Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 05. DECEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac broj 1 - ZAHTEV/INICIJATIVA KOMISIJI ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE ILI SOCIJALNE PODRŠKE DETETU/UČENIKU ZA POKRETANJE POSTUPKA PROCENE
 • Obrazac broj 2 - MIŠLJENJE ČLANA KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE ILI SOCIJALNE PODRŠKE DETETU/UČENIKU
 • Obrazac broj 3 - MIŠLJENJE KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE ILI SOCIJALNE PODRŠKE DETETU/UČENIKU

PROPISI:

 • ÁLLAMIGAZGATÁSI TÖRVÉNY (A SZK Hivatalos Közlönye, 79/2005., 101/2007., 95/2010. és 99/2014. szám)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 3. DECEMBRA 2014. GODINE - "Julieta" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 131/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 4. DECEMBRA 2014. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 131/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 5. DECEMBRA 2014. GODINE - "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 131/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 8. DECEMBRA 2014. GODINE - "Philip Morris Operations" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 131/2014)
 • ODLUKA O OTVARANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA LEČENJE OBOLJENJA, STANJA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 92/2014, 122/2014 i 131/2014 - ispr.)
 • ODLUKA O VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KARTICE ("Sl. glasnik RS", br. 131/2014)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA SOCIJALNE ZAŠTITE DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ("Sl. glasnik RS", br. 131/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU RADA, SASTAVU I FINANSIRANJU STALNE KOMISIJE ORGANA STARATELJSTVA ZA POPIS I PROCENU VREDNOSTI IMOVINE ŠTIĆENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2014)
 • PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013 - ispr., 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 81/2014, 117/2014, 128/2014 i 131/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014 - ispr., 81/2014, 117/2014, 128/2014 i 131/2014)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 131/2014)
 • UREDBA O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 130/2014)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 112/2014 i 131/2014)
 • PROGRAM UREĐIVANJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2014, 29/2014, 55/2014, 72/2014 i 82/2014)
 • REŠENJE O IZMENI DELA TRASE LINIJE JAVNOG GRADSKOG PREVOZA PUTNIKA BROJ 5 TEMERINSKI PUT - CENTAR - ŽELEZNIČKA STANICA I O UKIDANJU LINIJE JAVNOG GRADSKOG PREVOZA PUTNIKA BROJ 18 CENTAR - AVIJATIČARSKO NASELJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 62/2014)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U RASKRSNICI ULICE ŽARKA VASILJEVIĆA I ULICE STEVANA MILOVANOVA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 62/2014)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ULICI STEVANA MILOVANOVA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 62/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOORDINACIONOG ODBORA ZA UČEŠĆE GRADA NOVOG SADA U EVROPSKOJ MREŽI ZDRAVIH GRADOVA SVETSKE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 62/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: MESNA NADLEŽNOST ZA OCENU UREDNOSTI I DOZVOLJENOSTI PREDLOGA ZA IZVRŠENJE - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 3 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA KOMISIONARA DA POSTUPI PO NALOGU KOMINTENTA - Zakon o obligacionim odnosima. čl. 766, 772 i 780
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZE STRANE KOJA SE POZIVA NA PRAVILO ISTOVREMENOG ISPUNJENJA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 122 i 262
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZE SUDA PRI TUMAČENJU UGOVORA - Zakon o obligacionim odnosima: član 99
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNO DEJSTVO PRIZNANJA GLAVNOG STRANOG POSTUPKA NAD STRANIM PRAVNIM LICEM - Zakon o stečaju: član 191
 • Privredni apelacioni sud: PRAVO PODIZVOĐAČA DA RADOVE DIREKTNO NAPLATI OD INVESTITORA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 612 i 641
 • Privredni apelacioni sud: UTVRĐIVANJE VREDNOSTI PRENETOG PRAVA KORIŠĆENJA NA ZEMLJIŠTU OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - Zakon o javnoj svojini: čl. 2, 4 i 12 i član 18 stav 2

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: OTKAZ UGOVORA O RADU SA UGOVORENIM PROBNIM RADOM - Zakon o radu: čl. 36 i 185
 • Uprava carina: PRIMENA PROTOKOLA UZ SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, SA JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SRBIJE, SA DRUGE STRANE, KOJIM SE UZIMA U OBZIR PRISTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE - Zakon o potvrđivanju Protokola uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između, Republike Srbije, sa jedne strane i Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa druge strane, kojim se uzima u obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji: član 9

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 05. DECEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar -: KOMENTAR PRAVILNIKA O PRENOSIVOSTI BROJA ZA USLUGE KOJE SE PRUŽAJU PREKO JAVNIH MOBILNIH KOMUNIKACIONIH MREŽA - "Sl. glasnik RS", br. 101/2014 I PRAVILNIKA O SADRŽINI I NAČINU PRIJAVE UGOVORA O MEĐUPOVEZIVANJU NA MEĐUNARODNOM NIVOU - "Sl. glasnik RS", br. 104/2014: • Preciziran i modifikovan način prenosivosti broja u mobilnoj mreži i održavanja baze podataka prenetih brojeva i uvedena obaveza operatora da u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovore o međupovezivanju na međunarodnom nivou prijave RATEL-u •
 • Pitanje i odgovor - NADLEŽNOST ZA ODLUKU O OTUĐIVANJU IMOVINE JAVNOG PREDUZEĆA BEZ NAKNADE
 • Pitanje i odgovor - PRINUDNA PRODAJA UDELA U DRUŠTVU KOJI JE OBEZBEĐEN ZALOGOM KAO IZVRŠENJE NA IMOVINI PRIVREDNOG DRUŠTVA U LIKVIDACIJI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE UREDBE O STRATEŠKOM PARTNERSTVU - "Sl. glasnik RS", br. 129/2014: • Ugovor o strateškom partnerstvu je ili ugovor o dokapitalizaciji postojećeg subjekta privatizacije ili ugovor o osnivanju novog društva •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE: • Budžetski instruktor •
 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO-PORESKI TRETMAN ZASTAREVANJA POTRAŽIVANJA I OBAVEZA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA
 • Pitanje i odgovor - KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE REFUNDACIJE NAKNADE ZA PORODILJSKO ODSUSTVO U 2015. GODINI ZA TROŠKOVE KOJI SU PO TOM OSNOVU NASTALI U 2014. GODINI
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA IMENOVANJE DIREKTORA ZDRAVSTVENE USTANOVE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIHODA I RASHODA PO OSNOVU KAMATA NA DAN SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU: • Nemogućnost kapitalizovanja troškova pozajmnjivanja za pravna lica i preduzetnike koji primenjuju MSFI za MSP i Pravilnik za mikro i druga pravna lica •
 • Pitanje i odgovor - OPOREZIVANJE PRIMANJA FIZIČKIH LICA OSTVARENIH U VIDU IZDVAJANJA SREDSTAVA PRAVNOG LICA ZA POTREBE REKREACIJE I "TEAM BUILDING"-a

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRIMENA PREFERENCIJALNIH STOPA U 2015. GODINI
 • Stručni komentar - PRIMENA STOPA CARINE ZA PUTNIČKA MOTORNA VOZILA U 2015. GODINI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • SEKTOR Q - Zdravstvena i socijalna zaštita •
 • Pitanje i odgovor - ODBIJANJE KUPCA DA DOSTAVI JMBG ZA POTREBE REKLAMACIJE I POSTUPANJE PRODAVCA

VESTI NA DAN 05. DECEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: