Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 04. JUL 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac BS - BILANS STANJA BANKE
 • Obrazac BU - BILANS USPEHA BANKE
 • Obrazac OP - OSNOVNI PODACI O BANCI

PROPISI:

 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-6588/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2014)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-6593/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2014)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-6598/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2014)
 • ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-6599/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2014)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-6587/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2014)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-6589/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2014)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-6590/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2014)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-6592/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2014)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-6594/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2014)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-6595/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2014)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-6596/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2014)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-6602/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 67/2014)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA RAZVOJA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA ŠUMADIJSKO ŠUMSKO PODRUČJE ZA PERIOD OD 2012. DO 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2014)
 • ODLUKA O PRIJEMU I RASPODELI PREDMETA (KOMORA IZVRŠITELJA) ("Sl. glasnik RS", br. 67/2014)
 • ODLUKA O VRSTAMA USLUGA ZA ČIJE PRUŽANJE AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE PRIVREMENO NEĆE NAPLAĆIVATI NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2014)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU ZA REŠAVANJE SPOROVA POVODOM REGISTRACIJE NAZIVA NACIONALNIH INTERNET DOMENA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 24/2012 i 67/2014)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA POLJOPRIVREDNIH SAVETODAVACA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2014)
 • PROGRAM FONDA ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ZA PRIVREDNE SUBJEKTE SA POPLAVLJENIH PODRUČJA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 63/2014 i 67/2014)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE POGREBNIH TROŠKOVA ZA KORISNIKE PENZIJA ZA JUL, AVGUST I SEPTEMBAR 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 67/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA RAZVOJ SELA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2014. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 14/2014 i 25/2014)
 • ODLUKA O KOREKCIJI CENE ZA VRŠENJE KOMUNALNE USLUGE ODLAGANJA I UKLANJANJA OTPADA I DRUGOG SMEĆA ("Sl. list grada Pančeva", br. 11/2014)
 • ODLUKA O KOREKCIJI CENE ZA VRŠENJE KOMUNALNIH USLUGA SAKUPLJANJA I ODVOŽENJA SMEĆA ("Sl. list grada Pančeva", br. 11/2014)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU SPOMENIKA - SKULPTURE POSVEĆENU PSU LEU NA LOKACIJI U NARODNOJ BAŠTI U PANČEVU ("Sl. list grada Pančeva", br. 11/2014)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČA I POSLOVNOG IMENA JAVNOG RADIODIFUZNOG PREDUZEĆA REGIONALNA RADIOTELEVIZIJSKA STANICA "RADIOTELEVIZIJA PANČEVO" PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 11/2014)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA PANČEVA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Pančeva", br. 12/2014)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA ISTORIJSKOG ARHIVA U PANČEVU ("Sl. list grada Pančeva", br. 3/2009 i 11/2014)
 • REŠENJE O IMENOVANJU INTERRESORNE KOMISIJE GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 34/2012 i 11/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Beogradu: DOZVOLJENOST NEPOTPISANE ŽALBE IZJAVLJENE TELEGRAMOM - Zakonik o krivičnom postupku: član 432
 • Apelacioni sud u Beogradu: DOZVOLJENOST ŽALBE BRANIOCA OKRIVLJENOG LIŠENOG POSLOVNE SPOSOBNOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 364
 • Apelacioni sud u Beogradu: IZMENA OPTUŽNOG AKTA NA GLAVNOM PRETRESU U SKRAĆENOM POSTUPKU I OBAVEZA DOSTAVLJANJA IZMENJENE OPTUŽNICE OKRIVLJENOM I NJEGOVOM BRANIOCU - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 335 i 504
 • Apelacioni sud u Beogradu: OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ŠTETE OD LICA KOJE JE KAO PUNOMOĆNIK BEZ OVLAŠĆENJA ZAKLJUČILO UGOVOR O KUPOPRODAJI - Zakon o obligacionim odnosima: član 88 stav 4
 • Apelacioni sud u Beogradu: POBIJANJE ZAKONITOSTI POJEDINAČNOG AKTA POSLODAVCA KOJIM JE REŠENO O PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA ZAPOSLENOG IZ RADNOG ODNOSA - Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu: član 29 stav 3
 • Apelacioni sud u Beogradu: PONIŠTAJ REŠENJA O JAVNOJ PRODAJI POSLOVNOG PROSTORA BEZ VRAĆANJA KUPOPRODAJNE CENE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 185 i 189
 • Apelacioni sud u Beogradu: POSTUPANJE U SPORU ZA NAKNADU ŠTETE IZ OBLIGACIONOG ODNOSA PRIVREDNIH SUBJEKATA - Zakon o uređenju sudova: član 22
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRESTANAK OVLAŠĆENJA PUNOMOĆNIKA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA OTKAZOM PUNOMOĆJA OD STRANE VLASTODAVCA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 88 i 103
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRIMENA INSTITUTA SUĐENJE U ODSUSTVU UZ PRETHODNO SASLUŠANJE OKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 381
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: IZMENA OPTUŽNICE U POGLEDU NUŽNOG SVOJSTVA UČINIOCA KRIVIČNOG DELA NA PRETRESU PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM - Zakonik o krivičnom postupku: član 450 stav 5
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: IZVOĐENJE DOKAZA USAGLAŠAVANJEM NALAZA I MIŠLJENJA VEŠTAKA POJEDINACA - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 122 i 123
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NASTUPANJE APSOLUTNE ZASTARELOSTI PREKRŠAJNOG GONJENJA I ISTOVETNOST ČINJENIČNOG OPISA PREKRŠAJA I KRIVIČNOG DELA - Zakonik o krivičnom postupku: član 6 stav 1
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: POJAM TEŠKOG IMOVINSKOG STANJA OŠTEĆENOG I TEŠKIH PRILIKA KOJE SU ISKORIŠĆENE ZA UGOVARANJE ILI PRIMANJE NESRAZMERNE IMOVINSKE KORISTI - Krivični zakonik: član 217 st. 1 i 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: MOGUĆNOST IZBORA LICA SA STEČENIM STRUČNIM NAZIVOM PROFESOR NARODNE ODBRANE ZA DIREKTORA SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE: Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja:član 59 stav 3
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VREME NA RADNOM MESTU NASTAVNIKA FIZIČKE KULTURE U OSNOVNOJ ŠKOLI - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 121 stav 10

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 04. JUL 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - EKSPLANATORNI SKRINING PREGOVARAČKOG POGLAVLJA 10 - INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJI: • Sastanak zakazan za 10. i 11.7.2014. godine u Briselu •
 • Stručni komentar - NOVINE PREDVIĐENE TEKSTOM NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU: • U planu uvođenje kombinovanog sistema zaštite koji podrazumeva splet preventivnih i kompezatornih pravnih sredstava •
 • Pitanje i odgovor - POSTAVLJANJE OGLASNOG SREDSTVA NA VOZILIMA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA
 • Pitanje i odgovor - UGOVARANJE ZAJMA - KREDITA IZMEĐU PRAVNOG LICA I ZAPOSLENOG

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NOVI, USKLAĐENI IZNOSI TARIFE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR - SA PRIMENOM OD 1. JULA 2014. GODINE - OBJAVLJENO NA SAJTU UPRAVE ZA TREZOR
 • Stručni komentar - PRIHODI KOJE OSTVARUJE PREDŠKOLSKA USTANOVA ZA OBAVLJANJE REDOVNE DELATNOSTI
 • Pitanje i odgovor - PEDAGOŠKA NORMA NASTAVNIKA PREDMETA ZA KOJE JE NASTAVNIM PLANOM I PROGRAMOM PROPISAN I PISMENI ZADATAK

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST PRIMENE SISTEMA "OBRNUTOG OPOREZIVANJA" KOD PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA U SLUČAJU KADA GRAĐEVINSKA DOZVOLA NE GLASI NA IME PRIMAOCA TIH DOBARA I USLUGA
 • Pitanje i odgovor - SLUČAJEVI U KOJIMA SE VRŠI KNJIŽENJE OBEZVREĐENJA ZALIHA MATERIJALA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - IZVOZ SOFTVERA PUTEM INTERNETA

VESTI NA DAN 04. JUL 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: