Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 11. SEPTEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC BR. 2 - PRIJAVA ZA PLANIRANI UVOZ OPREME KOJA SADRŽI ILI SE OSLANJA NA KONTROLISANE SUPSTANCE
 • OBRAZAC BR. 3 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA UVOZ KONTROLISANIH I NOVIH SUPSTANCI

PROPISI:

 • ODLUKA O USVAJANJU PREVODA MEĐUNARODNIH STANDARDA VRHOVNIH REVIZORSKIH INSTITUCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2015 i 77/2015)
 • PRAVILNIK O SPREČAVANJU, RANOM OTKRIVANJU I SUZBIJANJU BOLNIČKIH INFEKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 77/2015)
 • PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 147/2014, 9/2015 - ispr., 63/2015 i 77/2015)
 • UPUTSTVO O POSTUPKU I NAČINU DOSTAVLJANJA DOKUMENTACIJE BEOGRADSKOJ BERZI A.D. BEOGRAD I POSTUPKU KOMUNIKACIJE SA BEOGRADSKOM BERZOM A.D. BEOGRAD U VEZI UKLJUČIVANJA I ORGANIZOVANJA TRGOVANJA HARTIJAMA OD VREDNOSTI NA BERZI - od 6. jula 2015. godine -
 • POKAZATELJ SMANJENJA POTROŠAČKIH CENA U JULU 2015. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 48/2015)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODREDABA ODLUKA KOJIMA SU PROPISANE NOVČANE KAZNE ZA PREKRŠAJE ("Sl. list Grada Loznice", br. 2/2014 i 3/2015 - dr. odluka)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2015)
 • PRAVILNIK O ODOBRAVANJU I FINANSIRANJU PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 4/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ODLUČIVANJE SUDA PO SLOBODNOJ OCENI - Zakon o parničnom postupku: član 224

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA USLUGA ČIŠĆENJA SLIVNIKA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 5 i 23

VESTI NA DAN 11. SEPTEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: