Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 08. SEPTEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac 1. - EVIDENCIJA O KOLIČINAMA BIOCIDNOG PROIZVODA STAVLJENOG U PROMET, UKUPNOM PROMETU BIOCIDNOG PROIZVODA OSTVARENOG U PRETHODNOJ GODINI, KOLIČINAMA ZALIHA, KOLIČINAMA BIOCIDNOG PROIZVODA POVUČENOG SA TRŽIŠTA I LICIMA KOJIMA JE BIOCIDNI PROIZVOD PRODAT, ODNOSNO USTUPLJEN
 • Obrazac 2. - EVIDENCIJA O KOLIČINAMA NABAVLJENIH BIOCIDNIH PROIZVODA, KOLIČINAMA ZALIHA, KOLIČINAMA UPOTREBLJENIH BIOCIDNIH PROIZVODA I O NAMENI ZA KOJU SU UPOTREBLJENI

PROPISI:

 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 7/2012, 2/2013 i 6/2014)
 • ODLUKA O CENAMA TOPLOTNE ENERGIJE ("Sl. list grada Beograda", br. 1/2002, 3/2002 - ispr., 23/2002, 2/2004, 41/2004, 4/2005 - ispr., 27/2005 - dr. rešenje, 2/2007 - dr. rešenje, 7/2007 - ispr. dr. rešenja, 36/2008 - dr. rešenje, 55/2008 - dr. rešenje, 34/2010 - dr. rešenje, 35/2010 - dr. rešenje, 44/2011 - dr. rešenje, 49/2012 - dr. rešenje, 2/2013 - dr. rešenje, 79/2013 - dr. rešenje i 64/2014)
 • ODLUKA O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA U BEOGRADU ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2012, 23/2012, 37/2013, 57/2013, 61/2014 i 66/2014)
 • POKAZATELJ RASTA POTROŠAČKIH CENA U JUNU 2014. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 63/2014)
 • PRAVILNIK O TARIFNOM SISTEMU U JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 30/2011, 58/2011, 6/2012, 12/2012 - ispr., 47/2012, 48/2012, 29/2013 i 66/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA VETERINARSKE USTANOVE "VETERINA BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O VISINI TROŠKOVA PRIKLJUČKA NA SISTEM DALJINSKOG GREJANJA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOGRADSKE ELEKTRANE" ("Sl. list grada Beograda", br. 64/2014)
 • REŠENJE O REŽIMU SAOBRAĆAJA TERETNIH I ZAPREŽNIH VOZILA KROZ BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 67/2012 i 64/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGE PREVOZA U JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 59/2011, 4/2012, 15/2012, 49/2012, 57/2012, 8/2013, 30/2013, 72/2013 i 64/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA BEOGRADA ZA 2014. GODINU, SA PROGRAMOM ("Sl. list grada Beograda", br. 64/2014)
 • ODLUKA O OPŠTINSKIM PUTEVIMA I ULICAMA ("Sl. list grada Subotice", br. 24/2014 i 31/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU STAMBENO-KREDITNOG PRONATALITETNOG FONDA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 31/2014 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE" ("Sl. list grada Subotice", br. 15/2013 i 31/2014)
 • REŠENJE O VISINI ZAKUPNINE ZA POSLOVNE PROSTORE NA KOJIMA JE KORISNIK GRAD SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 32/2011 i 31/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZAKONITA DOSTAVA UPOZORENJA O POSTOJANJU RAZLOGA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU - Zakon o opštem upravnom postupku: čl. 73 i 84
 • Vrhovni kasacioni sud: PRAVNO DEJSTVO UPOZORENJA POSLODAVCA NA POSTOJANJE RAZLOGA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU - Zakon o radu: član 180 st. 1 i 2
 • Vrhovni kasacioni sud: ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA ODUZETO ZEMLJIŠTE PREMA VREDNOSTI I STATUSU U KOME SE NALAZI Zakon o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda: član 1
 • Vrhovni kasacioni sud: OBAVEZA VRAĆANJA PRIMLJENE KAPARE PO PREDUGOVORU KOJI NIJE ZAKLJUČEN U PROPISANOJ FORMI - Zakon o obligacionim odnosima: član 79
 • Vrhovni kasacioni sud: NEDOSTACI ANEKSA UGOVORA O RADU U POGLEDU RAZLOGA I PONUDE ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA POD IZMENJENIM USLOVIMA - Zakon o radu: član 103
 • Viši sud u Beogradu: ODLUKA O RANIJE IZDATOM PLATNOM NALOGU KAO OBAVEZNI ELEMENT IZREKE PRESUDE - Zakon o parničnom postupku: član 458 stav 4
 • Apelacioni sud u Beogradu: PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG OBJAVLJIVANJA DELA BEZ OZNAČAVANJA IMENA AUTORA - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 14
 • Apelacioni sud u Beogradu: OBRAČUN KAMATE PO STOPI KOJU PROPISUJE EVROPSKA CENTRALNA BANKA - Zakon o obligacionim odnosima: član 395
 • Apelacioni sud u Beogradu: NAKNADA ŠTETE PROUZROKOVANE NA STVARI KOJA SE NALAZI U REŽIMU ZAJEDNIČKE SVOJINE - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 42
 • Apelacioni sud u Beogradu: DOKAZIVANJE NASTALE ŠTETE I UZROČNE VEZE IZMEĐU POVREDE MORALNIH AUTORSKIH PRAVA I ŠTETE U VIDU POVREDE PRAVA LIČNOSTI - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 205

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST POVRAĆAJA PLAĆENOG POREZA PO OSNOVU UNAPRED PLAĆENE KAMATE NA OROČENA DEVIZNA SREDSTVA U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA O OROČENOM DEPOZITU - Zakon o porezu na dohodak građana: član 103
 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA URAČUNAVANJE PODRUMA U KORISNU POVRŠINU OBJEKTA KOME PRIPADA - Zakon o porezima na imovinu: član 6

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 08. SEPTEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA TELO KOJE SE IMENUJE ZA OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI VOZILA ZA TRANSPORT ODREĐENOG OPASNOG TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU - "Sl. glasnik RS", br. 87/2014
 • Pitanje i odgovor - PODACI O LIČNOSTI ZAPOSLENOG KOJE POSLODAVAC IMA PRAVO DA OBRAĐUJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - IZBOR IZ AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU
 • Pitanje i odgovor - PRIMENA INSTITUTA PREUZIMANJA ZAPOSLENIH I UPUĆIVANJA NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u Republici Srbiji - avgust 2014. godine •
 • Stručni komentar - Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz u Republici Srbiji - avgust 2014. godine
 • Pitanje i odgovor - EVIDENTIRANJE GUDVILA U POJEDINAČNOM I KONSOLIDOVANOM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU STICAOCA U SLUČAJU SUKCESIVNOG STICANJA UDELA
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PORESKO IZUZIMANJE NA PRIMANJA OSTVARENA PO OSNOVU STIPENDIJA STUDENATA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - ISPLATA KONAČNOG OBRAČUNA TROŠKOVA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U INOSTRANSTVO U DEVIZAMA
 • Pitanje i odgovor - POSTUPAK SA SPOREDNIM DOBIJENIM PROIZVODIMA U POSTUPKU AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA

VESTI NA DAN 08. SEPTEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: