Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 16. APRIL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC LPI - POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DAVAOCA LIZINGA
 • OBRAZAC LPP - PREGLED POSTUPANJA S VRAĆENIM PREDMETIMA LIZINGA
 • OBRAZAC LVP - PREGLED NAJVEĆIH POVERILACA DAVAOCA LIZINGA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA EVIDENCIJE ULOVA RIBOLOVCA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O ULOVU RIBE ("Sl. glasnik RS", br. 34/2015)
 • REGULATION ON CONDITIONS, PROCEDURE AND MANNER OF SALE OF CAPITAL AND ASSETS BY THE METHOD OF PUBLIC INVITATION TO BID WITH PUBLIC AUCTION ("Off. Herald of RS", No. 122/2014)
 • REGULATION ON STRATEGIC PARTNERSHIP ("Off. Herald of RS", No. 129/2014)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI LIFTOVA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2015)
 • SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI MAŠINA ("Sl. glasnik RS", br. 34/2015)
 • ZAKON O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA EKSPROPRIJACIJE I IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE RADI REALIZACIJE PROJEKTA "BEOGRAD NA VODI" ("Sl. glasnik RS", br. 34/2015)
 • ZBIRNA TABELA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI - DROGE I PSIHOTROPNE SUPSTANCE (Ažurirano 11.4.2015. godine)
 • LOKALNI AKCIONI PLAN POLITIKE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD 2015 - 2018. GODINE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015)
 • ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 60/2010, 12/2011, 17/2011 - ispr., 1/2012, 65/2013 - dr. odluka, 13/2014 i 11/2015)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2010, 5/2010 - ispr., 19/2010 - ispr., 50/2010, 44/2011, 38/2012, 7/2013 - ispr., 28/2014 i 11/2015)
 • ODLUKA O MESNIM ZAJEDNICAMA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 21/92, 28/2000 - dr. odluka, 10/2004 i 11/2015)
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU POTREBA I INTERESA MLADIH U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2013 i 11/2015)
 • ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015)
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNU SVOJINU GRADA NOVOG SADA ZA POTREBE UREĐENJA POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU IZGRADNJE I ODRŽAVANJA POSLOVNOG PROSTORA U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014 i 11/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015)
 • PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Beogradu: ISPITIVANJE ZAKONITOSTI VOĐENJA KRIVIČNOG POSTUPKA OD STRANE PARNIČNOG SUDA - Zakon o sudijama: član 6
 • Apelacioni sud u Novom Sadu: UTICAJ ODLUKE USTAVNOG SUDA O NEUSTAVNOSTI ZAKONSKE ODREDBE NA RANIJE STEČENO PRAVO REPUBLIKE SRBIJE - Zakon o stečaju: član 154

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: DOKUMENT KOJI IZDAJE OBVEZNIK PDV U SLUČAJU KADA SE POSLE IZVRŠENOG PROMETA DOBARA I USLUGA PROMENI NAKNADA ZA TAJ PROMET - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 5 i 21
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: GUBITAK PRAVA I OVLAŠĆENJA PREDSTAVNIKA SINDIKATA NAKON PRESTANKA RADNOG ODNOSA - Zakon o radu: član 208

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 16. APRIL 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA I POSEBNIM POSTUPCIMA EKSPROPRIJACIJE I IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE RADI REALIZACIJE PROJEKTA "BEOGRAD NA VODI" - "Sl. glasnik RS", br. 34/2015
 • Pitanje i odgovor - NIŠTAVOST UGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI U SITUACIJI KADA JEDAN SUPRUŽNIK RASPOLAŽE U CELOSTI ZAJEDNIČKOM IMOVINOM BEZ SAGLASNOSTI DRUGOG SUPRUŽNIKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 13. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 9. APRILA 2015. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 13. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 9. APRILA 2015. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 9. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 9. APRILA 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - DONET PRAVILNIK O NAČINU ISKAZIVANJA I IZVEŠTAVANJA O PROCENJENIM FINANSIJSKIM EFEKTIMA ZAKONA, DRUGOG PROPISA ILI DRUGOG AKTA NA BUDŽET, ODNOSNO FINANSIJSKE PLANOVE ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - "Sl. glasnik RS", br. 32/2015
 • Stručni komentar - AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 15.4.2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - ZAKLJUČIVANJE VIŠE UGOVORA SA ISTIM DOBAVLJAČEM NA OSNOVU OKVIRNOG SPORAZUMA
 • Pitanje i odgovor - ZASTARELOST POTRAŽIVANJA KOD UGOVORA O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OBELODANJIVANJE UČEŠĆA U DRUGIM ENTITETIMA U SKLADU SA MSFI 12: • Primena počev od sastavljanja godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu •
 • Pitanje i odgovor - (NE)POSTOJANJE PROPISANOG ROKA U KOME OBVEZNIK PDV IMA OBAVEZU DA IZDA RAČUN ZA IZVRŠENI PROMET DOBARA I USLUGA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NOVINE U SISTEMU "KUĆNOG CARINJENJA"
 • Pitanje i odgovor - OBRAČUN UVOZNIH DAŽBINA KOD POVRATA OPREME NAKON OBAVLJENE PORAVKE U INOSTRANSTVU
 • Pitanje i odgovor - OTPREMA I NAPLATA ROBE KOJA SE ISPORUČUJE KUPCU NA TERITORIJI APKM

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - OSNIVANJE POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA: • Uslovi i evidentiranje u sistemu PDV •
 • Pitanje i odgovor - NAJVIŠA OBRAČUNATA MARŽA KOD MALOPRODAJNE CENE HLEBA OD BRAŠNA T-500

VESTI NA DAN 16. APRIL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: