Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 09. MART 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • BILJNI PASOŠ KOJI IZDAJE FITOSANITARNI INSPEKTOR ZA UVOZNE POŠILJKE KOJE SE DALJE PREMEŠTAJU
 • BILJNI PASOŠ ZA POŠILJKE SADNOG MATERIJALA VOĆAKA, VINOVE LOZE I HMELJA ZA PODRUČJE REPUBLIKE SRBIJE
 • KNJIGA EVIDENCIJA O IZDATIM BILJNIM PASOŠIMA
 • PRIJAVA ZA UPOTREBU BILJNOG PASOŠA - SLUŽBENE ETIKETE

PROPISI:

 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA VETERINARSKE USTANOVE "VETERINA BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2014 i 3/2015)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U POSTUPKU LEGALIZACIJE OBJEKATA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 34/2013, 19/2014 i 6/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA KRAGUJEVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 6/2015)
 • PROGRAM OBRAZOVANJA GRADSKIH ROBNIH REZERVI U 2015. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2015)
 • PROGRAM RASPODELE SREDSTAVA UDRUŽENJIMA/ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2015. GODINU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2015 i 5/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REŠAVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU U DRUGOM STEPENU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 37/2014 i 6/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENOVNIKA USLUGA KOMUNALNOG ODRŽAVANJA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 5/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VALJEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/2014 - sveska 1)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU POTREBA I INTERESA GRAĐANA U OBLASTI SPORTA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/2014 - sveska 1)
 • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/2011 - prečišćen tekst, 12/2012 i 11/2014 - sveska 1)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2013 - prečišćen tekst, 11/2013, 2/2014 - dr. odluka i 11/2014 - sveska 1)
 • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE GRADA VALJEVA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2010, 1/2012, 17/2012 i 11/2014 - sveska 1)
 • ODLUKA O ZAJEDNIČKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA VALJEVA I OPŠTINA LAJKOVAC, LJIG, MIONICA I OSEČINA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/2014 - sveska 1)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA VALJEVA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 2/2014 i 11/2014 - sveska 1)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PREDUZIMANJE PREVENTIVNIH MERA ZA SMANJENJE RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 11/2014 - sveska 1)
 • PROGRAM POSTAVLJANJA KIOSKA ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 1/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IMENOVANJA DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD VALJEVO ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 6/2013, 2/2014, 7/2014 - sveska 2 i 11/2014 - sveska 1)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA" PANČEVO O VISINI ZAKUPNINE KIOSKA KOJI SU U VLASNIŠTVU JP "DIREKCIJA" PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 30/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O NAČINU ODREĐIVANJA CENA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA, URBANISTIČKIH PLANOVA I URBANISTIČKIH PROJEKATA, SA ODLUKOM ("Sl. list grada Pančeva", br. 38/2012, 7/2014 i 30/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SUBOTICE ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014 i 1/2015 - ispr.)
 • ODLUKA O CENAMA ZA ISPORUČENU TOPLOTNU ENERGIJU ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROGRAMA I PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU ILI SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014)
 • REŠENJE O VISINI ZAKUPNINE ZA POSLOVNE PROSTORE NA KOJIMA JE NOSILAC PRAVA KORIŠĆENJA ILI PRAVA JAVNE SVOJINE GRAD SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ČAČKA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Čačka", br. 20/2014)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA TERITORIJU GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 26/2013 i 20/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 15/2011, 21/2012 i 20/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 1 - Zakon o računovodstvu: čl. 33 do 35
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 2 - Zakon o računovodstvu: član 30 i član 33 stav 6
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 3 - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija: član 193
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - PROCESNO PRAVO - Pitanje br. 4 - Zakon o privrednim prestupima: član 101 i čl. 102 do 107
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 70 - Zakon o stečaju: član 167
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 71 - Zakon o stečaju: član 166 stav 2 i član 167 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 72 - Zakon o stečaju: član 156 stav 1 tačka 10) i član 166 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 73 - Zakon o stečaju: član 167 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: NEPOSTOJANJE SVOJSTVA OBAVEZNO OSIGURANOG LICA U RS OSNIVAČA - DRŽAVLJANINA ITALIJE KOJI JE ZAPOSLEN U MATIČNOJ DRŽAVI - Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju: član 12
 • Uprava carina: PREGLED CENA FINALNIH PROIZVODA OD ČELIKA ZA PERIOD OD 31.1. DO 20.2.2015.GODINE PREMA "WORLD STEEL NEWS" IZVORU - Carinski zakon: član 45

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 09. MART 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - OTKLANJANJE PRAVNIH POSLEDICA NASTALIH DONOŠENJEM REŠENJA U SKLADU SA UREDBOM O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I ELEMENTIMA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE OBVEZNIKA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI: • Poništena rešenja iz 2014. godine o paušalnom oporezivanju advokata •
 • Pitanje i odgovor - ISPRAVKA UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI
 • Pitanje i odgovor - SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA RADI POKRIĆA GUBITAKA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 8. SEDNICE II VELIKOG VEĆA, ODRŽANE 5. MARTA 2015. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 8. SEDNICE I VELIKOG VEĆA, ODRŽANE 5. MARTA 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA PROJEKTOM BESPLATNIH UDŽBENIKA ZA 2015/2016. GODINU - OBJAVLJENI NA VEBSAJTU MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA 5.3.2015. GODINE
 • Pitanje i odgovor - NASTAVAK ŠKOLOVANJA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE KOJI NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE ODE U INOSTRANSTVO I VRATI SE PRE ZAVRŠETKA ISTE ŠKOLSKE GODINE
 • Pitanje i odgovor - OSNOVANOST IZUZEĆA OD PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA U SLUČAJU NABAVKE OPŠTEG I POSEBNOG IZDANJA SLUŽBENOG GLASNIKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ISPRAVKE VREDNOSTI DUGOROČNIH FINANSIJSKIH PLASMANA U SKLADU SA MSFI ZA MSP: • Upotreba računa 049 •
 • Stručni komentar - PRAVO POLJOPRIVREDNIKA NA PDV NADOKNADU I POLJOPRIVREDNICI U SISTEMU PDV

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - MOGUĆNOST SPROVOĐENJA IZVRŠENJA RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA NAD ROBOM U POSTUPKU CARINSKOG SKLADIŠTENJA: • Postupanje s robom u carinskom skladištu •
 • Pitanje i odgovor - SVRSTAVANJE "LEPL ŠTAMPANE PLOČE (BEZ RELEJA)" PREMA CARINSKOJ TARIFI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - OTUĐENJE AKCIJA I POŠTOVANJE NESAGLASNIH ČLANOVA DRUŠTVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - USLOVI KOJE MORA DA ISPUNJAVA CENTAR ZA SKLADIŠTENJE I DISTRIBUCIJU SEMENA ZA VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE
 • Pitanje i odgovor - PRAVILNO PRIKAZIVANJE CENE NA ROBI U SLUČAJU PRODAJNOG PODSTICAJA

VESTI NA DAN 09. MART 2015.

Prelistavajući dnevne novine: