Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 04. FEBRUAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • Obrazac NOJS - OBAVEŠTENJE O NEIZMIRENIM NOVČANIM OBAVEZAMA JAVNOG SEKTORA
 • Obrazac - IZJAVA klijenta koji je fizičko lice o prijemu brošure Agencije za osiguranje depozita
 • Obrazac - IZJAVA klijenta koji je preduzetnik, malo ili srednje pravno lice o prijemu brošure Agencije za osiguranje depozita

PROPISI:

 • ZAKON O VOJSCI JUGOSLAVIJE ("Sl. list SRJ", br. 43/94, 28/96, 44/99, 74/99, 3/2002 i 37/2002 - dr. zakon, "Sl. list SCG", br. 7/2005 i 44/2005 i "Sl. glasnik RS", br. 116/2007 - dr. zakon, 88/2009 - dr. zakoni, 101/2010 - dr. zakon i 10/2015 - dr. zakon)
 • IZNOS MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICA ZA KOJA SE SREDSTVA ZA UPLATU DOPRINOSA OBEZBEĐUJU U BUDŽETU REPUBLIKE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • IZNOS NAJNIŽE MESEČNE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE IZ ČL. 25, 26. I 27. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • IZNOS NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2014. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • IZNOS PROCENJENE NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • LISTA AVIO-PREVOZILACA KOJIMA JE ZABRANJENO LETENJE U EVROPSKOJ UNIJI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ODLUKA O IZNOSIMA PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA ZA DUVANSKE PRERAĐEVINE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPISKA NARUČILACA ZA ČIJE POTREBE UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA SPROVODI CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ I STAMBENOJ DELATNOSTI GRADA BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA SOCIJALNU ZAŠTITU U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE HMELJA (HUMULUS LUPULUS L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU SPROVOĐENJA I SADRŽINI PROGRAMA OBUKE ZA ENERGETSKOG MENADŽERA, TROŠKOVIMA POHAĐANJA OBUKE, KAO I BLIŽIM USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA ENERGETSKOG MENADŽERA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCU UVERENJA O ZAVRŠENOJ OSNOVNOJ I SPECIJALIZOVANOJ OBUCI POSREDNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU KADROVA, OPREME I PROSTORA ORGANIZACIJE KOJA SPROVODI OBUKU ZA ENERGETSKE MENADŽERE I OVLAŠĆENE ENERGETSKE SAVETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA - SRPSKA NARODNA PARTIJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • UREDBA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE ZA USLUGE KOJE VRŠI UPRAVA ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br. 116/2013, 80/2014 i 12/2015)
 • UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • UREDBA O SADRŽINI OBRASCA ZA ODUSTANAK OD UGOVORA O VREMENSKI PODELJENOM KORIŠĆENJU NEPOKRETNOSTI, O TRAJNIM OLAKŠICAMA ZA ODMOR, O POMOĆI PRILIKOM PREPRODAJE I O OMOGUĆAVANJU RAZMENE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • UREDBA O SADRŽINI STANDARDNOG INFORMATIVNOG OBRASCA ZA UGOVORE O VREMENSKI PODELJENOM KORIŠĆENJU NEPOKRETNOSTI, O TRAJNIM OLAKŠICAMA ZA ODMOR, O POMOĆI PRILIKOM PREPRODAJE I O OMOGUĆAVANJU RAZMENE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE "SELOVA" ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU REGIONALNOG PROSTORNOG PLANA ZA PODRUČJE KOLUBARSKOG I MAČVANSKOG UPRAVNOG OKRUGA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2015)
 • ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU ODLUKE BR. 1/2014 SAVETA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE EU I SRBIJE O ZAMENI PROTOKOLA 3 SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, SA JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SRBIJE, SA DRUGE STRANE, O DEFINICIJI POJMA "PROIZVODI SA POREKLOM" I METODAMA ADMINISTRATIVNE SARADNJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 1 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 18 stav 2 tačka 1)
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 10 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 35
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 11 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 102
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 12 - Zakon o parničnom postupku: član 224
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 2 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 13
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 3 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 21
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 4 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 13
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 5 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 75
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 7 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 54 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 8 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 325 tačka 3)
 • Privredni apelacioni sud: IZVRŠENJE I OBEZBEĐENJE - Pitanje br. 9 - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 13 tač. 1) i 2)
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 27 - Zakon o advokaturi: čl. 2 i 3
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 28 - Zakon o obligacionim odnosima: član 277
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 29 - Zakon o komunalnim delatnostima: čl. 3 i 4
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 30, 31 i 32 - Zakon o javnim putevima: član 17 stav 1 tačka 5) i član 26
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 33 - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: član 20
 • Privredni apelacioni sud: MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 34 - Zakon o stečaju: član 160 stav 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: GUBITAK PRAVA IZ ZAKONA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA U SLUČAJU PRESTANKA IZMIRIVANJA TEKUĆIH OBAVEZA PO OSNOVU POREZA NA REGISTROVANO ORUŽJE U PERIODU MIROVANJA - Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga: član 5
 • Uprava carina: POLAGANJE OBEZBEĐENJA ZA PLAĆANJE CARINSKOG DUGA SA 50% UVEĆANOM VISINOM GARANTNE SVOTE BANKARSKE GARANCIJE - Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom: član 595

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 04. FEBRUAR 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O PREVENCIJI I DIJAGNOSTICI GENETIČKIH BOLESTI, GENETIČKI USLOVLJENIH ANOMALIJA I RETKIH BOLESTI - "Sl. glasnik RS", br. 8/2015
 • Stručni komentar - MERE ZA NEPOŠTOVANJE RADNE DISCIPLINE, ODNOSNO POVREDU RADNIH OBAVEZA • Povratak disciplinskih mera u Zakon o radu •
 • Pitanje i odgovor - ISKAZIVANJE NABAVKE MATERIJALA IZ PRIMLJENOG AVANSA U PRIVREMENOJ SITUACIJI
 • Pitanje i odgovor - JAVNO PREDUZEĆE KAO GARANT ZA ISPUNJENJE OBAVEZA DRUGOG JAVNOG PREDUZEĆA
 • Pitanje i odgovor - ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG POVREDE NA RADU I KOLEKTIVNO OSIGURANJE ZAPOSLENIH
 • Pitanje i odgovor - PRAVNO DEJSTVO ODLUKE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - NOVINE U RADNO-PRAVNOM STATUSU ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU PREMA POSEBNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE - "Sl. glasnik RS", br. 1/2015
 • Stručni komentar - SPROVOĐENJE KONAČNOG GODIŠNJEG OBRAČUNA PRIPADAJUĆE NAKNADE SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2014. GODINU: • Rok za izradu i dostavljanje konačnog obračuna sa zdravstvenim ustanovama za 2014. godinu Direkciji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje je 13. februar 2015. godine •
 • Stručni komentar - U SUSRET PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: • Predloženo smanjenje stopa za ostvarivanje preferencijalnog statusa domaćih ponuđača u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju •
 • Pitanje i odgovor - POSTUPAK USTUPANJA NA KORIŠĆENJE DELA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR NOVE ODLUKE O IZNOSIMA PROSEČNIH PONDERISANIH MALOPRODAJNIH CENA I MINIMALNIH AKCIZA NA DUVANSKE PRERAĐEVINE I OBAVEZA POPISA ZALIHA CIGARETA SA STANJEM NA DAN 1. FEBRUARA 2015. GODINE - "Sl. glasnik RS ", br. 12/2015
 • Stručni komentar - NERADNI DANI POVODOM SRETENJA - DANA DRŽAVNOSTI
 • Stručni komentar - STOPE DOPRINOSA PRIVREDNIM KOMORAMA U 2015. GODINI
 • Stručni komentar - IZNOS PROCENJENE NAJVIŠE GODIŠNJE OSNOVICE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU
 • Pitanje i odgovor - NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNA I ISKAZIVANJA ODLOŽENIH POREZA PREMA PRAVILNIKU ZA MIKRO I DRUGA PRAVNA LICA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 2.2.2015. DO 8.2.2015. GODINE
 • Pitanje i odgovor - OBAVEZA IZVEŠTAVANJA NBS PO OSNOVU OTVARANJA PREDSTAVNIŠTVA U INOSTRANSTVU
 • Pitanje i odgovor - OPOREZIVANJE ROBE KOJA SE UVOZI ZA STOMATOLOŠKE POTREBE
 • Pitanje i odgovor - PRIMENA PORESKE STOPE PRI UVOZU INTRAOKULARNIH SOČIVA I INSTRUMENTA KOJI SE KORISTI U HIRURŠKOM ZAHVATU UGRADNJE INTRAOKULARNOG SOČIVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - PUNOVAŽNOST I KONTROLA POTPISA NA MENICI I UPOTREBA OVLAŠĆENJA DIREKTNOG ZADUŽENJA: • Ovlašćenje direktnog zaduženja će od oktobra 2015. godine biti moguće predati svom poveriocu, banci svog poverioca kao i svojoj banci radi plaćanja dospele obaveze koja radnja neće imati formalne zahteve koji se vezuju za menicu •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSPEKTOR

 • Stručni komentar - INSPEKCIJSKI NADZOR U MALOPRODAJNOM TRGOVINSKOM OBJEKTU: • Nadzor nad primenom Zakona o trgovini, Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o oglašavanju •
 • Pitanje i odgovor - PRIVREMENO ZATVARANJE RADNJE ZBOG KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA PREDUZETNIKA I INSPEKCIJSKI NADZOR U TOM PERIODU

VESTI NA DAN 04. FEBRUAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: