Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 19. SEPTEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac br. 4 - DOZVOLA ZA KRETANJE I BORAVAK VAN MESTA GRANIČNOG PRELAZA
 • Obrazac br. 5 - STALNA DOZVOLA ZA KRETANJE I BORAVAK U GRANIČNOM POJASU
 • Obrazac br. 6 - PRIVREMENA DOZVOLA ZA KRETANJE I BORAVAK U GRANIČNOM POJASU
 • Obrazac br. 7 - PRIVREMENA DOZVOLA (KOLEKTIVNA) ZA KRETANJE I BORAVAK U GRANIČNOM POJASU

PROPISI:

 • ODLUKA O DONOŠENJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA POBOLJŠANJE POLOŽAJA ROMA U SMEDEREVU 2014-2017 ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • ODLUKA O KATEGORIZACIJI OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA ZA KATEGORIZACIJU OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • ODLUKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE FINANSIJSKE POMOĆI PENZIONERIMA GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 12/2012)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA GRADSKA STAMBENA AGENCIJA SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2013, 6/2013 i 4/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE I TOPLIFIKACIJU SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 2/2013 i 4/2014)
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU FINANSIJSKE POMOĆI TRUDNICAMA I PORODILJAMA GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU I RASPOLAGANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 11/2013 i 4/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU GRADA SMEDEREVA ZA KORISNIKA SLOBODNE ZONE SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • ODLUKA O UVOĐENJU SAMODOPRINOSA ZA PODRUČJE MESNE ZAJEDNICE LUGAVČINA ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA RAD U NADZORNIM ODBORIMA JAVNIH I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA SMEDEREVA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2013 - prečišćen tekst i 4/2014)
 • PRAVILNIK FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA NADOKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNIH I JAVNIH KOMUNALNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD SMEDEREVO ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ("Sl. list grada Smedereva", br. 15/2012 i 4/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADA SMEDEREVA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ČLANOVA SAVETA ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU STRUČNOG TIMA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA POVERAVANJA OBAVLJANJA KOMUNALNE DELATNOSTI GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 4/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: DEJSTVO REŠENJA PORESKE UPRAVE KOJE PREDSTAVLJA NALOG NADLEŽNOM ORGANU DA IZVRŠI UPIS ZALOŽNOG PRAVA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 87
 • Privredni apelacioni sud: IZVOĐENJE DOKAZA VEŠTAČENJEM RADI UTVRĐIVANJA NAČINA RASPOLAGANJA IMOVINOM PRIVREDNOG DRUŠTVA - Zakon o privrednim društvima: član 15
 • Privredni apelacioni sud: NEDOSTAVLJANJE DOKAZA SUDU O IZVRŠENOM PLAĆANJU SUDSKE TAKSE - Zakon o sudskim taksama: čl. 40 i 41
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA POSLENIKA DA LIČNO OBAVI POSAO PREDVIĐEN UGOVOROM O DELU - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 600 i 610
 • Privredni apelacioni sud: OGRANIČENJA U POGLEDU STICANJA I PRENOSA PRAVA SVOJINE KOJA SE ODNOSE NA PRAVNOG SLEDBENIKA - Zakon o obligacionim odnosima: član 103
 • Privredni apelacioni sud: OSPORAVANJE OBIMA OVLAŠĆENJA ZAPOSLENOG LICA KOJE JE POTPISALO I OVERILO IZVOD IZ OTVORENIH STAVKI - Zakon o parničnom postupku: član 220 i član 223 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNA PRIRODA UGOVORA O NAČINU IZMIRENJA OBAVEZA IZ ODREĐENOG PRAVNOG POSLA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 10, 1089 i 1093
 • Privredni apelacioni sud: URAČUNAVANJE ISPUNJENJA JEDNORODNIH OBAVEZA PO REDU KOJI ODREDI DUŽNIK - Zakon o obligacionim odnosima: član 312
 • Privredni apelacioni sud: USLOV ZA DONOŠENJE ODLUKE O ZAHTEVU ZA NAKNADU ŠTETE PROISTEKLE IZ SAOBRAĆAJNE NEZGODE - Zakon o obligacionim odnosima: član 178
 • Privredni apelacioni sud: ZASTARELOST POTRAŽIVANJA ČIJA JE DOSPELOST USLOVLJENA ISPUNJENJEM ZAKONSKE OBAVEZE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 300 i 361

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PORESKOG OSLOBOĐENJA ZA PROMET DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI ZA SLUŽBENE POTREBE STRANOG DIPLOMATSKOG ILI KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTVA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 24
 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA LEKOVA PROIZVEDENIH OD KRVI - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 19. SEPTEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - INFORMACIONO DRUŠTVO I MEDIJI NAKON SKRININGA • Prikaz trenutnog stanja nakon održanih sastanaka eksplanatornog i bilateralnog skrininga za Pregovaračku grupu 10 •
 • Pitanje i odgovor - POSTUPAK EKSPROPRIJACIJE PREMA NEPOKRETNOSTI LICA KOJE JE PREMINULO PRE POKRETANJA POSTUPKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - IZVEŠTAJ O JAVNIM NABAVKAMA ZA PERIOD JUL - SEPTEMBAR 2014. GODINE: • Izveštaj u elektronskoj formi treba dostaviti Upravi za javne nabavke do 10. oktobra 2014. godine •
 • Stručni komentar - TROMESEČNO PERIODIČNO IZVEŠTAVANJE O IZVRŠENJU BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA ZA PERIOD JANUAR - SEPTEMBAR 2014. GODINE: • Obaveza za indirektne korisnike i korisnike sredstava RFZO - do 10. oktobra, a za direktne korisnike i RFZO - do 20. oktobra 2014. godine •
 • Pitanje i odgovor - IZRIČITA PRIMENA POSEBNIH ZAKONA U JAVNOM SEKTORU KOJIMA JE OBRAČUN MINULOG RADA UTVRĐEN NA DRUKČIJI NAČIN U ODNOSU NA ZAKON O RADU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA - "Sl. glasnik RS", br. 87/2014: • Stupa na snagu 31. decembra 2014. godine •
 • Stručni komentar - • Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 12.9.2014. godine •
 • Stručni komentar - PRIHODI OD AUTORSKIH PRAVA I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE SA OBRAČUNOM PO NOVIM STOPAMA DOPRINOSA OD 1.8.2014. GODINE
 • Stručni komentar - ZARADE ZAPOSLENIH: U skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o porezu na dohodak građana i kao osnovica za obračun doprinosa sa primerima obračuna
 • Stručni komentar - ŽALBA NA REŠENJE U PORESKOM POSTUPKU, POSTUPANJE PORESKE UPRAVE PO ŽALBI I POKRETANJE UPRAVNOG SPORA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Oktobar 2014. godine •
 • Stručni komentar - OBAVEZA IZVEŠTAVANJA PO OSNOVU DOPUNSKE UPLATE STRANOG OSNIVAČA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - MIŠLJENJE KOMISIJE ZA HARTIJE OD VREDNOSTI O NIZU PITANJA U VEZI SA INDIREKTNIM STICANJEM AKCIJA SA PRAVOM GLASA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA KAO OBLIK PRIVATNE PRAKSE: • Uslovi za osnivanje •
 • Pitanje i odgovor - USLUGE MASAŽE KAO USLUGE ODRŽAVANJA HIGIJENE, NEGE I ULEPŠAVANJA LICA I TELA

VESTI NA DAN 19. SEPTEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: