Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 24. AVGUST 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM MARKIRANJU REZERVOARA PRILIKOM PRIJEMA DERIVATA NAFTE
 • IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM MARKIRANJU ŽELEZNIČKIH CISTERNI I PLOVNIH OBJEKATA

PROPISI:

 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 68/2014 i 32/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JP "STANDARD" JAGODINA NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA ZA IZMENU CENE PREVOZA VODE CISTERNOM PO TURI ZA GRADSKO PODRUČJE ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 13/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JP "STANDARD" JAGODINA NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA ZA POVEĆANJE CENA USLUGA ZA VAŠARSKU PRODAJU ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 13/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA NA TERITORIJI GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 4/2014, 1/2015 i 18/2015)
 • PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI SPORTSKIH UDRUŽENJA, KLUBOVA I ORGANIZACIJA GRADA KRALJEVA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 18/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA KRALJEVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA KOJIM SE OSTVARUJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 18/2015)
 • PRAVILNIK O POMOĆI U KUĆI U GRADU KRALJEVU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 18/2015)
 • ODLUKA O FORMIRANJU, ORGANIZACIJI I OPREMANJU JEDINICA CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE ZA TERITORIJU GRADA ČAČKA ("Sl. list grada Čačka", br. 13/2014 i 11/2015)
 • ODLUKA O GRADSKIM UPRAVAMA ("Sl. list grada Čačka", br. 8/2008, 21/2009 i 11/2015)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM REDU I OPŠTEM UREĐENJU ("Sl. list grada Čačka", br. 11/2015)
 • ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA ("Sl. list grada Čačka", br. 11/2015)
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAŠTITE SPOMENIKA PRIRODE "STABLA ČAČKA" ("Sl. list grada Čačka", br. 11/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU IZNOSA MESEČNE DELIMIČNE NAKNADE TROŠKOVA KOMUNALNIH USLUGA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. list grada Čačka", br. 3/2015 i 11/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Beogradu: NEPOSTOJANJE PRAVA NA ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU NA PARNIČNE TROŠKOVE - Zakon o parničnom postupku: član 333 stav 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: KRITERIJUMI ZA NASTANAK OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU - Zakon o porezima na imovinu: član 10

VESTI NA DAN 24. AVGUST 2015.

Prelistavajući dnevne novine: