Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 29. OKTOBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac N-1 - PRIJAVA ZA EVIDENCIJU OBVEZNIKA PLAĆANJA NAKNADE ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE
 • Obrazac N-2 - IZVEŠTAJ O UTVRĐIVANJU KOLIČINE DERIVATA NAFTE ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE
 • Obrazac N-3 - IZVEŠTAJ O OBRAČUNATOJ NAKNADI ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE
 • Obrazac N-4 - IZVEŠTAJ O UPLATAMA NAKNADE ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE

PROPISI:

 • ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2013 i 116/2014)
 • ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 44/2014 - dr. zakon i 116/2014)
 • ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA ISPLATE PENZIJA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014)
 • ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012, 123/2012 i 116/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT NAFTE NAFTOVODIMA I DERIVATA NAFTE PRODUKTOVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012, 123/2012 i 116/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012, 123/2012, 5/2014 i 116/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ISTICANJA JEDINIČNE CENE ZA POJEDINE VRSTE PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014)
 • PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 29/2010, 84/2010, 100/2010, 56/2011, 66/2011, 14/2012, 94/2012, 97/2012, 102/2012, 120/2012, 12/2013, 39/2013, 56/2013, 109/2013, 115/2013, 8/2014, 58/2014, 79/2014 i 116/2014)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I OBLIKU IZJAVE O OBAVLJANJU TRGOVINE LIČNIM NUĐENJEM ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014)
 • REŠENJE O REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014)
 • REŠENJE O REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014)
 • REŠENJE O REZULTATIMA IZBORA ZA ČLANOVE NACIONALNOG SAVETA MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE PUTEM ELEKTORSKE SKUPŠTINE ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014)
 • UREDBA O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2013 i 116/2014)
 • UREDBA O POSEBNOM NAČINU OBRADE PODATAKA SADRŽANIH U MATIČNIM KNJIGAMA ZA PODRUČJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2011)
 • UREDBA O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "MALA JASENOVA GLAVA" ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014)
 • UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014, 30/2014 i 116/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE ZA KORISNIKE OŠTEĆENIH I PORUŠENIH PORODIČNIH STAMBENIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2014)
 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2013 - prečišćen tekst, 9/2013 - ispr., 61/2013, 15/2014, 34/2014, 37/2014, 44/2014 i 75/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU I RADU SLUŽBE ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE I KONTROLU NABAVKI ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2014)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA BEOGRADA (REPUBLIKA SRBIJA) I GRADA MINSKA (REPUBLIKA BELORUSIJA) ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2014)
 • PRAVILNIK O TARIFNOM SISTEMU U JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2011, 58/2011, 6/2012, 12/2012 - ispr., 47/2012, 48/2012, 29/2013, 66/2014 i 74/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PODRŠKE DETETU I UČENIKU ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2013, 13/2013, 39/2013, 46/2013, 78/2013, 11/2014, 22/2014, 42/2014, 46/2014, 67/2014 i 73/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU ULICA ZA PEŠAČKI SAOBRAĆAJ NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA - PEŠAČKE ZONE ("Sl. list grada Beograda", br. 43/2010, 36/2013, 39/2013 i 76/2014)
 • REŠENJE O OPŠTIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2009, 2/2010, 9/2010, 29/2010, 45/2011, 36/2013, 11/2014 i 76/2014)
 • REŠENJE O POSEBNOM REŽIMU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU GRADA BEOGRADA U PERIODU OD 15. NOVEMBRA 2014. GODINE DO 15. MARTA 2015. GODINE (U ZIMSKIM USLOVIMA) ("Sl. list grada Beograda", br. 75/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGE PREVOZA U JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 59/2011, 4/2012, 15/2012, 49/2012, 57/2012, 8/2013, 30/2013, 72/2013, 64/2014 i 74/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Beogradu: KAŽNJIVOST RADNJE DRŽANJA OPOJNIH DROGA KAO RADNJE IZVRŠENJA POSEBNOG KRIVIČNOG DELA - Krivični zakonik: član 246a
 • Apelacioni sud u Beogradu: NESAGLASNOST OPTUŽNICE SA IZMENJENIM ZAKONOM KOJI SE PRIMENJUJE KAO BLAŽI ZA UČINIOCA - Krivični zakonik: član 5 stav 2
 • Apelacioni sud u Beogradu: ODSUSTVO DOKAZA NA OSNOVU KOJIH BI SE MOGLA UTVRDITI ČINJENICA DA OKRIVLJENI OPOJNU DROGU DRŽI RADI DALJE PRODAJE - Krivični zakonik: član 246a
 • Apelacioni sud u Beogradu: ODUZIMANJE PREDMETA UPOTREBLJENOG ZA IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA KAO I PRIBAVLJENE IMOVINSKE KORISTI - Krivični zakonik: čl. 87, 92 i 246
 • Privredni apelacioni sud: MOGUĆNOST VRAĆANJA U PREĐAŠNJE STANJE NAKON ODBIJANJA PREDLOGA STRANKE ZA ODLAGANJE ROČIŠTA - Zakon o parničnom postupku: čl. 108, 109 i 329
 • Privredni apelacioni sud: NEDOPUŠTENOST IZVRŠENJA NA IMOVINI SOLIDARNOG DUŽNIKA KOJI NIJE IZVRŠNI DUŽNIK U ISTOM POSTUPKU - Porodični zakon: član 187 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: ODLUKA STRANKE DA SE NE SLUŽI SVOJIM JEZIKOM I PISMOM U SLUČAJU KADA POZNAJE JEZIK KOJI JE U SLUŽBENOJ UPOTREBI U POSTUPKU - Zakon o parničnom postupku: član 6 stav 1 i član 374 stav 2 tačka 7)
 • Privredni apelacioni sud: PRELAZAK OBAVEZE IZ VERODOSTOJNE ISPRAVE NA TREĆE LICE KOJE U NJOJ NIJE OZNAČENO KAO DUŽNIK - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 18 stav 3 i član 23
 • Privredni apelacioni sud: PRIJEM ROBE KOD UGOVORA O OTPREMANJU, DEJSTVO POTPISA I DOKAZNA SNAGA OTPREMNICE - Zakon o obligacionim odnosima: član 827
 • Privredni apelacioni sud: UPOZORAVANJE STRANAKA NA DUŽNOST DA IZNESU SVE ČINJENICE I PREDLOŽE DOKAZE KOJIMA SE TE ČINJENICE POTVRĐUJU - Zakon o parničnom postupku: član 303 stav 1 i član 309 stav 5

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: RELEVANTNI PODACI O STAŽU OSIGURANJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU - Zakon o radu: čl. 19, 44, 46 i 88
 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG PDV KOJI JE OBRAČUNAT ZA USLUGE IZVRŠITELJA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 28

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 29. OKTOBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I PRIVATNA PRAKSA
 • Stručni komentar - MULTILATERALNA KOMPENZACIJA (VIŠESTRANO PREBIJANJE POTRAŽIVANJA): • Sa osvrtom na uređenje u zemljama u okruženju •
 • Pitanje i odgovor - OPROST DUGA U STEČAJNOM POSTUPKU PO OSNOVU POTRAŽIVANJA NASTALOG PRE OTVARANJA STEČAJA
 • Pitanje i odgovor - ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA NASTAVAK PARNIČNOG POSTUPKA RADI UTVRĐIVANJA OSPORENOG POTRAŽIVANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NEUSTAVNA ODREDBA ČLANA 50. STAV 4. ZAKONA O SUDIJAMA - "Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010, 8/2012 - odluka US, 121/2012, 124/2012 - odluka US i 101/2013
 • Stručni komentar - NEUSTAVNA ODREDBA ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU - "Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 38/2012 - odluka US, 121/2012 i 101/2013

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I UPRAVE ZA TREZOR PREKO SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA - "Sl. glasnik RS", br. 112/2014: • Novom, četvrtom po redu Odlukom, devizni KRT kod Uprave za trezor ponovo odložen - do 28. septembra 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - PRAVA DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA KOME ZBOG ISTEKA DRUGOG MANDATA PRESTAJE DUŽNOST U GODINI U KOJOJ OSTVARUJE PRAVO NA PENZIJU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - OPOREZIVANJE POREZOM NA IMOVINU PRAVA SVOJINE NA TZV. ULO /ULTRA LOW OXYGEN/ HLADNJAČI KOJA JE INKORPORISANA SA ZEMLJIŠTEM
 • Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN USLUGA MENADŽMENTA KOJE STRANO PRIVREDNO DRUŠTVO PRUŽA SVOM ZAVISNOM PRIVREDNOM DRUŠTVU SA SEDIŠTEM U REPUBLICI SRBIJI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - UVOZ GLUKOZNOG SIRUPA: • Dokumenta i obrasci potrebni za uvoz •
 • Pitanje i odgovor - DOKAZ O POREKLU KOJI SE IZDAJE ZA IZVOZ GOTOVIH PROIZVODA U REPUBLIKU MAKEDONIJU KADA U GOTOVOM PROIZVODU POSTOJE KOMPONENTE POREKLOM IZ EU I SA SRPSKIM POREKLOM

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - POSTUPAK IZDAVANJA MUNICIPALNIH OBVEZNICA - OBVEZNICE LOKALNIH ORGANA VLASTI: • Prednosti izdavanja municipalnih obveznica u odnosu na zaduživanje putem kredita •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • SEKTOR C - Prerađivačka industrija/ Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća, osim nameštaja; Proizvodnja papira i proizvoda od papira; Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa •
 • Pitanje i odgovor - LICENCA KAO USLOV ZA TRGOVINU TEČNIM GORIVIMA IZMEĐU PRIVREDNIH DRUŠTAVA

VESTI NA DAN 29. OKTOBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: