Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 09. FEBRUAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac EOPO - EVIDENCIJA O OTPISU PORESKIH OBAVEZA
 • Obrazac ESDPO - EVIDENCIJA O SPORNIM I DUBIOZNIM PORESKIM OBAVEZAMA
 • Obrazac EZPO - EVIDENCIJA O ZASTARELIM PORESKIM OBAVEZAMA

PROPISI:

 • LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA BEOGRADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2014)
 • ODLUKA O DODELI BEBI PAKETA NOVOROĐENOJ DECI NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2014)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Beograda", br. 60/2009, 6/2010, 16/2010, 41/2010, 45/2010, 18/2011, 54/2011, 17/2012, 42/2012 i 65/2012, "Sl. glasnik RS", br. 64/2013 - odluka US i "Sl. list grada Beograda", br. 78/2013, 24/2014 i 97/2014)
 • ODLUKA O NAČINU POSTUPANJA SA NEPOKRETNOSTIMA KOJE SU U JAVNOJ SVOJINI GRADA BEOGRADA ODNOSNO NA KOJIMA GRAD BEOGRAD IMA POSEBNA SVOJINSKA OVLAŠĆENJA ("Sl. list grada Beograda", br. 36/2014 i 97/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE KULTURE - VUK STEFANOVIĆ KARADŽIĆ ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2014)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZELENILO - BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 51/2012, 10/2013, 54/2013 i 97/2014)
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA JAVNE GARAŽE I PARKIRALIŠTA "PARKING SERVIS" BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 10/2013, 54/2013 i 97/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KATEGORIJA KORISNIKA KOJI PLAĆAJU SUBVENCIONISANU CENU KOMUNALNIH USLUGA ("Sl. list grada Beograda", br. 31/2013, 75/2013, 27/2014, 37/2014, 51/2014 i 97/2014)
 • PROGRAM UREĐIVANJA I DODELE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 98/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENE USLUGE PREVOZA U JAVNOM LINIJSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 97/2014)
 • AKCIONI PLAN RAZVOJA ORGANSKE I KONTROLISANE PROIZVODNJE U POLJOPRIVREDI NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 3/2015)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I USLUGA IZ DELATNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKO ZELENILO" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014 i 3/2015 - ispr.)
 • ODLUKA O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "INFORMATIKA" NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2014 i 3/2015 - ispr.)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VREDNOSTI BODA ZA UTVRĐIVANJE VISINE ZAKUPNINE ZA POSLOVNI PROSTOR KOJIM UPRAVLJA JAVNO PREDUZEĆE "POSLOVNI PROSTOR" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 3/2015)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 3/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA NA TRGU CARICE MILICE U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 3/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POLAGANJE ISPITA O POZNAVANJU GRADA NOVOG SADA I O POZNAVANJU PROPISA KOJI REGULIŠU TAKSI PREVOZ ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 3/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA ZA BICIKLE NA VIŠE LOKALITETA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 3/2015)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 15/2014, 22/2014 - dr. odluka, 38/2014, 39/2014 i 51/2014)
 • ODLUKA O UREĐENJU POLOŽAJA, OVLAŠĆENJA, PRAVA I DUŽNOSTI GLAVNOG URBANISTE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 3/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I METODAMA HVATANJA I ZBRINJAVANJA NAPUŠTENIH PASA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 52/2014)
 • REŠENJE O REŽIMU SAOBRAĆAJA VOZILA KOJIMA SE OBAVLJA SNABDEVANJE NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 3/2015)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 45/2014 - prečišćen tekst)
 • PROGRAM UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA GRADA UŽICA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 42/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 13 - Zakon o privrednim društvima: član 93
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 14 - Zakon o obligacionim odnosima: član 336
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 15 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 35 stav 6 i član 38
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 16 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 325
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 17 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 20 i član 145 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 18 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 203 i 233
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 19 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 35
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 20 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 13 i član 18 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 21 - Zakon o stečaju: član 167 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 22 - Zakon o stečaju: član 103
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 23 - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: čl. 27 i 50
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 24 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 82
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 25 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 146 do 173
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 26 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 97 st. 1 i 5
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 27 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 74 i član 87 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 28 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 105
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 29 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 244 i 248
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 30 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 175, 180 i 185
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 31 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: čl. 175 i 181

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN DAVANJA BEZ NAKNADE RASHLADNIH UREĐAJA ZA MLEKO I RASHLADNIH VITRINA ZA ČUVANJE PROIZVODA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 5
 • Ministarstvo finansija: UMANJENJE NETO PRIHODA FIZIČKOG LICA U JAVNOM SEKTORU PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE ZA RAD (UGOVORA O AUTORSKOM DELU, UGOVORA O DELU I SL) POČEV OD 1. NOVEMBRA 2014. GODINE - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 2 stav 1 tačka 4)
 • Ministarstvo finansija: URAČUNAVANJE IZNOSA PREMIJE ZA MLEKO U OSNOVICU ZA OBRAČUNAVANJE PDV ZA PROMET MLEKA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 09. FEBRUAR 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - REPUBLIKA SRBIJA PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA U 2014. GODINI • statistički podaci, opšti i uporedni pregled •
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST KONVERZIJE ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI OD STRANE DRŽAOCA OBJEKTA U IZGRADNJI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 4. SEDNICE II VELIKOG VEĆA, ODRŽANE 5. FEBRUARA 2015. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 4. SEDNICE I VELIKOG VEĆA, ODRŽANE 5. FEBRUARA 2015. GODINE
 • Stručni komentar - SAOPŠTENJE SA 4. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 5. FEBRUARA 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJSCI SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 10/2015: • Pregled novih zakonskih rešenja •
 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA UREDBE O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR - "Sl. glasnik RS", br. 12/2015: • Izmenjen je način vršenja usklađivanja naknada i izmenjeni su pojedini iznosi naknada u Tarifi •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KONSOLIDOVANI PORESKI BILANS OBVEZNIKA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA: • Povezana pravna lica - obveznici poreza na dobit pravnih lica imaju mogućnost korišćenja privilegije poreske konsolidacije pod uslovima propisanim Zakonom •
 • Stručni komentar - SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA OGRANKA STRANOG PRAVNOG LICA U REPUBLICI SRBIJI: • Za potrebe sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu •
 • Pitanje i odgovor - ROK ZA PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE PDV ZA PORESKI PERIOD JANUAR 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - REZERVNI POSTUPAK ZA POSTUPAK TRANZITA: • Pravilo je da se u postupku tranzita podnosi deklaracija uz upotrebu sistema elektronske razmene podataka, a izuzetno, u pisanom obliku u slučaju kada robu prevoze putnici koji nemaju direktan pristup carinskom informacionom sistemu ili kada se sprovodi rezervni postupak •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA - "Sl. glasnik RS", br. 5/2015: • Precizirano da se društvo za upravljanje investicionim fondom mora organizovati kao dvodomno akcionarsko društvo koje nije javno •
 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG ZAKONA O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA - "Sl. glasnik RS", br. 14/2015
 • Stručni komentar - IZVEŠTAJ SA BEOGRADSKE BERZE: • Januar 2015. godina •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - USLOVI ZA IZVOZ POSLASTIČARSKIH PROIZVODA - KOLAČA: • Upis u Centralni registar objekata, sistem za osiguranje bezbednosti hrane, označavanje, deklarisanje, oglašavanje i izlaganje i prava i dužnosti inspektora •
 • Pitanje i odgovor - EVIDENTIRANJE PROMETA ROBE I USLUGA (KOLONA 4 I 5) U JEDNOJ KEPU KNJIZI

VESTI NA DAN 09. FEBRUAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: