Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vesti

Povratak na početnu stranicuPRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 02. DECEMBAR 2015.

Besplatne pravne vesti

OBRASCI:

 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI INDUSTRIJSKE ŽELEZNICE ZA PREVOZ
 • ZAHTEV ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ

PROPISI:

 • AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NOVOG SADA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 4/2015, 35/2015 i 57/2015)
 • REŠENJE O PROGRAMU INVESTICIONIH AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE ŠKOLE ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 7/2015, 14/2015 - ispr., 36/2015, 43/2015 i 57/2015)
 • REŠENJE O PROGRAMU OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2015. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 20/2015, 39/2015, 53/2015 - ispr., 50/2015, 53/2015 i 57/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI OMLADINSKOG SEKTORA, KOJIMA SE OBEZBEĐUJE IMPLEMENTACIJA, MONITORING I EVALUACIJA PROGRAMA I PROJEKATA KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI I MERE DEFINISANE LOKALNIM AKCIONIM PLANOM POLITIKE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA U 2015. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 50/2015 i 57/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU RASPOREDA I VREMENA KORIŠĆENJA SPORTSKIH OBJEKATA JAVNOG PREDUZEĆA "SPORTSKI I POSLOVNI CENTAR VOJVODINA" NOVI SAD BEZ NAKNADE, ZA PERIOD OD 2. NOVEMBRA DO 25. DECEMBRA 2015. GODINE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 57/2015)
 • GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU GRADA NIŠA ZA 2015. GODINU (Sl. list grada Niša", br. 36/2015 i 91/2015)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NIŠA ZA 2015. GODINU ("Sl. list grada Niša", br. 102/2014, 9/2015, 35/2015 i 90/2015)
 • ODLUKA O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA (Sl. list grada Niša", br. 90/2015)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Niša", br. 102/2014 i 90/2015)
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU I UPRAVLJANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 67/2013, 85/2014 i 90/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA USTANOVLJENJE PRAVA SLUŽBENOSTI NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U JAVNOJ SVOJINI GRADA NIŠA ("Sl. list grada Niša", br. 57/2014 i 90/2015)
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU NA TERITORIJI GRADA NIŠA (Sl. list grada Niša", br. 92/2015)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 37/2015)
 • PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENJA POPISA IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I USKLAĐIVANJA KNJIGOVODSTVENOG SA STVARNIM STANJEM ("Sl. list grada Kragujevca", br. 37/2015)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA O POZNAVANJU GRADA KRAGUJEVCA I PROPISA IZ OBLASTI TAKSI PREVOZA ("Sl. list grada Kragujevca", br. 37/2015)
 • ODLUKA O POSTAVLJANJU MANJIH MONTAŽNIH OBJEKATA PRIVREMENOG KARAKTERA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 18/2015 - prečišćen tekst)

SUDSKA PRAKSA:

 • Vrhovni kasacioni sud: ZAHTEV ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI ISTAKNUT NEPOSREDNO OD STRANE OKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 483 stav 3

SLUŽBENA MIŠLJENJA:

 • Uprava carina: CITES DOZVOLE I POTVRDE - POPUNJAVANJE, OVERAVANJE I DALJE POSTUPANJE - Zakon o potvrđivanju Кonvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore: član 6

VESTI NA DAN 02. DECEMBAR 2015.

Prelistavajući dnevne novine: