Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 03. NOVEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac IZJAVA O OBAVLJANJU TRGOVINE LIČNIM NUĐENJEM
 • Obrazac PD-1 - IZVEŠTAJ O PRIJEMU-PREDAJI DUŽNOSTI
 • Obrazac PD-2 - IZVEŠTAJ O PROMENI STANJA U SLUŽBI
 • Obrazac PREDLOG ZA UNAPREĐENJE
 • Obrazac UPITNIK ZA OFICIRE I PODOFICIRE KOJI SE PREDLAŽU ODNOSNO KOJI PODNSOE MOLBU ZA PREMEŠTAJ IZ JEDNOG MESTA SLUŽBOVANJA U DRUGO
 • Obrazac UPITNIK ZA ŠKOLOVANJE

PROPISI:

 • UREDBA O DOPUNI UREDBE O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2014)
 • UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 119/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA PUTNIČKOG PRISTANIŠTA OTVORENOG ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ U GRADSKOJ OPŠTINI ZEMUN, GRAD BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 119/2014)
 • UREDBA O ZVANJIMA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2014)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 119-00-288/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 119/2014)
 • ODLUKA O PRESTANKU FUNKCIJE SUDIJE POROTNIKA, BROJ 119-00-294/2014-01 ("Sl. glasnik RS", br. 119/2014)
 • ODLUKA O PRESTANKU SUDIJSKE FUNKCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 119/2014)
 • ODLUKA O ULASKU BEZ VIZA U REPUBLIKU SRBIJU NOSIOCA STRANIH PUTNIH ISPRAVA, KOJI POSEDUJU VAŽEĆU ŠENGEN VIZU, VIZU VELIKE BRITANIJE I OSTALIH DRŽAVA ČLANICA EVROPSKE UNIJE ILI VIZU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA I NOSIOCA STRANIH PUTNIH ISPRAVA KOJI IMAJU REGULISAN BORAVAK U DRŽAVAMA ŠENGEN ZONE, DRŽAVAMA ČLANICAMA EVROPSKE UNIJE ILI SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2014)
 • ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUO-225/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 119/2014)
 • PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O VRSTAMA USLUGA ČIJIM PRUŽANJEM MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA MOŽE DA OSTVARUJE DOPUNSKA SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2014)
 • PRAVILNIK O MERILIMA BRZINE VOZILA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 119/2014)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA EGIPATSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA GRČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA NEMAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA ROMSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA RUMUNSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA RUSINSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA SLOVENAČKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • IZVEŠTAJ O UKUPNIM REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA VLAŠKE NACIONALNE MANJINE ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014)
 • LISTA ROBE KOJA BI MOGLA DA SE KORISTI ZA IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE, MUČENJE ILI DRUGO OKRUTNO, NELJUDSKO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE USKLAĐENA SA NOMENKLATUROM CARINSKE TARIFE (Ažurirano 24.10.2014. godine)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 3. NOVEMBRA 2014. GODINE - "Philip Morris Operations" a.d ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
 • ODLUKA O IZMENAMA OSNIVAČKOG AKTA UGOSTITELJSKOG PREDUZEĆA "VRANJE" IZ VRANJA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2014 i 118/2014)
 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 46/2013, 83/2013, 113/2013, 115/2013 - ispr., 34/2014, 37/2014 - ispr., 71/2014 i 118/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA "PROSVETNI PREGLED" D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 110/2007 i 118/2014)
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE NA DELU TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI INDIVIDUALNOG PLANA AKTIVACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA SISTEME ZA VENTILACIJU ILI KLIMATIZACIJU ("Sl. list SFRJ", br. 38/89 i "Sl. glasnik RS", br. 118/2014)
 • PRAVILNIK O VRSTAMA I STANDARDIMA MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA SE UGRAĐUJU U LJUDSKI ORGANIZAM, NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2008, 10/2010, 12/2010 - ispr., 103/2010, 52/2011, 106/2013 i 118/2014)
 • UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014, 66/2014 i 118/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 95/2013 i 85/2014)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Niša", br. 6/2014, 57/2014 i 85/2014)
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU I UPRAVLJANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 67/2013 i 85/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši trgovinski sud: OCENA RAZLOGA ZA ISKLJUČENJE ČLANA DOO - Zakon o privrednim društvima: član 179
 • Viši trgovinski sud: ODGOVORNOST ZAVISNOG PREDUZEĆA - Zakon o preduzećima: čl. 50 i 53
 • Viši trgovinski sud: PRIMENA UREDBE O POSTUPANJU DRŽAVNIH ORGANA I ORGANIZACIJA I PRAVNIH LICA PREMA NEAKTIVNIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA I SUDSKI DEPOZIT - Uredba o postupanju državnih organa, organizacija i pravnih lica prema neaktivnim privrednim subjektima brisanim iz Registra privrednih subjekata: član 3 stav 2
 • Viši trgovinski sud: SIMULOVANA PODELA PRAVNOG LICA - Zakon o privrednim društvima: čl. 12 i 382
 • Viši trgovinski sud: STATUSNE PROMENE I ODGOVORNOST ZA OBAVEZE - Zakon o preduzećima: čl. 422 i 423
 • Viši trgovinski sud: VRAĆANJE ZADRUŽNE IMOVINE NOVOOSNOVANOJ ZADRUZI NA ISTOM PODRUČJU - Zakon o zadrugama: član 95
 • Viši trgovinski sud: ZADRUŽNA SVOJINA KAO JEDAN OD OBLIKA SVOJINE - Zakon o zadrugama: član 49

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave: UTVRĐIVANJE PRAVA NA MINULI RAD ZAPOSLENIH U USTANOVAMA U SLUČAJU KADA ZA ODREĐENU DELATNOST NE POSTOJI PLAN MREŽE - Zakon o platama u državnim organima i javnim službama: član 5 stav 2
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: GUBITAK PRAVA NA PONOVNO ODREĐIVANJE PENZIJE U SLUČAJU ZAPOSLENJA ILI OBAVLJANJA SAMOSTALNE DELATNOSTI KORISNIKA INVALIDSKE PENZIJE - Zakon o radu: čl. 21, 117 i 121
 • Uprava carina: DOKUMENTACIJA KOJOM DEKLARANT DOKAZUJE DA PREDMET CARINSKOG POSTUPKA - DUVANSKO REBRO NIJE OTPAD - Zakon o upravljanju otpadom: čl. 7 i 8
 • Uprava carina: USLOVI ZA IZVOZ I UVOZ NAORUŽANJA I VOJNE OPREME I PRUŽANJE BROKERSKIH USLUGA - Zakon o izvozu i uvozu naoružanja i vojne opreme: čl. 7 i 13

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 03. NOVEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - AKTUELNI ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA VRŠENJEM NADZORA NAD PRIMENOM ZAKONA O RADU
 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O LEGALIZACIJI OBJEKTA - "Sl. glasnik RS", br. 117/2014: • Produžen rok za predaju dokumentacije za legalizaciju na još šest meseci •
 • SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SARADNJI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH I DRUGIH KATASTROFA - "Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 13/2014: • Sporazum definiše uzajamno pomaganje, što u praksi znači da ako jedna strana nije u mogućnosti da se suprotstavi posledicama katastrofe, druga strana je u obavezi da joj pritekne u pomoć svim raspoloživim sredstvima •
 • Pitanje i odgovor - KORIŠĆENJE PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA USLUGA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA NAPLATU USLUGA OSIGURANJA U MESEČNIM RAČUNIMA GRAĐANA
 • Pitanje i odgovor - NADLEŽNOST ZA OVERU OVLAŠĆENJA ZA PODIZANJE DIVIDENDE
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA OBAVEŠTAVANJA POTROŠAČA PRE ZAKLJUČENJA UGOVORA I MOGUĆNOST TRGOVCA DA DONESE PRAVILNIK O REKLAMACIJAMA
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI FITNES KLUBOVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS

 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU - "Sl. glasnik RS", br. 115/2014: • Izmenama Zakona se smanjuju diskreciona prava Agencije s obzirom da je u četrnaestogodišnjoj praksi rada Agencije najčešća kritika bila veliki obim diskrecionih prava •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - Ustavno-sudski instruktor: SAOPŠTENJE SA 30. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 30. OKTOBRA 2014. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 33. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 30. OKTOBRA 2014. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 33. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 30. OKTOBRA 2014. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 118/2014: • Ponovo pomeren rok kod mogućnosti davanja generalne saglasnosti za dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (rad na određeno vreme zbog povećanog obima posla, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu i dr.) sa 31. oktobra 2014. godine - na 28. februar 2015. godine. Dodatno proširen krug slučajeva zapošljavanja za koje nije potrebna saglasnost •
 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - "Sl. glasnik RS", br. 116/2014: • Primena od primanja za mesec novembar 2014. godine •
 • Stručni komentar - KOMENTAR TRINAESTIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - "Sl. glasnik RS", br. 117/2014
 • Pitanje i odgovor - USLOVI U POGLEDU STEPENA I VRSTE OBRAZOVANJA ZA IZVOĐENJE NASTAVE IZ SRPSKOG JEZIKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Novembar / Decembar 2014. godine •
 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA - "Sl. glasnik RS", br. 116/2014 • U cilju očuvanja finansijske održivosti penzijskog sistema u Republici Srbiji uređen je način isplate penzija koje isplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje počev od isplate penzija za mesec novembar 2014. godine •
 • Stručni komentar - • INDEKSI INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE U SEPTEMBRU 2014. GODINE •
 • Stručni komentar - • PROMET ROBE U TRGOVINI NA MALO U REPUBLICI SRBIJI U SEPTEMBRU 2014. GODINE •
 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE DUGOROČNIH POTRAŽIVANJA PREMA ZAHTEVIMA MSFI ZA MSP: • Grupa računa 05 •
 • Pitanje i odgovor - OSTVARIVANJE PRAVA NA POVRAĆAJ NEISKORIŠĆENOG IZNOSA PORESKOG KREDITA PO OSNOVU PDV
 • Pitanje i odgovor - ROK U KOME JE OBVEZNIK PDV DUŽAN DA ČUVA PDV EVIDENCIJU I DOKUMENTACIJU NA OSNOVU KOJE SE VODI TA EVIDENCIJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SPOLJNOTRGOVINSKI ROBNI PROMET REPUBLIKE SRBIJE: • Septembar 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - IZVRŠENJE ZAŠTITNE MERE ODUZIMANJA ROBE KOJA JE PREDMET PREKRŠAJA KADA JE PRESUDOM SUDA NALOŽENO NJENO UNIŠTENJE POD CARINSKIM NADZOROM
 • Pitanje i odgovor - Carinski instruktor: USLOVI ZA UVOZ KAFE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - Inspektor: IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • SEKTOR C - Prerađivačka industrija/ Proizvodnja osnovnih metala; Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja •
 • Pitanje i odgovor - POVRAĆAJ ILI ZAMENA ROBE ZA DRUGU ROBU BEZ NEDOSTATAKA I NEPOSTOJANJE OBAVEZE EVIDENTIRANJA KROZ EVIDENCIJU PRIMLJENIH REKLAMACIJA

VESTI NA DAN 03. NOVEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: