Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicu



PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 23. JUL 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac V/S-PR - 2 - PROCENA RIZIKA
 • Obrazac V/S-PR- 4 - KARAKTERISTIKE POTENCIJALNE OPASNOSTI
 • Obrazac V/S-PR-1 - IDENTIFIKACIJA POTENCIJALNIH OPASNOSTI

PROPISI:

 • ZAKON O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014)
 • ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 i 75/2014)
 • GODIŠNJI IZVEŠTAJ O REALIZACIJI SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA KONTROLISANE ROBE ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014)
 • METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE CENE PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014)
 • METODOLOGIJA ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2012 i 75/2014)
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJI O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014)
 • PRAVILNIK O POSLOVNOM PROSTORU I OPREMI POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014)
 • PRAVILNIK O REGISTRU POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014)
 • PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014)
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I OPŠTIM PRAVILIMA ZA IZGRADNJU U POSTUPKU LEGALIZACIJE ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2014 i 5/2014)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA RAD PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA U JAVNIM I JAVNO KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI PAZAR ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 5/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU USLOVA I ORGANA NADLEŽNOG ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZGRADNJU OBJEKATA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 5/2014)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJE ZONE U GRADU NOVOM PAZARU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 6/2013 i 5/2014)
 • ODLUKA O STAJALIŠTIMA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 8/2010, 7/2011 i 5/2014)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA NOVOG PAZARA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 5/2014)
 • POSLOVNIK GRADSKOG VEĆA GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2014 - prečišćen tekst i 5/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: STVARNA I MESNA NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: član 8a
 • Vrhovni kasacioni sud: PRIMERENA NAKNADA ZBOG POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: čl. 8a i 8b
 • Upravni sud: PROMENA STAVA UPRAVNOG ORGANA I RAZLOZI ZA PONAVLJANJE UPRAVNOG POSTUPKA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 239
 • Upravni sud: PONIŠTAJ REŠENJA O UTVRĐIVANJU OBAVEZA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje: član 22 stav 3
 • Upravni sud: NEDOSTAVLJANJE DOKAZA O UPLATI ADMINISTRATIVNE TAKSE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - Zakon o javnim nabavkama: čl. 109 i 116
 • Upravni sud: NADLEŽNOST ORGANA ZA PONAVLJANJE UPRAVNOG POSTUPKA - Zakon o opštem upravnom postupku: član 240 stav 1 i član 245 stav 2
 • Uprava carina: PRIMENA REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU (KONVENCIJA) IZMEĐU ALBANIJE, SRBIJE I CRNE GORE OD 11.7.2014. GODINE - Zakon o potvrđivanju Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu: čl. 2 i 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: ZLOUPOTREBA I NARUŠAVANJE CELISHODNOSTI PORESKOG TRETMANA IZNOSA DOPRINOSA U DOBROVOLJNI PENZIJSKI FOND DO UTVRĐENOG NEOPOREZIVOG IZNOSA MESEČNO U SLUČAJU POVLAČENJA AKUMULIRANIH SREDSTAVA OD STRANE ZAPOSLENOG - Zakon o porezu na dohodak građana: član 14b
 • Uprava carina: PRIMENA REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU (KONVENCIJA) IZMEĐU ALBANIJE, SRBIJE I CRNE GORE OD 11.7.2014. GODINE - Zakon o potvrđivanju Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu: čl. 2 i 3

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 23. JUL 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU - "Sl. glasnik RS", br. 75/2014: • Prikaz ključnih novina u Zakonu •
 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA U REPUBLICI SRBIJI - "Sl. glasnik RS", br. 75/2014: • Propisan niz mera u cilju otklanjanja posledica od poplava čije je vremensko važenje ograničeno na godinu dana •
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA IZDAVANJE APARTMANA ZAINTERESOVANIM LICIMA OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PREGLED AKTUELNE SUDSKE PRAKSE: • Budžetski instruktor •
 • Stručni komentar - PREGLED AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA: • Budžetski instruktor •
 • Pitanje i odgovor - OBLIKOVANJE NABAVKE PREVOZA PUTNIKA PO PARTIJAMA PREMA RELACIJAMA NA KOJE SE USLUGA PREVOZA ODNOSI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - "Sl. glasnik RS", br. 75/2014
 • Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN PROMETA OPREME ZA OBAVLJANJE DELANOSTI PRE ISTEKA ROKA OD PET GODINA OD PRVE UPOTREBE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PREKRŠAJNA ODGOVORNOST NOSIOCA ODOBRENJA ZA POSTUPAK AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA
 • Pitanje i odgovor - IZVOZNO CARINJENJE ROBE DOBIJENE U POSTUPKU AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA U SLOBODNOJ ZONI U SLUČAJU SKLADIŠTENJA U DRUGOM CARINSKOM SKLADIŠTU IZVAN SLOBODNE ZONE
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST PRENOSA OPREME KOJA JE UVEZENA PO OSNOVU STRANOG ULOGA NA DRUGO PRAVNO LICE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - OBAVEZA SASTAVLJANJA I OBJAVLJIVANJA GODIŠNJEG I POLUGODIŠNJEG IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA: • Rok za sastavljanje, dostavljanje Komisiji i objavljivanje polugodišnjeg finansijskog izveštaja je najkasnije u roku od dva meseca nakon završetka navedenog polugodišta (31. avgust tekuće godine) •

VESTI NA DAN 23. JUL 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: