Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 02. SEPTEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PRILOG BROJ 2 - SPORTSKI STRUČNJACI
 • OBRAZAC PRILOG BROJ 3 - SPISAK TAKMIČARA
 • OBRAZAC PRILOG BROJ 4 - REPREZENTATIVCI SRBIJE

PROPISI:

 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA ELEKTROTEHNIKA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA LIČNE USLUGE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015)
 • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME I NASTAVNIH SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA STRUČNE PREDMETE ZA OBRAZOVNE PROFILE U TROGODIŠNJEM I ČETVOROGODIŠNJEM TRAJANJU U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU TRANSPORTA OPASNOG TERETA KROZ ZAŠTIĆENE ZONE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • PRAVILNIK O POSLOVNOM PROSTORU ZA OBAVLJANJE DETEKTIVSKE DELATNOSTI I FIZIČKO-TEHNIČKIM MERAMA ZA ČUVANJE ZBIRKI PODATAKA I DRUGIH EVIDENCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM I UMETNIČKIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA KULTURA, UMETNOST I JAVNO INFORMISANJE ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA MAŠINSTVO I OBRADA METALA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA SAOBRAĆAJ ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA ŠUMARSTVO I OBRADA DRVETA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 16/2015)
 • PRAVILNIK O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU ("Sl. glasnik RS", br. 41/2014, 37/2015, 46/2015 i 75/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA AVIO-PREVOZNIKU KOME JE UVERENJE O OSPOSOBLJENOSTI IZDAO NADLEŽNI ORGAN DRUGE DRŽAVE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • PRAVILNIK O VISINI TAKSI ZA DAVANJE STRUČNE OCENE KVALITETA RUKOPISA UDŽBENIČKIH KOMPLETA, UDŽBENIKA, DRUGIH NASTAVNIH SREDSTAVA, NASTAVNIH POMAGALA, DIDAKTIČKIH SREDSTAVA I NASTAVNOG SREDSTVA ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJETETSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2010, 27/2011, 50/2012, 21/2015 i 75/2015)
 • UREDBA O STRATEŠKOM PARTNERSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 129/2014 i 75/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH VODNIH OBJEKATA ZA UREĐENJE VODOTOKA, VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA, EROZIJE I BUJICA I VODNIH OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 86/2014, 103/2014, 69/2015 i 75/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA POMOĆI REGISTROVANOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU I PORODIČNOM POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU ZA OBNOVU STOČNOG FONDA NA POPLAVLJENOM PODRUČJU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA FINANSIRANJA AKTIVNOSTI I MERA UNAPREĐENJA EFIKASNOG KORIŠĆENJA ENERGIJE U 2015. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA OD STRANE OBVEZNIKA PDV KOJI SPROVODI AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA MINERALNIH RESURSA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 28

VESTI NA DAN 02. SEPTEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: