Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 02. APRIL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ZAHTEV ZA PROMENU PODATAKA U REGISTRU
 • ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR ZA OBAVLJANJE IZVOZA I UVOZA NAORUŽANJA I VOJNE OPREME
 • ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR ZA PRUŽANJE BROKERSKIH USLUGA
 • ZAHTEV ZA UPIS U REGISTAR ZA PRUŽANJE USLUGE TEHNIČKE POMOĆI

PROPISI:

 • UPUTSTVO ZA IZVRŠENJE BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 10/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRAGUJEVCA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 43/2014 i 9/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG STAMBENOG PREDUZEĆA "KRAGUJEVAC" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 9/2015)
 • ODLUKA O GRADSKIM UPRAVAMA GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 6/2015 i 9/2015)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 18/2014 - prečišćen tekst, 38/2014 i 9/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS KRAGUJEVAC" ("Sl. list grada Kragujevca", br. 1/2014 - prečišćen tekst, 38/2014 i 9/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 46/2014 i 9/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA IZBOR PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETA GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 6/2010, 7/2010, 1/2013 i 6/2014)
 • PROGRAM UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA KRUŠEVCA U 2014. GODINI ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2013 i 6/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKIRALIŠTA NA KOJIMA SE PLAĆA NAKNADA ZA PARKIRANJE MOTORNIH VOZILA ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2012 - prečišćen tekst, 2/2013, 8/2013, 3/2014, 4/2014 i 6/2014)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU STAJALIŠTA KOJA MOGU DA SE KORISTE U MEĐUMESNOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Kruševca", br. 6/2014)
 • REŠENJE O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA PODRUČJU NASELJENOG MESTA KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 5/2011, 6/2012, 8/2012, 9/2012, 10/2012, 1/2013, 2/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013, 7/2013, 8/2013, 10/2013, 11/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014 i 6/2014)
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UVOĐENJE POSEBNIH I SPECIJALIZOVANIH PROGRAMA U PREDŠKOLSKU USTANOVU "NATA VELJKOVIĆ" KRUŠEVAC ("Sl. list grada Kruševca", br. 3/2014 i 6/2014)
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE ZAKUPNINE I NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list opštine Užice", br. 6/2003, 3/2004, 4/2004, 10/2005 i 6-1/2006 i "Sl. list grada Užica", br. 1/2010, 25/2010, 4/2013 - autentično tumačenje, 5/2014, 5/2014 - dr. odluka, 38/2014 i 4/2015 - dr. odluka)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE, USLOVI POD KOJIMA SE MOŽE OSTVARITI PRAVO NA UMANJENJE NAKNADE, USLOVI I NAČIN PLAĆANJA NAKNADE U POSTUPKU LEGALIZACIJE OBJEKATA ("Sl. list grada Užica", br. 5/2014 i 4/2015)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKIH AKATA JAVNOG PREDUZEĆA "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU" ("Sl. list grada Užica", br. 5/2013, 17/2013 i 4/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE 2015-2019. GODINA ("Sl. list grada Užica", br. 4/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Užica", br. 4/2015)
 • STRATEGIJA JAVNOG ZDRAVLJA ZA PERIOD 2015-2020. GODINE ("Sl. list grada Užica", br. 2-1/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: UTICAJ TRAJANJA PARNIČNOG POSTUPKA NA VISINU DOSUĐENE NAKNADE - Zakon o uređenju sudova: član 8a
 • Vrhovni kasacioni sud: PREISPITIVANJE ZAKONITOSTI RANIJE PRAVNOSNAŽNE PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 407 stav 1 tačka 3)
 • Vrhovni kasacioni sud: POVOLJNIJA PRAVNA KVALIFIKACIJA - Zakonik o krivičnom postupku: član 438 stav 1 tačka 9)
 • Vrhovni kasacioni sud: PONAVLJANJE KRIVIČNOG POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 407
 • Vrhovni kasacioni sud: POJAM DOKAZNE RADNJE PREPOZNAVANJE LICA - Zakonik o krivičnom postupku: član 104
 • Vrhovni kasacioni sud: ODBACIVANJE ZAHTEVA ZA PREISPITIVANJE SUDSKE ODLUKE - Zakon o upravnim sporovima: čl. 26, 49 i 53
 • Vrhovni kasacioni sud: OCENJIVANJE RAZUMNE DUŽINE TRAJANJA POSTUPKA - Zakon o uređenju sudova: član 8b
 • Vrhovni kasacioni sud: OBJAVLJIVANJE ODLUKE NA SAJTU SUDA - Zakon o uređenju sudova: član 8b
 • Vrhovni kasacioni sud: OBAVEZA TUŽIOCA DA UČINI VEROVATNIM POSTOJANJE RAZLOGA ZA PONAVLJANJE UPRAVNO-SUDSKOG POSTUPKA - Zakon o upravnim sporovima: član 56 stav 1 i član 60
 • Vrhovni kasacioni sud: NEUREDNO DOSTAVLJANJE TUŽBE NA ODGOVOR I POZIVA ZA JAVNU RASPRAVU - Zakon o parničnom postupku: član 141 stav 2, član 143 stav 2 i član 374 stav 2 tačka 7)
 • Vrhovni kasacioni sud: NEPOSTOJANJE ZAHTEVA ZA NAKNADU ZBOG POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - Zakon o uređenju sudova: član 8a stav 2
 • Vrhovni kasacioni sud: NEPOSTOJANJE SPORA MALE VREDNOSTI U POSTUPKU PO TUŽBI ZA UTVRĐENJE ZLOUPOTREBE PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI - Zakon o parničnom postupku: član 469
 • Vrhovni kasacioni sud: NEPOSTOJANJE OVLAŠĆENJA ZA ODBACIVANJE ZAHTEVA - Zakon o uređenju sudova: član 8b stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: NEOPREDELJENOST ZAHTEVA PODNOSIOCA U POGLEDU VISINE NAKNADE KOJA SE POTRAŽUJE - Zakon o uređenju sudova: član 8b
 • Vrhovni kasacioni sud: NEMOGUĆNOST ZASNIVANJA PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 438 stav 2 tačka 1)
 • Vrhovni kasacioni sud: NEMOGUĆNOST POJAVLJIVANJA BRANIOCA NA ROČIŠTU USLED ŠTRAJKA ADVOKATA - Zakonik o krivičnom postupku: član 212
 • Vrhovni kasacioni sud: NEISPUNJENOST ZAKONSKIH USLOVA ZA PONAVLJANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA - Zakon o prekršajima: član 249
 • Vrhovni kasacioni sud: DUŽNOST PODNOSIOCA DA PRECIZNO NAVEDE IZNOS NAKNADE U USTAVNOJ ŽALBI - Zakon o uređenju sudova: član 8v
 • Vrhovni kasacioni sud: DUŽINA TRAJANJA KRIVIČNOG POTUPKA - Zakon o uređenju sudova: čl. 8a i 8b
 • Vrhovni kasacioni sud: DOPRINOS TUŽIOCA DUŽINI TRAJANJA POSTUPKA DELIMIČNIM PRUŽANJEM DOKAZA - Zakon o uređenju sudova: član 8a

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Uprava carina: POSTUPANJE CARINSKOG ORGANA PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREKRŠAJNOG POSTUPKA - Carinski zakon: član 302
 • Uprava carina: SPROVOĐENJE IZVRŠENJA POPISOM, PROCENOM I PRODAJOM ROBE KOJA JE STAVLJENA U POSTUPAK CARINSKOG SKLADIŠTENJA - Carinski zakon: član 288

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 02. APRIL 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAZUMNI ROK U SUDSKOJ PRAKSI: • Pregled aktuelne sudske prakse i odgovori na pitanja u vezi sa nadležnošću suda, sadržinom zahteva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, načinom ocene (ne)razumnog roka, pravnom prirodom naknade štete i odmeravanjem troškova postupka •
 • Pitanje i odgovor - ISPLATA AUTORSKOG HONORARA KROZ UVEĆANU ZARADU ZAPOSLENOM I PRAVO POSLODAVCA DA DALJE KORISTI NASTALO DELO
 • Pitanje i odgovor - IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA UPUĆENA LICA
 • Pitanje i odgovor - KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA POSLE RADA U SMENI
 • Pitanje i odgovor - PRENOS PRAVA SVOJINE NA ZAJEDNIČKIM PROSTORIJAMA STAMBENE ZGRADE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA - "Sl. glasnik RS", br. 30/2015: • Poresku prijavu na novom Obrascu PDP koji je jedinstven za sve poreske obveznike korisnici budžetskih sredstava podnose od 1.4.2015, godine isključivo u elektronskom obliku •
 • Stručni komentar - STRATEGIJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI - "Sl. glasnik RS", br. 27/2015: • Smernice i Akcioni plan za uspostavljanje usklađenog, trajnog i održivog sistema stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave •
 • Pitanje i odgovor - DOKAZIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU U POGLEDU OBRAZOVANJA IZ PSIHOLOŠKIH, PEDAGOŠKIH I METODIČKIH DISCIPLINA STEČENOG NAKON DIPLOMIRANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA PODNOŠENJA OBRASCA M4/SP OD STRANE PREDUZETNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE I OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA OSNIVAČE ZA KOJE DRUŠTVO PLAĆA DOPRINOSE PREKO PP OD-O OBRASCA
 • Pitanje i odgovor - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE STICANJA PRIDRUŽENOG DRUŠTVA U KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA I FINANSIRANJA SPOLJNOTRGOVINSKE RAZMENE - GARANCIJE I STENDBAJ AKREDITIVI
 • Pitanje i odgovor - NAPLATA KAMATE U SLUČAJU KADA JE CARINSKI DUG UTVRĐEN U POSTUPKU NAKNADNE KONTROLE
 • Pitanje i odgovor - PRAVO NA REFAKCIJU PDV ZA "KVAD" (MOTOR SA 4 TOČKA) PRILIKOM PRENOSA NA TERITORIJU APKM OD STRANE FIZIČKOG LICA
 • Pitanje i odgovor - USLOVI ZA PRENOS POTRAŽIVANJA PO OSNOVU SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Pitanje i odgovor - MALOPRODAJA PIĆA U OKVIRU UGOSTITELJSKOG OBJEKTA I OBAVEZA VOĐENJA KEPU KNJIGE
 • Pitanje i odgovor - MALOPRODAJA PIĆA U OKVIRU UGOSTITELJSKOG OBJEKTA I OBAVEZA VOĐENJA KEPU KNJIGE

VESTI NA DAN 02. APRIL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: