Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 22. DECEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac-LRD - LIČNA RADNA DOZVOLA
 • Obrazac-RD-KPD - RADNA DOZVOLA ZA KRETANJE U OKVIRU PRIVREDNOG DRUŠTVA
 • Obrazac-RD-NP - RADNA DOZVOLA ZA NEZAVISNOG PROFESIONALCA
 • Obrazac-RD-SZ - RADNA DOZVOLA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
 • Obrazac-RD-UL - RADNA DOZVOLA ZA UPUĆENA LICA
 • Obrazac-RD-Z - RADNA DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE

PROPISI:

 • CENA USLUGE OBELEŽAVANJA (MARKIRANJA) DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2014, 87/2014 i 139/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 19. DECEMBRA 2014. GODINE - "Philip Morris Operations" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)
 • PRAVILA O RADU DISTRIBUTIVNOG SISTEMA PRIRODNOG GASA JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)
 • PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)
 • PRAVILNIK O LISTI ZABRANJENIH DOPING SREDSTAVA ZA KONJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU IZGLEDA MARKICE SA ZNAKOM "DOPING FREE" I POSTUPKU ZA IZDAVANJE MARKICE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)
 • STATUT ANTIDOPING AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)
 • ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 31/2011, 119/2012 i 139/2014)
 • ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 99/2011 - dr. zakon, 109/2013 - odluka US, 55/2014 i 139/2014)
 • ZAKON O OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 70/2004 - ispr., 61/2005, 61/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US, 107/2009, 99/2011, 119/2012, 116/2013 i 139/2014 - dr. zakon)
 • ZAKON O OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)
 • ZAKON O PLATNIM USLUGAMA ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014)
 • ZAKON O PLATNOM PROMETU ("Sl. list SRJ", br. 3/2002 i 5/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 - dr. zakon)
 • ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014)
 • ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: STVARNA NADLEŽNOST UPRAVNOG SUDA ZA ODLUČIVANJE O ŽALBI PROTIV REŠENJA IZBORNE KOMISIJE - Zakon o uređenju sudova: član 29
 • Vrhovni kasacioni sud: SADRŽINA IZREKE ODLUKE DONETE PO ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: čl. 8a i 8b
 • Vrhovni kasacioni sud: OKONČANJE POSTUPKA U ODNOSU NA KOJI SE ZAHTEVA UTVRĐIVANJE POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: član 8a
 • Vrhovni kasacioni sud: LICA KOJA NE PODLEŽU PRIMENI INSTITUTA AMNESTIJE NAKON STUPANJA NA SNAGU NOVOG ZAKONA - Zakon o amnestiji: član 4 stav 1
 • Viši sud u Valjevu: PRECIZNO UTVRĐIVANJE RADNJI KOJE SU PREDUZELI OKRIVLJENI PRI IZVRŠENJU KRIVIČNOG DELA KRAĐA - Krivični zakonik: čl. 33, 61 i 203
 • Viši sud u Valjevu: OVLAŠĆENJA KOJA SE IZVODE IZ FAKTIČKE VLASTI NA STVARI I ZAŠTITA PRAVA SVOJINE - Građanski zakonik za Kraljevinu Srbiju: paragraf 282
 • Viši sud u Valjevu: OGRANIČENJE U POGLEDU IZJAVLJIVANJA ŽALBE PROTIV PRVOSTEPENE PRESUDE U DELU KOJI SE ODNOSI NA KRIVIČNU SANKCIJU - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 432 i 437
 • Viši sud u Valjevu: NEPOSTOJANJE OSOBITIH OKOLNOSTI KOJE UKAZUJU DA ĆE OKRIVLJENI U KRATKOM VREMENSKOM PERIODU PONOVITI KRIVIČNO DELO - Zakonik o krivičnom postupku: član 211 stav 1 tačka 3)
 • Viši sud u Valjevu: FIZIČKO-HEMIJSKO VEŠTAČENJE ODUZETE SUPSTANCE KOD KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA - Zakonik o krivičnom postupku: član 337 stav 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE UMANJENJA NETO PRIHODA PO OSNOVU AKADEMIJSKE NAGRADE ISPLAĆENE U SKLADU SA ZAKONOM O SRPSKOJ AKADEMIJI NAUKA I UMETNOSTI - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 2 stav 1 tačka 4)
 • Ministarstvo finansija: PRIMENA ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU NEZAVISNO ZA KOJE MESECE (PERIOD) JE ISPLATA IZVRŠENA - ZAKLJUČNO SA ISPLATOM PRIMANJA ZA MESEC OKTOBAR 2014. GODINE - Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava: član 13
 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PLAĆENOG PRI UVOZU DOBARA KADA CARINSKI ORGAN PO ZAHTEVU STVARNOG VLASNIKA UVEZENIH DOBARA UKINE JEDINSTVENU CARINSKU ISPRAVU O STAVLJANJU DOBARA U SLOBODAN PROMET KOJA JE IZDATA NA IME DRUGOG LICA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 27 i 28
 • Uprava carina: CARINJENJE ROBE ŠIROKE POTROŠNJE I TEKSTILA TURSKOG POREKLA - TEST VREDNOSTI ZA ROBU PIJAČNOG KARAKTERA - Carinski zakon: čl. 45 i 53

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 22. DECEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - U SVETLU EVROPSKIH INTEGRACIJA: • Zakon o javnom informisanju i medijima, Zakon o elektronskim medijima i Zakon o javnim medijskim servisima •
 • Pitanje i odgovor - ODUSTANAK OD ZAHTEVA ZA KONVERZIJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
 • Pitanje i odgovor - PRAVNE POSLEDICE OTVARANJA STEČAJA NAD PRAVNIM LICEM KOJE JE ZAKLJUČILO UGOVOR O OTKUPU STANA SA FIZIČKIM LICIMA NA 20 GODINA
 • Pitanje i odgovor - PRAVNI OSNOV ISPUNJENJA OBAVEZE DUŽNIKA OD STRANE TREĆEG LICA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS

 • Pitanje i odgovor - NAPLATA POTRAŽIVANJA POVERILACA - ROK ZA NASTAVAK ZAPOČETIH POSTUPAKA PRINUDNOG IZVRŠENJA PROTIV SUBJEKTA PRIVATIZACIJE KOJI SU BILI U RESTRUKTURIRANJU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - Ustavno-sudski instruktor: SAOPŠTENJE SA 37. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 18. DECEMBRA 2014. GODINE
 • Stručni komentar - Ustavno-sudski instruktor: SAOPŠTENJE SA 39. SEDNICE II VELIKOG VEĆA, ODRŽANE 18. DECEMBRA 2014. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 39. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 18. DECEMBRA 2014. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - IZBOR IZ AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA
 • Pitanje i odgovor - RAD U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KAO USLOV ZA IZBOR DIREKTORA ZDRAVSTVENE USTANOVE
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA VASPITAČA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA PRAVILNIKA O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM - "Sl. glasnik RS", br. 137/2014
 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 135/2014
 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA - "Sl. glasnik RS", br. 137/2014: • Primena počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu •
 • Stručni komentar - OBAVEZA POPISA ZALIHA CIGARETA SA STANJEM NA DAN 1. JANUAR 2015. GODINE
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Decembar 2014. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O RAČUNOVODSTVU I O REVIZIJI KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Decembar 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN NAGRADE ZA USPEH KOD PRUŽANJA KONSULTANTSKIH USLUGA U VEZI SA AKVIZICIJOM PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 • Pitanje i odgovor - PORESKI TRETMAN ISPLATE NAKNADE ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNJI ODMOR

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU - "Sl. glasnik RS", br. 139/2014: • Usklađivanje Zakona o deviznom poslovanju sa novim Zakonom o platnim uslugama •
 • Pitanje i odgovor - KURS KOJI SE PRIMENJUJE PRILIKOM OBRAČUNA I PLAĆANJA OBAVEZA UGOVORENIH SA VALUTNOM KLAUZULOM
 • Pitanje i odgovor - PRENOS POTRAŽIVANJA IZMEĐU REZIDENTA - IZVOZNIKA, KAO PRENOSIOCA POTRAŽIVANJA I DRUGOG REZIDENTA, KAO PRIMAOCA POTRAŽIVANJA PRI ČEMU JE NEREZIDENT DUŽNIKA IZ OSNOVNOG POSLA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - KEŠ PULING - NOVI BANKARSKI PROIZVOD U SRBIJI: • Proizvod je namenjen velikim pravnim licima ili grupacijama pravnih lica koja su vlasnički, poslovno ili finansijski povezana, kao i lokalnim samoupravama •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - Inspektor: IZVOD IZ UREDBE O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI SA NAZIVIMA, ŠIFRAMA I OPISIMA DELATNOSTI: • SEKTOR U - Delatnost eksteritorijalnih organizacija i tela •
 • Pitanje i odgovor - PRAVILNO DEKLARISANJE ROBE KOJA JE PRIBAVLJENA OD ZANATLIJE
 • Pitanje i odgovor - ZABRANA PRODAJE KUĆNIH LJUBIMACA LICIMA MLAĐIM OD 18 GODINA

VESTI NA DAN 22. DECEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: