Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 08. APRIL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PL-1 - PLATE ZAPOSLENIH KOD KORISNIKA BUDŽETA JEDINICE LOKALNE VLASTI
 • OBRAZAC PL-2 - BROJ ZAPOSLENIH KOD KORISNIKA BUDŽETA JEDINICE LOKALNE VLASTI
 • OBRAZAC ZA UTVRĐIVANJE I PROCENU RIZIKA
 • REGISTAR RIZIKA

PROPISI:

 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 133/2014, 138/2014 - ispr., 22/2015 i 31/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU ROBE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT PROPISANO PRIBAVLJANJE ODREĐENIH ISPRAVA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE ZA JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA PRIVLAČENJE DIREKTNIH INVESTICIJA ("Sl. glasnik RS", br. 32/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU REGIONALNE KONKURENTNOSTI U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE REALIZACIJI MERA OD REGIONALNOG I LOKALNOG ZNAČAJA U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 32/2015)
 • ODLUKA O PRAVU NA KORIŠĆENJE I NAČINU KORIŠĆENJA PRENOSNIH RAČUNARA ZA SLUŽBENE POTREBE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 12/2011, 17/2014 i 11/2015)
 • POKRAJINSKA UREDBA O USTANOVLJAVANJU PRAVA SLUŽBENOSTI NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U JAVNOJ SVOJINI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 11/2015)
 • POKAZATELJ POVEĆANJA POTROŠAČKIH CENA U FEBRUARU 2015. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA BEOGRADA ZA 2015. GODINU SA PROGRAMOM ("Sl. list grada Beograda", br. 14/2015)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU DRUGOG LICA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA LOZNICE ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 12/2014)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA LOZNICE ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 12/2014)
 • ODLUKA O VISINI ČLANARINE GRADA LOZNICE U REGIONALNOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI PODRINJA, PODGORINE I RAĐEVINE D.O.O. LOZNICA ("Sl. list Grada Loznice", br. 13/2014)
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI NASELJENOG MESTA - LOZNICA GRAD I BANJA KOVILJAČA ZA 2014. I 2015. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 13/2014)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE UNAPREĐENJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Loznice", br. 13/2014)
 • PROGRAM ORGANIZOVANJA AUTO-TAKSI PREVOZA NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Loznice", br. 13/2014)
 • STRATEGIJA LOKALNOG ODRŽIVOG RAZVOJA GRADA LOZNICE ("Sl. list Grada Loznice", br. 11/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ODBIJANJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI - Krivični zakonik: čl. 91 i 92
 • Vrhovni kasacioni sud: KRIVIČNO DELO FALSIFIKOVANJE SLUŽBENE ISPRAVE - Krivični zakonik: član 357 stav 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE RAZLIKE IZMEĐU TROŠKA REPREZENTACIJE I TROŠKA REKLAME I PROPAGANDE - Zakon o računovodstvu: član 8

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 08. APRIL 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NAMERA KAO SUBJEKTIVNO OBELEŽJE BIĆA KRIVIČNOG DELA NEOVLAŠĆENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA: • Kriterijumi za procenu i različito postupanje sudova u praksi •
 • Pitanje i odgovor - OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI U SVRHU PRIKUPLJANJA SREDSTAVA ZA HUMANITARNE POTREBE
 • Pitanje i odgovor - SNIMANJE TELEFONSKIH RAZGOVORA KAO OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - ODGOVORI NA PITANJA U VEZI SA ZABRANOM ZAPOŠLJAVANJA I OGRANIČENJEM BROJA ZAPOSLENIH, ODNOSNO RADNO ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA - PREMA AKTU MINISTARSTVA FINANSIJA, BR. 401-00-508/2015-03 OD 26.2.2015. GODINE
 • Pitanje i odgovor - OBAVLJANJE POSLOVA ODELJENJSKOG STAREŠINE U DVE ŠKOLE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O TRANSFERNIM CENAMA U SKRAĆENOM OBLIKU
 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENI ASPEKT LIKVIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 • Stručni komentar: UPOTREBA DOBARA KOJA SU DEO POSLOVNE IMOVINE PORESKOG OBVEZNIKA I PROMET USLUGA BEZ NAKNADE KAO PREDMET OPOREZIVANJA PDV
 • Stručni komentar - KORISNIČKO UPUTSTVO PORESKE UPRAVE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA U ELEKTRONSKOM OBLIKU
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • April 2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA PLAĆANJA NAKNADE ZA PROIZVODE KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA PRILIKOM UVOZA CISTERNE KOJA SE KORISTI ZA SOPSTVENE POTREBE
 • Pitanje i odgovor - USLOVI I DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZVOZ OTPADA (PAPIR, PET AMBALAŽA, GUME, ULJA, ALUMIJUM, STAKLO)

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - KOMENTAR ODLUKE O BLIŽIM USLOVIMA KONVERZIJE ELEMENATA DOPUNSKOG KAPITALA BANKE, ODNOSNO BANKE U RESTRUKTURIRANJU I BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA OTPISA I KONVERZIJE OBAVEZA BANKE U RESTRUKTURIRANJU - "Sl. glasnik RS", br. 30/2015: • Konverzija elemenata dopunskog kapitala ima subsidijarni karakter jer ima za svoj cilj pokriće onih gubitaka banke koji nisu mogli biti pokriveni osnovnim kapitalom •
 • Stručni komentar - IZVEŠTAJ SA BEOGRADSKE BERZE: • Mart 2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - Inspektor: USLOVI ZA DEKLARISANJE, OZNAČAVANJE I REKLAMIRANJE HRANE
 • Pitanje i odgovor - Inspektor: USLOVI ZA BAVLJENJE PROIZVODNJOM I IZVOZOM KOLAČA

VESTI NA DAN 08. APRIL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: