Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 01. DECEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC PO 5.4 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA DISTRIBUCIJU ELEKTRIČNE ENERGIJE I UPRAVLJANJE ZATVORENIM DISTRIBUTIVNIM SISTEMOM - DUŽINA ELEKTROENERGETSKIH VODOVA
 • OBRAZAC PO 6 - ZAHTEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA TRANSPORT I UPRAVLJANJE TRANSPORTNIM SISTEMOM ZA PRIRODNI GAS

PROPISI:

 • UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENJE NEMETALIČNIH SIROVINA ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA MINERALNIH I DRUGIH GEOLOŠKIH RESURSA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • UREDBA O NAČINU PLAĆANJA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE MINERALNIH SIROVINA I GEOTERMALNIH RESURSA ZA 2016. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • UREDBA O MONITORINGU KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014 - ispr., 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015, 63/2015 i 97/2015)
 • PRAVILNIK O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013 - ispr., 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015, 63/2015 i 97/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽINI DEKLARACIJE I UPUTSTVA ZA PRIMENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA, KAO I SPECIFIČNIM ZAHTEVIMA I OZNAKAMA RIZIKA I UPOZORENJA ZA ČOVEKA I ŽIVOTNU SREDINU I NAČINU RUKOVANJA ISPRAŽNJENOM AMBALAŽOM OD SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 21/2012, 89/2014 i 97/2015)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O PRUŽANJU USLUGA TRAGANJA ZA VAZDUHOPLOVOM I SPASAVANJA LICA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015)
 • PRAVILNIK O POSTUPKU BEZBEDNOSNE PROVERE I SADRŽINI UPITNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O OPŠTIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2010, 58/2010, 2/2011, 13/2011, 65/2011, 93/2013 i 97/2015)
 • PRAVILNIK O OBRASCU SLUŽBENE LEGITIMACIJE ČUVARA ZAŠTIĆENOG PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 117/2014 i 97/2015)
 • PRAVILNIK O OBRAČUNU, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE REDOVNOG DOPRINOSA ČLANOVA FONDA ZA ZAŠTITU INVESTITORA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA POLAZNIKE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2007, 21/2009, 48/2010, 8/2011 i 97/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA VREDNOVANJA I POSTUPKU KATEGORIZACIJE ZAŠTIĆENIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U OKTOBRU 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPISKA NARUČILACA IZ ČLANA 2. STAV 1. TAČKA 1) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU KUĆE NOVAKOVIĆA U KRALJEVU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 4. DECEMBRA 2015. GODINE - "Philip Morris Operations" a.d./2 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 4. DECEMBRA 2015. GODINE - "Philip Morris Operations" a.d./1 ("Sl. glasnik RS", br. 97/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZAŠTITA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU I NADLEŽNOST USTAVNOG SUDA - Zakon o Ustavnom sudu: član 45 stav 1 tačka 9)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV ZA IZGRADNJU SISTEMA VODOSNABDEVANJA NA TERITORIJI APKM - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 61

VESTI NA DAN 01. DECEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: