Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 12. AVGUST 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • AŽ OSIGURANJE - BROJ PRIJAVLJENIH I BROJ I IZNOS REŠENIH ŠTETA I ŠTETA U SPORU SA PROSEČNIM VREMENOM REŠAVANJA I ISPLATE ŠTETA 1)
 • TR/U OSIGURANJE/REOSIGURANJE - TEHNIČKE REZERVE - UKUPNO

PROPISI:

 • PRAVILA POSLOVANJA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI - prečišćen tekst zaključno sa izmenama i dopunama koje su stupile na snagu 19. januara 2015. godine -
 • INTERVENTNE MERE ZAŠTITE NAJUGROŽENIJIH GRAĐANA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/95, 13/96, 22/98, 10/99, 14/99, 21/99, 9/2000, 21/2000, 14/2001, 19/2001, 26/2001, 1/2002, 11/2002, 29/2002, 2/2003, 17/2003, 33/2003, 1/2004, 12/2004, 38/2004, 15/2005, 27/2005, 27/2006, 9/2007, 39/2007, 41/2007, 42/2008, 31/2009, 1/2010, 25/2010, 39/2010, 5/2012, 41/2012, 67/2012, 33/2013, 78/2013, 27/2014, 36/2014, 41/2014, 104/2014 i 38/2015)
 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2013 - prečišćen tekst, 9/2013 - ispr., 61/2013, 15/2014, 34/2014, 37/2014, 44/2014, 75/2014, 89/2014, 11/2015 i 43/2015)
 • ODLUKA O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA U BEOGRADU ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2012, 23/2012, 37/2013, 57/2013, 61/2014, 66/2014 i 38/2015)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2015 i 43/2015)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU TEZGI I DRUGIH POKRETNIH PRIVREMENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 17/2015 i 43/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA GRADA BEOGRADA ZA PRUŽANJE USLUGA TRETMANA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA ("Sl. list grada Beograda", br. 42/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA U OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI GRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 42/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR NA KOME JE NOSILAC PRAVA JAVNE SVOJINE GRAD BEOGRAD, ODNOSNO NA KOME GRAD BEOGRAD IMA POSEBNA SVOJINSKA OVLAŠĆENJA ("Sl. list grada Beograda", br. 78/2014, 96/2014 i 43/2015)
 • ODLUKA O ZADOVOLJAVANJU POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U BEOGRADU ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2013 i 43/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA VETERINARSKE USTANOVE "VETERINA BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2014, 3/2015, 23/2015 i 38/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI VODE I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA" SA ODLUKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O POVEĆANJU CENA USLUGA JKP "PARKING SERVIS" ZA PARKIRANJE VOZILA, SA CENOVNIKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2009, 3/2010, 18/2010, 4/2011, 41/2011, 1/2013 i 39/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI NAKNADE ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE (ZA PAKET ČIŠĆENJA "NAPREDNI" I "SJAJNO") JAVNOM PREDUZEĆU "GRADSKO STAMBENO" SA ODLUKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 39/2015)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 6/2009, 9/2009 - ispr., 28/2010 - dr. odluke, 5/2014 - dr. odluka, 14/2014 i 9/2015)
 • SUDSKA PRAKSA:

  • Vrhovni kasacioni sud: ZASTARELOST POVREMENIH POTRAŽIVANJA - Zakon o obligacionim odnosima: član 372 stav 1

  SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Ministarstvo finansija: PRAVO NA PORESKI PODSTICAJ PO ČLANU 50a ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA U SLUČAJU ULAGANJA MEĐUSOBNO POVEZANIH LICA MOŽE OSTVARITI ISKLJUČIVO OBVAZNIK U ČIJA OSNOVNA SREDSTVA JE ULOŽENO VIŠE OD MILIJARDU DINARA- Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 50a

  VESTI NA DAN 12. AVGUST 2015.

  Prelistavajući dnevne novine: