Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 02. JUN 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC HOV-DP - IZVEŠTAJ O NEREZIDENTIMA - IMAOCIMA HARTIJA OD VREDNOSTI ČIJI SU IZDAVAOCI REZIDENTI, A KOJE TI NEREZIDENTI DRŽE NA RAČUNIMA HARTIJA OD VREDNOSTI REZIDENTNIH INVESTICIONIH DRUŠTAVA, ODNOSNO BANAKA, ČLANOVA CRHOV
 • OBRAZAC HOV- DAP - IZVEŠTAJ O REZIDENTIMA I NEREZIDENTIMA - IMAOCIMA HARTIJA OD VREDNOSTI KOJE SE VODE NA KASTODI, ODNOSNO ZBIRNIM RAČUNIMA REZIDENTNIH INVESTICIONIH DRUŠTVA, ODNOSNO BANAKA, ČLANOVA CRHOV, KOJI TE RAČUNE VODE U SVOJE IME A ZA RAČUN SVOJIH KLIJENATA, IMALAC HARTIJA OD VREDNOSTI
 • OBRAZAC KNMS 1 - KVARTALNI OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE OSTALIH MINERALNIH SIROVINA

PROPISI:

 • NAREDBA O VREMENU OTVORENOSTI AERODROMA ZA ODVIJANJE JAVNOG AVIO-PREVOZA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2015 i 47/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE "SOMBOR-GAS" D.O.O. SOMBOR ("Sl. glasnik RS", br. 47/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "SRBIJAGAS" NOVI SAD ("Sl. glasnik RS", br. 47/2015)
 • ODLUKA O CENI PRIRODNOG GASA ZA JAVNO SNABDEVANJE JP "VRBAS-GAS" VRBAS ("Sl. glasnik RS", br. 47/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU SUBJEKATA PRIVATIZACIJE OD STRATEŠKOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2015)
 • POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ GRAD BEOGRAD ("Sl. glasnik RS", br. 47/2015)
 • PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2015)
 • PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2015)
 • PRAVILNIK O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU ZA GIMNAZIJU ("Sl. glasnik SRS - Prosvetni glasnik", br. 5/90 i "Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 11/2004, 18/2004, 24/2004, 3/2005, 11/2005, 2/2006, 6/2006, 12/2006, 17/2006, 1/2008, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 7/2011, 4/2013, 14/2013, 17/2013, 18/2013, 5/2014 i 4/2015)
 • SPORAZUM O JEDINSTVENOJ TARIFI NAKNADA ZA EMITOVANJE FONOGRAMA I NA NJIMA ZABELEŽENIH INTERPRETACIJA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2014 i 47/2015 - Aneks)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA MONITORINGA STATUSA VODA ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 46/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: OBAVEZA ODBIJANJA OPTUŽBE USLED NASTUPANJA APSOLUTNE ZASTARELOSTI KRIVIČNOG GONJENJA - Krivični zakonik: član 104 stav 6

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: POREZ NA IMOVINU NE PLAĆA SE NA NEPOKRETNOSTI KOJE SU OD NADLEŽNOG ORGANA PROGLAŠENE KULTURNIM ILI ISTORIJSKIM SPOMENICIMA - NA NEPOKRETNOSTI U CELINI, ODNOSNO NA POSEBNE DELOVE, KOJI SLUŽE ZA OVE NAMENE - Zakon o porezima na imovinu: član 12

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 02. JUN 2015.

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - USLOVI ZA OBAVLJANJE PSIHOLOŠKE DELATNOSTI
 • Pitanje i odgovor - REGISTRACIJA OBUSTAVE POSTUPKA LIKVIDACIJE
 • Pitanje i odgovor - ROK ZA ZAMENU LIČNIH DOKUMENATA ZBOG PROMENE PREZIMENA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS

 • Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA ZAKONA O PRIVATIZACIJI - "Sl. glasnik RS", br. 46/2015: • Protiv subjekata privatizacije koji su aktom Vlade određeni za subjekte privatizacije od strateškog značaja i subjekata privatizacije čije se sedište nalazi ili pretežna delatnost obavlja na teritoriji APKM, ili imovina nalazi i na teritoriji APKM, postupak prinudnog izvršenja i prinudne naplate ne može se nastaviti, odnosno pokrenuti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona •

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - CENE USLUGA PORODIČNOG SMEŠTAJA OD 1.6.2015. GODINE: • Prema Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 338-00-00007/2015-09 od 28.5.2015. godine •
 • Stručni komentar - IZMENJEN OBRAZAC DIPLOME ZA IZUZETAN USPEH UČENIKA I OBRASCI POJEDINIH JAVNIH ISPRAVA KOJE IZDAJE SREDNJA ŠKOLA - "Sl. glasnik RS", br. 43/2015: • Izmenjeni i dopunjeni obrasci iz Pravilnika o diplomama za izuzetan uspeh učenika u srednjim školama i Pravilnika o javnim ispravama koje izdaje srednja škola izdavaće se od školske 2015/2016. godine •
 • Pitanje i odgovor - ZAVRŠETAK OSNOVNOG OBRAZOVANJA UČENIKA KOJI IMA VIŠE OD DVE NEDOVOLJNE OCENE

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Jun / Jul 2015. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZIMA NA IMOVINU KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Maj 2015. godine •
 • Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O RAČUNOVODSTVU I O REVIZIJI KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Maj II 2015. godine •
 • Pitanje i odgovor - PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NABAVKE GORIVA ZA KORIŠĆENJE TERETNOG VOZILA (KAMIONA), U SLUČAJU KADA U RAČUNU NISU NAVEDENE REGISTARSKE OZNAKE TERETNOG VOZILA U KOJE SE GORIVO TOČI
 • Pitanje i odgovor - STRANI DRŽAVLJANI I LICA BEZ DRŽAVLJANSTVA STIČU SVOJSTVO OBAVEZNO OSIGURANOG LICA U REPUBLICI SRBIJI, UKOLIKO MEĐUNARODNIM UGOVOROM NIJE IZRIČITO ODREĐENO DA SU OVA LICA OSIGURANA PO PROPISIMA DRŽAVE ČIJI SU DRŽAVLJANI

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR

 • Stručni komentar - USLOVI I NAČIN OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA INSPEKTOR

 • Stručni komentar - OVLAŠĆENJE KOMUNALNOG INSPEKTORA DA ODUZME ROBU PRIMENOM ZAKONA O TRGOVINI
 • Pitanje i odgovor - POSTAVLJANJE VIDEO NADZORA U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU

VESTI NA DAN 02. JUN 2015.

Prelistavajući dnevne novine: