Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 15. OKTOBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac ISGRAD - IZVEŠTAJ O SAMOSTALNOM INVESTIRANJU SOPSTVENIH PRIHODA INDIREKTNOG KORISNIKA BUDŽETA GRADA
 • Obrazac Prilog 1 - STATISTIČKI IZVEŠTAJ za davaoce finansijskog lizinga
 • Obrazac Prilog 1 - STATISTIČKI IZVEŠTAJ za društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i dobrovoljne penzijske fondove

PROPISI:

 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 758/2014 OD 10. JULA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 759/2014 OD 10. JULA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 760/2014 OD 10. JULA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 761/2014 OD 10. JULA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 766/2014 OD 11. JULA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)
 • UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BR. 767/2014 OD 11. JULA 2014. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENE ROBE PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA PO KOJIMA SE KLASIFIKUJU POVREDE PROPISA O TRANSPORTU OPASNOG TERETA PREMA KATEGORIJI OPASNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)
 • PRAVILNIK O SPECIJALIZACIJAMA I UŽIM SPECIJALIZACIJAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2013, 91/2013, 113/2013 i 109/2014)
 • UREDBA O METODOLOGIJI PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA I OBRAČUNU PROSEČNOG DNEVNOG NETO UVOZA, PROSEČNE DNEVNE POTROŠNJE I KOLIČINA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NIŠA ZA PODSTICANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA ("Sl. list grada Niša", br. 82/2014)
 • PRAVILNIK O IZBORU KORISNIKA MESTA ZA OGLAŠAVANJE ("Sl. list grada Niša", br. 52/2014 i 73/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši trgovinski sud: ZAPOČINJANJE POSTUPKA NAMIRENJA PO ZAKONU O ZALOŽNOM PRAVU NA POKRETNIM STVARIMA UPISANIM U REGISTAR - Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar: član 36
 • Viši trgovinski sud: SUSVOJINA I OVLAŠĆENJA SUVLASNIKA - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 14
 • Viši trgovinski sud: STICANJE SVOJINE KUPOVINOM U POSTUPKU IZVRŠENJA - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 20
 • Viši trgovinski sud: PODRUMSKE PROSTORIJE I OBRAČUN PRODAJNE CENE STANA - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 19
 • Viši trgovinski sud: OVLAŠĆENI SUBJEKAT ZA DAVANJE NA KORIŠĆENJE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA - Zakon o građevinskom zemljištu: čl. 11 i 21
 • Viši trgovinski sud: OBAVEZA VLASNIKA POSLOVNOG DELA ZGRADE DA SNOSI TROŠKOVE ODRŽAVANJA STAMBENE ZGRADE - Zakon o održavanju stambenih zgrada: član 24
 • Viši trgovinski sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 6 - Zakon o prometu nepokretnosti: član 14
 • Viši trgovinski sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 5 - Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima: član 5
 • Viši trgovinski sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 4 - Zakon o prometu nepokretnosti: član 12
 • Viši trgovinski sud: ADAPTACIJA I STICANJE PRAVA SVOJINE - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 20
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEŠTENJE O OBJAVLJIVANJU DVOBROJA BILTENA SUDSKE PRAKSE PRIVREDNIH SUDOVA U 2014. GODINI

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN DONACIJA U NOVCU I ROBI (DOBRIMA) - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 4
 • Ministarstvo finansija: VERODOSTOJNA RAČUNOVODSTVENA ISPRAVA KAO OSNOVA ZA STVARANJE OBAVEZE PRAVNOM LICU - Zakon o računovodstvu: čl. 8 i 9
 • Uprava carina: OBVEZNICI NAKNADE ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE, NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJA NAKNADE OD 15.10.2014. GODINE - Uredba o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte: čl. 2, 4 i 8

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 15. OKTOBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ŠESTI NAFTNI FORUM ENERGETSKE ZAJEDNICE: • Prioriteti Energetske zajednice - izazovi i očekivanja •
 • Pitanje i odgovor - PRIMENA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA NA PRUŽAOCE USLUGA
 • Pitanje i odgovor - PRIMENA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA NA TRGOVCE KOJI OBAVLJAJU TRGOVINU NA VELIKO

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SAVET RODITELJA KAO SAVETODAVNI ORGAN U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST PRIZNAVANJA MINULOG RADA ZAPOSLENOM U JAVNOM PREDUZEĆU ZA RAD U OPŠTINI KOJA JE OSNIVAČ TOG JAVNOG PREDUZEĆA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - POREZ NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE IZ JURISDIKCIJE SA PREFERENCIJALNIM PORESKIM SISTEMOM (OFF SHORE KOMPANIJA) OSTVARI OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - NABAVKA REPROMATERIJALA ZA PROIZVODNJU OBUĆE NAMENJENE PONOVNOM IZVOZU
 • Pitanje i odgovor - PREFAKTURISANJE TRANSPORTNIH TROŠKOVA U SLUČAJU ZBIRNE OTPREME ROBE U INOSTRANSTVO PRI ČEMU JEDAN POŠILJALAC ZAKLJUČUJE UGOVOR SA PREVOZNIKOM
 • Pitanje i odgovor - UVOZ KOMPONENTE ZA RAČUNAR OD STRANE FIZIČKOG LICA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - ISPLATA KUPOPRODAJNE CENE ZA KUPLJENU NEPOKRETNOST

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - PRIMENA ZAKONA O POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA RADI EFIKASNE ZAŠTITE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U OBLASTI TURIZMA: • Problemi koji se javljaju u praksi i moguća rešenja predviđena nacrtom zakona •
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST OSNIVANJA PRIVREDNOG DRUŠTVA OD STRANE MEDICINSKE SESTRE

VESTI NA DAN 15. OKTOBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: