Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 19. JANUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • UPITNIK ZA FIZIČKA LICA KOJA STIČU/UVEĆAVAJU KVALIFIKOVANO UČEŠĆE U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE
 • UPITNIK ZA KANDIDATA ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE

PROPISI:

 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE UNAPREĐENJA ORGANIZOVANOG TURISTIČKOG PROMETA STRANIH TURISTA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • UREDBA O FINANSIRANJU JAVNIH MEDIJSKIH SERVISA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • UGOVOR O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ORGANIZACIJE ZA KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE PRAVA INTERPRETATORA - PI I ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE - OFPS ("Sl. glasnik RS", br. 45/2010, 1/2011 - Aneks 1, 1/2013 - Aneks 2, 2/2014 - Aneks 3, 4/2015 - Aneks 4 i 3/2016 - Aneks 5)
 • PRAVILNIK O UGOVARANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 110/2015 i 3/2016)
 • PRAVILNIK O STICANJU ZVANJA I DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA BROKERA, INVESTICIONOG SAVETNIKA I PORTFOLIO MENADŽERA ("Sl. glasnik RS", br. 10/2012, 68/2012 i 3/2016)
 • PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015 i 3/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, IZGLEDU I NAČINU UPOTREBE LEGITIMACIJE SLUŽBENIKA PRIVATNOG OBEZBEĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, IZGLEDU I NAČINU UPOTREBE DETEKTIVSKE LEGITIMACIJE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA KATASTRA RIBOLOVNIH VODA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O PUTNIM ISPRAVAMA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2008, 34/2010 i 3/2016)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA GRAĐANA, PRIJAVLJIVANJU PRIVREMENOG BORAVKA U INOSTRANSTVU I POVRATAKA IZ INOSTRANSTVA, PASIVIZIRANJA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA, OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2013, 106/2013 i 3/2016)
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIONIM ZAHTEVIMA ZA PRUŽANJE INVESTICIONIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I DODATNIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011, 44/2012, 94/2013 i 3/2016)
 • PRAVILNIK O OBIMU I SADRŽINI PROGRAMA EDUKACIJE REKREATIVNIH RIBOLOVACA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU ODREĐIVANJA I VISINI NAKNADE ŠTETE NANETE RIBLJEM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA GRADA BEOGRADA NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE KURSA ZA OSNOVNU OBUKU PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2015)
 • PRAVILNIK O IZVEŠTAVANJU CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011, 44/2012 i 3/2016)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU OBRASCA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA LIČNE KARTE ZA STRANCA ("Sl. glasnik RS", br. 66/2009 i 3/2016)
 • PRAVILNIK O DAVANJU DOZVOLE ZA RAD I USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI ORGANIZATORA TRŽIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011, 44/2012, 94/2013 i 3/2016)
 • PRAVILNIK O DAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI INVESTICIONOG DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011 i 3/2016)
 • POKAZATELJ SMANJENJA POTROŠAČKIH CENA U NOVEMBRU 2015. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 76/2015)
 • ODLUKA PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 139 OD 9. DECEMBRA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA UMANJENJE OBAVEZA PLAĆANJA KOMUNALNIH USLUGA PORODICAMA SA TROJE I VIŠE DECE U 2016. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015 i 3/2016)
 • ODLUKA O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU ("Sl. glasnik RS", br. 51/2015 i 3/2016)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU TRGOVINSKIH I ZANATSKIH OBJEKATA I OBJEKATA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU I ZABAVNIH IGARA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2015)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU OBJEKATA U KOJIMA SE OBAVLJA UGOSTITELJSKA DELATNOST NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 63/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE I SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE ZA PERIOD OD 2015. DO 2025. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORNOG RADNOG TELA ZA PLANIRANJE, PRAĆENJE I KOORDINACIJU POLITIKA U OBLASTI KONKURENTNOSTI I ZAPOŠLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O CENI PRISTUPA SISTEMU ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA CYRUS ENERGY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE CYRUS ENERGY D.O.O. BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • IZVOD IZ ODLUKE PROŠIRENE KOMISIJE EVROKONTROLA BROJ 138 OD 9. DECEMBRA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA DECEMBAR 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 3/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: NEBLAGOVREMENOST ŽALBE IZJAVLJENE PUTEM IZBORNE KOMISIJE - Zakon o lokalnim izborima: član 54 stav 1

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PRIMENA ČLANA 21V ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA KOD POVRAĆAJA DELA PLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA ZA NOVOZAPOSLENE - Zakon o porezu na dohodak građana: član 21v

VESTI NA DAN 19. JANUAR 2016.