Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 26. DECEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Prilog 1 - STATISTIČKI IZVEŠTAJ za društva za osiguranje
 • Obrazac Prilog 4 - IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE za društva za osiguranje
 • Obrazac Prilog 5 - IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU za društva za osiguranje

PROPISI:

 • IZVOD IZ ODLUKE PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 132 OD 5. DECEMBRA 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2014)
 • LAW ON ACCOUNTING ("Off. Herald of RS", No. 62/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 24. DECEMBRA 2014. GODINE - "Veletabak" d.o.o ("Sl. glasnik RS", br. 141/2014)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 25. DECEMBRA 2014. GODINE - "JT International" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 141/2014)
 • ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE PODATAKA BANAKA RADI PRAĆENJA DEVIZNE ŠTEDNJE POLOŽENE KOD BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012 i 141/2014)
 • ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2014 i 141/2014)
 • ODLUKA O SADRŽAJU I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 87/2014 i 141/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA OSNOVU KOJE SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI KRAGUJEVAC ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 141/2014)
 • ODLUKA PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 133 OD 5. DECEMBRA 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2014)
 • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU VISINA TAKSI ZA PRUŽANJE STRUČNIH USLUGA IZ NADLEŽNOSTI DIREKCIJE ZA VODNE PUTEVE ("Sl. glasnik RS", br. 141/2014)
 • PRAVILNIK O VRSTAMA I STANDARDIMA MEDICINSKIH SREDSTAVA KOJA SE UGRAĐUJU U LJUDSKI ORGANIZAM, NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2008, 10/2010, 12/2010 - ispr., 103/2010, 52/2011, 106/2013, 118/2014 i 141/2014)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2011, 43/2011, 57/2012, 65/2013, 118/2013, 127/2014 i 141/2014)
 • AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NOVOG SADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2014, 11/2014, 30/2014, 35/2014, 41/2014 i 66/2014)
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SUBVENCIJE POSLODAVCIMA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2014. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 66/2014)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKOG CENTRA "NOVI SAD" KOJE SE FINANSIRAJU IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 66/2014)
 • PROGRAM UNAPREĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA NOVOG SADA U 2014. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 10/2014, 48/2014 i 66/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU NA BULEVARU KNEZA MILOŠA KOD K. BR. 37 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 66/2014)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA USTANOVE KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2014, 48/2014, 60/2014 - ispr. i 66/2014)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNOG ZEMLJIŠTA GRADSKOG I SEOSKOG PODRUČJA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 102/2013 i 102/2014)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I IZGRADNJE SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 102/2013, 57/2014 i 102/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI CRVENI KRST U NIŠU (Ulica Miroljuba Vuleta Aleksića) ("Sl. list grada Niša", br. 102/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI CRVENI KRST U NIŠU (Ulica Verice Barać) ("Sl. list grada Niša", br. 102/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI PALILULA U NIŠU (Ulica Babičkih odreda 2. Prilaz) ("Sl. list grada Niša", br. 102/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI PALILULA U NIŠU (Ulica Dragoslava Jankovića) ("Sl. list grada Niša", br. 102/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI PANTELEJ U NIŠU (Ulica Dejana Dinića) ("Sl. list grada Niša", br. 102/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICE U GRADSKOJ OPŠTINI PANTELEJ U NIŠU (Ulica Zagorke Nikolić) ("Sl. list grada Niša", br. 102/2014)
 • ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 12/2011, 28/2012, 1/2013 - ispr. i 30/2014)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 30/2013 i 30/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 30/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: OGRANIČENJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU OSIGURANOG LICA KOJE NIJE IZVRŠILO IZBOR IZABRANOG LEKARA - Zakon o zdravstvenom osiguranju: član 142 stav 4 i član 146 st. 4 i 6
 • Ustavni sud: NEUSTAVNOST I NEZAKONITOST ODREDBE STATUTA VISOKOŠKOLSKE USTANOVE KOJOM JE ODREĐEN RAZLIČIT STATUS STUDENTA KOJI PRELAZI IZ JEDNE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE U DRUGU RADI UPISA NA VIŠU GODINU STUDIJA - Ustav Republike Srbije: član 21 st. 1 i 3 i član 71 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: STICANJE BEZ OSNOVA KOD UGOVORA O FINANSIJSKOM LIZINGU - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 100, 210, 211 i 371
 • Privredni apelacioni sud: PARNIČNI POSTUPAK - Pitanje br. 20 - Zakon o parničnom postupku: čl. 154 i 261

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: URAČUNAVANJE NAKNADE ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE U OSNOVICU ZA OBRAČUNAVANJE PDV KOD UVOZA TEČNOG NAFTNOG GASA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 19
 • Uprava carina: GRANIČNI PRELAZI BAJAKOVO I TOVARNIK - HRVATSKA CARINSKA ADMINISTRACIJA UBUDUĆE NEĆE VRŠITI OVERU DOKUMENATA (CMR, FAKTURA, IZVOZNA JCI) ZA TERETNA VOZILA KOJA IZLAZE IZ REPUBLIKE HRVATSKE - Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju: član 4

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 26. DECEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA - "Sl. glasnik RS", br. 139/2014: • Izmenama Zakona uvedena dodatna zaštita i proširen pojam korisnika finansijskih usluga i izvršeno proširivanje i preciziranje ovlašćenja Narodne banke •
 • Pitanje i odgovor - NAMIRENJE DOSPELE KAMATE PO PODNOŠENJU UNAPRED PRIPREMLJENOG PLANA REORGANIZACIJE A KOJA NIJE ISKAZANA KAO POTRAŽIVANJE U USVOJENOM PLANU
 • Pitanje i odgovor - POSLOVI OBEZBEĐENJA NA PROSLAVI NOVE GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 25.12.2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - NABAVKE USLUGA MOBILNE I FIKSNE TELEFONIJE
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE OTPREMNINE KOD OTPUŠTANJA ZAPOSLENOG U SLUČAJU TEHNOLOŠKOG VIŠKA U ŠKOLI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OPOREZIVANJE IMOVINE OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE ZA 2015. GODINU: • Obveznici koji ne vode poslovne knjige za prijavljenu imovinu na kojoj je došlo do promena od uticaja na visinu poreske obaveze podnose poreske prijave do 31. januara 2015. godine •
 • Stručni komentar - ZARADE: • Objavljeni podaci za novembar 2014. godine •
 • Stručni komentar - Podaci o iznosima za određena lična primanja zaposlenih i ostalih fizičkih lica na bazi prosečne zarade po zaposlenom u novembru 2014. godine
 • Stručni komentar - Najviša mesečna osnovica za obračun doprinosa od 1. januara 2015. godine
 • Stručni komentar - Otkupna cena stana za zahteve podnete u decembru 2014. godine
 • Pitanje i odgovor - PDV TRETMAN PROMETA POLOVNOG TERETNOG MOTORNOG VOZILA PRILIKOM ČIJE NABAVKE JE POSTOJALA OBAVEZA PLAĆANJA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA IZVEŠTAVANJA PO OSNOVU PRENOSA UDELA U DOMAĆEM PRAVNOM LICU IZMEĐU DVA NEREZIDENTA
 • Pitanje i odgovor - OTPIS POTRAŽIVANJA I PRESTANAK OBAVEZE IZVEŠTAVANJA O IZVOZU ROBE KOJI NIJE NAPLAĆEN U ROKU DUŽEM OD GODINU DANA OD DANA IZVOZA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PROIZVODNJE PAPIRNE I KARTONSKE AMBALAŽE I PROIZVODNJE ČOKOLADE I KONDITORSKIH PROIZVODA: • Proizvodnja i prodaja predmeta od papira i kartona (igračaka), koji su punjeni slatkišima - registracija preduzetnika, šifre delatnosti i inspekcijski nadzor •
 • Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE VOĐENJA EVIDENCIJE GOSTIJU U KAFIĆU

VESTI NA DAN 26. DECEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: