Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 27. FEBRUAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Podaci o postrojenju koje koristi organske rastvarače
 • Spisak članova porodice osiguranika
 • Spisak osiguranika za koje nije plaćen doprinos

PROPISI:

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JANUAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA MAGISTRALNOG GASOVODA NIŠ - DIMITROVGRAD SA ELEMENTIMA DETALJNE REGULACIJE NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • ODLUKA O MERAMA ZA OČUVANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA U VEZI S KREDITIMA INDEKSIRANIM U STRANOJ VALUTI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JANUARU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE PILOTAŽE, USLOVIMA, PROGRAMU, NAČINU I TROŠKOVIMA POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA LOCMANA I OBRASCU LOCMANSKE LEGITIMACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI OBRASCA ZA ODUSTANAK OD UGOVORA NA DALJINU ILI UGOVORA KOJI SE ZAKLJUČUJE IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE UDRUŽENJA I SAVEZA UDRUŽENJA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA I USLOVIMA ZA UPIS ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJETETSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2010, 27/2011, 50/2012 i 21/2015)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA U INOSTRANSTVO ("Sl. glasnik RS", br. 124/2004, 27/2005, 4/2013 i 21/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 21/2015)
 • ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI ZOOHIGIJENE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 10/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM ("Sl. list grada Niša", br. 6/2014 i 10/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA NIŠA 2015-2020 ("Sl. list grada Niša", br. 10/2015)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE JAVNOG ZEMLJIŠTA GRADSKOG I SEOSKOG PODRUČJA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 109/2014 i 10/2015)
 • PROGRAM UREĐIVANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I IZGRADNJE SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 109/2014 i 10/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA U VRŠENJU KOMUNALNIH DELATNOSTI ISPORUKE VODE I UKLANJANJA VODA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 31/2014)
 • ZAKLJUČAK KOJIM SE NALAŽE JKP "GRADSKA TOPLANA" ZRENJANIN DA IZVRŠI PRERASPODELU POTRAŽIVANJA ZA DALJINSKO GREJANJE GRAĐANIMA GRADA ZRENJANINA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 31/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Prekršajni apelacioni sud: ODNOS IZREKE PRESUDE I ZAHTEVA ZA POKRETANJE POSTUPKA S OBZIROM NA ZAKONSKA OBELEŽJA PREKRŠAJA - Zakon o sanitarnom nadzoru: član 35 stav 1 tačka 3) i stav 2
 • Prekršajni apelacioni sud: PRAVNOSNAŽNA OSUDA ZA KRIVIČNO DELO NAPAD NA SLUŽBENO LICE U VRŠENJU SLUŽBENE DUŽNOSTI - Krivični zakonik: član 323 stav 3
 • Prekršajni apelacioni sud: PREDUZIMANJE PROCESNIH RADNJI I PRAVNOSNAŽNA OBUSTAVA POSTUPKA - Zakon o prekršajima: član 140
 • Prekršajni apelacioni sud: PRIMENA ODGOVARAJUĆEG PROPISA U ZAVISNOSTI OD DANA POKRETANJA PREKRŠAJNOG POSTUPKA - Zakon o prekršajima: član 265 tačka 4)
 • Prekršajni apelacioni sud: PROTIVPRAVNOST UČINJENE RADNJE KAO BITNO OBELEŽJE PREKRŠAJA - Zakon o prekršajima: član 2
 • Prekršajni apelacioni sud: SANITARNI PREGLED ZAPOSLENIH U OVLAŠĆENOJ ORGANIZACIJI KOJA ZA TO NIJE TERITORIJALNO NADLEŽNA - Zakon o sanitarnom nadzoru: član 35 stav 1 tačka 3) i stav 2
 • Prekršajni apelacioni sud: ZAKONITOST OSUĐUJUĆE ILI OSLOBAĐAJUĆE ODLUKE PREKRŠAJNOG SUDA - Zakon o prekršajima: čl. 81, 83, 84 i 222

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU NA GARAŽI KADA NIJE BILO PROMETA GARAŽA I GARAŽNIH MESTA NI U ZONI NITI U GRANIČNIM ZONAMA - Zakon o porezima na imovinu: čl. 5 i 6
 • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike: PRAVNI POLOŽAJ OMLADINSKE I STUDENTSKE ZADRUGE PRILIKOM ANGAŽOVANJA LICA NA PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA - Zakon o radu: čl. 197 i 198

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 27. FEBRUAR 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - STAV ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE: • Javni beležnici nemaju pravo da u obliku javnobeležničkog zapisa sastavljaju ugovore o prometu nepokretnosti, nasledno-pravne i porodično-pravne ugovore
 • Stručni komentar - MALOLETNI IZVRŠIOCI KRIVIČNIH DELA U PRAVNOM SISTEMU REPUBLIKE SRBIJE
 • Stručni komentar - OTKAZ UGOVORA O RADU ZAPOSLENOM ZBOG DOLASKA NA RAD POD DEJSTVOM ALKOHOLA ILI DRUGIH OPOJNIH SREDSTAVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - Budžetski instruktor: KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O RADNIM MESTIMA, ODNOSNO POSLOVIMA NA KOJIMA SE PROFESIONALNIM PRIPADNICIMA VOJSKE SRBIJE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM - "Sl. glasnik RS", br. 18/2015
 • Stručni komentar - UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA 2015. GODINU
 • Stručni komentar - SVEOBUHVATAN OSVRT NA ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU, U DELU KOJI SE ODNOSI NA ZABRANU ZAPOŠLJAVANJA I OGRANIČENJE BROJA ZAPOSLENIH, ODNOSNO RADNOANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - OBJAVLJENO NA SAJTU MINISTARSTVA FINANSIJA 26.2.2015. GODINE
 • Pitanje i odgovor - ISTOVRSNI GRAĐEVINSKI RADOVI NA ISTOJ NEPOKRETNOSTI
 • Pitanje i odgovor - RADNO ISKUSTVO KAO USLOV ZA IZBOR DIREKTORA SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA UREDBE O KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE ŠTA SE, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST, SMATRA PRETEŽNIM PROMETOM DOBARA U INOSTRANSTVO - "Sl. glasnik RS", br. 21/2015
 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE UČEŠĆA U KAPITALU OSTALIH PRAVNIH LICA I DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI RASPOLOŽIVE ZA PRODAJU U SKLADU SA MSFI ZA MSP • Upotreba računa 042 •
 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE UČEŠĆA U KAPITALU PRIDRUŽENIH SUBJEKATA I ZAJEDNIČKIM PODUHVATIMA U SKLADU SA MSFI ZA MSP: • Upotreba računa 041
 • Pitanje i odgovor - ORIGINALNI NAZIVI - U DRUGIM DRŽAVAMA UGOVORNICAMA - ORGANA NADLEŽNIH ZA IZDAVANJE POTRVDA O REZIDENTNOSTI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST SERVISIRANJA SLUŽBENIH VOZILA U INOSTRANSTVU I PLAĆANJA OVE USLUGE BIZNIS PLATNOM KARTICOM
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST PRENOSA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA IZMEĐU ZAVISNOG PRAVNOG LICA I PREDSTAVNIŠTVA STRANOG LICA KOJA SU NASTALA PO OSNOVU PROMETA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU
 • Pitanje i odgovor - POPRAVKA UPOTREBLJAVANIH MAŠINA U SLOBODNOJ ZONI I IZVOZ REPARIRANIH MAŠINA I ZAMENJENIH DELOVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - POSLOVANJE TRGOVCA OBUĆOM U TRGOVINI NA MALO: • Delokrug ovlašćenja Tržišne inspekcije u nadzoru nad primenom zakona kojima je propisana delatnost trgovine u odnosu na promet obuće na malo - šifra delatnosti - 47.72
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA PROIZVODNJU VINA OD STRANE POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

VESTI NA DAN 27. FEBRUAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: