Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 17. AVGUST 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • AK-NO/RE OSIGURANJE/REOSIGURANJE - ADEKVATNOST KAPITALA ZA NEŽIVOTNA OSIGURANJA/REOSIGURANJE
 • ZMS-ŽO OSIGURANJE - ZAHTEVANA MARGINA SOLVENTNOSTI ZA ŽIVOTNA OSIGURANJA

PROPISI:

 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL ELEKTROTEHNIČAR TELEKOMUNIKACIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 9/2007, 5/2011, 10/2014 - dr. pravilnici i 8/2015 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU OGLEDA ZA OBRAZOVNI PROFIL ELEKTROTEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU NA VOZILIMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 13/2004, 12/2005, 8/2006, 3/2007, 5/2011 - dr. pravilnici, 7/2012 - dr. pravilnik, 2/2013, 10/2014 - dr. pravilnici i 8/2015 - dr. pravilnik)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA GEOLOGIJA, RUDARSTVO I METALURGIJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2015)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2015)
 • PRAVILNIK O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA TEKSTILSTVO I KOŽARSTVO ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2015)
 • PRAVILNIK O VRSTI STRUČNE SPREME NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014, 5/2015 - dr. pravilnici i 8/2015 - dr. pravilnici)
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE ZA PERIOD OD 2015. DO 2017. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU PREDLOGA GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 61/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 61/2015)
 • ODLUKA O DRUŠTVENOJ BRIZI O DECI ("Sl. list grada Kruševca", br. 7/2010 i 1/2015)
 • ODLUKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kruševca", br. 10/2012 - prečišćen tekst, 11/2013, 7/2014 i 1/2015 - dr. odluka)
 • ODLUKA O OTUĐENJU I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "VODOVOD KRUŠEVAC" O POVEĆANJU CENE ZA ISPORUČENU PIJAĆU VODU I CENE USLUGA ODVOĐENJA OTPADNIH VODA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKIRALIŠTA NA KOJIMA SE PLAĆA NAKNADA ZA PARKIRANJE MOTORNIH VOZILA ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2012 - prečišćen tekst, 2/2013, 8/2013, 3/2014, 4/2014, 6/2014 i 1/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE ZAKUPNINE ZA KORIŠĆENJE POSLOVNOG PROSTORA ("Sl. list grada Kruševca", br. 8/2012, 10/2013 i 1/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Apelacioni sud u Beogradu: GUBITAK PRAVA NA KORIŠĆENJE STANA - Zakon o stambenim odnosima: član 19 st. 2 i 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: SRAZMERA ULAGANJA IZ ČLANA 50a ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA UTVRĐUJE SE ZA SVAKI PORESKI PERIOD U VREMENU TRAJANJA PORESKOG OSLOBOĐENJA, I TO U PRVOM PORESKOM PERIODU U KOJEM JE IMOVINA TAKO STEČENA U OBRASCU SI, A POČEV OD NAREDNOG PORESKOG PERIODA U OBRASCU SU - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 50e

VESTI NA DAN 17. AVGUST 2015.

Prelistavajući dnevne novine: