Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 28. MAJ 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
 • IZVEŠTAJ O INVESTICIJAMA
 • KREDITNA ZADUŽENOST

PROPISI:

 • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA GRADA BEOGRADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 23/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA CENOVNIK USLUGA VETERINARSKE USTANOVE "VETERINA BEOGRAD" ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2014, 3/2015 i 23/2015)
 • REŠENJE O OPŠTIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Beograda", br. 44/2009, 2/2010, 9/2010, 29/2010, 45/2011, 36/2013, 11/2014, 76/2014, 3/2015 i 23/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POLAGANJE ISPITA O POZNAVANJU GRADA NOVOG SADA I O POZNAVANJU PROPISA KOJI REGULIŠU TAKSI PREVOZ ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 3/2015 i 20/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU MESTA ZA PRIVREMENO POSTAVLJANJE ODREĐENIH OBJEKATA I UREĐAJA NA JAVNIM POVRŠINAMA KOJE SU U ZONI ZAŠTITE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA NA KOLOVOZU DELA ULICE STANOJA STANOJEVIĆA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTIH PARKIRALIŠTA ZA BICIKLE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ŠEKSPIROVOJ ULICI KOD K. BR. 24 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI ALEKSANDRA TIŠME KOD K. BR. 9 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENIH PARKIRALIŠTA ZA PUTNIČKE AUTOMOBILE ISPRED KUPALIŠTA "ŠTRAND" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2015)
 • REŠENJE O PROGRAMU OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA REALIZACIJU PROGRAMA RADA I POJEDINAČNIH PROGRAMA CRVENOG KRSTA NOVOG SADA - GRADSKE ORGANIZACIJE U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015 i 20/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZLOUPOTREBA DOMINANTNOG POLOŽAJA NA RELEVANTNOM TRŽIŠTU - Zakon o zaštiti konkurencije: član 16
 • Vrhovni kasacioni sud: VREMENSKO VAŽENJE ZAKONA I PRIMENA MERODAVNOG PROPISA - Krivični zakonik: član 33 i član 206 st. 1 i 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRODAJE PORTFOLIJA LIZING KUĆE KOJI ČINE UGOVORI O LIZINGU POKRETNIH STVARI - Zakon o porezima na imovinu: član 23
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRODAJE PORTFOLIJA LIZING KUĆE KOJI ČINE UGOVORI O LIZINGU POKRETNIH STVARI - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 6

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 28. MAJ 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - UDRUŽENJA KAO TRGOVCI I USLOVI ZA ODOBRAVANJE POPUSTA
 • Stručni komentar - ZAJEDNIČKA IMOVINA BRAČNIH DRUGOVA U PRAKSI JAVNIH BELEŽNIKA
 • Pitanje i odgovor - USLOVI POD KOJIMA SE PUTNIČKO VOZILO MOŽE PREINAČITI U TERETNO VOZILO

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 27.5.2015. godine •
 • Stručni komentar - KOMENTAR AUTENTIČNOG TUMAČENJA ODREDBE ČLANA 54. STAV 1. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU ("SL. GLASNIK RS", BR. 76/2005, 100/2007 - AUTENTIČNO TUMAČENJE, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 I 99/2014) - "Sl. glasnik RS", br. 45/2015 • Računanje broja mandata organa poslovođenja visokoškolske ustanove •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRIZNAVANJE I VREDNOVANJE BIOLOŠKIH SREDSTAVA U SKLADU SA MSFI ZA MSP I PRAVILNIKOM ZA MIKRO PRAVNA LICA
 • Stručni komentar - USLOVI ZA STICANJE PRAVA NA PORODIČNU PENZIJU PREMA PRAVNIM PROPISIMA DRŽAVA U OKRUŽENJU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 45/2015: • Od 30. maja 2015. godine nastaje obaveza da se pri uvozu, izvozu ili tranzitu opasnog, odnosno neopasnog otpada, u rubriku 44 JCI upisuje šifra U59 umesto šifre U34 koja je do sada korišćena, između ostalog, i kada je reč o prekograničnom kretanju otpada •
 • Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA - "Sl. glasnik RS", br. 45/2015: • Roba, koja se u drumskom saobraćaju u jednom prevoznom sredstvu prevozi za više primalaca, može se staviti u postupak tranzita kod ulazne carinarnice, ako se upućuje određenim organizacionim jedinicama Carinarnice Beograd •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - OBRAČUN ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE KADA JE DUŽNIK (DOMAĆE ILI STRANO LICE) IZMIRIO OBAVEZU SA ZAKAŠNJENJEM

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - SLUŽBENE SAVETODAVNE POSETE INSPEKCIJE: • Inspekcijski propisi i dobra praksa u određenim oblastima •
 • Pitanje i odgovor - PRODAJA ROBE IZMEĐU VIŠE PRIVREDNIH SUBJEKATA I PRAVILNO VOĐENJE KNJIGE EVIDENCIJE

VESTI NA DAN 28. MAJ 2015.

Prelistavajući dnevne novine: