Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 08. JANUAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac STATISTIČKI IZVEŠTAJ OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA
 • Obrazac STATISTIČKI IZVEŠTAJ ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA
 • Obrazac 1 - BILANS STANJA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA
 • Obrazac 1 - BILANS STANJA ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA
 • Obrazac 2 - BILANS USPEHA OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA
 • Obrazac 2 - BILANS USPEHA ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA
 • Obrazac 3 - IZVEŠTAJ O OSTALOM REZULTATU ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA
 • Obrazac 3 - IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA
 • Obrazac 4 - IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA NETO IMOVINI OTVORENOG INVESTICIONOG FONDA
 • Obrazac 5 - IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU ZATVORENOG/PRIVATNOG INVESTICIONOG FONDA

PROPISI:

 • SPISAK DOBARA KOJA SE PREMA ČLANU 23. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST OPOREZUJU POSEBNOM PORESKOM STOPOM OD 10% RAZVRSTANIH PO NOMENKLATURI CARINSKE TARIFE (Ažurirano 1.1.2015. godine)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA INFRASTRUKTURNOG KORIDORA GRANICA HRVATSKE-BEOGRAD (DOBANOVCI) ("Sl. glasnik RS", br. 69/2003 i 147/2014)
 • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 8/2013 - prečišćen tekst, 9/2013 - ispr., 61/2013, 15/2014, 34/2014, 37/2014, 44/2014, 75/2014 i 89/2014)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Beograda", br. 12/2010 - prečišćen tekst, 37/2011, 42/2011 - ispr., 11/2014, 30/2014, 34/2014 i 89/2014)
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA ISIDORI SEKULIĆ ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2014)
 • ODLUKA O STUDENTSKIM STIPENDIJAMA ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 89/2014)
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SUBVENCIJE POSLODAVCIMA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2014. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 66/2014 i 67/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI MIŠE DIMITRIJEVIĆA KOD K. BR. 21 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 67/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU POSEBNIH PARKIRALIŠTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 24/2014, 41/2014, 60/2014 i 67/2014)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2014, 48/2014, 60/2014 i 67/2014)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA SREDNJE ŠKOLE ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2014, 48/2014, 54/2014 i 67/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA GRADA KRAGUJEVCA NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 47/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG PAZARA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 8/2014)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 7/2013 - prečišćen tekst i 8/2014)
 • PRAVILNIK O REGISTRU ADMINISTRATIVNIH POSTUPAKA I SPROVOĐENJU ANALIZE EFEKATA PROPISA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 8/2014)
 • STATUT GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2013 - prečišćen tekst i 8/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: DUGOTRAJNO KORIŠĆENJE STANA BEZ PRAVNOG OSNOVA PROTIVNO VOLJI VLASNIKA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 8
 • Vrhovni kasacioni sud: NEISPUNJENOST USLOVA ZA UTVRĐIVANJE PRESTANKA OBAVEZE IZDRŽAVANJA PUNOLETNOG DETETA OD STRANE RODITELJA - Porodični zakon: član 155 stav 2
 • Vrhovni kasacioni sud: ODLUČIVANJE O ZAHTEVU ZA NAKNADU ŠTETE NA IME ODUZETE IMOVINE - Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju: član 40 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST - Zakon o eksproprijaciji: član 42
 • Vrhovni kasacioni sud: OPREDELJENJE TUŽBENOG ZAHTEVA RADI OSTVARIVANJA PRAVA NA REINTEGRACIJU KOD NEZAKONITOG OTKAZA - Zakon o radu: čl. 185 i 191
 • Vrhovni kasacioni sud: PRIMENA ODREDBI ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA KADA TO PITANJE NIJE UREĐENO POSEBNIM ZAKONOM - Zakon o obligacionim odnosima: član 132
 • Vrhovni kasacioni sud: PRIMENA ODREDBI ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA U SLUČAJU RASKIDA UGOVORA KADA TO PITANJE NIJE UREĐENO POSEBNIM ZAKONOM - Zakon o obligacionim odnosima: član 132
 • Vrhovni kasacioni sud: PROMENJENE OKOLNOSTI NA STRANI POVERIOCA I DUŽNIKA IZDRŽAVANJA - Porodični zakon: član 164
 • Vrhovni kasacioni sud: PROUZROKOVANJE ŠTETE UPOTREBOM OPASNE STVARI BEZ ZNANJA I SAGLASNOSTI IMAOCA - Zakon o obligacionim odnosima: član 175
 • Vrhovni kasacioni sud: SPROVOĐENJE POSTUPKA RANGIRANJA KANDIDATA U SKLADU S VAŽEĆIM PROPISIMA KAO OSNOV ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI STANA - Uredba o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u državnoj svojini: čl. 11 i 21
 • Vrhovni kasacioni sud: TOK ROKA ZASTARELOSTI ZA VREME RATNIH DEŠAVANJA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 383 i 384
 • Vrhovni kasacioni sud: USLOVNA POTRAŽIVANJA KORISNIKA GARANCIJE KOJA NIJE REALIZOVANA ZBOG OTVARANJA POSTUPKA STEČAJA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 74, 125 i 1087

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: JAVNO PREDUZEĆE KAO OBVEZNIK POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI KOJE KORISTI - Zakon o porezima na imovinu: član 2
 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST LOKALNE SAMOUPRAVE DA ODLUKOM PROPIŠE UMANJENJE ILI OSLOBOĐENJE OD POREZA NA IMOVINU LICIMA KOJA INVESTIRAJU U TOJ JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE - Zakon o budžetskom sistemu: član 2

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 08. JANUAR 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - Pravni instruktor: SIGURNOST SNABDEVANJA ENERGENTIMA U EVROPI: • Saopštenje Evropske Komisije upućeno Parlamentu i Savetu EU o posledicama eventualnog prekida snabdevanja ruskim gasom tokom tekuće zime •
 • Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: IZBOR NOVIH ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVENOG PREDUZEĆA
 • Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: PODNOŠENJE POČETNOG LIKVIDACIONOG BILANSA I POČETNOG LIKVIDACIONOG IZVEŠTAJA AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - Budžetski instruktor: CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.1.2015. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 338-00-00001/2015-09 od 5.1.2015. godine •
 • Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE EKONOMSKE CENE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA - "Sl. glasnik RS", br. 146/2014: • Merila na osnovu kojih nadležni organ lokalne samouprave utvrđuje ekonomsku cenu programa vaspitanja i obrazovanja po detetu usklađena sa Zakonom o predškolskom obrazovanju i vaspitanju •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA - "Sl. glasnik RS", br. 142/2014
 • Stručni komentar - OPOREZIVANJE NEPRIJAVLJENE IMOVINE ZA KOJU JE PORESKA OBAVEZA NASTALA PRE 2015. GODINE
 • Stručni komentar - SPECIFIČNOST SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA BANKE: • Novi podzakonski akti iz oblasti računovodstva i kontrole banaka u primeni od 31. decembra 2014. godine •
 • Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA - "Sl. glasnik RS", br. 137/2014: • Primena počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine •
 • Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA INVESTICIONE FONDOVE - "Sl. glasnik RS", br. 137/2014: • Primena počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - IZNOS MINIMALNE ZARADE KOJA SE U JANUARU 2015. GODINE ISPLAĆUJE ZA DECEMBAR 2014. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - DEO ZGRADE KAO CARINSKO SKLADIŠTE
 • Pitanje i odgovor - KUPOVINA ROBE STAVLJENE U POSTUPAK CARINSKOG SKLADIŠTENJA OD STRANE FIZIČKOG LICA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - ASIGNACIJA SA VIŠE UČESNIKA, SA MODELOM UGOVORA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - OBAVEZE POSLODAVCA U ODNOSU NA ZAPOSLENE KOJI U OKVIRU POSLOVA KOJE OBAVLJAJU KORISTE OPREMU ZA RAD SA EKRANOM: • Prethodni i periodični lekarski pregledi zaposlenih i preventivne mere •
 • Pitanje i odgovor - IZDAVANJE UVERENJA OD STRANE SLUŽBE ZA PORESKE POSLOVE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O ČINJENICAMA O KOJIMA VODI SLUŽBENU EVIDENCIJU

VESTI NA DAN 08. JANUAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: