Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 10. OKTOBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Prilog 1 - BILANS STANJA za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Obrazac Prilog 2 - BILANS USPEHA za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Obrazac Prilog 3 - IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Obrazac Prilog 4 - IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Obrazac Prilog 5 - IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU za privredna društva, zadruge i preduzetnike

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 8. OKTOBRA 2014. GODINE - "Julieta" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 107/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "BOSS PETROL" D.O.O. STARI TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 107/2014)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "BOSS PETROL" D.O.O. STARI TRSTENIK ("Sl. glasnik RS", br. 107/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ORGANIZACIJU SAMITA KINE I ZEMALJA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE ("Sl. glasnik RS", br. 102/2014 i 107/2014)
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O BANKAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE PRELIMINARNOG ODOBRENJA ZA OSNIVANJE BANKE, DOZVOLE ZA RAD BANKE I POJEDINIH SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE, KAO I NA UTVRĐIVANJE KRITERIJUMA ZA ODREĐIVANJE PRVOKLASNE BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011, 43/2013 i 107/2014)
 • PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 91/2013 i 107/2014)
 • PRAVILNIK O PARAMETRIMA I METODAMA ZA ANALIZU I UTVRĐIVANJE KVALITETA ŠIRE, VINA I DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA, ŠIRE, KLJUKA I VINA KOJI SE KORISTE U PROIZVODNJI VINA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2014)
 • PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE GODIŠNJE DOZVOLE ZA REKREATIVNI RIBOLOV ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2014)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU PREDELA IZUZETNIH ODLIKA "OZREN - JADOVNIK" ("Sl. glasnik RS", br. 107/2014)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU STROGOG REZERVATA PRIRODE "FELJEŠANA" ("Sl. glasnik RS", br. 107/2014)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU STROGOG REZERVATA PRIRODE "KUKAVICA" ("Sl. glasnik RS", br. 107/2014)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA PRIMENU STRATEGIJE PREVENCIJE I ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE ZA PERIOD OD 2014. DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: DOSTAVLJANJE PODNESKA PRAVNOM LICU U LIKVIDACIJI I POVREDA PRAVA NA RASPRAVLJANJE - Zakon o parničnom postupku: član 144 stav 2 i član 374 stav 2 tačka 7)
 • Privredni apelacioni sud: IDENTITET PREDMETA SPORA U POSTUPKU RADI PREDAJE NEPOKRETNOSTI U POSTUPU RADI UTVRĐENJA PRAVA SVOJINE - Zakon o parničnom postupku: član 12
 • Privredni apelacioni sud: NEBLAGOVREMENOST PRIJAVE POTRAŽIVANJA PODNETE STEČAJNOM UPRAVNIKU UMESTO SUDU - Zakon o stečaju: član 111 stav 5
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEŠTAVANJE STEČAJNOG UPRAVNIKA O OSPORAVANJU PRIJAVLJENOG RAZLUČNOG PRAVA - Zakon o parničnom postupku: član 294
 • Privredni apelacioni sud: OBRAZLOŽENJE SUDSKE ODLUKE O PREKIDU POSTUPKA ZBOG POSTOJANJA PRETHODNOG PITANJA - Zakon o parničnom postupku: čl. 12 i 223
 • Privredni apelacioni sud: OCENA BLAGOVREMENOSTI PRIJAVE POTRAŽIVANJA U PARNIČNOM POSTUPKU - Zakon o parničnom postupku: član 294
 • Privredni apelacioni sud: OVLAŠĆENI PODNOSIOCI PREDLOGA ZA POKRETANJE STEČAJNOG POSTUPKA SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE - Zakon o stečaju: čl. 158 i 163
 • Privredni apelacioni sud: PODNOŠENJE NOVOG PREDLOGA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA SA UNAPRED PRIPREMLJENIM PLANOM REORGANIZACIJE - Zakon o stečaju: član 158 stav 3 i član 173
 • Privredni apelacioni sud: PRIZNANJE STRANE SUDSKE ODLUKE KOJA JE SNABDEVENA KLAUZULOM PRAVNOSNAŽNOSTI - Zakon o ratifikaciji Ugovora između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Kipar o pravnoj pomoći o građanskim i krivičnim stvarima: član 23
 • Privredni apelacioni sud: TERET DOKAZIVANJA ČINJENICE DA MEĐU DRŽAVAMA KOJE SU POTPISNICE MEĐUNARODNE KONVENCIJE NE POSTOJI FAKTIČKI RECIPROCITET - Zakon o parničnom postupku: član 231

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEISPUNJENOST USLOVA ZA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA IMOVINU ZA OBJEKAT - SPOMENIK KULTURE U KOME SE PRODAJE ŠTAMPA, OBAVLJAJU MENJAČKI POSLOVI, PRODAJE BRZA HRANA, PRUŽAJU USLUGE PRIPREME I POSLUŽIVANJA PIĆA I SL. - Zakon o porezima na imovinu: član 12
 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST LOKALNE SAMOUPRAVE DA PROPIŠE OSLOBOĐENJA OD POREZA NA IMOVINU ZA STAMBENE OBJEKTE ČIJI SU VLASNICI OSTVARILI PRAVO NA DRŽAVNU POMOĆ ZBOG ŠTETA PRETRPLJENIH OD POPLAVA - Zakon o porezima na imovinu: član 12
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: PRAVO PREDUZETNIKA KOJI JE KORISNIK STAROSNE PENZIJE NA PONOVNO ODREĐIVANJE PENZIJE PO PRESTANKU OBAVLJENJA SAMOSTALNE DELATNOSTI - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: član 121

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 10. OKTOBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR