Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 28. APRIL 2015.

Besplatne pravne vesti

PROPISI:

 • IZVOD IZ REGISTRA ODOBRENIH UDŽBENIKA - KATALOG UDŽBENIKA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU I OSNOVNU ŠKOLU ODOBRENIH ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2015)
 • IZVOD IZ REGISTRA ODOBRENIH UDŽBENIKA - KATALOG UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE ODOBRENIH ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 2/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 24. APRILA 2015. GODINE - "TDR" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 25. APRILA 2015. GODINE - "Veletabak" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • NAREDBA O UTVRĐIVANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 16/2015, 25/2015 i 37/2015)
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE REGIONALNOG CENTRA ZA OBUKU JEDINICA ZA MULTINACIONALNE OPERACIJE - BAZA "JUG" NA ŽIVOTNU SREDINU ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • ODLUKA O NAČINU OBRAČUNA I PLAĆANJA ZATEZNE KAMATE NA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE OBAVEZE BANAKA PO OSNOVU PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA FIZIČKIH LICA, PREDUZETNIKA, MIKRO, MALIH I SREDNJIH PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU STALNE KOORDINACIONE GRUPE ZA NADZOR NAD SPROVOĐENJEM NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TELA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST ("Sl. glasnik RS", br. 121/2014, 147/2014, 32/2015 i 37/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAČINA I ROKOVA OBRAČUNA I NAPLATE POČETNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SADRŽINE OBRASCA IZVEŠTAJA KOJI BANKE DOSTAVLJAJU AGENCIJI I NAČINA I ROKOVA OBRAČUNA I NAPLATE REDOVNE PREMIJE OSIGURANJA DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U MARTU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • PODATAK O VISINI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U PRVOM KVARTALU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI OBRASCA EVIDENCIJE ULOVA PRIVREDNOG RIBARA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O ULOVU RIBE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • PRAVILNIK O MERAMA ZA OTKRIVANJE, SPREČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE ŠTETNOG ORGANIZMA ANOPLOPHORA CHINENSIS (THOMSON) I ANOPLOPHORA MALASIACA (FORSTER), NAČINU ODREĐIVANJA GRANICA ZARAŽENOG, UGROŽENOG I PODRUČJA BEZ ŠTETNOG ORGANIZMA, USLOVIMA ZA OKONČANJE NALOŽENIH MERA, KAO I NAČINU OBAVEŠTAVANJA O PREDUZETIM MERAMA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA PODATAKA NEOPHODNIH ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA AKCIONOG PLANA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST U REPUBLICI SRBIJI I METODOLOGIJI ZA PRAĆENJE, PROVERU I OCENU EFEKATA NJEGOVOG SPROVOĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA I SADRŽINI INFORMACIJA O OSIGURANJU DEPOZITA KOJE BANKE DAJU KLIJENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015 - prečišćen tekst)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL TEHNIČAR ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2012 i 2/2015)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM PRAVILIMA ZA STATUTARNU SERTIFIKACIJU BRODOVA UNUTRAŠNJE PLOVIDBE ("Sl. glasnik RS", br. 30/2015)
 • PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014 i 37/2015)
 • REŠENJE O NOMINALNIM IZNOSIMA NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA" ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • UREDBA O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA RADA UDRUŽENJA KOJI SE ZASNIVAJU NA AKTIVNOSTIMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2008, 3/2014 i 37/2015)
 • UREDBA O OBAVEZNIM SREDSTVIMA I OPREMI ZA LIČNU, UZAJAMNU I KOLEKTIVNU ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA ("Sl. glasnik RS", br. 3/2011 i 37/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)
 • ZAKLJUČAK VLADE 05 BROJ 023-4473/2015 KOJIM SE USMERAVA I USKLAĐUJE RAD ORGANA DRŽAVNE UPRAVE U OBAVLJANJU POSLOVA DRŽAVNE UPRAVE KOJI SE ODNOSE NA JAVNA PREDUZEĆA I DRUŠTVA KAPITALA KOJA OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: PRAVNO DEJSTVO ŽALBE IZJAVLJENE NA ŠTETU OKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 453

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST KNJIŽENJA U POSLOVNIM KNJIGAMA PRAVNOG LICA ZVANIČNE PROCENE FER VREDNOSTI IMOVINE, OBAVEZA I KAPITALA INICIRANE ZAKONOM O PRIVATIZACIJI, KOD PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE JE U POSTUPKU PRIVATIZACIJE - Zakon o računovodstvu: član 20
 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ UPLATIOCIMA KOJI NISU BILI U MOGUĆNOSTI DA IZVRŠE PRIJAVU SVOG POTRAŽIVANJA U PROPISANOM ROKU - Zakon o regulisanju obaveza Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvoj: čl. 5 i 6

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 28. APRIL 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ŽALBA UMEŠAČA: • Dozvoljenost, blagovremenost i obim ovlašćenja •
 • Stručni komentar - POSEBNI SLUČAJEVI ODGOVORNOSTI LEKARA I ZDRAVSTVENIH USTANOVA: • Dijagnostičke greške, odgovornost zbog štete usled infekcija, saradnja lekara različitih specijalnosti i njihova odgovornost i odgovornost lekara i zdravstvene ustanove zbog štete izazvane upotrebom medicinskih aparata •
 • Pitanje i odgovor - KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA NAKON PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD
 • Pitanje i odgovor - PRAVO ZAPOSLENE PORODILJE NA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA PO ISTEKU ZAŠTITE OD PRESTANKA RADNOG ODNOSA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS E-PRESS PARAGRAF

 • Stručni komentar - ISO STANDARDI - OFTALMOLOŠKA OPTIKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - USKLAĐENI NOMINALNI IZNOSI NOVČANE SOCIJALNE POMOĆI: • Primena od 1. aprila 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - ISPLATA NADOKNADE NASTAVNOM OSOBLJU U USTANOVI OBRAZOVANJA - IZ SREDSTAVA RODITELJA ZA DODATNU BRIGU O DECI NA EKSKURZIJI
 • Pitanje i odgovor - ZASNIVANJE NOVOG UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VREME SA ISTIM LICEM U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRIZNAVANJE I VREDNOVANJE INVESTICIONIH NEKRETNINA U SKLADU SA MSFI ZA MSP: • Upotreba računa 024 i 022 •
 • Pitanje i odgovor - GUBITAK PRAVA NA PAUŠALNO OPOREZIVANJE U SLUČAJU EVIDENTIRANJA U SISTEM PDV

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 27.4. do 3.5.2015. godine
 • Pitanje i odgovor - NEDOZVOLJENOST PRENOSA POTRAŽIVANJA REZIDENTA - FIZIČKOG LICA, NASTALOG PO OSNOVU PRODAJE NEPOKRETNOSTI U INOSTRANSTVU, NA DRUGOG REZIDENTA - PRIVREDNO DRUŠTVO

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - DATUM IZDAVANJA MENICE I DOSPEĆA MENIČNE OBAVEZE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - SARADNJA INSPEKCIJA I DRUGIH ORGANA I SUBJEKATA: • Objašnjenja rešenja Zakona o inspekcijskom nadzoru - "Sl. glasnik RS", br. 36/2015 i drugih zakona •
 • Pitanje i odgovor - ODOBRENJE ORGANIZACIONE JEDINICE UPRAVE GRADSKE OPŠTINE NADLEŽNE ZA KOMUNALNE POSLOVE ZA POSTAVLJANJE BAŠTE NA JAVNOJ POVRŠINI

VESTI NA DAN 28. APRIL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: