Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 22. JANUAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac T - 12 - OCENJIVAČKI LIST
 • Obrazac T - 13 - OCENJIVAČKI LIST
 • Obrazac T - 14 - OCENJIVAČKI LIST
 • Obrazac T - 15 - OCENJIVAČKI LIST

PROPISI:

 • NAREDBA O PREDUZIMANJU MERA ZA SPREČAVANJE UNOŠENJA ZARAZNE BOLESTI ŽIVOTINJA TRANSMISIVNIH SPONGIOFORMNIH ENCEFALOPATIJA U REPUBLIKU SRBIJU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2009 i 5/2015)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU MEĐURESORSKE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ANEKSA C SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2014 i 5/2015)
 • PRAVILNIK O INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI, FORMI I NAČINU OBJAVLJIVANJA GODIŠNJIH, POLUGODIŠNJIH I KVARTALNIH IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2012 i 5/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2009, 76/2009, 41/2011, 44/2012, 94/2013 i 5/2015)
 • TABELARNI PREGLED POVEZIVANJA AKCIZNIH ŠIFARA SA CARINSKOM TARIFOM (Ažurirano 19.1.2015. godine)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA IZ ČLANA 40A STAV 1. TAČ. 6) DO 8) ZAKONA O AKCIZAMA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI IZ ČLANA 56B STAV 2. TAČKA 1) I STAV 3. ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • USKLAĐENI DINARSKI IZNOS IZ ČLANA 13. STAV 3. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI POREZA NA DOHODAK GRAĐANA IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 9), 12) I 13), ČLANA 15A ST. 2, 4. I 5, ČLANA 18. STAV 1. TAČ. 1), 2), 4), 5), 6) I 7) I ČLANA 21A ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA GODIŠNJIM INDEKSOM POTROŠAČKIH CENA U 2014. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA IZ ČLANA 32. STAV 3, ČLANA 40. STAV 3, ČLANA 45. STAV 1. TAČKA 4) I ČLANA 54. STAV 3. ZAKONA O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 5/2015)
 • ZAKON O AKCIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 - usklađeni din. izn., 43/2012 - odluka, 76/2012 - odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 4/2015 - usklađeni din. izn. i 5/2015 - usklađeni din. izn.)
 • ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon i 5/2015 - usklađeni din. izn.)
 • ZAKON O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn., 108/2013, 4/2014 - usklađeni izn., 79/2014 - usklađeni izn. i 5/2015 - usklađeni din. izn.)
 • ZAKON O FONDU ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 119/2012 i 5/2015)
 • ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 - usklađeni din. izn.)
 • ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon i 5/2015 - usklađeni din. izn.)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE DEMOKRATSKE NARODNE REPUBLIKE ALŽIR O UZAJAMNOJ RAZMENI I ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA U OBLASTI ODBRANE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I SVETE STOLICE U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 17/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU ZA KREDIT ZA POVLAŠĆENOG KUPCA ZA DRUGU FAZU PAKET PROJEKTA KOSTOLAC-B POWER PLANT PROJECT IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA, KAO ZAJMOPRIMCA I KINESKE EXPORT-IMPORT BANKE KAO ZAJMODAVCA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 2/2015)
 • ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015)
 • POKRAJINSKA UREDBA O PLATAMA, NAKNADI TROŠKOVA, OTPREMNINI I DRUGIM PRIMANJIMA POSTAVLJENIH I ZAPOSLENIH LICA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2012, 35/2012, 9/2013, 16/2014, 40/2014 i 1/2015)
 • POKRAJINSKA UREDBA O UTVRĐIVANJU ZVANJA I ZANIMANJA ZAPOSLENIH U POKRAJINSKIM ORGANIMA I O NAČELIMA ZA UNUTRAŠNJU ORGANIZACIJU I SISTEMATIZACIJU RADNIH MESTA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 24/2012, 35/2012, 16/2014, 40/2014 i 1/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: APSOLUTNA NENADLEŽNOST SUDOVA ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U PRAVNOSNAŽNO OKONČANIM PREDMETIMA - Zakon o uređenju sudova: čl. 8a, 8b i 8v
 • Vrhovni kasacioni sud: KARAKTER REŠENJA O RAZREŠENJU DIREKTORA JKP I VRSTA SPORA - Zakon o uređenju sudova: član 23 stav 1 tačka 8
 • Vrhovni kasacioni sud: NADLEŽNOST NEPOSREDNO VIŠEG SUDA ZA ODLUČIVANJE O ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U POSTUPKU IZVRŠENJA - Zakon o uređenju sudova: čl. 8a, 15 i 23
 • Vrhovni kasacioni sud: NADLEŽNOST U SPORU RADI PONIŠTAJA REŠENJA O POSTAVLJENJU NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE - Zakon o uređenju sudova: član 22 stav 3 i član 30 stav 2
 • Vrhovni kasacioni sud: NADLEŽNOST ZA ODLUČIVANJE O ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU KOJI SE ODNOSI NA POSTUPANJE OSNOVNOG SUDA - Zakon o uređenju sudova: čl. 8a, 15 i 23
 • Vrhovni kasacioni sud: POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U SPORU ZA PONIŠTAJ ODLUKE O PRESTANKU RADNOG ODNOSA - Zakon o radu: član 195
 • Vrhovni kasacioni sud: PRAVO PREVOZNIKA DA SAMOSTALNO REGISTRUJE I OVERI RED VOŽNJE ZA NOVI REGISTRACIONI PERIOD - Opšti uslovi prevoza u međumesnom drumskom prevozu putnika: član 3 st. 5 i 6
 • Vrhovni kasacioni sud: STVARNA NADLEŽNOST U SPOROVIMA KOJI SE ODNOSE NA PONIŠTAJ ODLUKE O IZBORU I ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA NASTAVNIKA - Zakon o uređenju sudova: član 22 stav 3 i član 30 stav 2
 • Vrhovni kasacioni sud: STVARNA NADLEŽNOST U SPORU PO TUŽBI RADI PONIŠTAJA ODLUKE O RAZREŠENJU DUŽNOSTI DIREKTORA FILIJALE RFZO - Zakon o uređenju sudova: član 22
 • Vrhovni kasacioni sud: USLOVI ZA IZBOR DIREKTORA PREDŠKOLSKE USTANOVE - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 59 stav 4

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKO-PRAVNE POSLEDICE PROMENE LIDERA KONZORCIJUMA KOJI ČINE DVA PODIZVOĐAČA RADOVA KADA JE PRVOBITNI LIDER KONZORCIJUMA PRIMIO AVANS, A NOVI LIDER KONZORCIJUMA VRŠI PROMET DOBARA I USLUGA IZVOĐAČU RADOVA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 42
 • Ministarstvo finansija: PRIMENA ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU NA ZAPOSLENE U NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ USTANOVI - INSTITUTU - Zakon o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru: član 1

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 22. JANUAR 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA - "Sl. glasnik RS", br. 5/2015: • Povećan granični procenat do koga nejavna akcionarska društva sopstvene akcije mogu držati kao sopstvene na 20% i ukinuta mogućnost da se odlukom skupštine javnog akcionarskog društva pravo preče kupovine akcija ukine ili ograniči •
 • Pitanje i odgovor - IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA
 • Pitanje i odgovor - PRIBAVLJANJE DOZVOLE ZA RAD ZA STRANACE KOJI NISU IMALI OVU OBAVEZU PRE STUPANJA NA SNAGU ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA
 • Pitanje i odgovor - PRODUŽAVANJE RADNE DOZVOLE I ODOBRENJE ZA BORAVAK

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 21.1.2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - PLAĆANJE SOCIJALNIH DOPRINOSA I UPIS PODATAKA U MATIČNU EVIDENCIJU ZA ZAPOSLENOG KOJI JE VRAĆEN NA POSAO PO PRESUDI SUDA
 • Pitanje i odgovor - POSTUPANJE DIREKTORA USTANOVE OBRAZOVANJA - ŠKOLE U SLUČAJU KADA SE NA KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS JAVI VELIKI BROJ KANDIDATA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SASTAVLJANJE PORESKE PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2014. GODINU - OBRAZAC PDP I OBRAČUN PORESKIH PODSTICAJA: • Rok za podnošenje prijave je 29. jun 2015. godine •
 • Stručni komentar - USKLAĐENI NEOPOREZIVI IZNOSI IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: • Za period od 1.2.2015. do 31.1.2016. godine •
 • Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE PROMETA KOJI PORESKI OBVEZNIK PAUŠALAC OSTVARI U PORESKOM PERIODU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - UKINUTA MOGUĆNOST UVOZNOG CARINJENJA HRANE BILJNOG POREKLA, MEŠOVITE HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE BILJNOG POREKLA NA OSNOVU POTVRDE IZDATE OD STRANE GRANIČNIH FITOSANITARNIH INSPEKTORA ZA KONTROLU POŠILJAKA NA MESTIMA CARINJENJA
 • Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST NAKNADNE ISPRAVKE OBRASCA REF-4 U SLUČAJU KADA NISU ISPUNJENI PROPISANI USLOVI POD KOJIMA STRANI DRŽAVLJANIN IMA PRAVO NA REFAKCIJU PDV ZA DOBRA KUPLJENA U REPUBLICI SRBIJI
 • Pitanje i odgovor - POPUNJAVANJE RUBRIKE "BROJ PUTNE ISPRAVE" U OBRASCU REF 4 - ZAHTEV STRANOG DRŽAVLJANINA NA REFAKCIJU PDV

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Pitanje i odgovor - STATUS AKCIONARSKOG DRUŠTVA U SLUČAJU KADA IZDAVALAC IMA UKLJUČENE SAMO DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI NA ORGANIZOVANOM TRŽIŠTU

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - PRUŽANJE USLUGA I OBAVEZE PRUŽALACA USLUGA U SKLADU SA ZAKONOM O ZAŠTITI POTROŠAČA - "Sl. glasnik RS", br. 62/2014: • Cena usluge, dužnost obaveštavanja, nepoštena poslovna praksa, materijal za izvršenje usluge, izvršenje usluge, obustavljanje izvršenja usluge i raskid ugovora, saobraznost usluge i odgovornost za nesaobraznost, reklamacija, potrošački spor i vansudsko rešavanje potrošačkih sporova i prekršaji •
 • Pitanje i odgovor - PRUŽANJE USLUGA RAČUNARSKOG PROGRAMIRANJA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU I OBAVEZA VOĐENJA KEPU KNJIGE

VESTI NA DAN 22. JANUAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: