Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 19. JANUAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac T - 1/ 2/ 3 - OCENJIVAČKI LIST
 • Obrazac T - 4 - OCENJIVAČKI LIST
 • Obrazac T - 5 - OCENJIVAČKI LIST

PROPISI:

 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O POSEBNOM PROGRAMU IZ OBLASTI JAVNOG ZDRAVLJA ZA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA U DELU ULICE POLGAR ANDRAŠA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 55/2014)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNOG ZEMLJIŠTA GRADSKOG I SEOSKOG PODRUČJA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 109/2014)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I IZGRADNJE SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 109/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU JAVNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 108/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU SEKTORA ZA STANARE NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA U ZONAMA GDE SE VRŠI NAPLATA USLUGE KORIŠĆENJA PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 108/2014)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE CENA USLUGA I UČEŠĆE KORISNIKA I NJEGOVIH SRODNIKA OBAVEZNIH NA IZDRŽAVANJE U TROŠKOVIMA USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 20/2012 i 48/2014)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA I RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA SUBVENCIJA GRADSKE UPRAVE ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I OPŠTE UPRAVE - SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I NADZOR U 2014. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 48/2014 - prečišćen tekst)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 48/2014 - prečišćen tekst)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PREGOVORE SA REPREZENTATIVNIM SINDIKATIMA U POSTUPKU ZAKLJUČIVANJA KOLEKTIVNIH UGOVORA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 48/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA JAGODINE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 25/2013, 7/2014 i 13/2014)
 • ODLUKA O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE NA TERITORIJI GRADA JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 13/2014)
 • ODLUKA O STOPI AMORTIZACIJE NA TERITORIJI GRADA JAGODINA ZA PORESKU 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 13/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU NA TERITORIJI GRADA JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 13/2014)
 • ZAKON O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 47/2011, 93/2012 i 99/2013 - usklađeni din. izn.) ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 13/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZASNIVANJE PRESUDE NA DOZVOLJENOM DOKAZU - Zakonik o krivičnom postupku: član 438 stav 2 tačka 1) i član 485
 • Vrhovni kasacioni sud: POVREDA PRAVA NA OBAVEZNU ODBRANU OKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 74 tačka 2)
 • Upravni sud: PREBIVALIŠTE STRANKE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE KAO USLOV ZA REFUNDACIJU POREZA NA DODATU VREDNOST - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 56a
 • Upravni sud: PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA U SLUČAJU NAKNADNO ODOBRENOG POPUSTA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17 stav 1
 • Upravni sud: OTUĐENJE I DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI NEPOSREDNOM POGODBOM - Zakon o planiranju i izgradnji: član 68 stav 6 i član 96 stav 9 tačka 3)
 • Upravni sud: NEMOGUĆNOST VOĐENJA UPRAVNOG SPORA U SLUČAJU OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE - Zakon o planiranju i izgradnji: član 97
 • Upravni sud: ISPLATA DELA KUPOPRODAJNE CENE STANA PRODAVČEVOM POVERIOCU - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 56a
 • Privredni apelacioni sud: TUŽBA ZA ISPLATU TROŠKOVA VEŠTAČENJA NASTALIH U KRIVIČNOM POSTUPKU - Zakon o parničnom postupku: član 1
 • Privredni apelacioni sud: TUŽBA ZA BRISANJE UKNJIŽBE ZALOŽNOG PRAVA - Zakon o parničnom postupku: član 101 stav 5 i član 294 stav 1 tačka 1)
 • Privredni apelacioni sud: POTRAŽIVANJE PO REŠENJU O IZRICANJU NOVČANE KAZNE DONETOM PRE OTVARANJA STEČAJA NAD TUŽENIM - Zakon o stečaju: čl. 81 i 104 i član 117 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: NAKNADA ZA KORIŠĆENJE TUĐE STVARI - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 219 i 567
 • Privredni apelacioni sud: MOGUĆNOST PROMENE MESNE NADLEŽNOSTI - Zakon o parničnom postupku: član 19 stav 3 i član 65

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PRIMENA ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU NA AKCIONARSKO DRUŠTVO U RESTRUKTURIRANJU KOJE JE SVRSTANO U JAVNI SEKTOR - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 1
 • Uprava carina: OVERAVANJE DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI DRUMSKI PREVOZ STVARI - Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju: čl. 51 i 64
 • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "VELETABAK", NOVI SAD - Zakon o duvanu: član 37

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 19. JANUAR 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ANALIZA PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U SLUČAJU PETROVIĆ: • Obaveze države povodom smrti u policijskoj stanici •
 • Pitanje i odgovor - ODRŽAVANJE LIČNIH KONTAKATA RODITELJA SA DECOM STARIJOM OD 15 GODINA
 • Pitanje i odgovor - ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA IZVRŠENJE KADA NIJE ODREĐEN ROK ZA DOBROVOLJNO IZVRŠENJE U IZVRŠNOJ ISPRAVI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 1. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 15. JANUARA 2015. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 1. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 15. JANUARA 2015. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 1. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 15. JANUARA 2015. GODINE
 • Pitanje i odgovor - POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU ZAKONITOSTI PODZAKONSKOG AKTA KOJIM SU DATA ŠIRA PRAVA NEGO ŠTO JE ZAKONOM PREDVIĐENO

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVODONETOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 1/2015, S ASPEKTA PRIMANJA ZAPOSLENIH
 • Stručni komentar - KOMENTAR PLANA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2015. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 146/2014
 • Pitanje i odgovor - PRAVO OTUĐENJA JAVNE (POKRETNE) IMOVINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOREKCIJA PRIHODA I RASHODA PO OSNOVU PRAVILA O TRANSFERNIM CENAMA I NJIHOVO ISKAZIVANJE U PORESKOM BILANSU
 • Stručni komentar - PORESKI PODSTICAJI U OKVIRU ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
 • Stručni komentar - UTVRĐIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA I GUBITAKA ZA 2014. GODINU
 • Stručni komentar - UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA STVARNI PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI I SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA ZA 2014. GODINU
 • Stručni komentar - Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 12.1.2015. godine

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU DODELE NERASPODELJENIH POJEDINAČNIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA - "Sl. glasnik RS", br. 147/2014: • Pre otpočinjanja prevoza za koji je dodeljena dozvola prevoznik treba da dostavi fotokopiju CMR-a, a u slučaju bilateralnog prevoza i JCI, ili posebnu dozvolu ako je ona bila osnov za dodelu dozvole •
 • Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA PDV I AKCIZE PRILIKOM UNIŠTAVANJA ROBE (CIGARETE) KOJA JE BILA U POSTUPKU CARINSKOG SKLADIŠTENJA
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA IZVEŠTAVANJA O STRANIM DIREKTNIM INVESTICIJAMA NEREZIDENTA U ZEMLJI NEZAVISNO OD PROMENE STATUSA REZIDENTNOSTI STRANOG OSNIVAČA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - Inspektor: PRAVNI ODNOSI POVODOM OTPREMNICE: • Pojam, obeležja i pravno uređenje •
 • Pitanje i odgovor - Inspektor: NEPODNOŠENJE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I NADLEŽNOST INSPEKCIJE

VESTI NA DAN 19. JANUAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: