Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 20. JANUAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac T - 6 - OCENJIVAČKI LIST
 • Obrazac T - 7 - OCENJIVAČKI LIST
 • Obrazac T - 8 - OCENJIVAČKI LIST

PROPISI:

 • ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014 i 4/2015 - usklađeni din. izn.)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O UZAJAMNOM PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2013)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE CRNE GORE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2011)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE O IZRUČENJU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 16. JANUARA 2015. GODINE - "Julieta" d.o.o./1 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 16. JANUARA 2015. GODINE - "Julieta" d.o.o./2 ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 18. JANUARA 2015. GODINE - "British American Tobacco SEE" d.o.o ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 18. JANUARA 2015. GODINE - "British American Tobacco Vranje" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 18. JANUARA 2015. GODINE - "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI NA PROJEKTU MAĐARSKO-SRPSKE ŽELEZNICE IZMEĐU NACIONALNE KOMISIJE ZA RAZVOJ I REFORME NARODNE REPUBLIKE KINE I MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA I TRGOVINE MAĐARSKE I MINISTARSTVA GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2015)
 • ODLUKA O IZNOSU SREDSTAVA KOJA SE PRENOSE FILIJALI U TOKU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014 i 4/2015)
 • ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 56/2013 i 4/2015)
 • ODLUKA O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2011, 31/2012, 57/2012, 78/2012, 87/2012, 107/2012, 62/2013, 125/2014, 135/2014 i 4/2015)
 • ODLUKA O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 125/2014 i 4/2015)
 • ODLUKA O PODACIMA KOJE DAVALAC LIZINGA DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA TIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2012 i 4/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA NADOKNADA ZA UPIS U IMENIK, ZA IZDAVANJE I OBNAVLJANJE LICENCE, ZA IZDAVANJE IZVODA IZ IMENIKA, UVERENJA I POTVRDA IZ EVIDENCIJA FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE ZA ČLANOVE FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ČLANARINU U KOMORI SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • PRAVILNIK O BOJI I SASTAVNIM DELOVIMA UNIFORME SLUŽBENIKA OBEZBEĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE KRMNOG BOBA (VICIA FABA L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU STICANJA POSEBNIH ZNANJA U VEZI SA ZAŠTITOM UZBUNJIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • REŠENJE O OBRAČUNU I UTVRĐIVANJU IZNOSA MESEČNE NOVČANE NAKNADE (POSEBAN DODATAK) ZA REHABILITOVANO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • SPORAZUM O JEDINSTVENOJ TARIFI NAKNADA ZA EMITOVANJE FONOGRAMA I NA NJIMA ZABELEŽENIH INTERPRETACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • SPORAZUM O PRIVREDNO-TEHNIČKOJ SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 1/2015)
 • UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ORGANIZACIJE ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE PRAVA INTERPRETATORA - PI I ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE - OFPS ("Sl. glasnik RS", br. 45/2010, 1/2011 - Aneks 1, 1/2013 - Aneks 2, 2/2014 - Aneks 3 i 4/2015 - Aneks 4)
 • UREDBA O NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA RADI FORMIRANJA I VOĐENJA JEDINSTVENE EVIDENCIJE OBVEZNIKA PLAĆANJA TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • UREDBA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE U SEKTORU ZDRAVSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IMPLEMENTACIJE REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA OPŠTINA JUŽNOG POMORAVLJA ZA PERIOD DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČKA 7) ALINEJA TREĆA, ČLANA 9. STAV 5, ČL. 12, 12A I 14, ČLANA 40A STAV 1. TAČKA 5) I ČLANA 40G ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2015)
 • ODLUKA O GRADSKIM UPRAVAMA GRADA JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 14/2013, 5/2014, 7-1/2014 i 13/2014)
 • ODLUKA O GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 13/2014)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 2/2013, 1/2014 i 13/2014)
 • PREPORUKA SKUPŠTINE GRADA JAGODINA, BROJ 401-1116/14-01 ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 14/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA JAGODINA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 11/2010 i 12/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: IZMENA OPTUŽNICE ZBOG IZMENJENOG ČINJENIČNOG STANJA - Zakonik o krivičnom postupku: član 341
 • Vrhovni kasacioni sud: POČETAK ROKA ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA ZA KRIVIČNO DELO SAMOVLAŠĆE - Krivični zakonik: član 104 stav 6 i član 330 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI OD STRANE OKRIVLJENOG ISKLJUČIVO PREKO BRANIOCA - Zakonik o krivičnom postupku: član 483
 • Vrhovni kasacioni sud: PRAVO BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI NA NAGRADU ZA ISPITIVANJE VIŠE SVEDOKA - Zakon o advokaturi: član 23
 • Vrhovni kasacioni sud: PRAVO BRANIOCA PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI NA NOVČANU NAGRADU - Zakon o advokaturi: član 23 stav 3
 • Vrhovni kasacioni sud: PREKORAČENJE ZAKONSKOG OVLAŠĆENJA OD STRANE SUDA PRILIKOM IZRICANJA ODLUKE O KAZNI - Zakonik o krivičnom postupoku: član 369 tačka 4)
 • Vrhovni kasacioni sud: RAČUNANJE ROKA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI OD STRANE BRANIOCA OKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 485 stav 4
 • Vrhovni kasacioni sud: SUBJEKTIVNI I OBJEKTIVNI ELEMENTI KRIVIČNOG DELA IZNUDA - Krivični zakonik: čl. 30 i 214
 • Vrhovni kasacioni sud: ZAPISNIK O SASLUŠANJU OSUMNJIČENOG KAO DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU - Zakonik o krivičnom postupku: član 226 stav 9
 • Vrhovni kasacioni sud: ŽALBA JAVNOG TUŽIOCA NA PRVOSTEPENO REŠENJE O TROŠKOVIMA KRIVIČNOG POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 465 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT PO ODBITKU OD STRANE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA U SLUČAJU NAKNADNOG DOSTAVLJANJA POTVRDE O REZIDENTNOSTI - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40a
 • Ministarstvo finansija: PRAVO NA PORESKI KREDIT IZ ČLANA 48. ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA PO OSNOVU ULAGANJA IZVRŠENOG (ZAKLJUČNO SA 31.12.2013. GODINE) U NABAVKU STAMBENOG OBJEKTA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 48
 • Uprava carina: ATA KARNETI IZDATI OD STRANE PK KRIMA I PK SEVASTOPOLJ - Uredba o ratifikaciji Carinske konvencije o karnetu ATA za privremeni uvoz robe: član 6
 • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "JULIETA" D.O.O. BEOGRAD - Zakon o duvanu: član 37

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 20. JANUAR 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ANALIZA PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U SLUČAJU PETROVIĆ: • Obaveze države povodom smrti u policijskoj stanici •
 • Pitanje i odgovor - ODRŽAVANJE LIČNIH KONTAKATA RODITELJA SA DECOM STARIJOM OD 15 GODINA
 • Pitanje i odgovor - ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA IZVRŠENJE KADA NIJE ODREĐEN ROK ZA DOBROVOLJNO IZVRŠENJE U IZVRŠNOJ ISPRAVI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 1. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 15. JANUARA 2015. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 1. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 15. JANUARA 2015. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 1. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 15. JANUARA 2015. GODINE
 • Pitanje i odgovor - POKRETANJE POSTUPKA ZA OCENU ZAKONITOSTI PODZAKONSKOG AKTA KOJIM SU DATA ŠIRA PRAVA NEGO ŠTO JE ZAKONOM PREDVIĐENO

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVODONETOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 1/2015, S ASPEKTA PRIMANJA ZAPOSLENIH
 • Stručni komentar - KOMENTAR PLANA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2015. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 146/2014
 • Pitanje i odgovor - PRAVO OTUĐENJA JAVNE (POKRETNE) IMOVINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOREKCIJA PRIHODA I RASHODA PO OSNOVU PRAVILA O TRANSFERNIM CENAMA I NJIHOVO ISKAZIVANJE U PORESKOM BILANSU
 • Stručni komentar - PORESKI PODSTICAJI U OKVIRU ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA
 • Stručni komentar - UTVRĐIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA I GUBITAKA ZA 2014. GODINU
 • Stručni komentar - UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA STVARNI PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI I SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA ZA 2014. GODINU
 • Stručni komentar - Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 12.1.2015. godine

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU DODELE NERASPODELJENIH POJEDINAČNIH DOZVOLA ZA MEĐUNARODNI JAVNI PREVOZ STVARI DOMAĆIM PREVOZNICIMA - "Sl. glasnik RS", br. 147/2014: • Pre otpočinjanja prevoza za koji je dodeljena dozvola prevoznik treba da dostavi fotokopiju CMR-a, a u slučaju bilateralnog prevoza i JCI, ili posebnu dozvolu ako je ona bila osnov za dodelu dozvole •
 • Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE PLAĆANJA PDV I AKCIZE PRILIKOM UNIŠTAVANJA ROBE (CIGARETE) KOJA JE BILA U POSTUPKU CARINSKOG SKLADIŠTENJA
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA IZVEŠTAVANJA O STRANIM DIREKTNIM INVESTICIJAMA NEREZIDENTA U ZEMLJI NEZAVISNO OD PROMENE STATUSA REZIDENTNOSTI STRANOG OSNIVAČA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - Inspektor: PRAVNI ODNOSI POVODOM OTPREMNICE: • Pojam, obeležja i pravno uređenje •
 • Pitanje i odgovor - Inspektor: NEPODNOŠENJE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I NADLEŽNOST INSPEKCIJE

VESTI NA DAN 20. JANUAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: