Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 25. MART 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • PODACI O MORFOLOŠKOM SASTAVU KOMUNALNOG OTPADA
 • ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNO NOVČANO DAVANJE ZAPOSLENOJ PORODILJI
 • ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANO DAVANJE NEZAPOSLENOJ PORODILJI

PROPISI:

 • ODLUKA O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA KLIMATSKE PROMENE ("Sl. glasnik RS", br. 127/2014 i 28/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU ODBORA ZA ORGANIZACIJU SASTANKA MINISTARSKOG SAVETA ORGANIZACIJE ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I UTVRĐIVANJU IZNOSA POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 136/2014, 22/2015 i 28/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE HOTELA "ZELENI VENAC" U ŠAPCU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE ZANATSKOG DOMA U ŠAPCU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA VRŠENJE POSLOVA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA, VISINI TROŠKOVA ORGANIZOVANJA I SPROVOĐENJA ISPITA I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA REGISTRA LICA OVLAŠĆENIH ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZVOZA I UVOZA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME, BROKERSKIH USLUGA I TEHNIČKE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA BEZBEDNU PLOVIDBU KOJE MORAJU IMATI BRODOVI I DRUGA PLOVILA TRGOVAČKE MORNARICE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU ("Sl. glasnik RS", br. 49/2014 i 28/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA SAGLASNOSTI ZA BEZBEDNOSNU PROVERU ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCU I SADRŽINI ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE, OBRASCU DOZVOLE I DRUGIM OBRASCIMA KOJI PRATE IZVOZ I UVOZ NAORUŽANJA I VOJNE OPREME ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE ZVANJA ČLANOVA POSADE BRODOVA TRGOVAČKE MORNARICE ("Sl. glasnik RS", br. 59/2013 i 28/2015)
 • PRAVILNIK O VISINI TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZA UPRAVLJANJE ČAMCEM, PLOVEĆIM TELOM ILI PLUTAJUĆIM OBJEKTOM ("Sl. glasnik RS", br. 98/2013 i 28/2015)
 • UREDBA O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014 i 28/2015)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU MERA PODRŠKE I BLIŽIH USLOVA U POGLEDU KRITERIJUMA ZA ODREĐIVANJE UGROŽENIH POTROŠAČA PRI DODELI VAUČERA ZA SUBVENCIONISANU KUPOVINU OPREME ZA PRIJEM SIGNALA DIGITALNE TELEVIZIJE ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: SUĐENJE U POSTUPKU POKRENUTOM ZBOG POVREDE PRAVA NA IMOVINU - Zakon o uređenju sudova: čl. 8a i 8v
 • Vrhovni kasacioni sud: REŠENJE JAVNOG PREDUZEĆA KAO IZVRŠNA ISPRAVA - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 13 tačka 2) i član 14 stav 2
 • Vrhovni kasacioni sud: POSTUPAK NAPLATE NOVČANIH POTRAŽIVANJA OD SUBJEKATA PRIVATIZACIJE - Zakon o privatizaciji: čl. 14 i 20ž
 • Vrhovni kasacioni sud: ODREĐIVANJE NAKNADE ZA EKSPROPRISANU NEPOKRETNOST - Zakon o obligacionim odnosima: član 379 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: MESNA NADLEŽNOST SUDA REPUBLIKE SRBIJE - Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja: član 1 stav 2
 • Vrhovni kasacioni sud: LICE KOJE OBAVLJA POSLOVE DIREKTORA BEZ ZASNOVANOG RADNOG ODNOSA - Zakon o radu: član 48 stav 4
 • Vrhovni kasacioni sud: IZDRŽAVANJE MALOLETNOG DETETA - Porodični zakon: član 154 stav 1
 • Upravni sud: ODLUKA PO NEBLAGOVREMENOM PRIGOVORU - Uredba o disciplinskoj odgovornosti u Ministarstvu unutrašnjih poslova: član 8
 • Upravni sud: ODGOVORNOST ZA VIŠE POVREDA SLUŽBENE DUŽNOSTI - Zakon o policiji: čl. 158 i 159
 • Upravni sud: NEMOGUĆNOST NASTAVLJANJA POSTUPKA USLED SMRTI TUŽIOCA - Zakon o parničnom postupku: član 222 stav 1 tačka 1)
 • Privredni apelacioni sud: UTVRĐENJE NIŠTAVOSTI UGOVORA - Zakon o parničnom postupku: član 100
 • Privredni apelacioni sud: UTVRĐENJE BITNIH ČINJENICA PRIMENOM PRAVILA O TERETU DOKAZIVANJA - Zakon o stečaju: član 123
 • Privredni apelacioni sud: UTICAJ ŠTRAJKA ADVOKATA NA PRAVA STRANKE KOJA U POSTUPKU NEMA PUNOMOĆNIKA ADVOKATA - Zakon o parničnom postupku: član 361 stav 2 tačka 7)
 • Privredni apelacioni sud: UTICAJ LOŠE MATERIJALNE SITUACIJE STRANKE NA PRIMENU PRAVILA O TERETU DOKAZIVANJA - Zakon o parničnom postupku: član 231 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: RASKID UGOVORA O PRODAJI DRUŠTVENOG KAPITALA I PRAVO NA NAKNADU ŠTETE - Zakon o privatizaciji: član 20
 • Privredni apelacioni sud: POSTUPAK POBIJANJA ODLUKA SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA - Zakon o uređenju sudova:
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZNA SADRŽINA POZIVA ZA GLAVNU RASPRAVU U SPORU MALE VREDNOSTI - Zakon o parničnom postupku: član 473

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: (NE)MOGUĆNOST MENJANJA SPORAZUMA O ODLAGANJU PLAĆANJA PORESKOG DUGA POTPISIVANJEM ANEKSA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 73
 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST DONOŠENJA ODLUKE OD STRANE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE O OTPISU KAMATE OBRAČUNATE NA OBAVEZE PO OSNOVU IZVORNIH JAVNIH PRIHODA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 115

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 25. MART 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - Pravni instruktor: IZDRŽAVANJE SA MEĐUNARODNIM ELEMENTOM
 • Stručni komentar - Pravni instruktor: PRIMENA SPORAZUMA O PRIZNANJU PREKRŠAJA U OBLASTI SAOBRAĆAJA U PRAKSI
 • Pitanje i odgovor - OBRAČUN MINULOG RADA ZAPOSLENOM U SLUČAJU OTVARANJA STEČAJA NAD POSLODAVCEM I PRELASKA ISTOG ZAPOSLENOG KOD POVEZANOG LICA POSLODAVCA
 • Pitanje i odgovor - PODNOŠENJE PREDLOGA ZA STEČAJ OD STRANE STEČAJNOG UPRAVNIKA KOJI SE JAVLJA KAO POVERILAC PO USVOJENOM PLANU REORGANIZACIJE
 • Pitanje i odgovor - POLOŽAJ OKRIVLJENOG U PREKRŠAJNOM POSTUPKU
 • Pitanje i odgovor - PRAVNA SREDSTVA NA RASPOLAGANJU PREDLAGAČU U SITUACIJI KADA STEČAJNI SUDIJA ODREDI PREDUJAM TROŠKOVA U VEĆEM IZNOSU OD PROPISANOG

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENI TRETMAN PDV-A U NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA NA KRAJU POSLOVNE GODINE KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA PRELASKA NA MODEL FUNKCIONALNOG OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH
 • Pitanje i odgovor - OBRAČUN PLATE ZAPOSLENIMA U ŠKOLI ZA VREME ŠTRAJKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRAVA ZAPOSLENIH PO OSNOVU VASKRŠNJIH, ODNOSNO USKRŠNJIH I PRVOMAJSKIH PRAZNIKA U 2015. GODINI
 • Stručni komentar - OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJA I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O AKCIZNIM MARKICAMA • Proizvođači alkoholnog pića i cigareta dužni su da izveštaj o akciznim markicama za I kvartal 2015. godine dostave Ministarstvu finansija najkasnije do 15. aprila 2015. godine •
 • Stručni komentar - ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA U VEZI SA DOSTAVLJANJEM DOKUMENTACIJE IZ ČLANA 34. ZAKONA O RAČUNOVODSTVU • Sa primerima odluka i izjava •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Mart II 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - KNJIŽENJE UVOZA ROBE KOJA SE ZAPRIMA U MAGACIN VELEPRODAJE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE UREDBE O USLOVIMA I NAČINU ZA PRIMENU MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI - "Sl. glasnik RS", br. 25/2015: • Nova rešenja predstavljaju odredbe o malim pošiljkama, o postupanju carinskih organa u slučajevima kada nosilac odobrenja ne ispunjava propisane obaveze kao i odredbe o snošenju troškova čuvanja i održavanja, odnosno troškove uništenja zadržane robe •
 • Stručni komentar - KOMENTAR ODLUKE BR. 1/14 SAVETA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE O ZAMENI PROTOKOLA 3 UZ SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, S JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SRBIJE S DRUGE STRANE, O DEFINICIJI POJMA "PROIZVODI SA POREKLOM" I METODAMA ADMINISTRATIVNE SARADNJE - "Sl. glasnik RS", br. 12/2015: • Od 1.2.2015. godine, između EU i Srbije, kao i između EU i Crne Gore primenjuju se odredbe Regionalne konvencije •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - KUHINJA U OKVIRU PREDŠKOLSKE USTANOVE: • Uslovi, normativi i ketering •
 • Pitanje i odgovor - IMENOVANJE POSLOVOĐE U MALOPRODAJNOM OBJEKTU

VESTI NA DAN 25. MART 2015.

Prelistavajući dnevne novine: