Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 20. MAJ 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC 1-3 - OBRAČUN OBAVEZE ČUVANJA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE NA OSNOVU NETO UVOZA
 • OBRAZAC 1-4 - OBRAČUN OBAVEZE ČUVANJA OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE NA OSNOVU DOMAĆE POTROŠNJE
 • OBRAZAC 1-5 - OBRAČUN KOLIČINE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE KOJE SE ČUVAJU

PROPISI:

 • PRAVILNIK O PLANU I PROGRAMU OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA ZAJEDNIČKE PREDMETE U STRUČNIM I UMETNIČKIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik SRS - Prosvetni glasnik", br. 6/90 i "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 8/2010 - ispr., 11/2013, 14/2013, 5/2014 i 3/2015)
 • ZBIRNA TABELA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI - DROGE I PSIHOTROPNE SUPSTANCE (Ažurirano 5.5.2015. godine)
 • ODLUKA O AUTOBUSKIM I TAKSI STAJALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 5/2014 i 11/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU DOKTORA MEDICINE ZA STRUČNO UTVRĐIVANJE VREMENA I UZROKA SMRTI UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 11/2015)
 • ODLUKA O POSLOVNOM, MAGACINSKOM PROSTORU I GARAŽAMA GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 15/2014, 29/2014 i 11/2015)
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU GRADA PANČEVA ZA FINANSIRANJE KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA ("Sl. list grada Pančeva", br. 11/2015)
 • ODLUKA O ZELENIM POVRŠINAMA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 11/2015)
 • ODLUKA O IZRADI GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 3/2015)
 • ODLUKA O NAČINU KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA, NEPLODNOG I VODNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 3/2015)
 • PRAVILNIK I PROGRAM O POSTAVLJANJU OBJEKATA I UREĐAJA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list grada Subotice", br. 12/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI BEZ PRAVNOG OSNOVA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ZA PROIZVODNU 2014/2015. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 3/2015)
 • ODLUKA O AUTO-TAKSI PREVOZU ("Sl. list grada Subotice", br. 12/2015)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014 i 12/2015)
 • ODLUKA O DONOŠENJU AKCIONOG PLANA RAZVOJA ORGANSKE PROIZVODNJE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE 2015-2020. GODINE ("Sl. list grada Subotice", br. 12/2015)
 • ODLUKA O JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 12/2015)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 12/2015)
 • ODLUKA O USPOSTAVLJANJU SARADNJE IZMEĐU GRADA SUBOTICE, REPUBLIKA SRBIJA I GRADA BRESTA, REPUBLIKA BELORUSIJA ("Sl. list grada Subotice", br. 12/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA OTUĐENJE ODNOSNO DAVANJE U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. list grada Subotice", br. 23/2010, 16/2012 i 12/2015)
 • PRAVILNIK O INSTRUMENTIMA RADI OBEZBEĐENJA POTRAŽIVANJA FONDA ("Sl. list grada Subotice", br. 12/2015)
 • REŠENJE O VISINI ZAKUPNINE ZA POSLOVNE PROSTORE NA KOJIMA JE NOSILAC PRAVA KORIŠĆENJA ILI PRAVA JAVNE SVOJINE GRAD SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 45/2014 i 12/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: POVREDA KRIVIČNOG ZAKONIKA - Zakonik o krivičnom postupku: član 382

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRUŽANJA POGODNOSTI ZAPOSLENIMA U VIDU TZV. TIM BILDINGA - Zakon o porezu na dohodak građana: čl. 13 i 14
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRUŽANJA USLUGE ADSL ZA SLUŽBENE I PRIVATNE POTREBE ZAPOSLENIH - Zakon o porezu na dohodak građana: član 14
 • Ministarstvo finansija: STRANO PRAVNO LICE KOJE NE VODI POSLOVNE KNJIGE, A KOJE JE OBVEZNIK POREZA NA IMOVINU U REPUBLICI SRBIJI, PORESKU PRIJAVU ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU PODNOSI NA OBRASCU PPI-2 - Zakon o porezima na imovinu: član 4
 • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "DUFRY" D.O.O. BEOGRAD - Zakon o duvanu: član 37

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 20. MAJ 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NEUJEDNAČENO POSTUPANJE PORESKE UPRAVE PRILIKOM DONOŠENJA NOVIH REŠENJA O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU ZA 2014. GODINU: • Advokati su se obratili Zaštitniku građana sa pritužbama o postupku pokretanja kontrole zakonitosti rada prvostepenog poreskog organa jer je povećanje urađeno na više od 10% •
 • Pitanje i odgovor - PRAVO ČLANA DRUŠTVA NA INFORMISANJE O FINANSIJSKOM STANJU U PRIVREDNOM DRUŠTVU
 • Pitanje i odgovor - RASPOREĐIVANJE DOBITI U AKCIONARSKOM DRUŠTVU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS E-PRESS PARAGRAF

 • Stručni komentar - PODSTICAJI U POLJOPRIVREDNOM I RURALNOM RAZVOJU U 2015. GODINI: • Uslovi za ostvarivanje podsticaja u biljnoj proizvodnji i prava na regres za gorivo i troškove skladištenja •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NAKNADA TROŠKOVA PREMA POSEBNIM UREDBAMA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMEŠTENIKE, IZABRANA I POSTAVLJENA LICA I ZAPOSLENE U ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE
 • Stručni komentar - AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 19.5.2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - STEPEN I VRSTA OBRAZOVANJA NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRIZNAVANJE PRIHODA OD DIVIDENDE KOD MIKRO PRAVNIH LICA
 • Pitanje i odgovor - DOPRINOSI ZA OSNIVAČE (FIZIČKA LICA) KOJI SU OBAVEZNO OSIGURANI U NEMAČKOJ, ODNOSNO U TURSKOJ
 • Pitanje i odgovor - PORESKI TRETMAN PRENOSA PRAVA PO UGOVORU O FRANŠIZINGU KOJI REZIDENT FRANCUSKE VRŠI DOMAĆEM LICU
 • Pitanje i odgovor - UPOTREBA RAČUNA 025 - OSTALE NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
 • Stručni komentar - Nominalni iznosi prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusi za ostvarivanje prava na dečiji dodatak prema Rešenju Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 12.5.2015. godine •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2015. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 43/2015
 • Stručni komentar - Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 18.5. do 24.5.2015. godine •
 • Stručni komentar - SVRSTAVANJE OSTALIH PROSTIH METALA I PROIZVODA OD NJIH: • Tarifni br. 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106, 8107, 8108, 8109, 8110, 8111, 8112, 8113 •
 • Pitanje i odgovor - NEDOZVOLJENOST PLAĆANJA KAMATE NA DODATNE UPLATE (POZAJMICE) STRANOG OSNIVAČA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - OVLAŠĆENJE DIREKTNOG ZADUŽENJA KAO VERODOSTOJNA ISPRAVA - POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE PO IZVRŠENOJ CESIJI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - KLASIFIKACIJA, PAKOVANJE, OBELEŽAVANJE I OGLAŠAVANJE HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA: • Obavezna klasifikacija i obeležavanje hemikalija, odnosno smeša prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN od 1.6.2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - EVIDENTIRANJE U KOLONI RAZDUŽENJA KEPU KNJIGE IZNOSA FAKTURE ZA USLUGU PRUŽENU PRAVNOM LICU SA SEDIŠTEM U INOSTRANSTVU

VESTI NA DAN 20. MAJ 2015.

Prelistavajući dnevne novine: