Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 22. JUN 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC 1. - UGOVOR O POSREDOVANJU U POSTUPKU PRVE PRODAJE BESPLATNIH AKCIJA GRAĐANA I VOĐENJU VLASNIČKOG RAČUNA BESPLATNIH AKCIJA
 • OBRAZAC 6. - UGOVOR O POSREDOVANJU U POSTUPKU DEPONOVANJA BESPLATNIH AKCIJA

PROPISI:

 • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. list Grada Sombora", br. 1/2015 i 4/2015)
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU ("Sl. list Grada Sombora", br. 3/2013, 2/2014, 11/2014, 1/2015 i 4/2015)
 • ODLUKA O OPŠTINSKIM PUTEVIMA I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 9/2010, 9/2011 i 4/2015)
 • ODLUKA O PIJACAMA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 4/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA IZDAVANJE LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE KIOSKA I MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 10/2013 i 4/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU NAZIVA ULICE U SOMBORU ("Sl. list Grada Sombora", br. 4/2015)
 • PRAVILNIK O NORMATIVIMA I STANDARDIMA RADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE I KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE CENE USLUGA KOJE PRUŽA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD SOMBOR ("Sl. list Grada Sombora", br. 4/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 4/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU NAKNADE ZA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA BEZ PRAVNOG OSNOVA U JAVNOJ SVOJINI GRADA SOMBORA ZA PROIZVODNU 2014/2015. GODINU ("Sl. list Grada Sombora", br. 4/2015)
 • STATUT GRADA SOMBORA ("Sl. list Grada Sombora", br. 2/2008, 6/2013 i 4/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZAKONSKI ROK ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU - Zakon o prekršajima: član 234 stav 1 tačka 15)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: OBAVEZA PLAĆANJA REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE ZA ZAHTEV PORESKOG OBVEZNIKA ZA ODLAGANJE PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 73

VESTI NA DAN 22. JUN 2015.

Prelistavajući dnevne novine: