Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 30. NOVEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PO 5.2 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE ZATVORENIM DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM - PODACI O MESTIMA PREUZIMANJA/ISPORUKE
 • OBRAZAC PO 5.3 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE ZATVORENIM DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM - TRANSFORMATORSKE STANICE
 • IZMENE I DOPUNE TEHNIČKIH PROPISA KOJI SU SASTAVNI DEO EVROPSKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU OPASNE ROBE, ANEKSI A I B "ADR 2015" ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 22/2015)

PROPISI:

 • ZAKON O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 121/2012, 18/2015 i 96/2015 - dr. zakon)
 • ZAKON O MINISTARSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 44/2014, 14/2015, 54/2015 i 96/2015 - dr. zakon)
 • ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - odluka US i 96/2015)
 • ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US, 55/2014 i 96/2015 - dr. zakon)
 • ZAKON O TRGOVAČKOM BRODARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE KAZAHSTAN O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK I NA IMOVINU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE SLOVENIJE O PRAVNOJ POMOĆI U GRAĐANSKIM I KRIVIČNIM STVARIMA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 9/2011)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KRALJEVINE NORVEŠKE O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPREČAVANJU PORESKE EVAZIJE U DONOSU NA POREZE I DOHODAK ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE IZGRADNJI MEĐUDRŽAVNOG MOSTA PREKO REKE DRINE SA PRATEĆIM PUTNIM OBJEKTIMA NA LOKACIJI LJUBOVIJA-BRATUNAC ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
 • ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA O IZMENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU IZMEĐU SAVEZNE VLADE SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I ŠVAJCARSKOG FEDERALNOG SAVETA ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
 • UREDBU O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U MINISTARSTVU ODBRANE I VOJSCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
 • SUDSKI POSLOVNIK ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009, 70/2011, 19/2012, 89/2013 i 96/2015)
 • SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE PORTUGALA U OBLASTI OBRAZOVANJA, NAUKE, TEHNOLOGIJE, KULTURE, SPORTA I OMLADINE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
 • PROTOKOL O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I SAVETA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE NA OČUVANJU MOSTA MEHMED PAŠE SOKOLOVIĆA U VIŠEGRADU ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLOVA ZA USAGLAŠENU DODELU I UPOTREBU MODE S UPITNIH KODOVA ZA JEDINSTVENO EVROPSKO NEBO ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
 • PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA TRAGANJA ZA VAZDUHOPLOVOM I SPASAVANJA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU U OBLASTI OMLADINE IZMEĐU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE AGENCIJE ZA MLADE (RUSKA FEDERACIJA) ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
 • MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE I SAUDIJSKOG VISOKOG SAVETA ZA TURIZAM I NACIONALNU BAŠTINU KRALJEVINE SAUDIJSKE ARABIJE ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)
 • MEMORANDUM IZMEĐU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I FEDERALNE SLUŽBE RUSKE FEDERACIJE ZA KONTROLU PROMETA NARKOTIKA O SARADNJI U BORBI PROTIV NOVIH PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 21/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZASNIVANJE PRESUDE NA NEDOZVOLJENOM DOKAZU I ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI - Zakonik o krivičnom postupku: član 485 stav 4

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja: MOGUĆNOST ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA NA ODREĐENIM POSLOVIMA NA ODREĐENO VREME DO OKONČANJA POSTUPKA KONKURSA U VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI - Zakon o radu: član 37

VESTI NA DAN 30. NOVEMBAR 2015.