Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 26. OKTOBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • OBRAZAC 6A - BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJE AM, A1, A2, A
 • OBRAZAC 6B - BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA KATEGORIJU B

PROPISI:

 • ODLUKA O NAJVIŠIM CENAMA LEKOVA ZA UPOTREBU U HUMANOJ MEDICINI, A ČIJI JE REŽIM IZDAVANJA NA RECEPT ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)
 • AKCIONI PLAN RAZVOJA TURISTIČKOG PROIZVODA EKO-ETNO TURIZMA GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 49/2015)
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SUBVENCIJE POSLODAVCIMA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 35/2015, 43/2015 i 49/2015)
 • PROGRAM INVESTICIONIH AKTIVNOSTI I TEKUĆEG ODRŽAVANJA ZAVODA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA NOVI SAD ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 9/2015 i 49/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ULICI ANTONA ČEHOVA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 49/2015)
 • REŠENJE O IZMENI REŽIMA SAOBRAĆAJA U ULICI GROZDE GAJŠIN U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 49/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU KOORDINATORA, ZAMENIKA KOORDINATORA I ČLANOVA TIMA ZA SPROVOĐENJE REGIONALNOG PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA IZBEGLICA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 49/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU AKTA KOJIM SE UTVRĐUJE MAKSIMALAN BROJ ZAPOSLENIH ZA SVAKI ORGANIZACIONI OBLIK U SISTEMU GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 49/2015)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KORISNIKA POMOĆI NAMENJENE EKONOMSKOM OSNAŽIVANJU PORODICA IZBEGLICA, KROZ DOHODOVNE AKTIVNOSTI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 49/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDNOG PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI BRANKA BAJIĆA KOD K. BR. 72 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 49/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDNOG PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI ILIJE OGNJANOVIĆA U DVORIŠNOM DELU KOD K. BR. 12 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 49/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDNOG PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNOM PARKIRALIŠTU U ULICI JANKA ČMELIKA KOD K. BR. 29 U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 49/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU OPŠTEG PARKIRALIŠTA U DELU ULICE ANTONA ČEHOVA U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 49/2015)
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU PARKING-MESTA ZA VOZILA OSOBA SA INVALIDITETOM NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 60/2014, 6/2015 i 49/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU MESEČNOG IZNOSA FINANSIJSKE POMOĆI PORODICI SA DECOM NA IME NAKNADE DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO I FIZIČKO LICE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 49/2015)
 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN KRUŠEVAC 2025. ("Sl. list grada Kruševca", br. 3/2015)
 • PRAVILA FONDA ZA PODSTICANJE RAZVOJA MLADIH TALENATA GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 1/2012, 6/2013, 3/2014 i 4/2015)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA POPULACIONU POLITIKU GRADA KRUŠEVCA ("Sl. list grada Kruševca", br. 11/2013, 4/2014, 7/2014 i 4/2015)
 • UPUTSTVO I KRITERIJUMI ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA "SAMOZAPOŠLJAVANJE" ("Sl. list grada Kruševca", br. 4/2015)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: UPUĆIVANJE NA RAD KOD DRUGOG POSLODAVCA KAO MERA REŠAVANJA VIŠKA ZAPOSLENIH I PRAVO NA OTPREMINU - Zakon o radu: član 155 stav 1 tačka 5)

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN RASHODA KOJI SU U PORESKOM PERIODU ISKAZANI PO OSNOVU DUGOROČNIH REZERVISANJA ZA SUDSKE SPOROVE - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 22b

VESTI NA DAN 26. OKTOBAR 2015.