Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 14. NOVEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Tabela 10. - KORIŠĆENJE VODE
 • Obrazac Tabela 11. - ZBIRNI PREGLED IZVORA ZAGAĐIVANJA
 • Obrazac Tabela 9. - KARAKTERISTIKE OPREME ZA MERENJE POTROŠNJE TOPLOTNE I ELEKTRIČNE ENERGIJE

PROPISI:

 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA TRANSPORT, SKLADIŠTENJE, DISTRIBUCIJU I TRGOVINU PRIRODNOG GASA SA ODREDBAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2014 - prečišćen tekst)
 • PRAVILNIK O ETILOMETRIMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2014)
 • PRAVILNIK O OBRASCU SERTIFIKATA O POSEBNIM ZNANJIMA U OBLASTI ADN I REGISTRU IZDATIH SERTIFIKATA O POSEBNIM ZNANJIMA U OBLASTI ADN ("Sl. glasnik RS", br. 36/2013 i 124/2014)
 • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA OSTVARENOG UKUPNOG MESEČNOG PRIHODA DOMAĆINSTVA, KAO USLOVA ZA STICANJE STATUSA ENERGETSKI ZAŠTIĆENOG KUPCA, ODNOSNO UGROŽENOG KUPCA TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 124/2014)
 • PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE SA POPLAVLJENIH PODRUČJA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2014, 67/2014 i 124/2014)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2014)
 • TÖRVÉNY A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014 - másik törvény)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2014. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2014, 25/2014 i 45/2014)
 • REŠENJE O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU NASELJENOG MESTA KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2011, 6/2012, 8/2012, 9/2012, 10/2012, 1/2013, 2/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013, 10/2013, 11/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2014 i 4/2014)
 • ODLUKA O GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 19/2014)
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA ZA KATEGORIZACIJU OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA, NJIHOVOJ KATEGORIZACIJI I ODREĐIVANJU PRAVACA OPŠTINSKIH PUTEVA U NASELJIMA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 9/2010, 23/2010, 4/2013 i 19/2014)
 • ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA ("Sl. list grada Pančeva", br. 7/2011, 11/2011 - ispr., 18/2013, 6/2014 i 19/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 18/2013, 15/2014 i 19/2014)
 • ODLUKA O POSEBNOJ NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. list grada Pančeva", br. 23/2011 - prečišćen tekst, 28/2011 - ispr., 36/2011, 8/2012 i 19/2014)
 • ODLUKA O RASPOLAGANJU STANOVIMA GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 19/2014)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM KUPACA NA PODRUČJU GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 19/2014)
 • PRAVILNIK O POPISU NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA PANČEVA, USPOSTAVLJANJU JEDINSTVENE EVIDENCIJE NEPOKRETNOSTI I UPISU NEPOKRETNOSTI U JAVNE KNJIGE ("Sl. list grada Pančeva", br. 19/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA ENERGETSKU EFIKASNOST GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 27/2009, 37/2012, 21/2013 i 19/2014)
 • TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN ISPORUČENE KOLIČINE TOPLOTNE ENERGIJE KUPCIMA NA PODRUČJU GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 19/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: NADLEŽNOST JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE U REGULISANJU USLOVA I NAČINA ORGANIZOVANJA POSLOVA U OBAVLJANJU KOMUNALNIH DELATNOSTI - Zakon o komunalnim delatnostima: čl. 13, 28 i 29
 • Ustavni sud: NENADLEŽNOST JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE DA SVOJIM OPŠTIM AKTOM UREĐUJE PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA PREVOZA ZAPOSLENIH LICA - Zakon o radnim odnosima u državnim organima: čl. 51 i 75
 • Ustavni sud: NENADLEŽNOST VLADE DA UREDBOM UREĐUJE PITANJA KOJA SU PREDMET ZAKONSKOG REGULISANJA - Uredba o posebnom načinu obrade podataka sadržanih u matičnim knjigama za područje Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija: čl. 1 i 6
 • Ustavni sud: NEZAKONITOST PRAVILNIKA KOJIM SE UREĐUJU PLATE ZAPOSLENIH U STOMATOLOŠKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI U ZAVODU ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA - Zakon o platama u državnim organima i javnim službama: član 1 tač. 3) i 4) i čl. 3, 4 i 8
 • Ustavni sud: STUPANJE NA SNAGU OPŠTEG AKTA DANOM NJEGOVOG DONOŠENJA - Ustav Republike Srbije: član 196 st. 1 i 4
 • Ustavni sud: STUPANJE NA SNAGU OPŠTEG AKTA NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA - Ustav Republike Srbije: član 196 st. 1 i 4
 • Ustavni sud: UREĐIVANJE PRAVILNIKOM ZDRAVSTVENOG CENTRA PLATA ZAPOSLENIH U STOMATOLOŠKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI U ZAVISNOSTI OD NAČINA STICANJA SREDSTAVA - Zakon o platama u državnim organima i javnim službama: član 1 tač. 3) i 4) i čl. 3, 4 i 8
 • Vrhovni kasacioni sud: NEDOSTATAK OSNOVA ZA ISPLATU NAKNADE ZA ULIČNO ZEMLJIŠTE - Zakon o eksproprijaciji: član 12 stav 2
 • Vrhovni kasacioni sud: NEDOSTAVLJANJE PRVOSTEPENE PRESUDE BRANIOCU OKRIVLJENOG ANGAŽOVANOM U ŽALBENOM ROKU - Zakon o prekršajima: član 85 stav 4, 148 stav 1, član 229 stav 3 i član 234 stav 2
 • Vrhovni kasacioni sud: NEPOSTOJANJE BITNIH OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA ŠUMSKA KRAĐA - Krivični zakonik: član 203 i član 275 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: ZAKONSKI ROK ZA NASTUPANJE PRAVNOSNAŽNOSTI PRESUDE O OPOZIVU USLOVNE OSUDE - Krivični zakonik: član 70

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OSNOVICA ZA OBRAČUNAVANJE PDV KOD PROMETA USLUGA PRODAJE ULAZNICA ZA MUZIČKE I SPORTSKE DOGAĐAJE U IME I ZA RAČUN DRUGIH LICA -
 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN VRAĆANJA ROBE INODOBAVLJAČU U INOSTRANSTVO - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 24 i 28

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 14. NOVEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - U SVETLU EVROPSKIH INTEGRACIJA: • Zakon o javnom informisanju i medijima •
 • Pitanje i odgovor - OBRAČUN DOMICILNE KAMATE U POSTUPKU IZVRŠENJA NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE KOJA JE DONETA PRE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O ZATEZNOJ KAMATI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 14.11.2014. godine •
 • Stručni komentar - PROGRAM ZAVRŠNOG ISPITA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU U ŠKOLSKOJ 2014/2015.GODINI: • Osvrt na izmene Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju objavljene na početku školske 2014/2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - NEPRIZNAVANJE STAŽA PO OSNOVU OBAVLJANJA SAMOSTALNE DELATNOSI PRILIKOM UTVRĐIVANJA PRAVA NA JUBILARNU NAGRADU U USTANOVI OBRAZOVANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • KAMATE: • ESKONTNA STOPA, REFERENTNA KAMATNA STOPA I STOPA KAMATE ZA NEBLAGOVREMENA PLAĆANJA JAVNIH PRIHODA OD 13.11.2014. GODINE •
 • Stručni komentar - KAMATE: • OD 14.11.2014. GODINE U PRIMENI JE NOVA GODIŠNJA STOPA ZATEZNE KAMATE NA DUG KOJI GLASI NA DINARE •
 • Stručni komentar - PRAVNI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKT STICANJA I OTUĐENJA SOPSTVENIH AKCIJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA IZMENU PODATKA O SVRSTAVANJU ROBE PREMA CARINSKOJ TARIFI
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUČNOST PREBIJANJA DUGOVANJA PO OSNOVU DOPUNSKE UPLATE OSNIVAČA SA POTRAŽIVANJEM PO OSNOVU IZVOZA ROBE
DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - OBAVEZE POSREDNIKA U PROMETU NEPOKRETNOSTI KOJE SE ODNOSE NA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • Sektor F - Građevinarstvo •
 • Pitanje i odgovor - PODACI O LIČNOSTI PODNOSIOCA REKLAMACIJE KOJE JE TRGOVAC OBAVEZAN DA OBRAĐUJE U OKVIRU EVIDENCIJE O PRIMLJENIM REKLAMACIJAMA

VESTI NA DAN 14. NOVEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: