Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 05. OKTOBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC - PLATNE KARTICE
 • OBRAZAC - PLATNE USLUGE
 • OBRAZAC - PRIHVATNA MREŽA

PROPISI:

 • ZAKON O HIPOTECI ("Sl. glasnik RS", br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 - odluka US i 83/2015)
 • ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn. i 83/2015)
 • ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn., 45/2015 - usklađeni din. izn. i 83/2015)
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU PROGRAMA SARADNJE IZMEĐU GRADA BEOGRADA (REPUBLIKA SRBIJA) I VLADE MOSKVE (RUSKA FEDERACIJA) ZA PERIOD 2015-2017. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 54/2015)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "JAVNO OSVETLJENJE" BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013, 54/2013, 60/2013 - ispr. i 52/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR NA KOME JE NOSILAC PRAVA JAVNE SVOJINE GRAD BEOGRAD, ODNOSNO NA KOME GRAD BEOGRAD IMA POSEBNA SVOJINSKA OVLAŠĆENJA ("Sl. list grada Beograda", br. 78/2014, 96/2014, 43/2015 i 52/2015)
 • PRAVILNIK O TARIFNOM SISTEMU U JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 54/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJA ZA PROCENU POTREBA ZA PRUŽANJEM DODATNE OBRAZOVNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE PODRŠKE DETETU I UČENIKU ("Sl. list grada Beograda", br. 7/2013, 13/2013, 39/2013, 46/2013, 78/2013, 11/2014, 22/2014, 42/2014, 46/2014, 67/2014, 73/2014, 3/2015, 7/2015, 37/2015 i 54/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICA NA TERITORIJI GRADSKIH OPŠTINA: ČUKARICA, VOŽDOVAC, BARAJEVO, PALILULA I ZEMUN ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2015)
 • REŠENJE O PROGLAŠENJU ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE "BAJFORDOVA ŠUMA" ("Sl. list grada Beograda", br. 52/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGE PREVOZA U JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 54/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA PRIJEMA DECE U PREDŠKOLSKU USTANOVU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 22/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU REGRESIRANJA TROŠKOVA BORAVKA I UŽINE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI I OSNOVNOJ ŠKOLI ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 22/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: RAZLIKA U IDENTITETU IZMEĐU ODBAČENE KRIVIČNE PRIJAVE I OPTUŽNOG PREDLOGA - Zakonik o krivičnom postupku: član 61

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA ZA KUPCA PRVOG STANA KOJI STIČE IDEALNI DEO STANA - Zakon o porezima na imovinu: čl. 31a i 31b

VESTI NA DAN 05. OKTOBAR 2015.