Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 12. JANUAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac KA 5 - IZVEŠTAJ O SEKTORSKOJ STRUKTURI KLASIFIKOVANE BILANSNE AKTIVE I VANBILANSNIH STAVKI BANKE
 • Obrazac NPL 1 - IZVEŠTAJ O STRUKTURI PROBLEMATIČNIH KREDITA BANKE
 • Obrazac NPL 2 - IZVEŠTAJI O STRUKTURI PROBLEMATIČNIH KREDITA BANKE PREMA DANIMA U DOCNJI
 • Obrazac NPL 3 - IZVEŠTAJ O PROMENAMA VISINE PROBLEMATIČNIH KREDITA BANKE
 • Obrazac TG - MESEČNI IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE BANKE

PROPISI:

 • LAW ON VALUE-ADDED TAX ("Official Herald of the RS", Nos. 84/2004, 86/2004 - correction, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - harmonized dinar amounts, 68/2014 - other law and 142/2014)
 • PRAVILNIK O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 123/2014 i 136/2014)
 • ODLUKA O OSNIVANJU SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA TERITORIJU GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 46/2014)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE TRŽIŠNE VREDNOSTI ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 26/2012 i 46/2014)
 • PROGRAM RASPOREDA SREDSTAVA DOTACIJA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI SPORTA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Kragujevca", br. 2/2014, 9/2014, 13/2014, 27/2014, 29/2014, 32/2014, 34/2014 i 46/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA REŠAVANJE PO ZAHTEVIMA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA POVLAŠĆENU VOŽNJU U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 46/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 46/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 46/2014)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 46/2014)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENE USLUGA JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" ZRENJANIN ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 30/2014)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU POSEBNOG REŽIMA SAOBRAĆAJA U PEŠAČKOJ ZONI U GRADU ZRENJANINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 29/2014 i 30/2014)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U GRADU ZRENJANINU ZA PERIOD 2015-2020. GODINE ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 30/2014)
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE KONKURSA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNIH PREDUZEĆA ("Sl. list Grada Sombora", br. 6/2013 i 16/2014)
 • SAGLASNOST NA ODLUKU O CENI VODE, ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA KOJE PRIMENJUJE JKP "VODOKANAL" SOMBOR ("Sl. list Grada Sombora", br. 16/2014)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: USLOVI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VREME DANOM STUPANJA NA RAD - Zakon o radu: član 32
 • Vrhovni kasacioni sud: PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA ZASNOVANOG NA ODREĐENO VREME U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME ISTEKOM PROPISANOG ROKA - Zakon o radu: član 37 stav 4
 • Vrhovni kasacioni sud: OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA ZBOG POVREDE RADNE OBAVEZE UTVRĐENE OPŠTIM AKTOM ILI UGOVOROM O RADU - Zakon o radu: član 179 tačka 2)
 • Vrhovni kasacioni sud: NIŠTAVOST REŠENJA O OTKAZU UGOVORA O RADU ZBOG NEPOŠTOVANJA RADNE DISCIPLINE - Zakon o radu: član 179 tačka 3)
 • Vrhovni kasacioni sud: NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA OSLOBOĐENJE OKRIVLJENOG OD OBAVEZE NAKNADE TROŠKOVA POSTUPKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 264 stav 4
 • Vrhovni kasacioni sud: NEMOGUĆNOST ODLUČIVANJA O ZAHTEVU ZA PREISPITIVANJE SUDSKE ODLUKE KADA UPRAVNI SUD NIJE REŠAVAO U SPORU PUNE JURISDIKCIJE - Zakon o upravnim sporovima: član 49
 • Vrhovni kasacioni sud: NEDONOŠENJE PROGRAMA REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH PRE OTKAZA UGOVORA O RADU ZBOG NASTUPANJA TEHNOLOŠKIH, EKONOMSKIH ILI ORGANIZACIONIH PROMENA - Zakon o radu: član 155 i član 179 tačka 9)
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 20 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 281, 448, 451 i 453
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 19 - Zakon o obligacionim odnosima: član 283 stav 2 i član 451
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 18 - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 280 i 281
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 17 - Zakon o platnom prometu: član 46 stav 4
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 16 - Zakon o deviznom poslovanju: član 34

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEDOBITNA ORGANIZACIJA KAO OBVEZNIK POREZA NA IMOVINU - Zakon o porezima na imovinu: član 4
 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PLAĆANJA KAMATE ZBOG NEBLAGOVREMENOG PLAĆANJA POREZA NA REGISTROVANO ORUŽJE - Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara: čl. 26 i 27

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 12. JANUAR 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRAKSA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA U VEZI SA RADNIM ODNOSIMA UZ OSVRT NA NOVA REŠENJA NAKON IZMENA I DOPUNA ZAKONA O RADU
 • Pitanje i odgovor - NAMIRENJE RAZLUČNOG POVERIOCA U SLUČAJU KADA PRODAJOM OBEZBEĐENOG POTRAŽIVANJA NIJE U CELOSTI ISPLAĆEN DUG
 • Pitanje i odgovor - PRAVNE POSLEDICE RASKIDA UGOVORA O PRODAJI STANA OD STRANE KUPCA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - IZBOR IZ AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU
 • Stručni komentar - PROPISI OD ZNAČAJA ZA RAD U OBLASTI ZDRAVSTVA DONETI KRAJEM 2014. I POČETKOM 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE ULAGANJA U RAZVOJ • Nepriznavanje prilikom prve primene MSFI za MSP i Pravilnika za mikro i druga pravna lica •
 • Stručni komentar - VREDNOVANJE POZICIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA 2014. GODINU • Primena novih računa i pravila vrednovanja •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Januar 2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Pitanje i odgovor - PRETOVAR ROBE U POSTUPKU TRANZITA ZBOG SAOBRAĆAJNE NESREĆE
 • Pitanje i odgovor - ŠIFRA PLAĆANJA PO OSNOVU ZAKUPNINE POSLOVNOG PROSTORA NEREZIDENTU - FIZIČKOM LICU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - PORESKI ORGAN PRED PREKRŠAJNIM SUDOM: • Izdavanje prekršajnog naloga i podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, sporazum o priznanju prekršaja, redovni i vanredni pravni lekovi i zastarelost •
 • Pitanje i odgovor - OVLAŠĆENJE ZA POTPISIVANJE REŠENJA ZA LOKALNE JAVNE PRIHODE, UVERENJA I OSTALA REŠENJA U PORESKO-UPRAVNOM POSTUPKU

VESTI NA DAN 12. JANUAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: