Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 12. NOVEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Tabela 3. - OPASNI PROIZVODI NASTALI U TOKU PROCESA PROIZVODNJE (MEĐUPROIZVODI)
 • Obrazac Tabela 4. - OPASNE HEMIJSKE SUPSTANCE ILI MATERIJALI U FINALNOM PROIZVODU OPERATERA
 • Obrazac Tabela 5. - KORIŠĆENJE GORIVA ZA PROIZVODNJU TOPLOTNE I ELEKTRIČNE ENERGIJE I TRANSPORT NA LOKACIJI POSTROJENJA

PROPISI:

 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 10. NOVEMBRA 2014. GODINE - "Imperial Tobacco SCG" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 122/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 13. NOVEMBRA 2014. GODINE - "JT International" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 122/2014)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-14159/2014 ("Sl. glasnik RS", br. 122/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG ODBORA ZA INVESTICIJE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2014)
 • ODLUKA O OTVARANJU BUDŽETSKOG FONDA ZA LEČENJE OBOLJENJA, STANJA ILI POVREDA KOJE SE NE MOGU USPEŠNO LEČITI U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 92/2014 i 122/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE GRAĐEVINARA KARLA KNOLA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VILE "PALAS" U VRNJAČKOJ BANJI ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2014)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA MATIČARA ("Sl. glasnik RS", br. 101/2009 i 122/2014)
 • PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I SLUŽBENOJ ZNAČKI U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2014)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE POTVRDE ZA POSTAVLJANJE OBJEKATA, INSTALACIJA ILI UREĐAJA KOJI EMITUJU ILI REFLEKTUJU RADIO-ZRAČENJE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2014)
 • PRAVILNIK O VATROGASNO-SPASILAČKOJ SLUŽBI I VATROGASNO-SPASILAČKOM OBEZBEĐENJU NA AERODROMIMA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2012 i 122/2014)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA - ZELENA STRANKA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI GRANSKOG SINDIKATA JAVNIH SAOBRAĆAJNIH I KOMUNALNIH DELATNOSTI "NEZAVISNOST" - U KOMUNALNO STAMBENIM DELATNOSTIMA, NA TERITORIJI OPŠTINE ALEKSINAC ("Sl. glasnik RS", br. 122/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI GRANSKOG SINDIKATA KULTURE I UMETNOSTI "NEZAVISNOST" - U STVARALAČKIM, UMETNIČKIM I ZABAVNIM DELATNOSTIMA, NA TERITORIJI GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik RS", br. 122/2014)
 • STRATEGIJA RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2014-2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2014)
 • UREDBA O METODOLOGIJI VREDNOVANJA ELEMENATA ZA ODREĐIVANJE NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 122/2014)
 • UREDBA O USLOVIMA, POSTUPKU I NAČINU PRODAJE KAPITALA I IMOVINE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA SA JAVNIM NADMETANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 122/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši trgovinski sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 6 - Zakon o regulisanju odnosa između Savezne Republike Jugoslavije i pravnih lica i banaka sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije koje su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba: član 3 stav 2 i član 5
 • Viši trgovinski sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 7 - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: član 25
 • Viši trgovinski sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 8 - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: čl. 19 i 20
 • Viši trgovinski sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 9 - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: član 19
 • Viši trgovinski sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 10 - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: član 56
 • Viši trgovinski sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 15 - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: član 19
 • Viši trgovinski sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 18 - Zakon o potvrđivanju Sporazuma o pitanjima sukcesije: član 2 (Prilog G)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: ISPUNJENOST USLOVA ZA RAD MEDICINSKIH SESTARA PEDIJATRIJSKOG SMERA KOJE SU ZASNOVALE RADNI ODNOS PRE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O PREDŠKOLSKOM VASPITANJU I OBRAZOVANJU - Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju: član 59
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: NEPOSTOJANJE USLOVA ZA ORGANIZOVANJE NASTAVE KOD KUĆE DO DONOŠENJA ODGOVARAJUĆEG PODZAKONSKOG AKTA - Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju: član 37

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 12. NOVEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - STRANKA U UPRAVNOM POSTUPKU I NJENO ZASTUPANJE: • Ko može biti stranka, procesna sposobnost, zakonski i privremeni zastupnik, punomoćnik i stručni pomagač •
 • Pitanje i odgovor - DOZVOLJENOST DAVANJA DONACIJE ČLANU PRIVREDNOG DRUŠTVA
 • Pitanje i odgovor - RASPOLAGANJE DOBIJENIM ZLATNICIMA NA IME ISPUNJENJA OBAVEZE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PREGLED AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA: • Budžetski instruktor •
 • Pitanje i odgovor - IZMIRIVANJE NOVČANIH OBAVEZA UGOVARANJEM PROMENE POVERILACA U SLUČAJU BLOKADE TEKUĆEG RAČUNA JAVNOG PREDUZEĆA
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST REGULISANJA OBAVEZE IZRICANJA OPOMENE UČENIKU KOJI IMA NEGATIVNU OCENU NA TROMESEČJU INTERNIM AKTOM ŠKOLE
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA NAVOĐENJE ELEMENATA POPUT ROBNOG ZNAKA, PATENTA, TIPA ILI PROIZVOĐAČA U TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OBRAČUN AKCIZE NA MANJAK I RASHOD AKCIZNIH PROIZVODA UTVRĐEN POPISOM IMOVINE I OBAVEZA ZA 2014. GODINU
 • Stručni komentar - POPIS IMOVINE I OBAVEZA KOD MIKRO PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA ZA 2014. GODINU: • Za preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog i prostog knjigovodstva i kod paušalno oporezovanih preduzetnika •
 • Stručni komentar - PORESKI TRETMAN MANJKA I RASHODA DOBARA SA ASPEKTA ZAKONA O PDV
 • Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: PRESTANAK PORESKE OBAVEZE: • Zastarelost, otpis poreza i prestanak poreske obaveze na drugi zakonom propisani način •
 • Stručni komentar - ULOGA I OBAVEZA EKSTERNOG REVIZORA U FIZIČKOM POPISU ZALIHA ZA 2014. GODINU
 • Stručni komentar - PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA U 2015. GODINI: • Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje je do 1. decembra 2014. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Novembar 2014. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 10.11. DO 16.11.2014. GODINE
 • Stručni komentar - PREKRŠAJNA ODGOVORNOST LICA ZBOG IZVRŠENJA PREKRŠAJA IZ ČLANA 294. STAV 1. TAČKA 4) CARINSKOG ZAKONA: • Istovar ili pretovar bez odobrenja carinskog organa; ili na mestima koja nisu namenjena ili odobrena za tu svrhu; propuštanje obaveštavanja carinskog organa u slučaju neposredne opasnosti koja iziskuje hitno istovaranje ili pretovar robe; bez ovlašćenja iznošenje robe iz prostora gde je roba bila prvobitno smeštena •
 • Pitanje i odgovor - PREKID TRANZITA RADI DOTOVARA ROBE U SRBIJI
 • Pitanje i odgovor - ŠIFRE PRILIVA IZ INOSTRANSTVA PO OSNOVU PRODAJE PUTNIČKE AVIONSKE KARTE I PRUŽANJA USLUGE HOTELSKOG SMEŠTAJA U ZEMLJI
DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - Instruktor za finansijsko tržište: ŠIRE PLAĆANJA PO OSNOVU PROMETA USLUGE FINANSIJSKOG LIZINGA I PREMIJE OBAVEZNOG OSIGURANJA VOZILA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • SEKTOR C - Prerađivačka industrija/ Proizvodnja nameštaja; Ostale prerađivačke delatnosti •
 • Pitanje i odgovor - POSREDOVANJE U PRODAJI DOBARA I PRAVILNO POPUNJAVANJE EVIDENCIJE PROMETA ROBE I USLUGA

VESTI NA DAN 12. NOVEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: