Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 24. OKTOBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Prilog 2. - UVERENJE O OBUČENOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA REDARA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA
 • Obrazac - PROGRAM MERA PRILAGOĐAVANJA RADA POSTOJEĆEG POSTROJENJA ILI AKTIVNOSTI PROPISANIM USLOVIMA
 • Obrazac 1 - EVIDENCIONI KARTON O IZDRŽAVANOM LICU

PROPISI:

 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "SOMBOR-GAS" D.O.O. SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE INGAS J.P. INĐIJA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ČOKA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "GRADITELJ" SRBOBRAN ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "SUBOTICAGAS" SUBOTICA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JKP "7. OKTOBAR" NOVI KNEŽEVAC ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "GAS-RUMA" ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "SREM-GAS" SREMSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE TRANSNACIONALNOG GASOVODA "JUŽNI TOK" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2006, 62/2007, 86/2008, 70/2010, 23/2011, 100/2012 i 113/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU STAROG GVOZDENOG MOSTA NA RECI GRADAC U VALJEVU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE GIMNAZIJE "VUK KARADŽIĆ" U LOZNICI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE HOTELA "GRAND" U VALJEVU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE STARE BOLNICE U LOZNICI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE UPRAVE JAVNIH PRIHODA U LOZNICI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADA ZA STANDARDE, SRODNE DOKUMENTE I DRUGE PUBLIKACIJE, KAO I O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE U OBAVLJANJU POSLOVA U OBLASTI STANDARDIZACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2011, 91/2012 i 113/2014)
 • PRAVILNIK O PROCENI VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU UPUĆIVANJA OSIGURANIH LICA NA LEČENJE U INOSTRANSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 44/2007, 65/2008, 36/2009, 32/2010, 50/2010, 75/2013, 110/2013 i 113/2014)
 • REŠENJE O NOMINALNIM IZNOSIMA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ELEKTORSKE SKUPŠTINE ZA IZBOR ČLANOVA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 113/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: PRIMENA PRAVILA O USLOVNOM OTPUSTU U ODNOSU NA KAZNU KOJA JE UMANJENA NA OSNOVU INSTITUTA AMNESTIJE - Krivični zakonik: član 107 stav 2
 • Vrhovni kasacioni sud: PONAVLJANJE POSTUPKA ZA ODUZIMANJE IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA OKONČANOG PRAVNOSNAŽNIM REŠENJEM O TRAJNOM ODUZIMANJU IMOVINE - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 470 i 537
 • Vrhovni kasacioni sud: PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA OKONČANOG PRAVNOSNAŽNIM MERITORNIM REŠENJEM KOJE ZAMENJUJE PRESUDU - Zakonik o krivičnom postupku: član 470
 • Vrhovni kasacioni sud: NADLEŽNOST ZA SPOROVE O INTELEKTUALNIM PRAVIMA PO TUŽBAMA PODNETIM PRIVREDNIM SUDOVIMA PRE 1. JANUARA 2014. GODINE - Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava: član 5 stav 2 i član 13 stav 2
 • Ustavni sud: NEZAKONITOST OPŠTIH AKATA OPŠTINE KOJIMA JE UREĐENO IZJAŠNJAVANJE GRAĐANA O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA NA DRUGAČIJI NAČIN OD ZAKONOM PROPISANOG - Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi: član 7 stav 1
 • Ustavni sud: NEZAKONITOST ODREDBE KOLEKTIVNOG UGOVORA KOJA PREDVIĐA PRIVILEGOVAN POLOŽAJ JEDNE KATEGORIJE ZAPOSLENIH U POGLEDU OTKAZA UGOVORA O RADU U SLUČAJU TEHNOLOŠKOG VIŠKA - Zakon o radu: čl. 18 i 19 i član 20 stav 1 tačka 5)
 • Upravni sud: VOĐENJE UPRAVNOG SPORA ZA OCENU ZAKONITOSTI REŠENJA DONETOG U DISCIPLINSKOM POSTUPKU - Zakon o državnim službenicima: član 118
 • Upravni sud: UKIDANJE REŠENJA PO OSNOVU SLUŽBENOG NADZORA KADA JE ONO ZASNOVANO NA POGREŠNOJ PRIMENI MATERIJALNOG PRAVA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 253 stav 2
 • Upravni sud: PROPISANI USLOVI ZA RASPOREĐIVANJE DRŽAVNOG SLUŽBENIKA NA ODGOVARAJUĆE RADNO MESTO - Zakon o državnim službenicima: član 134 stav 1
 • Upravni sud: OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU NAKON PRIMENJENOG SNIŽENJA STAROSNE GRANICE KADA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: član 19 tačka 1) i član 20 stav 1
 • Upravni sud: OSPORAVANJE PRAVNOSNAŽNOG REŠENJA DONETOG U POSTUPKU KOJI JE POKRENUT PO ZAHTEVU STRANKE - Zakon o opštem upravnom postupku: član 257 tačka 4)
 • Apelacioni sud u Beogradu: ZAKONITOST PRESUDE ZASNOVANE NA PRAVILNO I POTPUNO UTVRĐENOM ČINJENIČNOM STANJU - Zakon o parničnom postupku: član 373
 • Apelacioni sud u Beogradu: UMIŠLJAJ UČINIOCA KAO BITAN ELEMENT RADNJE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA FALSIFIKOVANJE ISPRAVE - Krivični zakonik: čl. 355 i 356
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEISPUNJENOST USLOVA ZA IZRICANJE MERE UPUĆIVANJE MALOLETNIKA U VASPITNO-POPRAVNI DOM - Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica: čl. 16 i 21

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST OSLOBOĐENJA JAVNIH PREDUZEĆA OD OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU PRIMENOM ČLANA 12. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU - Zakon o porezima na imovinu: član 12
 • Ministarstvo finansija: OBJAŠNJENJE O NAČINU EVIDENTIRANJA PROMETA PREKO FISKALNE KASE PRAVNIH USLUGA IZVRŠITELJA - Zakon o fiskalnim kasama: član 3

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 24. OKTOBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NAPREDAK SRBIJE U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA - IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE ZA 2014. GODINU • Potrebno nastaviti pravcem reformi koje su započete i sa usklađivanjem i sprovođenjem zakonodavstva koje prenosi pravne tekovine Evropske unije •
 • aPitanje i odgovor - NEODAZIVANJE SINDIKATA NA POZIV POSLODAVCA DA DOSTAVI PRISTUPNICE I DRUGE DOKAZE O REPREZENTATIVNOSTI
 • aPitanje i odgovor - RADNI ODNOS PROKURISTE I MOGUĆNOST OBAVLJANJA FUNKCIJE ZAMENIKA DIREKTORA U DRUŠTVU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRIMENA PROGRAMSKOG MODELA BUDŽETIRANJA U POSTUPKU PLANIRANJA I IZRADE BUDŽETA
 • Pitanje i odgovor - AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA POKRETANJE UPRAVNOG SPORA PROTIV REŠENJA REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - DRŽAVNI PRAZNIK DAN PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU - 11. NOVEMBAR 2014. GODINE NERADNI DAN
 • Stručni komentar - OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE I DRUGA LIČNA PRIMANJA STRANIH DRŽAVLJANA
 • Stručni komentar - ODGOVORNOST NASLEDNIKA ZA ISPUNJENJE PORESKIH OBAVEZA PREMINULOG FIZIČKOG LICA
 • Stručni komentar - PRIMANJA ZAPOSLENIH PO OSNOVU ČINJENJA I PRUŽANJA POGODNOSTI
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Oktobar II 2014. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRODOR KINESKE VALUTE RMB U EVROPU: • S obzirom na to da domaće banke uglavnom drže račune kod korespondentskih banaka u Nemačkoj Kliring banka za RMB u Frankfurtu će predstavljati mogućnost za izvršenje naloga za plaćanje koji glase na RMB, a po zahtevu pravnih i fizičkih lica - rezidenata RS •
 • Pitanje i odgovor - VERODOSTOJNA DOKUMENTACIJA ZA PRAVDANJE OTPISA RAZLIKE NA FAKTURISANU VREDNOST ROBE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - ZABRANA DUŽNIKU U BLOKADI DA REALIZUJE CESIJU NEZAVISNO OD TOGA ŠTO JE UGOVOR ZAKLJUČEN PRE BLOKADE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • SEKTOR C - Prerađivačka industrija/ Proizvodnja prehrambenih proizvoda •
 • Pitanje i odgovor - PREUZIMANJE OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA ROBE I DOBARA KOJE JE PREDUZETNIK KORISTIO RADI OBAVLJANJA DELATNOSTI I PRIJEM UPLATA NAKON GAŠENJA PREDUZETNIKOVIH TEKUĆIH RAČUNA

VESTI NA DAN 24. OKTOBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: