Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 13. JUN 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Obr. RDN Exp - 1 - IZVOZ ROBE DVOSTRUKE NAMENE
 • Obrazac ZAHTEV ZA ISPRAVKU GREŠKE
 • Obrazac ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA IZVOZ ROBE DVOSTRUKE NAMENE
 • Obrazac ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE USLUGE TEHNIČKE POMOĆI U VEZI SA ROBOM DVOSTRUKE NAMENE
 • Obrazac ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ ROBE DVOSTRUKE NAMENE

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 16. JUNA 2014. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o./1 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 16. JUNA 2014. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o./2 ("Sl. glasnik RS", br. 61/2014)
 • PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2014, 39/2014 i 61/2014)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU BROJA IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2014)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA LISTE ODOBRENIH SUPSTANCI, LISTE ZABRANJENIH SUPSTANCI I LISTE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA NA OSNOVU IZDATIH REŠENJA O REGISTRACIJI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 92/2011, 92/2013 i 61/2014)
 • ODLUKA O SEKRETARIJATU POKRAJINSKE VLADE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 8/2010, 26/2012 i 22/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O VOJVOĐANSKOJ AKADEMIJI NAUKA I UMETNOSTI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 15/2003 i 18/2009 - promena naziva akta)
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM ("Sl. list grada Kragujevca", br. 24/2013 i 19/2014)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POSTUPKU LEGALIZACIJE OBJEKATA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2013 i 19/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KRAGUJEVAC ("Sl. list grada Kragujevca", br. 15/2006, 11/2007, 10/2011 i 19/2014)
 • ODLUKA O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2013 i 19/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MERA I AKTIVNOSTI U CILJU RACIONALIZACIJE JAVNE POTROŠNJE SA PROGRAMOM KONSOLIDACIJE PRAVNIH SUBJEKATA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ("Sl. list grada Kragujevca", br. 19/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SMRTI LICA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 19/2014)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 19/2014)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2008 i 19/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 19/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE I PROCENU ŠTETA NASTALIH OD POSLEDICA POPLAVE NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA VREME PROGLAŠENE VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 17/2014 i 19/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA RAZVOJ PRIVATNOG PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE PRIVREDE I EKOLOGIJE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 19/2014)

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: čl. 8a, 8b i 8v
 • Viši sud u Požarevcu: REALIZACIJA POTRAŽIVANJA POVERILACA U RAZUMNOM ROKU KAO SVRHA I CILJ IZVRŠNOG POSTUPKA - Zakon o uređenju sudova: čl. 8a, 8b i 8v
 • Apelacioni sud u Beogradu: ZAHTEV ZA DOSTAVLJANJE OKRIVLJENOM AUDIO I VIDEO ZAPISA NADZORA I SNIMANJA TELEFONSKIH I DRUGIH KOMUNIKACIJA - Zakonik o krivičnom postupku: član 304
 • Apelacioni sud u Beogradu: VREME IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA RATNI ZLOČIN PROTIV CIVILNOG STANOVNIŠTVA - Osnovni krivični zakon: član 142
 • Apelacioni sud u Beogradu: UTVRĐIVANJE VREDNOSTI IMOVINSKE KORISTI KADA JE OKRIVLJENI RASPOLAGAO PREDMETOM KOJI JE PRIBAVLJEN KRIVIČNIM DELOM - Krivični zakonik: član 91
 • Apelacioni sud u Beogradu: SPREČAVANJE DALJE POVREDE PRAVA LIČNOSTI TUŽIOCA UKLANJANJEM TEKSTA SA INTERNET PORTALA - Zakon o obligacionim odnosima: član 199
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRAVNA PRIRODA INSTITUTA TRAJNOG ODUZIMANJA IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA - Zakonik o krivičnom postupku: član 314 stav 2 tačka 3)
 • Apelacioni sud u Beogradu: POSTUPANJE PO TUŽBAMA KOJE IMAJU ZA PREDMET UPLATU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - Zakon o uređenju sudova: član 22 stav 3
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEOTUĐIVOST PRAVA ZAPOSLENOG IZ RADNOG ODNOSA I PRAVA NA SUDSKU ZAŠTITU I NEMOGUĆNOST ODRICANJA OD OVIH PRAVA: Ustav Republike Srbije: član 60 stav 4
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEDOSTAVLJANJE PISANIH DOKAZA U ORIGINALU ILI OVERENOM PREPISU UZ TUŽBU - Zakon o parničnom postupku: član 192
 • Apelacioni sud u Beogradu: MOGUĆNOST KORIŠĆENJA DOKAZA DOBIJENIH ANGAŽOVANJEM PRIKRIVENOG ISLEDNIKA - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 162 i 183
 • AKTUELNA SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: MOGUĆNOST DA SE SPORAZUMOM IZMEĐU POSLODAVCA - JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA I ZAPOSLENOG UTVRDI DINAMIKA ISPLATE ZAOSTALIH ZARADA - Zakon o radu: član 110

  TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 13. JUN 2014..

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - PRIKAZ NOVIH REŠENJA U ZAKONU O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 55/2014
  • Pitanje i odgovor - OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJE O PRIMLJENOJ I ISPORUČENOJ ROBI U KNJIZI EVIDENCIJE PROMETA I USLUGA U POMOĆNIM MAGACINIMA
  • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA PRODAJU ELEKTRONSKIH CIGARETA OD STRANE SAMOSTALNE TRGOVINSKE PREDUZETNIČKE RADNJE I ZABRANA ZLOUPOTREBE IZRAZA "GARANCIJA"

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - IZBOR IZ AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O RADU
  • Pitanje i odgovor - UĆEŠĆE SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE I DRUGIH LICA U SASTAVLJANJU KONKURSNE DOKUMENTACIJE I U RADU KOMISIJE ZA JAVNU NABAVKU

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - KAMATE: • Eskontna stopa, referentna kamatna stopa i stopa kamate za neblagovremena plaćanja javnih prihoda od 12.6.2014. godine
  • Stručni komentar - KAMATE: • Od 13.6.2014. godine u primeni je nova godišnja stopa zatezne kamate na dug koji glasi na dinare •
  • Stručni komentar - Indeksi potrošačkih cena za maj 2014. godine •
  • Pitanje i odgovor - OBAVEZA VRŠENJA PROCENE OPREME KOJA SE VREDNUJE PO FER VREDNOSTI U SLUČAJU KADA JE U POTPUNOSTI AMORTIZOVANA
  • Pitanje i odgovor - ZASTAREVANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

  DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

  • Stručni komentar - DONACIJE I HUMANITARNA POMOĆ SA ASPEKTA PRIMENE DEVIZNIH PROPISA
  • Stručni komentar - PREGLED TARIFNIH OZNAKA KOJE SE KORISTE ZA ZBIRNO SVRSTAVANJE ROBE KOJA JE PREDMET UVOZA HUMANITARNE POMOĆI

  VESTI NA DAN 13. JUN 2014.

  PrelistavajuĆi dnevne novine: