Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 31. DECEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Prilog 1 - BILANS STANJA za banke
 • Obrazac Prilog 1 - BILANS STANJA za davaoce finansijskog lizinga
 • Obrazac Prilog 2 - BILANS USPEHA za banke
 • Obrazac Prilog 2 - BILANS USPEHA za davaoce finansijskog lizinga
 • Obrazac Prilog 2 - BILANS USPEHA za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Obrazac Prilog 2 - STANJE I STRUKTURA KNJIGOVODSTVENIH RAČUNA
 • Obrazac Prilog 3 - IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU za banke
 • Obrazac Prilog 3 - IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU za davaoce finansijskog lizinga
 • Obrazac Prilog 4 - IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU za banke
 • Obrazac Prilog 5 - IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU za davaoce finansijskog lizinga
 • Obrazac STATISTIČKI IZVEŠTAJ za banke

PROPISI:

 • ETIČKI KODEKS POSREDNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2014)
 • FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2013, 100/2014, 120/2014 i 146/2014)
 • FINANSIJSKI PLAN NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 146/2014)
 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 118/2014 i 146/2014)
 • FINANSIJSKI PLAN REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 146/2014)
 • ODLUKA O OTVARANJU GENERALNOG KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U SANKT PETERBURGU, RUSKA FEDERACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE, STOPE, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 146/2014)
 • PLAN ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 146/2014)
 • PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA PRISTUPA POŠTANSKOJ MREŽI JAVNOG POŠTANSKOG OPERATORA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA REGISTRA POSREDNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2014)
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I RADU LEKARSKIH KOMISIJA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2006, 74/2006, 31/2007, 37/2008, 61/2008, 115/2008, 3/2010, 45/2010, 100/2011, 21/2012, 50/2014 i 146/2014)
 • PRAVILNIK O PARAMETRIMA KVALITETA ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA I MINIMALNOM KVALITETU U OBAVLJANJU UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2014)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I ODUZIMANJA DOZVOLE ZA POSREDOVANJE I OBRASCU DOZVOLE ZA POSREDOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 146/2014)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU OSNOVNE OBUKE POSREDNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2014)
 • PRAVILNIK O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 146/2014)
 • PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2013, 24/2014, 33/2014, 50/2014, 71/2014, 86/2014 i 142/2014)
 • UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU DODELE PRIZNANJA ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI, ODNOSNO KULTURI NACIONALNIH MANJINA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010 i 146/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA AUTOPUTA E-75 SUBOTICA-BEOGRAD (BATAJNICA) ("Sl. glasnik RS", br. 69/2003, 36/2010 i 143/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE PREDELA IZUZETNIH ODLIKA AVALA - KOSMAJ ("Sl. glasnik RS", br. 146/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE KOMISIJE O PRAVILIMA ZA SPROVOĐENJE FINANSIJSKE POMOĆI EVROPSKE UNIJE REPUBLICI SRBIJI U OKVIRU INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ (IPA II) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 19/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 52/2014)
 • ODLUKA O CENI VODE I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2014)
 • ODLUKA O NAKNADI ZA VRŠENJE ODBORNIČKE DUŽNOSTI I DRUGIM PRAVIMA I PRIMANJIMA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LESKOVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 21/2013, 11/2014 i 23/2014)
 • ODLUKA O FORMIRANJU CENA USLUGA INTERVENTNOG SMEŠTAJA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 23/2014)
 • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/2010, 10/2010, 13/2010, 3/2012 i 23/2014)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 2/2010, 10/2010, 2/2011, 12/2011, 3/2012, 40/2012, 1/2013, 21/2013 i 23/2014)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 27/2011 i 23/2014)
 • ODLUKA O ORGANIZOVANJU KANCELARIJE ZA MLADE ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 6/2009, 4/2010, 1/2012 i 23/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SAVETA ZA MLADE GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 22/2008, 18/2009 i 23/2014)
 • ODLUKA O POVERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI - IZVOĐENJE RADOVA NA LETNJEM ODRŽAVANJU ULICA, LOKALNIH PUTEVA I POJEDINIH NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ZA SEZONU 2014. GODINE ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 19/2014)
 • PROGRAM KONTROLE I SMANJENJA POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA I MAČAKA ("Sl. list grada Subotice", br. 44/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 10 - Zakon o privrednim društvima: član 534
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 11 - Zakon o privrednim društvima: čl. 350 i 351
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 12 - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: član 6
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 13 - Uredba o ratifikaciji Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR): član 32 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 14 - Zakon o obligacionim odnosima: član 210
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 15 - Zakon o stečaju: član 111
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 6 - Zakon o privrednim društvima: član 196 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 7 - Zakon o privrednim društvima: član 196 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 8 - Zakon o obligacionim odnosima: član 280, član 281 stav 3 i član 283 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 9 - Zakon o privrednim društvima: član 526 i član 533 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA ZAVISNIH PRAVNIH LICA JAVNIH AKCIONARSKIH DRUŠTAVA DA FORMIRAJU POSEBNE KOMISIJE ZA REVIZIJU - Zakon o reviziji: član 43
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: PRAVO NA GODIŠNJI ODMOR ZAPOSLENOG KOJI SE PO PRESTANKU MIROVANJA RADNOG ODNOSA VRAĆA NA RAD KOD POSLODAVCA - Zakon o radu: čl. 68, 71 i 72
 • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "JULIETA" D.O.O. TRGOVINA NA VELIKO I MALO BEOGRAD - Zakon o duvanu: član 37

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 31. DECEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNIM USLOVIMA ZA UPIS PRAVA SVOJINE NA OBJEKTIMA IZGRAĐENIM BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE - "Sl. glasnik RS", br. 145/2014: • Odlaže se donošenje rešenja o rušenju do pravnosnažnog okončanja započetih postupaka i onemogućeno je rušenje objekata na kojima je upisano pravo svojine u skladu sa odredbama ovog zakona •
 • Stručni komentar - PODSTREKIVANJE NA IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA: • Krivični zakonik - član 34 •
 • Stručni komentar - USLOVNA OSUDA SA ZAŠTITNIM NADZOROM: • Legislativa, primena i dometi •
 • Pitanje i odgovor - PODACI O LIČNOSTI ZAPOSLENIH KOJE OBRAČUN ZARADE, ODNOSNO NAKNADE ZARADE MOŽE DA SADRŽI
 • Pitanje i odgovor - REŠAVANJE SPOROVA PRED SPORTSKOM ARBITRAŽOM
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA UPUĆIVANJE SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA IZ JEDNE U DRUGU SPORTSKU ORGANIZACIJU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OBAVEZA DONOŠENJA FINANSIJSKOG PLANA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2015. GODINU I MOGUĆNOSTI PROMENE APROPRIJACIJA U 2015. GODINI: • Rok za usvajanje finansijskog plana za 2015. godinu za nivo Republike je 9. februar 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST ANGAŽOVANJA VASPITAČA NA ODREĐENO VREME ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI
 • Pitanje i odgovor - STRUČNA OCENA PONUDA U SITUACIJI KADA NEKI OD PONUĐAČA NEMAJU OBAVEZU ISKAZIVANJA PDV-A NA RAČUNU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Januar / Februar 2015. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA ZPPPA U VEZI SA OPOMENOM, REDOSLEDOM NAMIRENJA POREZA, DANOM PLAĆANJA POREZA PUTEM PREKNJIŽAVANJA I ODLAGANJEM PLAĆANJA POREZA
 • Pitanje i odgovor - (NE)POSTOJANJE MOGUĆNOSTI DA OSNOVICA POREZA NA IMOVINU ZA OBVEZNIKE KOJI SU SVRSTANI U MALA PRAVNA LICA BUDE FER VREDNOST NEPOKRETNOSTI
 • Pitanje i odgovor - NAČIN DOSTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE
 • Pitanje i odgovor - OSTVARIVANJE PRAVA NA PREVREMENU STAROSNU PENZIJU PREMA ZAKONU O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR DOPUNA ODLUKE O VRSTAMA DEVIZA I EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA KOJE SE KUPUJU I PRODAJU NA DEVIZNOM TRŽIŠTU - "Sl. glasnik RS", br. 143/2014: • Dopunjena lista deviza i efektivnog stranog novca kineskim juanom •
 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O CARINSKI DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM - "Sl. glasnik RS", br. 145/2014: • Definisani su uslovi za postupak tranzita, kao i novi pojmovi kao što je tranzitna carinarnica, rezervni postupak, tranzitni sigurnosni dokument i tranzitni prateći dokument •
 • Pitanje i odgovor - UVOZ SPORTSKE OPREME OD STRANE FIZIČKOG LICA PO SKRAĆENOM POSTUPKU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Januar 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - NEDOZVOLJENOST ISPLATE PUTEM CESIJE ZARADE DIREKTORU PRIVREDNOG DRUŠTVA U BLOKADI ANGAŽOVANOM PO OSNOVU UGOVORA, A NE PO OSNOVU RADNOG ODNOSA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - NOVINE PRILIKOM UPLATE NAKNADA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE: • Do kraja januara 2015. godine važi prelazni period u kome će biti važeće i uplate bez generisanog poziva na broj •
 • Stručni komentar - SANITARNI PREGLED ZAPOSLENIH U PROIZVODNJI, PROMETU I USLUŽIVANJU HRANE
 • Pitanje i odgovor - NADZOR SPORTSKOG INSPEKTORA I NEMOGUĆNOST DA UTVRĐUJE USKLAĐENOST ODLUKA SPORTSKE ORGANIZACIJE SA STATUTOM

VESTI NA DAN 31. DECEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: