Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 12. MAJ 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZJAVA O POSTOJANJU PRETPLATNE MESEČNE KARTE
 • IZJAVA PODNOSIOCA PRIJAVE O SAGLASNOSTI SA USLOVIMA IZ JAVNOG POZIVA I SAGLASNOST PODNOSIOCA PRIJAVE DA IMA OBEZBEĐENA SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA
 • OBRAZAC TROŠKOVA PROJEKTA SA STRUKTUROM SUFINANSIRANJA PODNOSIOCA PRIJAVE, SA PRIKAZOM OBEZBEĐENIH IZVORA SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTA

PROPISI:

 • ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 42/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 10. MAJA 2015. GODINE - "Julieta" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKIH PROGRAMA OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA KRIMINALISTIKE, FORENZIČKOG INŽENJERSTVA, INFORMATIKE I RAČUNARSTVA I STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KRIMINALISTIKE KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA NA KRIMINALISTIČKO-POLICIJSKOJ AKADEMIJI ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • ODLUKA O BROJU STUDENATA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE NA AKADEMIJI ZA NACIONALNU BEZBEDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O POSLOVIMA S HARTIJAMA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)
 • ODLUKA O OBAVEZI IZVEŠTAVANJA U POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 87/2009 i 40/2015 - dr. odluka)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PROVERU I SISTEMATIZOVANJE TROŠKOVA ZA KOJE SU SREDSTVA OBEZBEĐENA U FONDU SOLIDARNOSTI EVROPSKE UNIJE, ZA FINANSIRANJE HITNIH OPERACIJA I OPERACIJA OPORAVKA KOJE SU NASTALE KAO POSLEDICA KATASTROFE IZAZVANE VELIKIM POPLAVAMA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • ODLUKA O USTANOVLJAVANJU DANA SRPSKE DIPLOMATIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, MERILIMA, POSTUPKU I ORGANIMA ZA VREDNOVANJE RADA SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2014, 142/2014 i 41/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU ISKAZIVANJA PRIHODA I RASHODA RADI UTVRĐIVANJA DOBITI KOJU STALNA POSLOVNA JEDINICA NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA OSTVARI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014 i 41/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU ZA UTVRĐIVANJE DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2014 i 41/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE - OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2014 i 41/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU MODELA UGOVORA O ENERGETSKIM USLUGAMA ZA PRIMENU MERA POBOLJŠANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI KADA SU KORISNICI IZ JAVNOG SEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • PRAVILNIK O ZAHTEVIMA ZA PROJEKTOVANJE, IZRADU I OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI GASNIH APARATA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O OBAVEZI IZVEŠTAVANJA U POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM ("Sl. glasnik RS", br. 87/2009 i 40/2015 - dr. odluka)
 • UREDBA O POSTUPKU JAVNE NABAVKE U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 82/2014 i 41/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA I RAZVOJA OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015 i 41/2015)
 • UREDBA O VRSTAMA USLUGA KOJE PRUŽAJU POSEBNA PRAVNA LICA U ODBRANI, UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE STVARNIH TROŠKOVA I NAČINU NJIHOVOG PLAĆANJA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2015)
 • ZAKLJUČAK O AKCIONOM PLANU ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA VODNOG SAOBRAĆAJA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: NADLEŽNOST SUDA KOD OGLAŠENJA UGOVORA NIŠTAVIM - Zakon o parničnom postupku: član 39 stav 1 i član 51 stav 1
 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE KAPITALNOG DOBITKA I PRIZNAVANJE TROŠKOVA KOJI SU U NEPOSREDNOJ VEZI SA IZGRADNJOM OBJEKTA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 74

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE PRIMANJA KOJA ZAPOSLENI U SUDOVIMA I JAVNIM TUŽILAŠTVIMA OSTVARE NA IME POBOLJŠANJA MATERIJALNOG POLOŽAJA I USLOVA RADA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 13

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 12. MAJ 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - Pravni instruktor: ANALIZA KRIVIČNOG DELA IZDAVANJE ČEKA I KORIŠĆENJE PLATNIH KARTICA BEZ POKRIĆA KROZ SUDSKU PRAKSU I TEORIJSKI RAD
 • Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: ZAKONSKI RAZLOG ZA ISKLJUČENJE POSTUPAJUĆEG SUDIJE U PREDMETU U KOJEM JE DONEO ODLUKU KOJA SE POBIJA
 • Pitanje i odgovor - Pravni instruktor: ZAŠTITA PRAVNOG LICA U SLUČAJU IZNOŠENJA NAVODA KOJI MOGU NARUŠITI NJEGOV UGLED I NAŠKODITI NJEGOVOM POSLOVANJU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS USTAVNO-SUDSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - Ustavno-sudski instruktor: SAOPŠTENJE SA 12. SEDNICE USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 7. MAJA 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - Budžetski instruktor: FINANSIJSKO PLANIRANJE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA SA POSEBNIM OSVRTOM NA DIREKTNE BUDŽETSKE KORISNIKE
 • Pitanje i odgovor - Budžetski instruktor: (NE)MOGUĆNOST VANREDNOG ŠKOLOVANJA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE
 • Pitanje i odgovor - Budžetski instruktor: DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ZA KOJE SU DOKAZI JAVNO DOSTUPNI NA INTERNET STRANICAMA NADLEŽNIH ORGANA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA - "Sl. glasnik RS", br. 41/2015
 • Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE - OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA - "Sl. glasnik RS", br. 41/2015
 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O NAČINU ISKAZIVANJA PRIHODA I RASHODA RADI UTVRĐIVANJA DOBITI KOJU STALNA POSLOVNA JEDINICA NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA OSTVARI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE - "Sl. glasnik RS", br. 41/2015
 • Stručni komentar - ZAKUP NEPOKRETNOSTI SA ASPEKTA PORESKIH PROPISA
 • Stručni komentar - OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH: • Poreski tretman troškova koji se isplaćuju neposredno zaposlenom i poreski tretman troškova koji se plaćaju po fakturi ustanove •
 • Stručni komentar - KAMATE: • Eskontna stopa, referentna kamatna stopa i stopa kamate za neblagovremena plaćanja javnih prihoda od 11.5.2015. godine •
 • Stručni komentar - KAMATE: • Od 12.5.2015. godine u primeni je nova godišnja stopa zatezne kamate na dug koji glasi na dinare •
 • Pitanje i odgovor - (NE)POSTOJANJE OBAVEZE KONSOLIDOVANJA ZAVISNOG PRAVNOG LICA U STEČAJU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NOVINE U OBAVLJANJU PLATNOG PROMETA U ZEMLJI I SA INOSTRANSTVOM: • Primena Zakona o platnim uslugama od 1. oktobra 2015. godine •
 • Stručni komentar - OSNOVNI PODACI PRIVREDNE STATISTIKE: • Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 11.5. do 17.5.2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - DEVIZNA NAPLATA PO OSNOVU PROMETA USLUGE (POPRAVKA AUTOMOBILA) IZMEĐU DOMAĆEG PRAVNOG LICA, KAO PRUŽAOCA USLUGE I STRANOG FIZIČKOG LICA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - IZVEŠTAJ SA BEOGRADSKE BERZE: • April 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA REALIZACIJU JEDNOSTRANE KOMPENZACIJE U SLUČAJU KADA JE RAČUN DUŽNIKA BLOKIRAN

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - OBAVEZNA SREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA: • Privredna društva, preduzetnici i drugi obveznici koji to još nisu učinili mogu propisana sredstva i opremu da nabave do kraja 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - NAČIN NAPLATE NAKNADE I TAKSI PRILIKOM IZDAVANJA REGISTRACIONE NALEPNICE

VESTI NA DAN 12. MAJ 2015.

Prelistavajući dnevne novine: