Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 26. JUN 2015.

Besplatne pravne vesti

PROPISI:

 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 23/2015)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 24/2015)
 • PROGRAM PREVENCIJE HRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 24/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA KUPALIŠTA "ŠTRAND" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 18/2014, 39/2014, 19/2015 i 24/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ULICI STEVANA SREMCA I DELU SLOVAČKE ULICE U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 24/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 24/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENOG PARKIRALIŠTA NA PROSTORU KUĆNIH BROJEVA 26-28 U ULICI BRANIMIRA ĆOSIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 24/2015)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA POTREBE DIREKTNIH KORISNIKA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015, 10/2015 i 24/2015)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015 i 24/2015)
 • STRATEGIJA RAZVOJA SISTEMA ZELENIH PROSTORA GRADA NOVOG SADA 2015-2030. ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 22/2015)
 • UPUTSTVO ZA IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 10/2015, 14/2015 - ispr. i 24/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZAJEČARA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 50/2014, 14/2015 i 25/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 23/2015)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA ZAJEČARA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 24/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: NEPOSTOJANJE POVREDE PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE U UPRAVNOM SPORU AKO JE ODLUKA UPRAVNOG SUDA OBRAZLOŽENA NA USTAVNOPRAVNO PRIHVATLJIV NAČIN - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: NEPOSTOJANJE POVREDE PRAVA NA RAD U UPRAVNOM POSTUPKU I UPRAVNOM SPORU U PRAVNOJ STVARI PRESTANKA SLUŽBE CIVILNOM LICU U VOJSCI - Ustav Republike Srbije: član 60
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE U UPRAVNOM POSTUPKU I UPRAVNOM SPORU ZBOG NEPOŠTOVANJA STANDARDA OBRAZLOŽENE ODLUKE - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE U UPRAVNOM SPORU U PRAVNOJ STVARI PRESTANKA SLUŽBE CIVILNOM LICU U VOJSCI - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRISTUP SUDU KAO ELEMENTA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE I POVREDA PRAVA NA PRAVNO SREDSTVO U UPRAVNOM SPORU U PRAVNOJ STVARI DODELE EPIZOTIOLOŠKE JEDINICE PRAVNOM LICU - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1 i član 36 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE KAPITALNOG DOBITKA KOJI REZIDENT NEMAČKE OSTVARI PO OSNOVU PRODAJE DRUGOM NEREZIDENTNOM PRAVNOM LICU AKCIJA U DOMAĆEM PRIVREDNOM DRUŠTVU - Zakon o ratifikaciji Ugovora između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, sa Protokolom: član 14

VESTI NA DAN 26. JUN 2015.

Prelistavajući dnevne novine: