Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 18. DECEMBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac Prilog 1 - POTVRDA O PRIJEMU TAJNOG PODATKA
 • Obrazac Prilog 2 - UVERENJE o sertifikatu za pristup tajnim podacima
 • Obrazac - UVERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU SEKRETARA USTANOVE OBRAZOVANJA I VASPITANJA

PROPISI:

 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA NOVEMBAR 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA ŽELEZNIČKE PRUGE BEOGRAD - STARA PAZOVA - NOVI SAD - SUBOTICA - GRANICA MAĐARSKE, SA DVA PRUŽNA KOLOSEKA NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZVRŠENJE NALOGA IZ PRESUDE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA I REŠAVANJE PITANJA JAVNOG DUGA AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I RADU ADMINISTRATIVNE KANCELARIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2013 i 137/2014)
 • ODLUKA O PRIKUPLJANJU, OBRADI I DOSTAVLJANJU PODATAKA O STANJU I STRUKTURI RAČUNA IZ KONTNOG OKVIRA ("Sl. glasnik RS", br. 71/2014 i 135/2014)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA INFORMISANJE NOVI PAZAR ZA USTANOVU OD POSEBNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)
 • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA BERZE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2014 i 137/2014)
 • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2014 i 137/2014)
 • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2014 i 137/2014)
 • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA INVESTICIONE FONDOVE ("Sl. glasnik RS", br. 15/2014 i 137/2014)
 • PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUGA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)
 • PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG STANJA SA STVARNIM STANJEM ("Sl. glasnik RS", br. 118/2013 i 137/2014)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU STATISTIČKOG IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)
 • PRAVILNIK O ODEĆI, OBUĆI, RUBLJU I POSTELJINI OSUĐENIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU OGLEDA ZA PRIMENU PRISTUPA NASTAVI USMERENOJ NA UČENJE I RAZVOJ KOMPETENCIJA UČENIKA U OSNOVNOM I SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU I RAZVIJANJE ŠKOLA VEŽBAONICA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2014 i 14/2014)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I FORMI OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)
 • PRAVILNIK O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA POPUNJAVANJE RADNIH MESTA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010 i 137/2014)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU VISINE TROŠKOVA STRUČNE KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)
 • UPUTSTVO O DOSTAVLJANJU PODATAKA BANAKA RADI PRAĆENJA ODREĐENIH MONETARNIH KRETANJA ("Sl. glasnik RS", br. 137/2014)
 • UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2014, 30/2014, 116/2014, 128/2014 i 137/2014)
 • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA PODRUČJE GRADA KRAGUJEVCA U 2014. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2014, 15/2014, 16/2014 i 42/2014)
 • PROGRAM ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH I DRUGIH NEPOGODA U 2014. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 4/2014, 26/2014, 29/2014 i 42/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: RAZLIČITI PRAVNI OSNOVI ZA STICANJE SVOJINE NA STVARI - Zakon o obligacionim odnosima: član 12
 • Vrhovni kasacioni sud: POVRAĆAJ NEOSNOVANO NAPLAĆENOG IZNOSA CARINE I NAKNADA ŠTETE S PROCESNOM ZATEZNOM KAMATOM OD PODNOŠENJA TUŽBE - Zakon o obligacionim odnosima: član 214
 • Vrhovni kasacioni sud: POSTUPAK PO ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: član 8a
 • Viši sud u Nišu: IZVOĐENJE RADOVA NA PARCELI KOJU KORISTE TUŽIOCI NA OSNOVU REŠENJA O IZVRŠENJU - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 75
 • Apelacioni sud u Nišu: TERET DOKAZIVANJA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI I SPOSOBNOSTI ZA RAD PRILIKOM ODREĐIVANJA OBAVEZE IZDRŽAVANJA - Porodični zakon: član 160
 • Apelacioni sud u Nišu: STICANJE SVOJINE NA OSNOVU SPORAZUMA ČLANOVA PORODIČNE ZAJEDNICE - Zakon o braku i porodičnim odnosima: član 340
 • Apelacioni sud u Nišu: OBAVEZA VLASNIKA ZEMLJIŠTA DA OTKLONI NEDOSTATKE NA SVOJOJ PARCELI RADI NESMETANOG KORIŠĆENJA SUSEDNE NEPOKRETNOSTI - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: čl. 5 i 42
 • Apelacioni sud u Nišu: IZDRŽAVANJE SUPRUŽNIKA KOJI NEMA DOVOLJNO SREDSTAVA ZA IZDRŽAVANJE A NESPOSOBAN JE ZA RAD ILI JE NEZAPOSLEN - Porodični zakon: član 151

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: ISPRAVKA ODBITKA PRETHODNOG POREZA I OSNOVICE ZA OBRAČUNAVANJE PDV USLED RASKIDA UGOVORA O PROMETU DOBARA ILI USLUGA NA OSNOVU KOJEG JE PLAĆEN AVANS - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 21 i 28
 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA DOBARA I USLUGA KOJI SE VRŠI U OKVIRU SPROVOĐENJA PROJEKTA KOJI SE REALIZUJE NA OSNOVU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE RS I VLADE REPUBLIKE AUSTRIJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 24 i 26
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: PLANIRANJE UPISA REDOVNIH I VANREDNIH UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU - Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju: član 35

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 18. DECEMBAR 2014..

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KRIVIČNO DELO POMAGANJE: • Krivični zakonik - član 35 •
 • Pitanje i odgovor - NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE ODLUKE O OTPUŠTANJU DUGA PO OSNOVU KAMATE U JAVNOM AKCIONARSKOM DRUŠTVU
 • Pitanje i odgovor - PRAVNE POSLEDICE JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA O ZAKUPU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA PRILIKOM ISPLATE / DAVANJA POVODOM NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA ZAPOSLENIMA I DECI KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U 2014. GODINI
 • Stručni komentar - MOGUĆNOST POVOLJNIJEG UTVRĐIVANJA GODINA RADA KOD OBRAČUNA MINULOG RADA U DELATNOSTI OBRAZOVANJA - PREMA TUMAČENJIMA NADLEŽNOG MINISTARSTVA
 • Stručni komentar - PRENOS (POVRAĆAJ) NEUTROŠENIH SREDSTAVA REPUBLIKE SRBIJE NA KRAJU 2014. GODINE
 • Pitanje i odgovor - MOGUĆNOST VOĐENJA URAVNOG POSTUPKA OD STRANE DRŽAVNOG SLUŽBENIKA SA STEČENIM OBRAZOVANJEM NA STUDIJAMA PRVOG STEPENA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ISPRAVKA SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA U SKLADU SA ZAKONOM O POREZU NA DODATU VREDNOST
 • Stručni komentar - PROCENA FER VREDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA ZA 2014. GODINU: • Primena MSFI 13 - Odmeravanje fer vrednosti •
 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POSLOVNIH PROMENA NASTALIH U 2014. GODINI PO KOJIMA SE PDV PLAĆA U 2015. GODINI
 • Stručni komentar - NOMINALNI IZNOSI PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK PREMA REŠENJU MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA OD 12.12.2014. GODINE
 • Stručni komentar - OPOREZIVANJE IMOVINE PREDUZETNIKA POREZIMA NA IMOVINU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - EVIDENTIRANJE OTPISA I PRIPISA RAZLIKE NA FAKTURISANU VREDNOST ROBE NA NALOZIMA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJE U CARINSKOM SKLADIŠTU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - MINIMALNI TEHNIČKI I SANITARNO-HIGIJENSKI USLOVI ZA UREĐENJE I OPREMANJE UGOSTITELJSKOG OBJEKTA
 • Pitanje i odgovor - POSTUPANJE PORESKOG INSPEKTORA U SLUČAJU DA PREDUZETNIK NIJE PRIJAVIO DATUM OTPOČINJANJA DELATNOSTI APR

VESTI NA DAN 18. DECEMBAR 2014.

PrelistavajuĆi dnevne novine: