Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 23. APRIL 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC LBS - BILANS STANJA DAVAOCA LIZINGA
 • OBRAZAC LDOS - POTRAŽIVANJA PO OSNOVU FINANSIJSKOG LIZINGA PREMA DOSPELOSTI
 • OBRAZAC LSTR-FL - STRUKTURA POTRAŽIVANJA PO OSNOVU FINANSIJSKOG LIZINGA

PROPISI:

 • ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O ODRŽIVOM TURIZMU UZ OKVIRNU KONVENCIJU O ZAŠTITI I ODRŽIVOM RAZVOJU KARPATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O ODRŽIVOM UPRAVLJANJU ŠUMAMA UZ OKVIRNU KONVENCIJU O ZAŠTITI I ODRŽIVOM RAZVOJU KARPATA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 5/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I ČEŠKE REPUBLIKE O RAZMENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 10/2014)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KANADE O PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE GRUZIJE O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE JERMENIJE O EKONOMSKOJ, NAUČNOJ I TEHNIČKOJ SARADNJI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 23. APRILA 2015. GODINE - "Philip Morris Operations" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015)
 • PRAVILNIK O ORGANIZOVANJU, SPROVOĐENJU I NAČINU POLAGANJA VOZAČKOG ISPITA, VOĐENJU I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA O VOZAČKOM ISPITU I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI VOZILO NA KOJEM SE OBAVLJA VOZAČKI ISPIT ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014 i 36/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU, NAČINU VOĐENJA I ROKOVIMA ČUVANJA EVIDENCIJA IZ OBLASTI OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014 i 36/2015)
 • PRAVILNIK O TEORIJSKOJ I PRAKTIČNOJ OBUCI KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014 i 36/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO, ODNOSNO OGRANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI SREDNJA STRUČNA ŠKOLA KOJI VRŠE OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE ("Sl. glasnik RS", br. 93/2013, 116/2013, 108/2014, 127/2014 - ispr. i 36/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: MOGUĆNOST PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA PREISPITIVANJE PRAVNOSNAŽNE PRESUDE - Zakon o parničnom postupku: član 421 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: NEDOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA PREISPITIVANJE SUDSKE ODLUKE - Zakon o lokalnim izborima: član 54
 • Vrhovni kasacioni sud: NEPOSTOJANJE POVREDE OBJEKTIVNOG IDENTITETA IZMEĐU OPTUŽBE I PRESUDE - Krivični zakonik: član 344 stav 2
 • Vrhovni kasacioni sud: NEPOSTOJANJE RAZLOGA ZA OSLOBOĐENJE OD DUŽNOSTI SVEDOČENJA - Zakonik o krivičnom postupku: član 377 stav 5
 • Vrhovni kasacioni sud: POVREDA PRAVA NA RASPRAVLJANJE - Zakon o upravnim sporovima: član 30
 • Vrhovni kasacioni sud: PRECI SUPRUŽNIKA U PRAVOJ LINIJI KRVNOG SRODSTVA KAO ČLANOVI PORODICE - Krivični zakonik: član 112 stav 28
 • Vrhovni kasacioni sud: PREISPITIVANJE PRAVOSNAŽNE ODLUKE UPRAVNOG SUDA - Zakon o upravnim sporovima: član 49
 • Vrhovni kasacioni sud: PROTIVPRAVNO ZAUZIMANJE TUĐEG ZEMLJIŠTA - Krivični zakonik: član 218 stav 1
 • Vrhovni kasacioni sud: SVOJSTVO SLUŽBENOG LICA - Zakonik o krivičnom postupku: član 439 tač. 1) i 2)
 • Vrhovni kasacioni sud: UPLATA DOPRINOSA IZ OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA - Zakon o uređenju sudova: član 29
 • Vrhovni kasacioni sud: USLOVI ZA DONOŠENJE REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA NERASPOREĐENOM DRŽAVNOM SLUŽBENIKU - Zakon o državnim službenicima: član 131
 • Vrhovni kasacioni sud: USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PREISPITIVANJE SUDSKE ODLUKE - Zakon o upravnim sporovima: član 49
 • Vrhovni kasacioni sud: UTICAJ NOVODONETIH ZAKONA NA NADLEŽNOST U ODLUČIVANJU - Zakon o ministarstvima: član 10
 • Vrhovni kasacioni sud: ZAHTEV ZA ODLAGANJE IZVRŠENJA UPRAVNOG AKTA - Zakon o upravnim sporovima: član 49
 • Vrhovni kasacioni sud: ZAKONITOST REŠENJA O PRESTANKU RADNOG ODNOSA - Zakon o policiji: član 167 stav 1 tačka 2)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST ZAKLJUČENJA UGOVORA O FAKTORINGU KOJIM PRIVREDNO DRUŠTVO PRODAJE SVOJE POTRAŽIVANJE PREMA KORISNIKU SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE - Zakon o faktoringu: član 2
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: USLOVI ZA ANGAŽOVANJE LICA PO OSNOVU UGOVORA O STRUČNOM USAVRŠAVANJU U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI - Zakon o radu: član 201 stav 2

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 23. APRIL 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KOMENTAR ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU - "Sl. glasniku RS", br. 36/2015: • Kontekst i razlozi za donošenje •
 • Stručni komentar - NADLEŽNOST ZA REŠAVANJE U UPRAVNOM POSTUPKU
 • Stručni komentar - UTVRĐIVANJE I NAPLATA NAKNADE ZA ODVODNJAVANJE: • Poreska uprava počela sa uručivanjem rešenja o utvrđenoj naknadi za odvodnjavanje za 2013. i 2014. godinu •
 • Pitanje i odgovor - ZAMENA ISPUNJENJA NOVČANE OBAVEZE KOJU ZADRUGA IMA PREMA ZADRUGARIMA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRUŽANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I IZDAVANJE INTERNOG UPUTA
 • Stručni komentar - SASTAV I NAČIN IZBORA ČLANOVA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA: • Autentičnim tumačenjem razrešena dilema oko pojma "nastavnik" u odredbi kojom se predviđa izbor članova iz reda nastavnika koje predlažu stručna društva - član 13. stav 3. tačka 5) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - PRIMENA ODELJKA 9 MSFI ZA MSP KONSOLIDOVANI I ZASEBNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI
 • Stručni komentar - REFAKCIJA PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE, BIOGORIVA I BIOTEČNOSTI, KOJI SE KORISTE ZA TRANSPORTNE SVRHE, ZA PREVOZ TERETA U UNUTRAŠNJEM REČNOM SAOBRAĆAJU, ZA GREJANJE I U INDUSTRIJSKE SVRHE
 • Stručni komentar - VREDNOVANJE NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME U SKLADU SA MSFI ZA MSP: • Amortizacija, obezvređenje, razmena, rashodovanje i otuđenje i obelodanjivanje •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI RADA KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA: • April 2015. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • April 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - EVIDENTIRANJE PREKO FISKALNE KASE PRODAJE NA KONGRESU FARMACEUTSKIH PROIZVODA FIZIČKIM LICIMA OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA KOJE SE BAVI TRGOVINOM NA VELIKO

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - SVRSTAVANJE OLOVA I PROIZVODA OD OLOVA: • Tarifni br. 7801, 7802, 7804, 7806 •
 • Pitanje i odgovor - DIREKTNE INVESTICIJE IZ INOSTRANSTVA U JAVNA AKCIONARSKA DRUŠTVA - NEMOGUĆNOST DA NEREZIDENT KUPLJENE AKCIJE PLATI U DEVIZAMA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO-TRŽIŠTE

 • Stručni komentar - ALTERNATIVNI INVESTICIONI FONDOVI U EVROPSKOJ UNIJI: • AIF su značajan učesnik evropskog finansijskog sistema, upravljaju velikim delom sredstava po nalogu penzionih fondova i drugih investitora, a njihovi plasmani su predmet rigorozne kontrole i monitoringa •
 • Stručni komentar - PREGLED SVETSKIH FINANSIJSKIH TRŽIŠTA U MARTU 2015. GODINE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA: • Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela podnosi se od 15. aprila do 31. maja tekuće godine Upravi za agrarna plaćanja
 • Pitanje i odgovor - PODELA VLASNIŠTVA NAD OSNOVNIM SREDSTVOM IZMEĐU DOO I POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

VESTI NA DAN 23. APRIL 2015.

Prelistavajući dnevne novine: