Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 17. FEBRUAR 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • LISTA SNABDEVANJA VAZDUHOPLOVA NA MEĐUNARODNIM LINIJAMA
 • OBRAČUNSKI LIST

PROPISI:

 • ODLUKA O BROJU SUDIJA U SUDOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2015, 6/2016 i 11/2016)
 • ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA KOJE NARODNA BANKA SRBIJE PRIMENJUJE U POSTUPKU SPROVOĐENJA MONETARNE POLITIKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011, 98/2012, 125/2014, 42/2015, 61/2015, 86/2015, 93/2015 i 11/2016)
 • PRAVILNIK O CENAMA ZDRAVSTVENIH USLUGA NA SEKUNDARNOM I TERCIJARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2014, 17/2015, 1/2016 i 11/2016)
 • PRAVILNIK O DODELI PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ZA ČIJU JE REGISTRACIJU NADLEŽNA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2009, 70/2010, 6/2012 i 11/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015 i 11/2016)
 • PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽINI PRIJAVE ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV, POSTUPKU EVIDENTIRANJA I BRISANJA IZ EVIDENCIJE I O OBLIKU I SADRŽINI PORESKE PRIJAVE PDV ("Sl. glasnik RS", br. 123/2012, 115/2013, 66/2014, 86/2015 i 11/2016)
 • POKRAJINSKA UREDBA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2015. GODINU ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRAMA UDRUŽENJA GRAĐANA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJI SU OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA SA PODRAČUNA, ODNOSNO DRUGIH RAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2016)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I TEKUĆEG ODRŽAVANJA DOMA ZDRAVLJA "NOVI SAD" NOVI SAD ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2016)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NOVI SAD ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2016)
 • PROGRAM KONTROLE I SMANJENJA POPULACIJE NAPUŠTENIH PASA I MAČAKA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 6/2014 i 7/2016)
 • PROGRAM ODRŽAVANJA JAVNOG OSVETLJENJA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2016)
 • REŠENJE O PROGRAMU OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU BROJA UČENIKA I STUDENATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA POMOĆ U ŠKOLOVANJU I NOMINALNI IZNOS POMOĆI ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU IZNOSA RODITELJSKOG DODATKA ZA PRVO DETE, NOVOGODIŠNJE NOVČANE POMOĆI, NOVOGODIŠNJEG POKLONA I NOVČANE POMOĆI ZA TROJKE, ZA 2016. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU RASPOREDA I VREMENA KORIŠĆENJA NEPOKRETNOSTI ŠKOLSKIH OBJEKATA - SALA ZA FIZIČKO VASPITANJE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA BEZ NAKNADE, ZA FIZIČKO VEŽBANJE DECE ŠKOLSKOG UZRASTA OD 7 DO 15 GODINA ZA PERIOD OD 18. JANUARA DO 23. DECEMBRA 2016. GODINE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2016)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBJEDINJENE NAPLATE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 1/2014, 2/2015 i 7/2016)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA VRANJA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2015)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA NADZORNIH ODBORA JAVNIH PREDUZEĆA I UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ GRAD VRANJE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA OBJEKTE U POSTUPKU LEGALIZACIJE I ZAKUPNINE ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 6/2015, 9/2015 i 23/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU CENA USLUGE U OKVIRU TAKSI TARIFE PO KOJOJ SE TAKSI PREVOZ MORA OBAVLJATI NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 23/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I NAČINU SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM ("Sl. list Grada Loznice", br. 2/2013 i 12/2015)
 • TARIFNI SISTEM ZA OBRAČUN TOPLOTNE ENERGIJE ZA TARIFNE KUPCE ("Sl. list Grada Loznice", br. 2/2013 i 12/2015)
 • ODLUKA O USLOVIMA I VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ULICA, OPŠTINSKIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ("Sl. glasnik grada Požarevca", br. 1/2015 i 13/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: NAKNADA ŠTETE PROUZROKOVANE DONOŠENJEM POJEDINAČNOG AKTA KOJI NEMA SVOJSTVO KONAČNOSTI ILI PRAVNOSNAŽNOSTI - Zakon o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu njegovih odluka: čl. 57 i 58

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: POSTOJANJE PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE KOD REGISTRACIJE PUTNIČKOG VOZILA ČIJI JE VLASNIK OSOBA SA INVALIDITETOM - Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara: član 5

VESTI NA DAN 17. FEBRUAR 2016.