Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 24. FEBRUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • PODACI O OBJEKTIMA
 • PODACI O ZGRADAMA I DRUGIM GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA ZA MASOVNU PROCENU

PROPISI:

 • ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016)
 • ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr. i 14/2016)
 • ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016)
 • ZAKON O STOČARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 93/2012 i 14/2016)
 • REŠENJE O OSNIVANJU SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 10/2013, 82/2013 i 10/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2015, 111/2015 i 14/2016)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA ("Sl. glasnik RS", br. 33/2015 i 14/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI ZAHTEVA ZA ODOBRENJE OBJAVLJIVANJA PROSPEKTA I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTEV ZA ODOBRENJE PROSPEKTA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011 i 14/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO REŠENJU NA PRIHODE KOJE OSTVARUJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE ("Sl. glasnik RS", br. 100/2015, 111/2015 i 14/2016)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015, 111/2015 i 14/2016)
 • PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU ("Sl. glasnik RS", br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 - ispr. i 14/2016)
 • PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI O OBRAČUNATIM DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSNIVAČE, ODNOSNO ČLANOVE PRIVREDNOG DRUŠTVA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 111/2015 i 14/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE, OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA DIVIDENDE KOJU OSTVARUJU ČLANOVI PRIVREDNOG DRUŠTVA U LIKVIDACIJI, ODNOSNO STEČAJU ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • PRAVILNIK O FORMI, MINIMALNOM SADRŽAJU INFORMACIJA KOJE TREBA UKLJUČITI U PROSPEKT I OSNOVNI PROSPEKT I OGLAŠAVANJU U VEZI SA PROSPEKTOM ("Sl. glasnik RS", br. 89/2011, 14/2013 i 14/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 29. FEBRUARA 2016. GODINE - "JT INTERNATIONAL" A.D. ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016)
 • i>ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRUŠEVCA ZA 2016. GODINU ("Sl. list grada Kruševca", br. 9/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 21. FEBRUARA 2016. GODINE - "Julieta" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016)

SUDSKA PRAKSA:

 • Upravni sud: ŽALBA PROTIV REŠENJA DIREKTORA AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE - Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije: čl. 5 i 15

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: POSTOJANJE PRAVA OBVEZNIKA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ZA NABAVKU PUTNIČKOG AUTOMOBILA KOJI SE KORISTI ISKLJUČIVO ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA U SLUČAJU KADA OBVEZNIK OBAVLJA VIŠE DELATNOSTI - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 28 i 29

VESTI NA DAN 24. FEBRUAR 2016.