Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 10. NOVEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Tabela 1. - HEMIJSKE SUPSTANCE, HEMIJSKI PROIZVODI I DRUGI MATERIJALI KORIŠĆENI U PROCESU PROIZVODNJE KAO SIROVINE I POMOĆNI MATERIJALI KOJI NISU KLASIFIKOVANI KAO OPASNI
 • Obrazac Tabela 2. - OPASNE HEMIJSKE SUPSTANCE I HEMIJSKI PROIZVODI KORIŠĆENI U PROCESU PROIZVODNJE KAO SIROVINE ILI POMOĆNI MATERIJALI
 • Obrazac 1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE INTEGRISANE DOZVOLE

PROPISI:

 • LAW ON RIGHT TO GRATUITOUS SHARES AND PECUNIARY COMPENSATION TO BE REALIZED BY CITIZENS IN PRIVAITIZATION PROCEDURE ("Official Herald of the Republic of Serbia", Nos. 123/2007, 30/2010 and 115/2014)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O BUDŽETU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2014. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 50/2013, 24/2014 i 42/2014)
 • ODLUKA O CENI KOD SUPSTITUCIJE OSNOVNOG ENERGENTA ("Sl. list grada Niša", br. 88/2014)
 • ODLUKA O CENI PROIZVODNJE I ISPORUKE TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. list grada Niša", br. 88/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PIJAČNE NAKNADE NA PIJACAMA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 88/2014)
 • PROGRAM ISPITIVANJA MASENE AKTIVNOSTI RADIONUKLIDA U ZEMLJIŠTU I U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2014/2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 88/2014)
 • PROGRAM ISPITIVANJA ZAGAĐENOSTI ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2014/2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 88/2014)
 • PROGRAM MONITORINGA, PRAĆENJA STANJA I PROGNOZA AEROPOLENA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2014/2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 88/2014)
 • PROGRAM PRAĆENJA KVALITETA POVRŠINSKIH VODA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2014/2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 88/2014)
 • PROGRAM PRAĆENJA NIVOA KOMUNALNE BUKE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2014/2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 88/2014)
 • PROJEKAT OBEZBEĐIVANJA USLOVA I FORMIRANJA MOBILNE STANICE ZA KONTROLNI MONITORING NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA, ODREĐIVANJE ELEKTROMAGNETNO UGROŽENIH PODRUČJA I FORMIRANJE MAPE ELEKTROMAGNETNIH ZRAČENJA ZA TERITORIJU GRADA NIŠA U 2014/2015. GODINI, SA PREDLOGOM MERA ZA SMANJENJE NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA ("Sl. list grada Niša", br. 88/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU OPERATIVNOG ŠTABA ZIMSKE SLUŽBE ("Sl. list grada Niša", br. 90/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRUŠEVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2013 i 4/2014)
 • ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2009 - prečišćen tekst, 1/2014 i 3/2014 i 4/2014 - ispr.)
 • ODLUKA O PIJACAMA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2009 - prečišćen tekst, 8/2012 i 3/2014 i 4/2014 - ispr.)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA POPULACIONU POLITIKU GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2012, 1/2013 i 4/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE GRADA KRUŠEVCA I REALIZACIJU MERA IZ AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2013. DO 2018. GODINE ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU ORGANA ZA ČUVANJE POKLONA U JAVNOJ SVOJINI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2014)
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE ZA PERIOD 2014-2019. NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2014)
 • STATUT GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 8/2014 - prečišćen tekst)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: AKTIVNA LEGITIMACIJA PO TUŽBI ZBOG POVREDE AUTORSKOG PRAVA - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 205
 • Privredni apelacioni sud: ĆUTANJE NEOVLAŠĆENO ZASTUPANOG - Zakon o obligacionim odnosima: član 42 i član 88 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: NAKNADA ŠTETE ZBOG NEZAKONITOG RADA ORGANA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - Zakon o obligacionim odnosima: član 172
 • Privredni apelacioni sud: NEMOGUĆNOST SPAJANJA PARNICA PO TUŽBI ZBOG POVREDE ŽIGA I ZA OSPORAVANJE ŽIGA - Zakon o žigovima: čl. 74 i 80
 • Privredni apelacioni sud: NEPOSTOJANJE PRAVNOG SLEDBENIŠTVA U SLUČAJU OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA - Zakon o stečaju: čl. 69 i 78
 • Privredni apelacioni sud: NEPOTPUN PREDLOG ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 257 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: ODLUČIVANJE O TROŠKOVIMA STEČAJNOG POSTUPKA U PARNICI - Zakon o stečaju: član 42 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: POGREŠNO UPUTSTVO O PRAVNOM LEKU I DOZVOLJENOST ŽALBE - Zakon o vanparničnom postupku: član 19
 • Privredni apelacioni sud: UGOVOR KOLEKTIVNIH ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRBIJE I DRUGE ZEMLJE - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 108

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PRIVREDNOG DRUŠTVA NAD KOME JE POKRENUT STEČAJNI POSTUPAK DA POREZ NA IMOVINU UTVRĐUJE SAMOOPOREZIVANJEM - Zakon o porezima na imovinu: 39v stav 1
 • Uprava carina: PROVERA PODATAKA NAVEDENIH U ISPRAVI O USAGLAŠENOSTI, UKLJUČUJUĆI I P/N (PART NUMBER) OZNAKU, I PODATAKA NA FAKTURI - Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti: čl. 23 i 25
 • Privredni apelacioni sud: ZASTARELOST I OPŠTA NAČELA OBLIGACIONOG PRAVA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 12 i 360

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 10. NOVEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENI ZAKONA O SUDIJAMA - Sl. glasnik RS", br. 117/2014: • Ukinut staž osiguranja kao kriterijum za navršetak radnog veka sudija •
 • Pitanje i odgovor - KVALIFIKACIJA UGOVORA KOJIM SE VRŠI PROMENA DUŽNIKA
 • Pitanje i odgovor - UKLANJANJE OBJEKTA U POSTUPKU ODRŽAVANJA KATASTRA NEPOKRETNOSTI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - STRATEGIJA REFORME JAVNE UPRAVE S POSEBNIM OSVRTOM NA ZDRAVSTVENI SEKTOR
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST OTUĐENJA MREŽA KOJE SLUŽE U KOMERCIJALNE SVRHE IZ JAVNE SVOJINE
 • Pitanje i odgovor - NORMA ČASOVA ZA PREDMET SRPSKI JEZIK KAO NEMATERNJI U SREDNJIM STRUČNIM ŠKOLAMA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - USVAJANJE IZVEŠTAJA O POPISU ZA 2014. GODINU I RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE REZULTATA POPISA: • Viškova, manjkova, otpisa i rashoda •
 • Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: PRESTANAK OBAVEZA USLED ZASTARELOSTI I OPROSTA DUGA: • Računovodstveni, poreski i pravni aspekt •
 • Pitanje i odgovor - PORESKI TRETMAN ZARADE, ODNOSNO NAKNADE ZA RAD STRANCA NEREZIDENTA - DIREKTORA PRIVREDNOG DRUŠTVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR PROTOKOLA IZMEĐU UPRAVE CARINA REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE CARINSKE SLUŽBE (RUSKA FEDERACIJA) O RAZMENI PODATKA O CARINSKOJ VREDNOSTI ROBE KOJA SE KREĆE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I RUSKE FEDERACIJE - "Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2014: • Carinske službe pružaju obaveštenja koja mogu da pomognu pri obezbeđivanju naplate carinskih dažbina, poreza i drugih dažbina, naročito informacije koje mogu da pomognu utvrđivanju carinske vrednosti robe i njenog tarifnog svrstavanja, kao i obaveštenja koja mogu da doprinesu poštovanju zabrana i ograničenja uvoza i izvoza robe i propisa o poreklu robe •
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST ISPLATE CENE U DEVIZAMA PO OSNOVU KUPOPRODAJNOG UGOVORA IZMEĐU DVA REZIDENTA
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA UNOŠENJA DATUMA PUŠTANJA ROBE U RUBRIKU D/J CARINSKE DEKLARACIJE
DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - NEPODOBNOST KOMPENZACIJE OBAVEZA KOJE NASTAJU PO OSNOVU PREDUGOVORA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • SEKTOR C - Prerađivačka industrija/ Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda; Proizvodnja električne opreme •
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZNA SADRŽINA OTPREMNICE KAO PREDMET KONTROLE TRŽIŠNOG INSPEKTORA

VESTI NA DAN 10. NOVEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: