Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 19. FEBRUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZVEŠTAJ O POVREDI NA RADU
 • IZVEŠTAJ O PROFESIONALNOM OBOLJENJU

PROPISI:

 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA I OBRASCIMA EVIDENCIJA O ORUŽJU I MUNICIJI KOJE VODE NADLEŽNI ORGANI ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O NAKNADI ZA OVERU POTPISA BIRAČA KOJI PODRŽI IZBORNU LISTU ZA IZBOR ODBORNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O OBRASCIMA ZAHTEVA, ODOBRENJA, ORUŽNOG LISTA I DRUGIH ISPRAVA I EVIDENCIJA PREDVIĐENIH ZAKONOM O ORUŽJU I MUNICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 1/99, 3/2016 - dr. pravilnik i 12/2016 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O POMORSKIM KNJIŽICAMA I DOZVOLAMA ZA UKRCAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBIMU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU POSTUPANJA SA DOKUMENTACIJOM ZA PROCENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I METODAMA ZA ISPITIVANJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • PRAVILNIK O SAGLASNOSTI ZA SKLADIŠTENJE I SNABDEVANJE NAFTOM, DERIVATIMA NAFTE I BIOGORIVIMA ZA SOPSTVENE POTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UREDBA O NACIONALNOM PROGRAMU PREVENCIJE, LEČENJA I KONTROLE ASTME I HRONIČNE OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA U REPUBLICI SRBIJI DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • UREDBA O ŠIFARNIKU RADNIH MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2016)
 • ZAKON O BRAKU ("Sl. list SRS", br. 52/74)
 • ODLUKA O POSTUPKU IZBORA, KRITERIJUMIMA ZA IZBOR I REALIZACIJU PROJEKATA KOJE FINANSIRA UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2016. GODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 6/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA OPŠTEG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U POKRAJINSKIM ORGANIMA ZA 2016. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 5/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROJEKATA KOJE ĆE UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE NASTAVITI DA FINANSIRA U 2016. GODINI, A ČIJA JE REALIZACIJA ZAPOČETA, ODNOSNO NASTAVLJENA U 2015. GODINI IZ SREDSTAVA UPRAVE ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 6/2016)
 • PROGRAM KONTROLE I SMANJENJA POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA I MAČAKA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2014 i 7/2016)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU MAKSIMALNE SPRATNOSTI OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA VRANJA U POSTUPKU OZAKONJENJA OBJEKATA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 28/2015)
 • PLAN RADA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA VRANJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 28/2015)
 • PRAVILNIK O RADU KOMISIJE ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 28/2015)
 • PROGRAM FINANSIRANJA POTREBA U OBLASTI SPORTA ZA PERIOD OD 01.07.2015. DO 31.12.2015. GODINE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 29/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 9/2010, 11/2010, 4/2011, 27/2012, 7/2013, 8/2013, 5/2014, 20/2014, 7/2015 i 3/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 2/2016)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DAVANJE U ZAKUP STANOVA IZGRAĐENIH NA OSNOVU PROGRAMA IZGRADNJE STANOVA ZA SOCIJALNO STANOVANJE ("Sl. list grada Kraljeva", br. 29/2015 i 2/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Novom Sadu: ŽALBA PROTIV ODLUKE O PROCESNIM PRIGOVORIMA - Zakon o parničnom postupku: član 215 tačka 1)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NASTAVAK KORIŠĆENJA PRAVA NA OLAKŠICE ZA NOVOZAPOSLENA LICA KOJIMA ISTIČE UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VREME U SLUČAJU KADA SE TAJ UGOVOR O RADU PRODUŽI ANEKSOM - Zakon o porezu na dohodak građana: član 21v

VESTI NA DAN 19. FEBRUAR 2016.