Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 06. AVGUST 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PP OAK-PRILOG 3 - PREGLED OBRAČUNATIH PETNAESTODNEVNIH AKONTACIJA AKCIZE ZA PERIOD OD 1. JULA DO 30. SEPTEMBRA
 • OBRAZAC PP OAK-PRILOG 4 - PREGLED OBRAČUNATIH PETNAESTODNEVNIH AKONTACIJA AKCIZE ZA PERIOD OD 1. OKTOBRA DO 31. DECEMBRA
 • OBRAZAC PP TOA - PORESKA PRIJAVA O TROMESEČNOM OBRAČUNU AKCIZE
 • ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon)
 • ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)
 • ZAKON O JAVNOM DUGU ("Sl. glasnik RS", br. 61/2005, 107/2009, 78/2011 i 68/2015)
 • ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • ZAKON O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I FIZIČKIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • ZAKON O OTKLANJANJU POSLEDICA POPLAVA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2014, 64/2015 i 68/2015 - dr. zakon)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE O OBOSTRANOM OSNIVANJU KULTURNIH CENTARA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 14/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA PROJEKAT KLINIČKI CENTRI/A ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O IZMENAMA I DOPUNAMA FINANSIJSKOG UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE ZA PROJEKAT KLINIČKI CENTRI/B ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)
 • ZAKON O PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • ZAKON O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • ZAKON O REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012 i 68/2015)
 • ZAKON O UDŽBENICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA SPOLJNE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE O SARADNJI NA PRIPREMI PROJEKTA UPRAVLJANJA VODAMA NA SLIVU REKE DRINE U OKVIRU PROGRAMA ZA ZAPADNI BALKAN ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I SAVEZNOG MINISTARSTVA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO, ŽIVOTNU SREDINU I VODOPRIVREDU REPUBLIKE AUSTRIJE O SARADNJI U OBLASTI STOČARSTVA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU IZMEĐU UPRAVE CARINA MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE SRBIJE I CARINSKOG DIREKTORATA SAVEZNOG MINISTARSTVA FINANSIJA REPUBLIKE AUSTRIJE O SARADNJI CARINSKIH SLUŽBI NA AERODROMIMA "NIKOLA TESLA", BEOGRAD I "BEČKI MEĐUNARODNI AERODROM", BEČ U OBLASTI BORBE PROTIV PREVARA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)
 • PROTOKOL IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE REPUBLIKE SRBIJE I GENERALNE UPRAVE ZA KONTROLU KVALITETA, INSPEKCIJU I KARANTIN NARODNE REPUBLIKE KINE O KARANTINU I ZDRAVSTVENIM ZAHTEVIMA KOJI SE ODNOSE NA ZAMRZNUTO JAGNJEĆE MESO ZA IZVOZ IZ REPUBLIKE SRBIJE U NARODNU REPUBLIKU KINU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 16/2015)
 • SPORAZUM IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I REPUBLIKE SRBIJE O UČEŠĆU REPUBLIKE SRBIJE U PROGRAMU UNIJE "FISKALIS 2020" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 12/2015)
 • SUDSKA PRAKSA:

  • Apelacioni sud u Beogradu: ZAJEDNIČKO DELOVANJE PRIPADNIKA ORGANIZOVANE KRIMINALNE GRUPE - Krivični zakonik: član 112 stav 22

  SLUŽBENA MIŠLJENJA:

  • Ministarstvo finansija: NAČIN EVIDENTIRANJA U POSLOVNIM KNJIGAMA DEVIZNIH SREDSTAVA KOJA SE VODE NA RAČUNU CENTRALNOG REGISTRA DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI KOD NARODNE BANKE SRBIJE I KOJA PRIPADAJU NJEGOVIM ČLANOVIMA - Zakon o računovodstvu: član 2

  VESTI NA DAN 06. AVGUST 2015.

  Prelistavajući dnevne novine: