Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 03. JUN 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC GNMS 1 - GODIŠNJI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE OSTALIH MINERALNIH SIROVINA
 • OBRAZAC KNMS 2 - KVARTALNI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
 • OBRAZAC KNMS 3 - KVARTALNI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE METALIČNIH MINERALNIH SIROVINA

PROPISI:

 • CSALÁDJOGI TÖRVÉNY (Az SZK Hivatalos Közlönye, 18/2005. szám és 72/2011. - másik törvény, 6/2015. szám)
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA GRAD JAGODINU U 2015. GODINI ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/2015)
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 6/2015 i 8/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 1/2015, 4/2015, 5/2015 - ispr. i 8/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 7/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 8/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA O CENOVNIKU GROBLJANSKIH USLUGA I RADOVA U RJ "GROBLJE" U JAGODINI ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 7/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KATEGORIZACIJU UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 7/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU EROZIVNIH PODRUČJA I PROTIVEROZIVNIH MERA NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2015)
 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA NOVOG PAZARA ZA 2014. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2015)
 • OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA ZA VODE II REDA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 4/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: SUDSKA NADLEŽNOST U SPOROVIMA POVODOM STEČAJA I LIKVIDACIJE - Zakon o uređenju sudova: čl. 22 i 25

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: KADA JE NA STANU ZASNOVAN ZAKUP U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM JE UREĐENO SOCIJALNO STANOVANJE - ZAKUPAC JE OBVEZNIK POREZA NA IMOVINU ZA PREDMETNI STAN ZA VREME TRAJANJA ZAKUPA - Zakon o porezima na imovinu: član 4

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 03. JUN 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RETROSPEKTIVA IZMENA I DOPUNA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU U PRILOG JAVNOJ RASPRAVI
 • Pitanje i odgovor - KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA KADA ZAPOSLENI RADI ŠEST DANA U NEDELJI
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZNO ANEKSIRANJE UGOVORA O RADU PRI PROMENI POSLOVA (RADNOG MESTA) ZAPOSLENOG

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O REGISTRACIJI KOLEKTIVNIH UGOVORA - "Sl. glasnik RS", br. 45/2015
 • Pitanje i odgovor - NEDONOŠENJE POTREBNE OPREME ILI PRIBORA ZA RAD NA ČASU I OCENJIVANJE UČENIKA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OBAVEZA KOJE SE MOGU KONVERTOVATI U KAPITAL U SKLADU SA MSFI ZA MSP: • Upotreba računa 410 •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Maj 2015. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Maj II 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - PODNOŠENJE PRIJAVE NA SOCIJALNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH U POSLOVNOJ JEDINICI REGISTROVANOJ VAN SEDIŠTA DRUŠTVA
 • Pitanje i odgovor - PORESKI DUŽNIK ZA PROMET USLUGE ODNOŠENJA TEKSTILNOG OTPADA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PARISKI KLUB I LONDONSKI KLUB KAO FAKTORI KREDITIRANJA PRIVREDE U REPUBLICI SRBIJI
 • Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE IZVEŠTAVANJA NBS PO OSNOVU OBAVLJANJA PROMETA USLUGA IZMEĐU REZIDENATA I NEREZIDENATA - ARHITEKTONSKE, INŽENJERSKE I DRUGE TEHNIČKE USLUGE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - TRŽIŠNA OČEKIVANJA UČESNIKA U TRGOVANJU NA BEOGRADSKOJ BERZI: • BELEXsentiment za jun 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - ŠIFRA PLAĆANJA PRILIKOM UPLATE PAZARA NA SOPSTVENI RAČUN KOD BANKE - POSLOVANJE GOTOVIM NOVCEM
 • Pitanje i odgovor - ŠIFRA PLAĆANJA ZA PLAĆANJE I DRUGE TRANSFERE U DINARIMA PO OSNOVU PLATNIH KARTICA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Pitanje i odgovor - ODREĐIVANJE RADNOG VREMENA TRGOVINE NA MALO

VESTI NA DAN 03. JUN 2015.

Prelistavajući dnevne novine: