Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 11. SEPTEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

PROPISI:

 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNE PROFILE ARHITEKTONSKI TEHNIČAR I KROVOPOKRIVAČ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2007, 10/2008, 3/2010, 5/2011, 2/2012, 13/2015 - dr. pravilnici i 18/2015 - dr. pravilnici)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OPŠTEOBRAZOVNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2012, 8/2014, 13/2014, 13/2015 i 18/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2012, 3/2014, 8/2014, 13/2015 i 18/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA GIMNAZIJU ("Sl. glasnik SRS - Prosvetni glasnik", br. 5/90 i "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 11/2004, 18/2004, 24/2004, 3/2005, 11/2005, 2/2006, 6/2006, 12/2006, 17/2006, 1/2008, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 7/2011, 4/2013, 14/2013, 17/2013, 18/2013, 5/2014, 4/2015 i 18/2015)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2014 - prečišćen tekst, 21/2015 i 29/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 29/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ČISTOĆA" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2013 - prečišćen tekst, 38/2014 i 29/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKE TRŽNICE" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2014 - prečišćen tekst, 38/2014 i 29/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 27/2013 - prečišćen tekst, 38/2014 i 29/2015)
 • PROGRAM OBNOVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA - MOSTOVA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 29/2015)
 • PROGRAM OBNOVE OBJEKATA JAVNE NAMENE U NADLEŽNOSTI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 29/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICE (dr Mihajlo Mika Marković) ("Sl. list grada Kragujevca", br. 29/2015)
 • ODLUKA O JAVNOM ZADUŽENJU GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 32/2015)
 • ODLUKA O MREŽI PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 33/2011, 37/2013 i 32/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU EROZIONOG PODRUČJA I PROTIVEROZIONIM MERAMA ("Sl. list grada Zaječara", br. 32/2015)
 • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 32/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "ZAJEČARPARKING" ZAJEČAR NA CENOVNIK KORIŠĆENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 32/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ŽALBA PROTIV PRVOSTEPENE PREKRŠAJNE ODLUKE - Zakon o uređenju sudova: član 30 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA U SLUČAJU REALIZACIJE PROJEKATA U DELU KOJI SE FINANSIRA DOBIJENIM NOVČANIM SREDSTVIMA U SKLADU SA UGOVORIMA O KREDITU, ODNOSNO ZAJMU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24

VESTI NA DAN 11. SEPTEMBAR 2015.