Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 16. NOVEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PO 1.1 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA HIDROELEKTRANE
 • OBRAZAC PO 1.2 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA TERMOELEKTRANE

PROPISI:

 • ODLUKA O MREŽI OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 53/2015)
 • REŠENJE O IZMENI TRASE I NAZIVA LINIJE JAVNOG GRADSKOG PREVOZA PUTNIKA BROJ 17 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 53/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA U DELU ULICE ANTONA ČEHOVA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 49/2015 i 53/2015)
 • REŠENJE O PROGRAMU OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2015, 39/2015, 53/2015 - ispr., 50/2015 i 53/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU RASPODELE I OBRAČUNU TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLOTNU ENERGIJU ("Sl. list grada Niša", br. 86/2015)
 • PROGRAM ISPITIVANJA MASENE AKTIVNOSTI RADIONUKLIDA U ZEMLJIŠTU I U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2015/2016. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 86/2015)
 • PROGRAM ISPITIVANJA ZAGAĐENOSTI ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2015/2016. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 86/2015)
 • PROGRAM PRAĆENJA NIVOA KOMUNALNE BUKE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2015/2016. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 86/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE USLUGE "TRŽNICA" NIŠ O UTVRĐIVANJU PIJAČNE NAKNADE NA PIJACAMA NA TERITORIJI GRADA NIŠA, SA ODLUKOM ("Sl. list grada Niša", br. 86/2015)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP "GRADSKA TOPLANA" NIŠ O ODREĐIVANJU JEDINIČNE NAKNADE ZA ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA, SA ODLUKOM ("Sl. list grada Niša", br. 86/2015)
 • REŠENJE O USVAJANJU PREDLOGA ENERGETSKOG SUBJEKTA JKP "GRADSKA TOPLANA" NIŠ, SA ODLUKOM - UTVRĐIVANJE VREDNOSTI SREDNJE SPECIFIČNE GODIŠNJE POTROŠNJE TOPLOTNE ENERGIJE ZA KUPCE U OBJEKTIMA KOLEKTIVNOG STANOVANJA ("Sl. list grada Niša", br. 86/2015)
 • ODLUKA O JAVNOM ZADUŽENJU GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 39/2015)
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA GRADA SOMBORA ZA 2015. GODINU (STATUT GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 2/2008 i 6/2013))
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM ("Sl. list Grada Sombora", br. 9/2015)
 • REŠENJE O USLOVIMA I NAČINU USTUPANJA DELOVA ZGRADE RADI POSTAVLJANJA ANTENA, OPREMA I UREĐAJA ("Sl. list grada Subotice", br. 37/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU U GRADU SUBOTICI ("Sl. list grada Subotice", br. 37/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Viši sud u Beogradu: ODLUČIVANJE O BRISOVNOJ TUŽBI - Zakon o državnom premeru i katastru: član 199

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: UMANJENJE VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI KOJA ČINI OSNOVICU POREZA NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE - AKO JE NAKON IZGRADNJE REKONSTRUISANA, ADAPTIRANA ILI DOGRAĐENA - Zakon o porezima na imovinu: član 5

VESTI NA DAN 16. NOVEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: