED DODELJENE GRAĐEVINSKE PARCELE - Ustav Republike Srbije: član 58 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA IMOVINU ZBOG NEIZVRŠENJA PRESUDA DONETIH PROTIV PREDUZEĆA SA VEĆINSKIM DRUŠTVENIM KAPITALOM KOJA SE NALAZE U POSTUPKU RESTRUKTURIRANJA - Ustav Republike Srbije: član 58 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA NAČELA NE BIS IN IDEM U KAZNENOM PRAVU U PREKRŠAJNOM I KRIVIČNOM POSTUPKU - Ustav Republike Srbije: član 34 stav 4
 • Privredni apelacioni sud: VRŠENJE USLUGA U KORIST TUŽENOG KAO BITNA ČINJENICA KOJU JE POTREBNO UTVRDITI U PARNICI POVODOM PLAĆANJA CENE ZA IZVRŠENE KOMUNALNE USLUGE - Zakon o parničnom postupku: član 231
 • Privredni apelacioni sud: TUŽBA RADI NAMIRENJA POTRAŽIVANJA NASTALOG PRE USVAJANJA PLANA REORGANIZACIJE KOJE NIJE OBUHVAĆENO UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM - Zakon o stečaju: član 167 stav 5
 • Privredni apelacioni sud: TERET DOKAZIVANJA ČINJENICE DA KOMUNALNO PREDUZEĆE NIJE IZVRŠILO KOMUNALNU USLUGU KRIVICOM KORISNIKA USLUGE - Zakon o parničnom postupku: član 231
 • Privredni apelacioni sud: SNIŽENJE NAKNADE I NAKNADA ŠTETE ZBOG NEDOSTATAKA IZRŠENOG POSLA KOD UGOVORA O DELU - Zakon o obligacionim odnosima: član 616 stav 2 i član 621
 • Privredni apelacioni sud: DOZVOLJENOST PRIGOVORA KOMPENZACIJE KAO OPREDELJENOG I MOGUĆEG ZAHTEVA KOJI NIJE ISTAKNUT U POSEBNOJ FORMI - Zakon o obligacionim odnosima: član 336
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: PREKID POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 214 tačka 1)
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEDOZVOLJENOST ŽALBE PROTIV DRUGOSTEPENE ODLUKE - Zakon o parničnom postupku: član 394
 • AKTUELNA SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Ministarstvo finansija: ISPUNJAVANJE USLOVA ZA IZUZIMANJE OD PRIMENE ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 1
  • Ministarstvo finansija: PRIMENA UMANJENJA NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU NA SVA PRIMANJA KOJA SE U SKLADU SA ZAKONOM O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU SMATRAJU ZARADOM I DRUGIM PRIMANJEM - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 2 stav 1 tač. 3) i 4)
  • Ministarstvo zdravlja: SPISAK NAJNEOPHODNIJIH LEKOVA, MEDICINSKIH SREDSTAVA I DRUGIH PROIZVODA NEOPHODNIH ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ODNOSNO GRAĐANIMA RS OD 23.5.2014. GODINE - Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći: čl. 4 i 6
  • Uprava carina: DOPUNA NALOGA U VEZI POSTUPANJA SA POŠILJKAMA HUMANITARNE POMOĆI OD 19.5.2014. GODINE - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 178 i 182
  • Ministarstvo zdravlja: SPISAK NAJNEOPHODNIJIH LEKOVA, MEDICINSKIH SREDSTAVA I DRUGIH PROIZVODA NEOPHODNIH ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ODNOSNO GRAĐANIMA RS OD 23.5.2014. GODINE - Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći: čl. 4 i 6
  • Ministarstvo finansija: PRIMENA UMANJENJA NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU NA SVA PRIMANJA KOJA SE U SKLADU SA ZAKONOM O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU SMATRAJU ZARADOM I DRUGIM PRIMANJEM - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 2 stav 1 tač. 3) i 4)
  • Ministarstvo finansija: ISPUNJAVANJE USLOVA ZA IZUZIMANJE OD PRIMENE ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 1

  TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 29. MAJ 2014..

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - PRAVNI OKVIR DONACIJA LICIMA UGROŽENIM OD POPLAVA: • Različiti oblici davanja za otklanjanje posledica poplava •
  • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 55/2014: • Alokacija sredstava prikupljenih primenom načela oportuniteta, pomeranje procesnog momenta do koga je moguće sklapanje sporazuma o priznanju krivičnog dela, refleksija preuzimanja nadležnosti od strane javnog tužilaštva, uvođenje mere zabrane posećivanja određenih mesta uz zabranu prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licem i sudska kontrola nad merama koje sprovodi policija •
  • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU - "Sl. glasnik RS", br. 55/2014: • Svi izvršitelji koji su imenovani za područje osnovnog suda i oni koji će biti imenovani za područje višeg suda, mogu sprovoditi izvršenje na osnovu rešenja o izvršenju koje je doneo osnovni sud sa područja višeg suda za koji je imenovan izvršitelj •
  • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA - "Sl. glasnik RS", br. 55/2014: • Korak ka modernom penalnom sistemu •
  • Stručni komentar - INSPEKCIJSKI NADZOR NAD TRGOVINOM VAN PRODAJNOG OBJEKTA: • Postupak inspekcijskog nadzora, ovlašćenja i dužnosti komunalnog inspektora i postupanje sa robom koju oduzme komunalni inspektor •
  • Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: PREKOVREMENI RAD LICA ZAPOSLENIH U SLUŽBI OBEZBEĐENJA U ZAVODU ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - Ustavno-sudski instruktor: PRAVNI AKTI DONEŠENI OD STRANE USTAVNOG SUDA MORAJU BITI U SAGLASNOSTI SA USTAVOM

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - OSNOVANA KANCELARIJA ZA POMOĆ I OBNOVU POPLAVLJENIH PODRUČJA
  • Stručni komentar - KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Jun 2014. godine •

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

  • Pitanje i odgovor - PRIJAVLJIVANJE ČLANOVA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA KOJI RADE KOD PREDUZETNIKA U OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
  • Pitanje i odgovor - PRIZNAVANJE PRILOGA I POKLONA DATIH POLITIČKIM STRANKAMA U PORESKE SVRHE

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - PREBIJANJE, PRENOS I PREUZIMANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM POSLOVIMA I PO KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM: • Sa modelima ugovora/sporazuma/izjava •
  • Stručni komentar - SLOBODA KRETANJA KAPITALA U EVROPSKOJ UNIJI: • Primena Ugovora o funkcionisanju Evropske unije i Direktive 88/361/EEZ od 24.6.1988. godine •
  • Pitanje i odgovor - ROKOVI ČUVANJA DOKUMENTACIJE I ROK ZASTARELOSTI DEVIZNIH PREKRŠAJA
  • Pitanje i odgovor - UPLATA SREDSTAVA STRANIH POVEZANIH LICA DOMAĆEM PRIVREDNOM DRUŠTVU RADI POMOĆI ZAPOSLENIMA ČIJE SU KUĆE OŠTEĆEME U POPLAVI

  VESTI NA DAN 29. MAJ 2014.

  PrelistavajuĆi dnevne novine: