Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 23. JUN 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • PRIJAVA ZA IZVOĐENJE STRUČNE OBUKE
 • PRIJAVA ZA IZVOĐENJE STRUČNE OBUKE

PROPISI:

 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/676 OD 23. APRILA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/677 OD 23. APRILA 2015. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 2015/712 OD 28. APRILA 2015. GODINE O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE (EU) BROJ 103/2012 U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • JEDINSTVENA TARIFA NAKNADA ZA REEMITOVANJE FONOGRAMA I NA NJIMA ZABELEŽENIH INTERPRETACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU DELATNOST "PANORAMA" ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA DRUŠTVENOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "POLET" PLANDIŠTE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA, INFORMACIJA I PODATAKA O OZNAČENOM LICU I NJEGOVOJ IMOVINI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE - OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2014, 41/2015 i 53/2015)
 • TARIFA NAKNADA KOJU OD KORISNIKA NAPLAĆUJE O.F.P.S. ("Sl. glasnik RS", br. 94/2009, 30/2011, 98/2011 - dr. tarifa, 45/2013 - dr. tarifa, 25/2014 - dr. sporazum i 53/2015 - dr. tarifa)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE RAZVOJA DOMAĆEG TURIZMA INTENZIVIRANJEM KORIŠĆENJA TURISTIČKE PONUDE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015)
 • UREDBA O VISINI, NAČINU OBRAČUNA, PLAĆANJA I RASPOLAGANJA NAKNADOM ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014 i 53/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZAKONSKI ROK ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU - Zakon o prekršajima: član 234 stav 1 tačka 15)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PLAĆANJA REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE ZA ZAHTEV PORESKOG OBVEZNIKA ZA ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 73

VESTI NA DAN 23. JUN 2015.

Prelistavajući dnevne novine: