Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 15. JUL 2016.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • DNEVNO IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA LIKVIDNOSTI BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA
 • MESEČNI IZVEŠTAJ O IZRAČUNAVANJU POKAZATELJA LIKVIDNOSTI BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA

PROPISI:

 • ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016 - odluka US)
 • SPISAK ROBA ZA KOJE JE POTREBNO PRIBAVITI DOZVOLU ZA STAVLJANJE U PROMET, ODNOSNO REŠENJE O UPISU U REGISTAR, ODNOSNO ODOBRENJE ZA UVOZ I IZVOZ AGENCIJE ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA (Ažurirano 13.7.2016. godine)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA U IME I ZA RAČUN AKCIONARSKOG FONDA I NAČINU IZJAŠNJENJA PO OSNOVU PRENETIH AKCIJA ČIJI JE ZAKONITI IMALAC AKCIONARSKI FOND ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • PRAVILNIK O OPŠTIM USLOVIMA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O OSIGURANJU JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • PRAVILNIK O NAKNADI TROŠKOVA U SUDSKIM POSTUPCIMA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2016 i 62/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA IMENIKA JAVNIH IZVRŠITELJA I ZAMENIKA JAVNIH IZVRŠITELJA I IMENIKA ORTAČKIH DRUŠTAVA JAVNIH IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • PRAVILNIK O NAČINU PAKOVANJA, DEKLARISANJA I OBELEŽAVANJA MIRNOG VINA, NEKIH SPECIJALNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA U PROIZVODNJI I PROMETU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2012, 50/2015 i 62/2016)
 • POSLOVNIK O UREĐENJU I RADU VRHOVNOG KASACIONOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2010, 51/2014, 41/2016 i 62/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE TAKSI U 2017. GODINI ZA JAVNE USLUGE KOJE PRUŽA ANTIDOPING AGENCIJA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CENE PRISTUPA SISTEMU ZA TRANSPORT PRIRODNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 93/2012, 123/2012, 5/2014, 116/2014, 30/2015 i 62/2016)
 • ODLUKA O OSNIVANJU REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 56/2011 i 62/2016)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REALIZACIJU PROJEKTA "OBILAZNICE OKO BEOGRADA" I DRUGIH KAPITALNIH PROJEKATA IZ OBLASTI PUTNE PRIVREDE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 3. AVGUSTA 2016. GODINE - "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 18. JULA 2016. GODINE - "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 14. JULA 2016. GODINE - "Vallax Tobacco" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • LISTA LEKOVA KOJI SE IZDAJU BEZ RECEPTA I KOJI SE MOGU REKLAMIRATI U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2011, 91/2011, 77/2012, 111/2012, 16/2013, 57/2013, 113/2013, 103/2014, 55/2015, 3/2016 i 62/2016)
 • JAVNOBELEŽNIČKI POSLOVNIK ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA JUN 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2016)
 • AŽURIRANI SPISAK EX POZICIJA SVRSTANIH PO CARINSKOJ TARIFI (Ažurirano 13.7.2016. godine)

SUDSKA PRAKSA:

 • Evropski sud za ljudska prava: PRESUDA ЕVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MUČIBABIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 34661/07) - DOSUĐIVANJE NAKNADE I STATUS ŽRTVE - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 34

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave: UTVRĐIVANJE PRAVA NA DODATAK NA PLATU PO OSNOVU MINULOG RADA ZAPOSLENIH U ORGANIMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe: član 34

AKTUELNE VESTI NA DAN 15. JUL 2016.

 • IZAŠAO JE IZ ŠTAMPE NOVI BROJ ČASOPISA PRAVNI INSTRUKTOR 119/120 01-31. JUL 2016.