Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 26. FEBRUAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Evidencija o hemikalijama
 • Godišnji izveštaj savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta
 • Sertifikat o stručnoj osposobljenosti za savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta

PROPISI:

 • ZAKON O ORUŽJU I MUNICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 20/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU EVROPSKE KONVENCIJE O ZAŠTITI AUDIOVIZUELNOG NASLEĐA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU O INSTITUCIONALNOM OKVIRU INICIJATIVE ZA PREVENCIJU I SPREMNOST U SLUČAJU KATASTROFA ZA REGION JUGOISTOČNE EVROPE (2013) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O SARADNJI I UZAJAMNOJ POMOĆI U SLUČAJU KATASTROFA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE BELORUSIJE O SARADNJI U BORBI PROTIV KRIMINALA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O OTVARANJU MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA JAŠA TOMIĆ (REPUBLIKA SRBIJA) - FENJ (RUMUNIJA) NA SRPSKO-RUMUNSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O OTVARANJU MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA NAKOVO (REPUBLIKA SRBIJA) - LUNGA (RUMUNIJA) NA SRPSKO-RUMUNSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O OTVARANJU MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRELAZA VRBICA (REPUBLIKA SRBIJA) - VALKANJ (RUMUNIJA) NA SRPSKO-RUMUNSKOJ DRŽAVNOJ GRANICI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O READMISIJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2015)
 • ZAKON O ZAŠTITI DRŽAVNE GRANICE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008 i 20/2015 - dr. zakon)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK JKP "PARKING SERVIS", SA ODLUKOM I CENOVNIKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK PIJAČNIH USLUGA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKE PIJACE" SA ODLUKOM I CENOVNIKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 104/2014)
 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NIŠA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 11/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 102/2014 i 9/2015)
 • ODLUKA O GLAVNOM URBANISTI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 10/2015)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Niša", br. 2/2012 i 10/2015)
 • ODLUKA O MESTIMA I NAČINU IZVOĐENJA KUĆNIH LJUBIMACA NA JAVNE POVRŠINE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 10/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Niša", br. 10/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBJEDINJENE NAPLATE ZA KOMUNALNO-STAMBENE USLUGE, KOJE PLAĆAJU JAVNA I JAVNO KOMUNALNA PREDUZEĆA ("Sl. list grada Niša", br. 94/2006 i 10/2015)
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 9/2015 i 10/2015 - ispr.)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 83/2012, 29/2013, 90/2013 i 9/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZRENJANINA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 31/2014)
 • ODLUKA O PARKIRANJU VOZILA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 6/2009, 17/2009, 1/2010, 2/2010 - ispr., 14/2010 - dr. odluka, 1/2011, 5/2011, 19/2011, 32/2013, 13/2014, 18/2014 i 31/2014)
 • ODLUKA O POSLOVNOM PROSTORU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 31/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 11/2014, 20/2014 i 31/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROCENU TRŽIŠNE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 31/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA REŠAVANJE PRITUŽBI NA RAD KOMUNALNIH POLICAJACA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 31/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 75 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 51 stav 4 i član 297 st. 3 i 4
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 76 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 35
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 77
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 1 - Zakon o stečaju: član 11
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 10 - Zakon o stečaju: član 116 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 11 - Zakon o stečaju: čl. 116 i 117
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 12 - Zakon o stečaju: član 35 st. 3 i 4
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 13 - Zakon o stečaju: član 45 stav 5 i član 116 stav 7
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 14 - Zakon o stečaju: član 114 stav 1 i član 116 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 15 - Zakon o stečaju: član 45 stav 4 i član 116 stav 4
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 16 - Zakon o platnom prometu: član 46
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 17 - Zakon o stečaju: član 33 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 18 - Zakon o stečaju: član 18 tačka 5)
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 19 - Zakon o stečaju: član 34 stav 7
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 2 - Zakon o stečaju: član 77 st. 2 i 3
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 20 - Zakon o stečaju: čl. 40 i 41
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 3 - Zakon o stečaju: član 55 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 4 - Zakon o stečaju: član 64
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 5 - Zakon o stečaju: član 105
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 6 - Zakon o obligacionim odnosima: član 597 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 7 - Zakon o stečaju: čl. 115, 116 i 117
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 8 - Zakon o stečaju: član 59 st. 1 i 2
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 9 - Zakon o stečaju: član 45 stav 5

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Uprava carina: OBAVEZA OBAVEŠTAVANJA GRANIČNOG FITOSANITARNOG INSPEKTORA O POŠILJKAMA VOĆA I POVRĆA KOJE SU NAMENJENE IZVOZU NA TERITORIJU CARINSKOG SAVEZA (RUSKA FEDERACIJA, REPUBLIKA BELORUSIJA I REPUBLIKA KAZAHSTAN) - Naredba o određivanju graničnih prelaza preko kojih će se uvoziti, provoziti i izvoziti pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata: tač. 1 i 2
 • Uprava carina: SPROVOĐENJE TRANZITNOG POSTUPKA U SISTEMU NCTS NAKON IZVOZNOG POSTUPKA - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: čl. 380 i 415

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 26. FEBRUAR 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PODZAKONSKIH AKATA U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA OBJAVLJENIH U "SL. GLASNIK RS", BR. 15 I 16/2015
 • Stručni komentar - PRIKAZ ZAKONA O PREVENCIJI I DIJAGNOSTICI GENETIČKIH BOLESTI, GENETIČKI USLOVLJENIH ANOMALIJA I RETKIH BOLESTI (ZOJIN ZAKON)

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 5. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 19. FEBRUARA 2015. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 6. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 19. FEBRUARA 2015. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 6. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 19. FEBRUARA 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENI TRETMAN TROŠKOVA AMORTIZACIJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA POVODOM IZRADE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINE PREMA INSTRUKCIJI FONDA
 • Stručni komentar - AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 25.2.2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST PODNOŠENJA ZAJEDNIČKE PONUDE SA PODIZVOĐAČEM
 • Pitanje i odgovor - PROŠIRENI SASTAV ŠKOLSKOG ODBORA U SREDNJOJ ŠKOLI I UČEŠĆE PREDSTAVNIKA UČENIČKOG PARLAMENTA U DONOŠENJU ODLUKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ODGOVORI NA PITANJA POSTAVLJENA NA SAVETOVANJU "FINANSIJSKI IZVEŠTAJI I PORESKI BILANS PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA 2014. GODINU" U VEZI SA UTVRĐIVANJEM POREZA NA DOBIT I OSTALIM PORESKIM PITANJIMA
 • Stručni komentar - POREZ NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE OD DIVIDENDI I UDELA U DOBITI U PRAVNOM LICU
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Februar II 2015. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Februar II 2015. godine •
 • Stručni komentar - TRANSFERNE CENE - DALJI RAZVOJ REGULATIVE I PRAKSE TRANSFERNIH CENA U SRBIJI
 • Stručni komentar - NOMINALNI IZNOSI PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK PREMA REŠENJU MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA OD 23.2.2015. GODINE
 • Stručni komentar - ZARADE: • Objavljeni podaci za januar 2015. godine •
 • Stručni komentar - ZARADE: • Podaci o iznosima za određena lična primanja zaposlenih i ostalih fizičkih lica na bazi prosečne zarade po zaposlenom u januaru 2015. godine •
 • Stručni komentar - NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. MARTA 2015. GODINE
 • Stručni komentar - OTKUPNA CENA STANA ZA ZAHTEVE PODNETE U FEBRUARU 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OPREMA KAO ULOG STRANOG OSNIVAČA - CARINSKE POVLASTICE I POPUNJAVANJE CARINSKE DEKLARACIJE
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST ISPRAVKE GREŠKE U NALOGU ZA PLAĆANJE KADA JE IZVRŠENO AVANSNO PLAĆANJE INODOBAVLJAČU, A REALIZOVAN POSAO DIREKTNOG REEKSPORTA
 • Pitanje i odgovor - UVOZ DUVANA I CIGARETA IZ HRVATSKE - PRIMENA REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - JAVNA PONUDA HARTIJA OD VREDNOSTI U REPUBLICI SRBIJI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - TRGOVINA LIČNIM NUĐENJEM: • Uslovi i obavezna sadržina pisane izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem •
 • Pitanje i odgovor - INSTALIRANJE POKRETNE FISKALNE KASE ZA PRODAJU KOZMETIKE IZ VOZILA U POKRETU
 • Pitanje i odgovor - TRGOVINA LIČNIM NUĐENJEM: • Uslovi i obavezna sadržina pisane izjave o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem •

VESTI NA DAN 26. FEBRUAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: