Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 21. NOVEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Tabela 24. - ODVOD OTPADNIH VODA NA TRETMAN U POSTROJENJA DRUGIH OPERATERA
 • Obrazac Tabela 25. - ZAGAĐUJUĆE MATERIJE U VODAMA
 • Obrazac Tabela 26. - ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA - KONTROLA PROIZVODNOG PROCESA (GDE JE PROCES KONTROLE VAŽAN ZA PREVENCIJU ZAGAĐIVANJA VODA)

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 21. NOVEMBRA 2014. GODINE - "British American Tobacco SEE" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 126/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 21. NOVEMBRA 2014. GODINE - "British American Tobacco Vranje" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 126/2014)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA EKONOMIJE REPUBLIKE JERMENIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2014)
 • MEMORANDUM O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU MINISTARSTVA PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA CRNE GORE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2014)
 • MEMORANDUM O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA TRGOVINE I TURIZMA REPUBLIKE SRPSKE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 15/2014)
 • ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA KOJI SE OBAVEZNO OBJAVLJUJU U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" UZ PLAĆANJE NAKNADE I VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE AKATA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA ČIJE OBJAVLJIVANJE U "SLUŽBENOM GLASNIKU RS" NIJE OBAVEZNO, U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 126/2014)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI NA PORTALU SLUŽBENIH GLASILA REPUBLIKE SRBIJE I BAZA PROPISA, U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 126/2014)
 • PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE U POSTUPKU REGISTRACIJE MEDIJA U REGISTAR MEDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2014)
 • PRAVILNIK O NACIONALNIM GRANSKIM SPORTSKIM SAVEZIMA PREKO KOJIH SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 3/2012, 25/2013, 81/2014 i 126/2014)
 • PRAVILNIK O NACIONALNOJ KATEGORIZACIJI SPORTOVA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013 i 126/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I UPISU U EVIDENCIJU PREDSTAVNIKA INOSTRANIH MEDIJA I DOPISNIŠTAVA INOSTRANIH MEDIJA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2014)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU, NAČINU I VISINI TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU I POSLOVA ODGOVORNOG LICA ("Sl. glasnik RS", br. 111/2013, 57/2014 i 126/2014)
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU UNUTRAŠNJE ORGANIZACIJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2006 i 126/2014)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SPISKA PSIHOAKTIVNIH KONTROLISANIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 126/2014)
 • UREDBA O VISINI NAKNADA ZA USLUGE KOJE PRUŽA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 126/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE O SARADNJI I UZAJAMNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANJIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 11/2014)
 • ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 - odluka US)

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 21. NOVEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KRITIČKI OSVRT NA ZAKON O PRAVOBRANILAŠTVU - "Sl.glasnik RS br.55/2014: • Uloga pravobranilaštva u pravnom sistemu Republike Srbije •
 • Pitanje i odgovor - VIDEO SNIMAK KAO DOKAZ NEPOŠTOVANJA RADNE OBAVEZE
 • Pitanje i odgovor - ZAKONITOST REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA BEZ POUKE O PRAVNOM LEKU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVA - "Sl. glasnik RS", br. 123/2014
 • Pitanje i odgovor - IZVRŠAVANJE OBAVEZE ŠKOLSKOG NOTOTEKARA I MEDIJATEKARA DA REDOVNO OBAVEŠTAVA DIREKTORA, NASTAVNIČKO VEĆE I ŠKOLSKI ODBOR OSTVARIVANJU PROGRAMA RADA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO-PORESKI ASPEKT REZERVISANJA ZA OTPREMNINE I JUBILARNE NAGRADE: • Primena MRS 19 i Odeljka 28 MSFI za MSP •
 • Stručni komentar - KRETANJE KUPOVNE MOĆI U REPUBLICI SRBIJI ZA SEPTEMBAR 2014. GODINE
 • Pitanje i odgovor - PRAVO OBVEZNIKA PDV NA ISPRAVKU RAČUNA U SLUČAJU OBRAČUNAVANJA PDV U IZNOSU VEĆEM OD ONOG KOJI SE PO ZAKONU DUGUJE I PRAVO OBVEZNIKA PDV - PRIMAOCA RAČUNA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NOVOG (ISPRAVLJENOG) RAČUNA
 • Pitanje i odgovor - PRESTANAK PRAVA NA ISPLATU PORODIČNE PENZIJE KORISNIKU KOJI STEKNE SVOJSTVO OSIGURANIKA KAO OSNIVAČ PRIVREDNOG DRUŠTVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OBAVEZE PO OSNOVU KOMPENZACIONIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM
 • Pitanje i odgovor - POPUNJAVANJE RUBRIKE 2 (POŠILJALAC / IZVOZNIK) JCI U POSTUPKU IZVOZA KADA ZA VLASNIKA ROBE IZVOZ OBAVLJA DRUGO PRIVREDNO DRUŠTVO

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • Sektor H - Saobraćaj i skladištenje •
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA UMETNIČKO OBRAZOVANJE ČLANOVA UDRUŽENJA

VESTI NA DAN 21. NOVEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: