Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 16. JANUAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac ZL-1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA RAD
 • Obrazac ZL-2 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE GEODETSKE LICENCE
 • Obrazac 1 - PROPRATNICA ZA ULOVLJENU DIVLJAČ
 • Obrazac 2 - TROFEJNI LIST

PROPISI:

 • AŽURIRANI LISTING EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 1.1.2015. godine)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA DECEMBAR 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • NACIONALNA STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU RIBARSKOG PODRUČJA "RITOVI DONJEG POTISJA" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA DELATNOST PUTNE PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA ZA MEDICINSKA SREDSTVA KOJA SE KORISTE ZA PRUŽANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA LAPARASKOPSKOM METODOM ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • SPISAK ROBA ZA KOJE JE POTREBNO PRIBAVITI DOZVOLU ZA STAVLJANJE U PROMET, ODNOSNO REŠENJE O UPISU U REGISTAR, ODNOSNO ODOBRENJE ZA UVOZ I IZVOZ AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA (Ažurirano 1.1.2015. godine)
 • STATUT JAVNE MEDIJSKE USTANOVE "RADIO-TELEVIZIJA VOJVODINE" ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • STRATEGIJA RAZVOJA VODNOG SAOBRAĆAJA REPUBLIKE SRBIJE OD 2015. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • UREDBA O NAJVIŠOJ DOPUŠTENOJ STAROSTI BRODOVA ZA UPIS U JEDAN OD UPISNIKA BRODOVA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O GODIŠNJEM PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2015. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA VODE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 3/2014, 27/2014 i 54/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2014. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2014 i 54/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 68/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU ZA OBEZBEĐIVANJE USLOVA ZA NESMETANO ODVIJANJE PROCESA PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE TOPLOTNE ENERGIJE ZA GREJANJE I TOPLU POTROŠNU VODU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "NOVOSADSKA TOPLANA" NOVI SAD ZA 2014. GODINU - TEKUĆE SUBVENCIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013, 53/2014 - ispr. i 68/2014)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA NAMENJENIH JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "PUT" NOVI SAD ZA 2014. GODINU - TEKUĆE SUBVENCIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 68/2014)
 • PROGRAM ZA OBEZBEĐIVANJE USLOVA ZA NESMETANO ODVIJANJE JAVNOG PREVOZA PUTNIKA JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD", NOVI SAD ZA 2014. GODINU - TEKUĆE SUBVENCIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013, 37/2014 i 68/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA NIŠA 2015. - 2020. ("Sl. list grada Niša", br. 110/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LESKOVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 26/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU AUTOBUSKIH STAJALIŠTA PO VRSTI PREVOZA ZA LINIJSKI PREVOZ PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 18/2009, 20/2011, 30/2012, 4/2013, 13/2013 i 23/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: DEJSTVO IZJAVE VOLJE ZAPOSLENOG KOJOM OTKAZUJE UGOVOR O RADU - Zakon o radu: član 178
 • Vrhovni kasacioni sud: IZJAVA ZAPOSLENOG O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG NEPOŠTOVANJA PRAVA NA ISPLATU ZARADE - Zakon o radu: član 178
 • Vrhovni kasacioni sud: KRITERIJUMI ZA ODREĐIVANJE VISINE IZMAKLE DOBITI U SLUČAJU NASTUPANJA ŠTETNOG DOGAĐAJA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 185, 186, 189 i 190
 • Vrhovni kasacioni sud: NEPOSTOJANJE AKTA DISKRIMINACIJE PRI ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 130
 • Vrhovni kasacioni sud: NEPOŠTOVANJE RADNE DISCIPLINE PROPISANE AKTOM POSLODAVCA - Zakon o radu: član 179 tačka 3)
 • Vrhovni kasacioni sud: NESAVESNO OBAVLJANJE POSLOVA OD STRANE ZAPOSLENOG KAO RADNJA POVREDE RADNE OBAVEZE - Zakon o radu: član 179 tačka 2)
 • Vrhovni kasacioni sud: NEZAKONITOST SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZAKLJUČENOG PRIMENOM PRETNJE PREMA ZAPOSLENOM - Zakon o radu: čl. 177 i 191
 • Vrhovni kasacioni sud: ODGOVORNOST POLJOPRIVREDNOG PROIZVOĐAČA ZA ŠTETU PROUZROKOVANU KRŠENJEM PRAVILA STRUKE - Zakon o obligacionim odnosima: član 177
 • Vrhovni kasacioni sud: ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST - Zakon o eksproprijaciji: član 41
 • Vrhovni kasacioni sud: OKONČANJE POSTUPAKA U VEZI SA VRAĆANJEM ODUZETE IMOVINE PRED SUDOM PRED KOJIM SU ZAPOČETI - Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju: član 12
 • Vrhovni kasacioni sud: PROMENA PRAVNE KVALIFIKACIJE KRIVIČNOG DELA U POSTUPKU PRED DRUGOSTEPENIM SUDOM - Zakonik o krivičnom postupku: član 438 stav 1 tačka 9)
 • Vrhovni kasacioni sud: RADNJA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA - Krivični zakonik: član 246 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: SAGLASNOST SUPRUŽNIKA KAO USLOV ZA STICANJE ZAJEDNIČKE SVOJINE - Porodični zakon: čl. 170 i 180
 • Vrhovni kasacioni sud: TUŽBA RADI PONIŠTAJA REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZAPOSLENOG U DRŽAVNOM ORGANU - Zakon o radnim odnosima u državnim organima: član 71 stav 5
 • Vrhovni kasacioni sud: VALJANOST PUNOMOĆJA KOJIM PUNOMOĆNIK RASPOLAŽE NEPOKRETNOSTIMA U CILJU OBEZBEĐENJA KREDITA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 89 do 94
 • Vrhovni kasacioni sud: ZAKLJUČENJE SPORAZUMA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA U STANJU HRONIČNOG ALKOHOLIZMA ZAPOSLENOG - Zakon o radu: član 177

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: POJAŠNJENJE POVEZANOSTI U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 59
 • Ministarstvo finansija: PRIZNAVANJE PRAVA NA PORESKI KREDIT PO OSNOVU ULAGANJA IZVRŠENIH TOKOM 2012. GODINE KADA JE PLAĆANJE DOBAVLJAČU IZMIRENO KOMPENZACIJOM - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 48
 • Uprava carina: NAČIN POSTUPANJA SA PRIVREMENO ZADRŽANOM I ODUZETOM ROBOM - Carinski zakon: član 298
 • Uprava carina: USLOVI I NAČIN ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2015. GODINI - Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2015. godini: tačka 2

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 16. JANUAR 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SAOBRAĆAJNOJ SIGNALIZACIJI I NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U ZONI RADOVA - "Sl. glasnik RS", br. 134/2014: • Saobraćajni znakovi, privremena saobraćajna signalizacija i druge oznake na putu •
 • Pitanje i odgovor - IZVRŠENJE PRAVOSNAŽNE PRESUDE KOJOM SE NALAŽE VRAĆANJE TUŽILJE U STATUS UDALJENOG ZAPOSLENOG IZ MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA
 • Pitanje i odgovor - VIZA ZA KRAĆI BORAVAK I VIZA ZA PRIVREMENI BORAVAK

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - UGOVARANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2015. GODINU
 • Pitanje i odgovor - OCENJIVANJE UČENIKA U SREDNJOJ ŠKOLI
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE OPISA POSLOVA PRAVILNIKOM O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA U USTANOVI OBRAZOVANJA - MOGUĆNOST PROPISIVANJA OBAVEZE OBAVLJANJA POSLOVA KOJI NISU STRIKTNO NAVEDENI PO NALOGU DIREKTORA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ODLUKE O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE - "Sl. glasnik RS", br. 138/2014: • Nove naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja •
 • Stručni komentar - SPECIFIČNOST SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUGIH PRAVNIH LICA ZA 2014. GODINU • Primena novog Kontnog okvira i obrazaca finansijskih izveštaja •
 • Stručni komentar - KAMATE: • Eskontna stopa, referentna kamatna stopa i stopa kamate za neblagovremena plaćanja javnih prihoda od 15.1.2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM U KINESKOJ VALUTI JUAN/RMB: • Od 12.1.2015. godine pravna i fizička lica iz RS mogu obavljati platni promet sa inostranstvom sa entitetima u Kini u kineskoj valuti •
 • Pitanje i odgovor - POPUNJAVANJE JEDINSTVENE CARINSKE ISPRAVE KOD TRANZITA - RUBRIKA 52

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - JEDNOSTRANA KOMPENZACIJA DUGOVANJA SA POTRAŽIVANJIMA KOJE SUBJEKT IMA PREMA DUŽNIKU KOJI JE U POSTUPKU RESTRUKTURIRANJA I U BLOKADI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - POSTUPAK REGISTRACIJE PREDUZETNIKA I USLOVI ZA OBAVLJANJE VETERINARSKE DELATNOSTI: • Sadržina obrasca registracione prijave, uslovi za bavljenje veterinarskom delatnošću, popunjavanje registracione prijave i šifra delatnosti •
 • Pitanje i odgovor - PRAVILNO KNJIŽENJE KALA U KOLONI 4 KEPU KNJIGE

VESTI NA DAN 16. JANUAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: