Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 30. JUL 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac RS-24a - POTVRDA O PROVERI PLOVIDBENOSTI
 • Obrazac RS-24 - POTVRDA O PLOVIDBENOSTI
 • Obrazac RS-25 - OGRANIČENA POTVRDA O PLOVIDBENOSTI

PROPISI:

 • LAW ON NON-CONTENTIOUS PROCEEDINGS ("Official Herald of the Socialist Republic of Serbia", No. 25/82 and 48/88, "Official Herald of the Republic of Serbia", No. 46/95 - other law, 18/2005 - other law, No. 85/2012, No. 45/2013 - other law and No. 55/2014)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA SPOMENIKA PRIRODE "DUNAVSKI PARK" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 36/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SLUŽBE ZA INTERNU REVIZIJU GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 38/2013 i 36/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZOOHIGIJENA I VETERINA NOVI SAD" NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013 i 37/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG GRADSKOG SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA "NOVI SAD", NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013 i 37/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "INFORMATIKA" NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013, 33/2014 i 37/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "LISJE" NOVI SAD I TEKUĆEG ODRŽAVANJA GROBALJA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013 i 37/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TRŽNICA" NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013 i 37/2014)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI, TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZELENILA I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKO ZELENILO" NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 70/2013 i 37/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA KOJI ĆE UČESTVOVATI U PROJEKTU RAZVOJA KONTROLISANE PROIZVODNJE U POLJOPRIVREDI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 36/2014)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 24/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LESKOVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 21/2013 i 11/2014)
 • ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA DAVANJA NA KORIŠĆENJE STANOVA KOJIMA RASPOLAŽE GRAD LESKOVAC ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 11/2014)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRDELICA" - GRDELICA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 1/2013, 13/2013 i 11/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA NEDOSTAJUĆA PARKING MESTA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 11/2014)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA LESKOVCA ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 11/2014)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA NAKON REGULATORNE REFORME U GRADSKIM UPRAVAMA GRADA LESKOVCA ("Sl. glasnik grada Leskovca", br. 12/2014)
 • ODLUKA O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA ZA MESNU ZAJEDNICU LIPNICA ("Sl. list grada Čačka", br. 12/2014)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE POTREBA U OBLASTI SPORTA ("Sl. list grada Čačka", br. 1/2013, 2/2013, 7/2013, 1/2014 i 11/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DAVANJE SAGLASNOSTI U POSTUPCIMA KOJI SU U FUNKCIJI IZGRADNJE ILI LEGALIZACIJE OBJEKATA ("Sl. list grada Čačka", br. 12/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PREDLOGA VISINE SREDSTAVA ZA SANIRANJE NAJNUŽNIJIH OŠTEĆENJA OD PRIRODNE ILI DRUGE NEZGODE ("Sl. list grada Čačka", br. 11/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PREDLOGA ZA DODELU NOVČANE POMOĆI ZA SANIRANJE ŠTETA NASTALIH PRIRODNOM ILI DRUGOM NEZGODOM ("Sl. list grada Čačka", br. 11/2014)
 • ODLUKA O PRENOSU SEDNICA SKUPŠTINE GRADA ("Sl. list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 13/2014)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Šapca i opština Bogatić, Vladimirci i Koceljeva", br. 13/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: NEUSTAVNOST ODREDBE OPŠTEG AKTA O STUPANJU NA SNAGU DANOM USVAJANJA - Ustav Republike Srbije: član 196 st. 1 i 4
 • Privredni apelacioni sud: ZASTARELOST POTRAŽIVANJA IZ RADNOG ODNOSA - Zakon o radu: član 123
 • Privredni apelacioni sud: USLOVI ZA DONOŠENJE DOPUNSKE PRESUDE - Zakon o parničnom postupku: član 356
 • Privredni apelacioni sud: OVLAŠĆENJE SUDA DA ODVOJENO RASPRAVLJA O POJEDINIM ZAHTEVIMA IZ TUŽBE - Zakon o parničnom postupku: član 314 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: NEMOGUĆNOST TRAJNOG OTKAZIVANJA USLUGE ODVOŽENJA I IZNOŠENJA SMEĆA - Zakon o komunalnim delatnostima: čl. 6 i 8
 • Privredni apelacioni sud: DOKAZIVANJE IDENTITETA PREDMETA PRODAJE - Zakon o parničnom postupku: čl. 228 i 231
 • Privredni apelacioni sud: ANALITIČKA KARTICA KAO OBAVEŠTENJE O STANJU DUGA - Zakon o računovodstvu i reviziji: član 13 stav 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST OSLOBOĐENJA OD OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NE REGISTROVANO ORUŽJE VAN OSNOVA KOJI SU PROPISANI ZAKONOM - Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara: član 25
 • Ministarstvo finansija: POLAGANJE OBEZBEĐENJA ZA PLAĆANJE CARINSKOG DUGA U SLUČAJU KADA JE PRIMALAC ROBE ORGAN DRŽAVNE UPRAVE - Carinski zakon: čl. 225 i 237

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 30. JUL 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU - "Sl. glasnik RS", br. 75/2014: • Prikaz ključnih novina u Zakonu •
 • Stručni komentar - NOVINE U ZAKONU O RADU ZNAČAJNE ZA POSLOVANJE KOMUNALNIH PREDUZEĆA: • Informacija Poslovnog udruženja komunalnih preduzeća - KOMDEL •
 • Stručni komentar - ENERGETIKA NAKON SKRININGA: • Trenutno stanje u Republici Srbiji •
 • Stručni komentar - INSPEKCIJSKI I DRUGI SRODNI OBLICI NADZORA KOGA VRŠE NEZAVISNA REGULATORNA TELA, JAVNE AGENCIJE I POSEBNE ORGANIZACIJE: • Pojmovno određenje i mesto nezavisnih regulatornih tela, javnih agencija i posebnih organizacija u regulatornom i institucionalnom sistemu •
 • Pitanje i odgovor - DAVANJE SAGLASNOSTI ZA PUTOVANJE MALOLETNOG DETETA VAN GRANICA REPUBLIKE SRBIJE KADA JE DETE SUDSKOM ODLUKOM POVERENO JEDNOM RODITELJU
 • Pitanje i odgovor - IZDAVANJE PUTNE ISPRAVE MALOLETNOM DETETU KADA JE DETE SUDSKOM ODLUKOM POVERENO JEDNOM RODITELJU
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA ORGANIZOVANJE PRODAJNOG PODSTICAJA U KOJEM ĆE SE ROBA U ODREĐENOM VREMENSKOM PERIODU PRODAVATI PO NIŽOJ CENI OD NABAVNE
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA PROIZVODNJU I PRODAJU ŠEĆERA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - UREĐIVANJE POJEDINIH INSTITUTA U OBLASTI RADNIH ODNOSA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA NAKON USVAJANJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU - "Sl. glasnik RS", br. 75/2014: • Primena posebnih zakona u oblasti obrazovanja i vaspitanja kao lex specialis i noveliranog Zakona o radu •
 • Pitanje i odgovor - OSPORAVANJE RADNJI NARUČIOCA PREDUZETIH U POSTUPKU JAVNE NABAVKE I U SAMOM POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA BANKE - "Sl. glasnik RS", br. 71/2014: • Stupa na snagu 31. decembra 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN DONACIJA DATIH SPORTSKOM KLUBU
 • Pitanje i odgovor - PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NAKNADE ZA BUDUĆI PRVI PRENOS PRAVA RASPOLAGANJA NA STANU KOJA JE ISKAZANA U AVANSNOM RAČUNU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNE ODLUKE O IZVOZU ŠEĆERA U ZEMLJE EVROPSKE UNIJE - "Sl. glasnik RS", br. 77/2014: • Primena bescarinskog uvoza u EU za proizvode poreklom iz Srbije obuhvaćene tar. br. 1701 i 1702 u okviru godišnje carinske kvote koja je uvećana za 1.000 tona i sada iznosi 181.000 tona •
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST UPLATE ZARADE U DEVIZAMA ZAPOSLENOM NA PRIVREMENOM RADU U INOSTRANSTVU PO OSNOVU UGOVORA O IZVOĐENJU INVESTICIONIH RADOVA U INOSTRANSTVU
 • Pitanje i odgovor - POPUNJAVANJE JCI PRILIKOM VRAĆANJA ZBOG REKLAMACIJE ROBE KOJA JE IZVEZENA POSLE POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA
 • Pitanje i odgovor - PRILAGANJE GARANCIJE KOD PONOVNOG IZVOZA I POPUNJAVANJE RUBRIKA 48 I 50 JCI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST ZAKLJUČENJA UGOVORA O ASIGNACIJI, CESIJI ILI PREUZIMANJA DUGA OD STRANE PRIVREDNOG SUBJEKTA KOME JE ODUZET PIB

VESTI NA DAN 30. JUL 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: