Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 09. JUL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC AK-NO/RE - ADEKVATNOST KAPITALA ZA NEŽIVOTNA OSIGURANJA/REOSIGURANJE
 • OBRAZAC AK-ŽO - ADEKVATNOST KAPITALA ZA ŽIVOTNA OSIGURANJA
 • OBRAZAC ZMS-ŽO - ZAHTEVANA MARGINA SOLVENTNOSTI ZA ŽIVOTNA OSIGURANJA

PROPISI:

 • AŽURIRANI SPISAK EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 3.7.2015. godine)
 • OBJEDINJENI SPISAK TARIFNIH OZNAKA, U KOJE SE SVRSTAVA ROBA KOJA PODLEŽE INSPEKCIJSKIM KONTROLAMA PRI UVOZU, I ISPRAVA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI PRI UVOZNOM CARINJENJU (Ažurirano 3.7.2015. godine)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP NEPOKRETNOSTI NA KOJIMA PRAVO KORIŠĆENJA IMA PREDŠKOLSKA USTANOVA I OSNOVNA ŠKOLA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 57/2014, 69/2014 i 30/2015)
 • ODLUKA O NAKNADI DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO I FIZIČKO LICE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 37/2014 i 30/2015)
 • ODLUKA O OBEZBEĐIVANJU SREDSTAVA ZA POBOLJŠANJE USLOVA RADA ORGANIZACIONIH JEDINICA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 30/2015)
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 28/2015)
 • ODLUKA O USTANOVAMA KULTURE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2010, 39/2010, 50/2010, 38/2011, 52/2013 i 30/2015)
 • OPERATIVNI PLAN ZA ODBRANU OD POPLAVA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA VODE II REDA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 28/2015)
 • REŠENJE O DODELI NOVČANE POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM PORODICAMA ZA KUPOVINU UDŽBENIKA ZA DECU OD PRVOG DO OSMOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 28/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE "URBANIZAM ZAJEČAR" ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 16/2014, 22/2014 i 26/2015)
 • ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA OBAVLJANJA TRGOVINSKE, UGOSTITELJSKE I ZANATSKE DELATNOSTI ("Sl. list grada Zaječara", br. 15/2014, 23/2014 - dr. odluka, 38/2014, 12/2015, 26/2015 i 27/2015 - ispr.)
 • ODLUKA O SLUŽBENIM PUTOVANJIMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 26/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA ZAJEČARA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 26/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ODBORA ZA NACIONALNE MANJINE NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 26/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU I PROMENI NAZIVA ULICE "4. JULI" NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 26/2015)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE KULTURNO-SPORTSKI CENTAR "POŽAREVAC" U POŽAREVCU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 3/2009 - prečišćen tekst, 3/2015 i 6/2015)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA POŽAREVCA ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 6/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I USLOVIMA ZA IZBOR PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 2/2013, 3/2014 i 6/2015)
 • PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆI U KUĆI ZA ODRASLA I STARIJA LICA, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE CENE USLUGA I UČEŠĆU KORISNIKA I NJEGOVIH SRODNIKA U TROŠKOVIMA POMOĆI I NEGE U KUĆI ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 9/2014 i 6/2015)
 • REŠENJE O FORMIRANJU PRIVREMENE PEŠAČKE ZONE U DELU ULICE BOŽE DIMITRIJEVIĆA U KOSTOLCU ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 6/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU OPŠTIH I POSEBNIH PARKIRALIŠTA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 6/2015)
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU PREDLOGA PLANA LOKACIJA HALO GOVORNICA NA JAVNIM POVRŠINAMA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 6/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: POSEBNA ZNANJA SUDIJE IZ OBLASTI PRAVA DETETA - Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica: član 150

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA BANAKA DA SASTAVLJAJU KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE - Zakon o računovodstvu: član 27

VESTI NA DAN 09. JUL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: