Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 20. JUL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ST-6PU OSIGURANJE - UGOVORI ŽIVOTNIH OSIGURANJA PREMA VRSTI UGOVORA I NAČINU PLAĆANJA
 • ST-7KAT1 OSIGURANJE - PODACI O OSIGURANJU RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA (GRAD, MRAZ I DRUGE OPASNOSTI I/ILI PRIRODNE NEPOGODE KAO ŠTO SU ZEMLJOTRES, POPLAVA I SUŠA) - PREMA OSIGURANIM RIZICIMA
 • ST-7KAT2 OSIGURANJE - PODACI O OSIGURANJU RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA (GRAD, MRAZ I DRUGE OPASNOSTI I/ILI PRIRODNE NEPOGODE KAO ŠTO SU ZEMLJOTRES, POPLAVA I SUŠA) - PO VRSTAMA OSIGURANJA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O LETAČKOM OSOBLJU ("Sl. glasnik RS", br. 33/2013 i 61/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE "VOJVOĐANSKA AKADEMIJA NAUKA, UMETNOSTI I KULTURE" ("Sl. list AP Vojvodine", br. 29/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU RAZVOJA ŠUMARSTVA AP VOJVODINE ZA PERIOD OD DESET GODINA SA AKCIONIM PLANOM ZA NJEGOVO SPROVOĐENJE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 29/2015)
 • POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O PROGRAMU ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2015. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 54/2014 i 29/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 68/2014 i 32/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU FINANSIRANJA ODREĐENIH KOMUNALNIH DELATNOSTI U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014 i 32/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015 i 32/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU ODRŽAVANJA OBJEKATA PUTNE PRIVREDE ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014 i 32/2015)
 • ODLUKA O GRADSKIM UPRAVAMA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 25/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O GRADSKOM VEĆU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 25/2015 - prečišćen tekst)
 • POSLOVNIK O RADU GRADSKOG VEĆA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 22/2009 - prečišćen tekst, 15/2011 i 26/2015)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA ZA RAD KANCELARIJE ZA MLADE U 2015. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2015, 8/2015 i 26/2015)
 • REŠENJE O OZNAKAMA ORGANA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 16/2015, 22/2015 i 26/2015)
 • STATUT GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 25/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA MATERIJALNE POMOĆI - SUBVENCIJE DECI, UČENICIMA I STUDENTIMA SA TERITORIJE GRADA SREMSKA MITROVICA ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 2/2014 i 6/2015)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Sremska Mitrovica", br. 6/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ODLAGANJE IZVRŠENJA KAZNE ZATVORA - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija: čl. 48 i 50

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: KUPOVINA STANA NAKON RASKIDA UGOVORA O KUPOVINI PRVOG STANA, SMATRA SE KUPOVINOM DRUGOG STANA U SMISLU OSTVARIVANJA PRAVA NA SLOBOĐENJE OD POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA - Zakon o porezima na imovinu: čl. 31a i 31b

VESTI NA DAN 20. JUL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: