Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 07. MAJ 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • MIŠLJENJE KOLEGIJUMA JAVNOG TUŽILAŠTVA O RADU ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA IZ ISTOG TUŽILAŠTVA
 • MIŠLJENJE KOLEGIJUMA NEPOSREDNO VIŠEG JAVNOG TUŽILAŠTVA O RADU JAVNOG TUŽIOCA
 • ODLUKA O VREDNOVANJU RADA ZAMENIKA JAVNOG TUŽIOCA

PROPISI:

 • ODLUKA O INFORMATORU O IZDAVAOCU - od 12. marta 2015. godine -
 • TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADAMA U POSTUPKU POSREDOVANJA TABELARNI PRIKAZ NAGRADA POSREDNIKA - koja važi od 25. aprila 2015. godine -
 • UPUTSTVO O POSTUPKU I NAČINU DOSTAVLJANJA DOKUMENTACIJE BEOGRADSKOJ BERZI A.D. BEOGRAD I POSTUPKU KOMUNIKACIJE SA BEOGRADSKOM BERZOM A.D. BEOGRAD U VEZI UKLJUČIVANJA I ORGANIZOVANJA TRGOVANJA HARTIJAMA OD VREDNOSTI NA BERZI - od 6. aprila 2015. godine -
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENA RADOVA NA ODRŽAVANJU OBJEKATA PUTNE PRIVREDE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 14/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA NA DELU BULEVARA MIHAJLA PUPINA, OD ULICE IGNJATA PAVLASA DO PIONIRSKE ULICE U NOVOM SADU ("Sl. list grada Novog Sada", br. 17/2015)
 • PROGRAM MERA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE ZA PODRUČJE GRADA KRAGUJEVCA U 2015. GODINI ("Sl. list grada Kragujevca", br. 3/2015 i 15/2015)
 • REŠENJE O USKLAĐIVANJU EKONOMSKI NAJNIŽE CENE TAKSI PREVOZA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 12/2015)
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 6/2015)
 • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 15/2012 i 6/2015)
 • ODLUKA O UREĐIVANJU MEĐUSOBNIH ODNOSA NADLEŽNIH SLUŽBI U POSTUPKU PRIMENE ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 6/2015)
 • REŠENJE O PRIZNAVANJU PRAVA NA BESPLATAN PREVOZ NA TERITORIJI GRADA JAGODINE ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I LICIMA STARIJIM OD 65 GODINA ("Sl. glasnik grada Jagodina", br. 6/2015)
 • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA KRALJEVA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Kraljeva", br. 11/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA SAVETA ZA KOORDINACIJU POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. list grada Kraljeva", br. 18/2014 i 11/2015)
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA SOMBORA ZA 2014. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 2/2015)
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ("Sl. list Grada Sombora", br. 2/2015)
 • ODLUKA O FORMIRANJU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE ZA TERITORIJU GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 2/2015)
 • ODLUKA O GLAVNOM URBANISTI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 2/2015)
 • ODLUKA O UREĐENJU GRADA ("Sl. list Grada Sombora", br. 17/2014 i 2/2015 - ispr.)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list Grada Sombora", br. 2/2015)
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA SOMBORA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 2/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Ustavni sud: NEUSTAVNOST ODREDBE OPŠTEG AKTA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE KOJOM JE PREDVIĐENA PRIMENA ODLUKE PRE NJENOG STUPANJA NA SNAGU - Ustav Republike Srbije: član 197 st. 1 i 2
 • Ustavni sud: NEZAKONITOST ODREDABA OPŠTEG AKTA KOJIMA SE KAO USLOV ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MESTA PROPISUJE SAMO STEPEN STRUČNE SPREME - Zakon o radu: član 2 stav 2 i član 24 stav 2
 • Ustavni sud: ODSTUPANJE OD USTAVOM UTVRĐENOG NAČELA JEDINSTVA PRAVNOG PORETKA I JEDNAKOG TRETMANA SVIH PRED USTAVOM I ZAKONOM, KAO I PRAVA NA PRAVIČNU NAKNADU ZA RAD - Zakon o državnom premeru i katastru: čl. 10a, 10b i 10v
 • Privredni apelacioni sud: OBRAZLOŽENJE KAO OBAVEZNI DEO REŠENJA O PREKIDU POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: čl. 226 i 365
 • Upravni sud: PRAVILNOST I ZAKONITOST PORESKOG UPRAVNOG AKTA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 151

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE KOJI SE KORISTE U TRANSPORTNE SVRHE - Zakon o akcizama: član 39a
 • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE OSNOVICE ZA OBRAČUN AKCIZE NA DERIVATE NAFTE - Zakon o akcizama: član 8
 • Uprava carina: UPOZORENJE I PREPORUKA ZA POSTUPANJE PRILIKOM KONTROLE PUTNIKA I ROBE NA GRANIČNIM PRELAZIMA - Carinski zakon: član 22

VESTI NA DAN 07. MAJ 2015.

Prelistavajući dnevne novine: