Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 08. DECEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac - OBAVEŠTENJE o novom seveso postrojenju odnosno kompleksu, postojećem seveso postrojenju, odnosno kompleksu i o trajnom prestanku rada seveso postrojenja, odnosno kompleksa
 • Obrazac - REGISTAR ODOBRENIH UDŽBENIKA

PROPISI:

 • LAW ON ON AUDIT ("Off. Herald of RS", No. 62/2013)
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2014/2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 94/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA USLUGA PREVOZA U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 94/2014 i 95/2014 - ispr.)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 93/2014)
 • TARIFNI SISTEM U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 94/2014 i 95/2014 - ispr.)
 • ODLUKA O PRODUŽENJU ROKA POVERAVANJA OBAVLJANJA KOMUNALNIH POSLOVA IZ OKVIRA KOMUNALNE DELATNOSTI JKP "NISKOGRADNJA" KRAGUJEVAC, JAVNIM I JAVNIM KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD ("Sl. list grada Kragujevca", br. 40/2014)
 • ODLUKA O REFINANSIRANJU DUGOROČNIH KREDITA ZA KAPITALNE INVESTICIONE RASHODE UZETIH KOD POSLOVNIH BANAKA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 40/2014)
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA GRADA KRAGUJEVCA 2015-2020. GODINE ("Sl. list grada Kragujevca", br. 40/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 40/2014)
 • ODLUKA O VISINI STOPE POREZA NA IMOVINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 29/2013, 38/2014 i 41/2014)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2014, 5/2014 i 40/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENATA ZA NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA I PROSEČNIH CENA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU KOJIH JE ZA 2014. GODINU UTVRĐENA OSNOVICA POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE U NAJOPREMLJENIJOJ ZONI ("Sl. list grada Zaječara", br. 48/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 48/2014)
 • ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 24/2014)
 • ODLUKA O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA ZAHTEVA GRAĐANA ZA NAKNADU ŠTETE USLED UJEDA NAPUŠTENIH PASA ILI MAČAKA ("Sl. list grada Pančeva", br. 24/2014)
 • ODLUKA O PROSEČNIM CENAMA METRA KVADRATNOG NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU KOJIH JE ZA 2014. GODINU UTVRĐENA OSNOVICA ZA POREZ NA IMOVINU U NAJOPREMLJENIJOJ ZONI ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE I O KOEFICIJENTIMA ZA ZONE ("Sl. list grada Pančeva", br. 24/2014)
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE U ZAKUP GRADSKIH STANOVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 24/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PREGOVORE U POSTUPKU ZAKLJUČENJA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA GRADA PANČEVA I KOLEKTIVNOG UGOVORA KOD POSLODAVCA ZA JAVNA PREDUZEĆA GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 24/2014)
 • STATUT GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 1/2014 - prečišćen tekst i 24/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Kragujevcu: BITNI ELEMENTI KRIVIČNOG DELA UBISTVO U POKUŠAJU - Krivični zakonik: čl. 30 i 113
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: BLAŽI PROPIS ZA UČINIOCA KRIVIČNOG DELA GRAĐENJE BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE - Krivični zakonik: član 5 i član 219a stav 2
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEVEZANOST SUDA NAČINOM NA KOJI JE PROTUMAČENA ZAKONSKA ODREDBA OD STRANE VEŠTAKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 16
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: OSTVARENOST BITNIH OBELEŽJA KRIVIČNOG DELA IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI - Krivični zakonik: član 278
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: PREKORAČENJE GRANICA NUŽNE ODBRANE NEADEKVATNIM ODBIJANJEM ISTOVREMENOG PROTIVPRAVNOG NAPADA - Krivični zakonik: član 19
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: PRIMENA INSTITUTA DELO MALOG ZNAČAJA - Krivični zakonik: član 18
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: RAZGRANIČENJE KRIVIČNIH DELA UBISTVO I TEŠKA TELESNA POVREDA - Krivični zakonik: čl. 113 i 121
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: RAZLIČITO IZJAŠNJAVANJE SVEDOKA NA ISTE OKOLNOSTI U DRUGOM KRIVIČNOM POSTUPKU - Zakonik o krivičnom postupku: član 96
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: STAVLJANJE U OPTICAJ LAŽNOG NOVCA KAO RADNJA IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA FALSIFIKOVANJE NOVCA - Krivični zakonik: član 223 stav 4
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: SVEST O ZABRANJENOSTI I MOGUĆIM POSLEDICAMA PREDUZETIH RADNJI KOD KRIVIČNOG DELA UČESTVOVANJE U TUČI - Krivični zakonik: član 123

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU FITOSANITARNE I VETERINARSKE KONTROLE NA ZTP KONČULJ U PERIODU OD 1.11.2014. DO 31.12.2014. GODINE - Zakon o bezbednosti hrane: član 37

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 08. DECEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - REFORMA PRAVOSUĐA U PRVOM NACRTU AKCIONOG PLANA ZA PREGOVORE - POGLAVLJE 23: • Očekuju se izmene organizacionih, procesnih i materijalnih zakona iz oblasti pravosuđa •
 • Pitanje i odgovor - NADZOR NAD IZVRŠENJEM UGOVORA O GRAĐENJU KADA JE REČ O RADOVIMA ZA KOJE NE POSTOJI OBAVEZA PRIBAVLJANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
 • Pitanje i odgovor - POVERAVANJE ODREĐENIH POSLOVA NOVOM IZVOĐAČU RADOVA JEDNOSTRANOM IZJAVOM VOLJE INVESTITORA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA - "Sl. glasnik RS", BR. 131/2014: • Petnaeste po redu izmene /dopune Pravilnika kojim su propisani računi za uplatu javnih prihoda •
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST ISPLATE UVEĆANJA PLATE - ZARADE U JAVNIM SLUŽBAMA IZ PRIHODA STEČENIH NA TRŽIŠTU KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA USLED PRIMENE ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I EFEKTI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE I USKLAĐIVANJE AVANSA NA DAN SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU
 • Stručni komentar - Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u Republici Srbiji - novembar 2014. godine •
 • Stručni komentar - • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Republici Srbiji - novembar 2014. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRIMENA SEZONSKIH CARINA I POSEBNIH DAŽBINA U 2015. GODINI
 • Stručni komentar - UTICAJ NOVOG KOMPJUTERIZOVANOG TRANZITNOG SISTEMA (NCTS) I INSTITUTA OVLAŠĆENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA NA POJEDNOSTAVLJENE CARINSKE POSTUPKE KUĆNOG CARINJENJA: • Obavezna primena NCTS sistema predviđena za početak 2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - NAKNADA ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE U SLUČAJU PROIZVODNJE, UVOZA I IZVOZA PLASTIČNIH KESA: • Način izveštavanja o proizvedenim ili uveženim plastičnim kesama, način obračuna iznosa naknade, način plaćanja utvrđenog iznosa naknade i kaznene odredbe za one koji ne izvršavaju propisane obaveze •
 • Pitanje i odgovor - POVERAVANJE OPŠTEG POSLOVOĐENJA ČLANU PORODIČNOG DOMAĆINSTVA ZBOG ODLASKA PREDUZETNICE NA PORODILJSKO BOLOVANJE

VESTI NA DAN 08. DECEMBAR 2014.

 • XXVII SUSRET KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA: Pravo i načelo savesnosti i poštenja, 12-17. decembar 2014. godine

PrelistavajuĆi dnevne novine: