Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 23. DECEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac - ZAPISNIK O REVIZIJI BIBLIOTEČKE GRAĐE
 • Obrazac 1 - EVIDENCIJA LICA KOJA SAMOSTALNO OBAVLJAJU UMETNIČKU ILI DRUGU DELATNOST U OBLASTI KULTURE
 • Obrazac 2 - UVERENJE O ČINJENICAMA UPISANIM U EVIDENCIJI

PROPISI:

 • LAW ON FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS ("Official Herald of the Republic of Serbia", Nos. 62/2006, 31/2011, 119/2012 and 139/2014)
 • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2014 i 137/2014)
 • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2014 i 137/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PLANA ZVANIČNE STATISTIKE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 138/2014)
 • ODLUKA O OTVARANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA SREDSTVA PRENETA OD FONDA ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2012 i 51/2014)
 • ODLUKA O SLUŽBI ZA REALIZACIJU PROGRAMA RAZVOJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 51/2014)
 • UPUTSTVO O ORGANIZACIJI I RAČUNOVODSTVENOM OBUHVATANJU POPISA IMOVINE I OBAVEZA BUDŽETSKIH KORISNIKA UKLJUČENIH U KONSOLIDOVANI RAČUN TREZORA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SREDSTAVA JAVNE SVOJINE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DATE NA KORIŠĆENJE DRUGIM PRAVNIM LICIMA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 49/2014 i 51/2014)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, ROKOVIMA I NAČINU PLAĆANJA ČLANARINE (DOPRINOSA) PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA U 2015. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2014)
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI, SASTAVU I RADU SUDA ČASTI PRI PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 16/2003, 6/2009 i 86/2014)
 • STATUT PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PLANA SANACIJE I FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE JAVNIH KOMUNALNIH I DRUGIH JAVNIH PREDUZEĆA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 26/2014 i 65/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRALJEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 30/2013 i 30/2014)
 • ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA IZABRANIH I POSTAVLJENIH LICA I ZAPOSLENIH U ORGANIMA GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 17/2013 - prečišćen tekst, 15/2014, 23/2014 i 30/2014)
 • ODLUKA O NAČINU I POSTUPKU KONSTITUISANJA SLUŽBENOSTI PROLAZA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU KOJE JE JAVNA SVOJINA GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 5/2012)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU NA TERITORIJI GRADA ŠAPCA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 27/2014)
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU U GRADU ŠAPCU ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 21/2013 i 27/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKP "STARI GRAD" NA ODLUKU O CENAMA USLUGA UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 25/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ODGOVORI NA PITANJA SUDIJA U VEZI UJEDNAČAVANJA SUDSKE PRAKSE U OBLASTI ZAŠTITE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: čl. 8a, 8b i 8v
 • Privredni apelacioni sud: ZASTARELOST POTRAŽIVANJA UTVRĐENOG SUDSKOM ODLUKOM - Zakon o obligacionim odnosima: član 379 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: ZAHTEV ZA PREDAJU STVARI KAO POSLEDICA RASKIDA UGOVORA O ZAKUPU - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 584, 585 i 597
 • Privredni apelacioni sud: UTVRĐIVANJE VREDNOSTI PREDMETA SPORA - Zakon o parničnom postupku: čl. 31 i 32
 • Privredni apelacioni sud: SAVESNOST UGOVORNIH STRANA KOD UTVRĐENJA NIŠTAVOSTI UGOVORA - Zakon o obligacionim odnosima: član 103 i član 104 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: PRETPOSTAVKA ISPUNJENOSTI USLOVA ZA NAPLATU NAKNADE NA IME KOMUNALNE USLUGE - Zakon o komunalnim delatnostima: član 12 stav 2 i član 14 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: POBIJANJE UGOVORA O PREUZIMANJU DUGA KAO RADNJE STEČAJNOG DUŽNIKA KOJOM SE NARUŠAVA RAVNOMERNO NAMIRENJE POVERILACA - Zakon o parničnom postupku: član 211
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZE UTVRĐENE ZAKONOM I PRAVILO O TERETU DOKAZIVANJA - Zakon o zaštiti prirode: član 70
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA ZAKLJUČENJA UGOVORA O PRUŽANJU KOMUNALNIH USLUGA - Zakon o obligacionim odnosima: član 262 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: NEDOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA UTVRĐENJE ČINJENICE - Zakon o parničnom postupku: član 194
 • Privredni apelacioni sud: AKTIVNA LEGITIMACIJA ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 426 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PRIMENA ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU NA PRIMANJA ZAPOSLENIH I ANGAŽOVANIH LICA U NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ USTANOVI - INSTITUTU ZA KUKURUZ - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 1
 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ZA USLUGE PUTNIČKOG SERVISA KOJE SU PRUŽENE AVIOPREVOZNIKU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 28

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 23. DECEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OTUĐENJE I DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI NAKON DONOŠENJA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI - Pravni stavovi Upravnog suda u cilju otklanjanja nedoumica u primeni Zakona
 • Pitanje i odgovor - IZDAVANJE JAVNOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZAKUPCU OD STRANE KORISNIKA I NEMOGUĆNOST USTUPANJA RADI IZGRADNJE OBJEKTA
 • Pitanje i odgovor - POSTUPAK OVERE BRISOVNE DOZVOLE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Januar 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - NE/MOGUĆNOST POVEZIVANJA RADNOG STAŽA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI (PRELAZAK IZ GRADA U OPŠTINU, IZ JEDNE U DRUGU OPŠTINU, IZ GRADSKE UPRAVE U VEĆE ... ) RADI OBRAČUNA MINULOG RADA
 • Pitanje i odgovor - PREVOĐENJE STATUTA ŠKOLE NA JEZIK NACIONALNE MANJINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NOVI NAČIN SASTAVLJANJA I DOSTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Decembar 2014. godine •
 • Stručni komentar - USKLAĐENI SU IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA ZA PLAĆANJE U 2015. GODINI
 • Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN PRIMANJA NOVČANIH SREDSTAVA NA IME REZERVACIJE TERMINA ZA ODRŽAVANJE VENČANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA - "Sl. glasnik RS", br. 139/2014: • U domaći platni sistem uključuju se i subjekti iz nebankarskog sektora •
 • Stručni komentar - KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 22.12. DO 28.12.2014. GODINE
 • Pitanje i odgovor - POLAGANJE OBEZBEĐENJA ZA PLAĆANJE MOGUĆEG CARINSKOG DUGA KOD POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - Inspektor: DISKRECIONA (SLOBODNA) OCENA U INSPEKCIJSKOM NADZORU: • Primeri u praksi i predlozi određenih rešenja u tekstu Nacrta zakona o inspekcijskom nadzoru •
 • Pitanje i odgovor - POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI I OBAVEZA VOĐENJA ODGOVARAJUĆE EVIDENCIJE

VESTI NA DAN 23. DECEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: